Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2017-02-21

Sammanträde 2017-02-21

Datum
Klockan
08:15
Plats
AB Familijebostäders huvudkontor, Hammarby Fabriksväg 67, (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde 2016-12-06
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Avrapportering av avgivna remissvar (S)

4 Stämmoombud till dotterbolagens årsstämmor (S)

Dnr: 2017/0125-1.2.1

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)

Dnr: 2017/0126-1.2.1

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Anmälan av Finansiell månadsrapport per 201-12-31 för AB Familjebostäder (E)

7 Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2016 (S)

8 Redovisning av delegationsbeslut (S)

9 Bokslutsrapport och VD-kommentar. Bokslut 2016 och årsuppföljning ILS (E)

10 Årsredovisning inkl. avlämnande av revisors revisionsberättelse 2016 för AB Familjebostäder (E)

11 Anmälan av Stadsrevisionens Granskningspromemoria och och Revisionsrapport 2016 (E)

12 Bostadsuthyrningen 2016 - rapport (Fa)

13 Lokaluthyrning tertial 3 - rapport ( Fa)

14 Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Filmcementet 4 (f.d Reflexen), Bandhagen (PuA)

15 Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Ormlången, Årsta (PuA)

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 december 2016.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20170221.pdf (153 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte ledamoten Mikael Lind justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20170221.pdf (153 kb)

§3 Avrapportering av avgivna remissvar, Dnr 2017/0110-1.2.1

§4 Stämmoombud till dotterbolagens årsstämmor, Dnr 2017/0125-1.2.1

§5 Firmatecknare för AB Familjebostäder, Dnr 2017/0126-1.2.1

§6 Anmälan av Finansiell månadsrapport per 2016-12-31 för AB Familjebostäder, Dnr 2017/0205-1.2.1

§7 Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2016, Dnr 2017/0021- 1.2.1

§8 Redovisning av delegationsbeslut, Dnr 2017/0162-1.2.5

§10 Årsredovisning inklusive avlämnande av revisors revisionsberättelse 2016 för AB Familjebostäder, Dnr 2017/0384-1.2.1

§12 Bostadsuthyrningen 2016, Dnr 2017/0040-1.2.1

§13 Lokaluthyrningen Tertial 3, Dnr 2017/0118-4.2.2

§14 Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Filmcementet 4 (fd Reflexen), Bandhagen, Dnr 2017/0173-1.2.1

§15 Genomförandebeslut gällande nyproduktion av bostäder i kv Ormlången, Årsta, Dnr 2017/0138-1.2.1