Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Presentation av ett EU-projekt inom Leonardo da Vinci-programmet, i vilket Gubbän Läs mer...gsskolan ingår.

3 ÅTERREMITTERAT ÄRENDE. Underlag för miljöbedömning m.m. för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Dnr: 306-745/2006

Till Farsta stadsdelsnämnd har för yttrande remitterats trafikkontorets utredning "Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm". Syftet med utredningen har varit att ta fram ett underlag till beslut om den fortsatta snöhanteringen i Stockholms stad. Alternativa lösningar för borttransport av snön har studerats och bedömts utifrån deras miljöpåverkan och andra aspekter, såsom ekonomi, trafiksäkerhet m.m. En del i utredningen har också varit att undersöka möjligheten att utnyttja snön som resurs för kyländamål. Projektet har finansierats av Stockholms stads miljömiljard. I utredningen har tre olika alternativ för framtida snöhantering jämförts med avseende på ett antal faktorer. Ärendet återremitterades vid sammanträdet den 25 januari 2007.

Handläggare: Mats Lindqvist, 076-12 19 094

REMISSER/YTTRANDEN

4 Svar på remissen Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110)

Dnr: 504-95/2007

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (egentligen Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom) – Betänkande av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2006:110).
Utredarens uppdrag kan sammanfattas enligt följande
• att överväga om det finns behov av lagregler för skydds- eller tvångsåtgärder, inom vård och omsorg av äldre personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom,
• att i den analysen balansera den enskildes behov av integritet mot behovet av att skydda honom eller henne från att allvarligt skada sig själv eller andra,
• att – om skyddsbehovet överväger – föreslå vilka skydds- eller tvångsåtgärder som ska tillåtas i lag, hur besluten ska fattas och dokumenteras samt hur insyn och tillsyn kan utformas samt
• att beräkna om och hur förslagen påverkar huvudmännens kostnader.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

5 Remiss av förslag till detaljplan för område vid kvarteret Tebrödet, delar av Sköndal 1:9, 1:7 och 1:1,2 i stadsdelen Sköndal

Dnr: 302-72/2007

Farsta stadsdelsnämnd har för yttrande erhållit stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan. I december 2003 yttrade sig stadsdelsnämnden över ett programförslag avseende cirka 750 nya bostäder norr om Stora Sköndal i stadsdelarna Sköndal och Orhem. Det nu remitterade planförslaget avser ungefär halva det område som omfattades av programförslaget. Den resterande delen, öster om Stora Sköndals väg, kommer att planläggas i en etapp 2.
Det nu aktuella planförslaget avser ett område väster om Stora Sköndals väg. Förslaget möjliggör att drygt 200 bostäder kan byggas i radhus, friliggande villor och flerfamiljshus. Planförslaget utgör tillsammans med nästa etapp, öster om Stora Sköndals väg, stadsdelsområdets mest omfattande bostadsprojekt inom överskådlig tid.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering - Betänkande av Parkeringsutredningen (SOU 2006:109)

Dnr: 306-75/2007

Till Farsta stadsdelsnämnd har för yttrande remitterats näringsdepartementets Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering – Betänkande av Parkeringsutredningen (SOU 2006:109). Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet. Huvudsyftet med översynen har varit att förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet på sådant sätt att det uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet och vinner förståelse hos vägtrafikanterna. I uppdraget har särskilt ingått att beakta dels de tankar som Åklagarutredningen -90 fört fram om att inrätta ett gemensamt regelsystem på parkeringsområdet, som innefattar både den offentligrättsliga och den civilrättsliga parkeringen, dels justitieutskottets uttalande om att sysslor av administrativ karaktär inte bör utföras inom polisorganisationen.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

SEKRETESSÄRENDEN

7 Ansökan hos länsstyrelsen om bidrag till förebyggande insatser bland ungdomar i Farsta

Dnr: 599-128/2007

Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel från länsstyrelsen om 270 tusen kronor till projektet ”Lokala föräldravandringar i Farsta” för att minska klotter och annan vandalisering, minska ungdomarnas intag av alkohol och narkotika i utomhusmiljöer samt öka tryggheten för allmänheten. Projektet avses pågå från augusti 2007 till och med juni 2008.

Handläggare: Rita Zimmerhofer, 08-508 18 127

8 Avbrytande av upprättandet av en ny förskola i Fagersjö, kvarteret Mätstickan 2

Dnr: 303-136/2007

Svenska Bostäder påbörjade rivning av fastigheterna vid Fagersjö centrum under december 2005, för att i ett senare skede kunna uppföra flerbostadshus i form av punkthus, när ny detaljplan för området vunnit laga kraft. Åtgärderna innebar att en förskoleverksamhet om två avdelningar vid Havsörnstorget 25 inrymdes i en paviljongbyggnad, tillfälligt uppställd på Fagersjöskolans skolgård. Fastighetsägaren erbjöd förvaltningen ersättningslokal i området, ett nedlagt tvätteri, som planerades byggas om till förskola med beräknad byggstart vid årsskiftet 2007/2008. Utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar bedömer Svenska Bostäder att nybyggnation av flerbostadshus i egen regi inte längre är ekonomiskt försvarbart och undersöker därför möjligheterna att erbjuda andra byggintressenter att ta över projektet. Det är oklart när och om nybyggnation kommer äga rum, då detaljplanen har överklagats och kan vinna laga kraft tidigast under våren 2007. Med anledning av de förändrade förutsättningarna föreslås att det planerade upprättandet av en förskola i kvarteret Mätstickan 2 avbryts. Förvaltningen avser att se över möjligheterna att inrätta en förskola inom Fagersjöskolans lokaler.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

9 Upprättande av parkplan för Farsta stadsdelsområde - genomförandebeslut

Dnr: 300-146/2007

I enlighet med Stockholms parkprogram skall lokala parkplaner upprättas för varje stadsdelsområde. Stadsdelsnämnden har ansökt och erhållit medel (0,8 mnkr) för upprättande av parkplan för Farsta. Planen skall beskriva ”grönstrukturens historia, karaktärer, värden och andra viktiga förutsättningar”. Av parkplanen ska också framgå behovet av lagskydd, detaljplanering, upprustning, förnyelse, nyanläggning samt drift och underhåll. Planen ska vidare utgöra underlag för stadsdelsnämndens upphandling av drift- och underhåll samt nämndens ansökningar om investeringsmedel. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att nämnden uppdrar åt förvaltningen att i samarbete med exploateringskontoret upprätta en parkplan för Farsta stadsdelsområde. Förvaltningen föreslår vidare att allmänhet och andra berörda bjuds in till två öppna samrådsmöten under den tid arbetet med planen pågår.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

10 Yttrande över länsstyrelsens granskning av handläggning av ansökningar om LSS-insatser, som tidigare har beviljats enligt SoL

Dnr: 505-69/2007

Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag följt upp lagligheten i kommunernas prövning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och av den anledningen genomfört tillsyn i tre kommuner samt Farsta stadsdelsnämnd. Länsstyrelsen riktar i särskilt beslut kritik mot Farsta stadsdelsnämnd för att ha handlagt ärenden där personer med psykiska funktionshinder fått beslut om bostad med särskild service enligt LSS på ett sätt som inte är rättssäkert. I yttrandet uppger stadsdelsförvaltningen att enheten för socialpsykiatri har börjat tillämpa nya rutiner för handläggning och dokumentation. Vidare har fortbildning genomförts under 2006 för att öka medarbetarnas kunskap och kompetens beträffande LSS. Enligt förvaltningens uppfattning kan Lingberga gruppbostad anses uppfylla de krav på en gruppbostad enligt LSS, som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

11 Uppföljning av verksamhetens kvalitet i särskilda boendeformer enligt LSS

Dnr: 505-103/2007

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten inom de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Inom den medicinskt ansvariga sjuksköterskans (MAS) ansvarsområde ligger att följa upp hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer. Kvalitetsuppföljningen av omvårdnad, stöd och service görs av biståndsenheten enligt stadens interna ledningssystem (ILS). Uppföljning av kvaliteten i stadsdelsområdets gruppbostäder genomfördes under sommaren och hösten 2006 av stadsdelsnämndens MAS och chefen för biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter för bostäder med särskild service enligt LSS. Även hälso- och sjukvården håller en kvalitativt godtagbar standard, dock finns inga regelbundet planerade möten mellan vårdpersonal och distriktssköterska, vilket vore önskvärt.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

12 Reviderade riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer

Dnr: 008-105/2007

Sedan 2001 har det funnits riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorgen fastställda av stadsdelsnämnden. Bidragsgivningens syfte är att stödja och stimulera stadsdelsområdets invånare att i organiserade former engagera sig i frivilligt socialt arbete och uppsökande verksamhet. Farsta stadsdelsnämnd beslutade i verksamhetsplan 2007 att bidragskriterierna skulle revideras inför bidragsansökan 2007.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

13 Återrapportering till Åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst

Dnr: 002-134/2007

Ungdomstjänst infördes från och med den 1 januari 2007 som en ny, fristående påföljd för unga lagöverträdare i 32 kapitlet 2 § brottsbalken (BrB). Bestämmelser om unga lagöverträdare finns sedan länge införda i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL), som ändrats och kompletterats med nya bestämmelser, varav flera ska jämföras med det nya 32 kapitlet BrB (Om överlämnande till särskild vård för unga), infört genom lag (2006:891) om ändring i brottsbalken och gällande från den 1 januari 2007. Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter (BAS) vid socialtjänstförvaltningen har fått uppdraget att samordna stadens ungdomstjänst. Vid eventuell misskötsel ska detta enligt 12 kapitlet 8 § socialtjänstlagen (SoL) återrapporteras till åklagare. (Tidigare 12 kapitlet 8 § har upphört att gälla och från och med 1 januari 2007 trätt i kraft med ny lydelse.) För att så smidigt som möjligt fullgöra socialtjänstens återrapporteringsskyldighet till åklagare och socialsekreterare behöver stadsdelsnämnden delegera till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter att besluta om återrapportering till åklagare.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

14 Nominering till Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2007

Dnr: 000-147/2007

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse delar varje år ut pris till de verksamheter som har ett särskilt bra kvalitetsarbete. Det är en tävling i systematisk verksamhetsutveckling, som avslutas med en högtidlig prisutdelningsceremoni i Blå Hallen. Målet med utmärkelsen är att förbättra de kommunala verksamheterna genom ett systematiskt bedrivet kvalitetsarbete, där uppföljning och utveckling är viktiga inslag. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden nominerar äldreomsorgens rehabiliteringsenhet till att delta i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

15 PM - Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli-31 december 2006

Dnr: 506-148/2007

Avvikelsehantering är en viktig del i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar skrivs en anmälan och en utredning av händelsen påbörjas på enheten. Alla avvikelser diskuteras på enhetens s.k. kvalitetsrådsmöten. Där diskuteras åtgärder för att förhindra upprepning. Detta återförs till all berörd personal på t.ex. arbetsplatsträffar. Vid samtliga läkemedelsavvikelser och övriga allvarliga hälso- och sjukvårdsavvikelser skickas en kopia av avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för eventuell vidare utredning och förbättringsförslag. MAS bedömer också om händelsen bör anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Protokoll med åtgärdsplan från enhetens kvalitetsråd skickas till MAS. En sammanställning av avvikelser görs två gånger om året och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Handläggare: Inger Blomqvist, 08-508 18 039

16 Redovisning av resultatet av brukarenkät inom hemtjänsten hösten 2006

Dnr: 599-149/2007

Utrednings- och statistikkontoret (USK) har på uppdrag av stadsledningskontoret under hösten 2006 genomfört en brukarenkät inom hemtjänsten i Stockholm. Undersökningen har riktat sig till brukare både i ordinärt boende och servicehusboende oavsett privat eller kommunal utförare. USK:s redovisning Hemtjänst i Stockholm – en enkät till brukarna hösten 2006 finns i elektronisk form på www.stockholm.se/farsta.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

17 Ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2007

Dnr: 103-87/2007

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I denna rapport redovisas en prognos per den 28 februari 2007.

Handläggare: Peter Svensson, 08-508 18 054

18 Information och frågor från nämnden

19 Stadsdelsdirektörens information

21 TILLÄGGSÄRENDE. System för internkontroll och internkontrollplan för år 2007

Dnr: 012-98/2007

Omfattande förändringar inom förvaltningens organisation och verksamheter kräver en översyn av nämndens internkontrollsystem. Vissa av förvaltningens styrdokument måste uppdateras och inom flera verksamheter saknas lokala rutiner. Arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser ska fortsätta.
Årets särskilda granskningar, internkontrollplanen, berör inköp och försäljning, försökslägenheter och försörjningsstöd.Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

22 TILLÄGGSÄRENDE. Studieresa till Shanghai för en anställd vid Hökarängsskolan

23 TILLÄGGSÄRENDE. PM - Redovisning av kösituationen i förskolan_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärende:

1. Ansökan om umgänge enligt 6 kap 15 a § föräldrabalken (FB)

§45 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade pro...

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte vice ordföranden Gunnar Sandell (s) justera protokollet den 30 mars 2007.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 25 januari. Protokoll från sammanträde  den 15 februari 2007 justerades genom att förteckningen över närvarande ersättare kompletterades med Roland Bjurström (m).

 

§46 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§47 ÅTERREMITTERAT ÄRENDE. Underlag för miljöbedömning m.m. för snöhanterin...

Till Farsta stadsdelsnämnd hade för yttrande remitterats trafikkontorets utredning Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm. Syftet med utredningen har varit att ta fram ett underlag till beslut om den fortsatta snöhanteringen i Stockholms stad. Alternativa lösningar för borttransport av snön har studerats och bedömts utifrån deras miljöpåverkan och andra aspekter, såsom ekonomi, trafiksäkerhet m.m. En del i utredningen har också varit att undersöka möjligheten att utnyttja snön som resurs för kyländamål. Projektet har finansierats av Stockholms stads miljömiljard. I utredningen har tre olika alternativ för framtida snöhantering jämförts med avseende på ett antal faktorer. Ärendet återremitterades vid sammanträdet den 25 januari 2007. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 5 mars 2007, dnr 102-60/2007.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens förslag

till yttrande som sitt eget.

 

2.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§48 Svar på remissen Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (...

Kommunstyrelsen hade för yttrande tillställt stadsdelsnämnden Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (egentligen Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom) – Betänkande av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga. (SOU 2006:110)

Utredarens uppdrag kan sammanfattas enligt följande

¨      att överväga om det finns behov av lagregler för skydds- eller tvångsåtgärder, inom vård och omsorg av äldre personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom,

¨      att i den analysen balansera den enskildes behov av integritet mot behovet av att skydda honom eller henne från att allvarligt skada sig själv eller andra,

¨      att – om skyddsbehovet överväger – föreslå vilka skydds- eller tvångsåtgärder som ska tillåtas i lag, hur besluten ska fattas och dokumenteras samt hur insyn och tillsyn kan utformas samt

¨      att beräkna om och hur förslagen påverkar huvudmännens kostnader.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 7 mars 2007, dnr 504-95/2007.

 

Ledamoten Patrik Slimane (mp) anmälde, med instämmande av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) och ledamoten Magnus Welroos (v), ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

2.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Patrik Slimane (mp), med instämmande av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) och ledamoten Magnus Welroos (v), enligt följande:

 

”I utredningen redovisas forskning relevant för införandet av de nya reglerna, denna är dock begränsad till de rent fysiska aspekterna, såsom fallskador. Det redovisas inte någon forskning som behandlar etiska, kognitiva, psykologiska, sociala eller själsliga aspekter och effekter av användandet av skydds- och begränsningsåtgärder. Möjligen på grund av att sådana studier troligen är underrepresenterade, bland annat eftersom det är betydligt lättare att mäta antalet dementa som drabbas av fallskador än antalet som får svår ångest. Dessa aspekter är för den skull inte mindre viktiga att lyfta fram.

 

I utredningen framhålls att den nya lagen skall syfta till att minska omfattningen av tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med demenssjukdom. Det framhålls också att tvångs- och begränsningsåtgärder aldrig får användas för att kompensera brist på personal, bristande utbildning hos personal eller brister i lokaler och utrustning, vilket nämnden anser bör understrykas.”

 

§49 Remiss av förslag till detaljplan för område vid kvarteret Tebrödet, de...

Farsta stadsdelsnämnd hade för yttrande erhållit stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan. I december 2003 yttrade sig stadsdelsnämnden över ett programförslag avseende cirka 750 nya bostäder norr om Stora Sköndal i stadsdelarna Sköndal och Orhem. Det nu remitterade planförslaget avser ungefär halva det område som omfattades av programförslaget. Den resterande delen, öster om Stora Sköndals väg, kommer att planläggas i en etapp 2. Det nu aktuella planförslaget avser ett område väster om Stora Sköndals väg. Förslaget möjliggör att drygt 200 bostäder kan byggas i radhus, friliggande villor och flerfamiljshus. Planförslaget utgör tillsammans med nästa etapp, öster om Stora Sköndals väg, stadsdelsområdets mest omfattande bostadsprojekt inom överskådlig tid.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 6 mars 2007, dnr 302-72/2007.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

 

Ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m) yrkade, med instämmande av ledamoten Vladan Bošković (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd), bifall till förvaltningens förslag till beslut och anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ordföranden ställde proposition på yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt att därutöver anföra:

 

”Vi är mycket positiva över denna byggnation som vi tror kan bli ett stort och spännande lyft för denna del av Farsta Stadsdelsområde men en så här stor byggnation kräver att man löser framkomligheten de omkringliggande vägarna så att det gynnar de boende i området.

 

Vi vill med detta särskilda uttalande kraftigt understryka att Farsta Stadsdelsnämnds remissvar beaktas när förslag till detaljplan ska genomföras när det gäller nedanstående synpunkter.

 

 • Det är mycket olämpligt  med den föreslagna gatu-parkeringen utmed Sandåkravägen med hänvisning till den stora mängd barn som passerar här och att bilarna inte håller hastighetsbegränsningen samt att det är dålig sikt vid farten från Skarpnäck
 • Större antal av Infartsparkering och gästparkeringsplatser.  
 • Uppenbara problem med att tillfarten till två delar av det nya området kommer att ske Stora Sköndals interna gator. De smala kvartersgatorna kommer att bli genomfartsgator och trafiken kommer att öka avsevärt med risk för de äldre, som bor inom området och som ofta är dåligt gående, men som kan röra sig utomhus med rollatorer eller rullstol nu när trafiken är mycket begränsad. Det borde finnas en möjligt att binda ihop dessa två områden och ha en annan utfart från dem.
 • Det ska inte vara några s.k X-status” bostadsgatorna i de två områden som ansluter till Stiftelsen Stora Sköndal
 • Man måste sörja för säker trafikmiljö med breda trottoarer och se till att det stora antalet funktionshindrade vuxna som rör sig i området kan vistas här säkert sätt
 • Det är viktigt att man dessutom tar fritidsytor och bollplnaer i beaktande när man planerar byggnationen.
 • Det är av största vikt att man planerar byggnationen och dess ytor så att klotterrisken minimeras och att säkerheten i det öppna rummet ökas.”

Vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s), ledamoten Patrik Slimane (mp) och ledamoten Magnus Welroos (v) anmäler att de inte deltagit i beslutet.

 

§50 Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering - Betänkande av Parkerin...

Till Farsta stadsdelsnämnd hade för yttrande remitterats näringsdepartementets Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering – Betänkande av Parkeringsutredningen (SOU 2006:109). Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet. Huvudsyftet med översynen har varit att förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet på sådant sätt att det uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet och vinner förståelse hos vägtrafikanterna. I uppdraget har särskilt ingått att beakta dels de tankar som Åklagarutredningen -90 fört fram om att inrätta ett gemensamt regelsystem på parkeringsområdet, som innefattar både den offentligrättsliga och den civilrättsliga parkeringen, dels justitieutskottets uttalande om att sysslor av administrativ karaktär inte bör utföras inom polisorganisationen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 mars 2007, dnr 306-75/2007.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa    

      stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§51 Ansökan hos länsstyrelsen om bidrag till förebyggande insatser bland un...

Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel från länsstyrelsen om 270 tusen kronor till projektet ”Lokala föräldravandringar i Farsta” för att minska klotter och annan skadegörelse, minska ungdomarnas intag av alkohol och narkotika i utomhusmiljöer samt öka tryggheten för allmänheten. Projektet avses pågå från augusti 2007 till och med juni 2008. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 februari 2007, dnr 599-128/2007.

 

Ledamoten Magnus Welroos (v) framlade, med instämmande av tjänstgörande ersättaren Åsa Wester m.fl. (s) och ledamoten Patrik Slimane (mp), ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om

utvecklingsmedel i enlighet med till tjänsteutlåtandet bifogad ansökan.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Magnus Welroos (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Wester m.fl. (s) och ledamoten Patrik Slimane (mp) till förmån för det egna yrkandet:

 

”Att bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra:

 

Det är av största vikt att skapa ett tryggare närområde för ungdomar i allmänhet och för unga flickor i synnerhet. Även ungdomar ska vara med i nätverksbyggandet så att det inte uppstår en situation där ungdomar i Farsta anser föräldravandrarna övervakar dem likt poliser.”

 

§52 Avbrytande av upprättandet av en ny förskola i Fagersjö, kvarteret Mäts...

Svenska Bostäder påbörjade rivning av fastigheterna vid Fagersjö centrum under december 2005, för att i ett senare skede kunna uppföra flerbostadshus i form av punkthus, när ny detaljplan för området vunnit laga kraft. Åtgärderna innebar att en förskoleverksamhet om två avdelningar vid Havsörnstorget 25 inrymdes i en paviljongbyggnad, tillfälligt uppställd på Fagersjöskolans skolgård. Fastighetsägaren erbjöd förvaltningen ersättningslokal i området, ett nedlagt tvätteri, som planerades byggas om till förskola med beräknad byggstart vid årsskiftet 2007/2008. Utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar bedömer Svenska Bostäder att nybyggnation av flerbostadshus i egen regi inte längre är ekonomiskt försvarbart och undersöker därför möjligheterna att erbjuda andra byggintressenter att ta över projektet. Det är oklart när och om nybyggnation kommer äga rum, då detaljplanen har överklagats och kan vinna laga kraft tidigast under våren 2007. Med anledning av de förändrade förutsättningarna föreslås att det planerade upprättandet av en förskola i kvarteret Mätstickan 2 avbryts. Förvaltningen avser att se över möjligheterna att inrätta en förskola inom Fagersjöskolans lokaler. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 6 mars 2007, dnr 303-136/2007.

 

Ledamoten Patrik Slimane (mp) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

 

Ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde proposition på yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att den planerade ombyggnaden av det före detta

tvätteriet till förskola, vid kvarteret Mätstickan 2 i Fagersjö, avbryts, och uppdrar

åt stadsdelsförvaltningen att se över möjligheten att inrätta förskoleverksamhet

i Fagersjöskolans lokaler.

 

Ledamoten Patrik Slimane (mp), vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s), och ledamoten Magnus Welroos (v) anmäler att de inte deltagit i beslutet.

 

§53 Upprättande av parkplan för Farsta stadsdelsområde - genomförandebeslut

I enlighet med Stockholms parkprogram skall lokala parkplaner upprättas för varje stadsdelsområde. Stadsdelsnämnden har ansökt och erhållit medel (0,8 mnkr) för upprättande av parkplan för Farsta. Planen skall beskriva ”grönstrukturens historia, karaktärer, värden och andra viktiga förutsättningar”. Av parkplanen ska också framgå behovet av lagskydd, detaljplanering, upprustning, förnyelse, nyanläggning samt drift och underhåll. Planen ska vidare utgöra underlag för stadsdelsnämndens upphandling av drift- och underhåll samt nämndens ansökningar om investeringsmedel. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att nämnden uppdrar åt förvaltningen att i samarbete med exploateringskontoret upprätta en parkplan för Farsta stadsdelsområde. Förvaltningen föreslår vidare att allmänhet och andra berörda bjuds in till två öppna samrådsmöten under den tid arbetet med planen pågår.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 mars 2007, dnr 300-146/2007.

 

Ledamoten Patrik Slimane (mp) framlade, med instämmande av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) och ledamoten Magnus Welroos (v), ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att upprätta en parkplan

för Farsta stadsdelsområde i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Patrik Slimane (mp), vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) och ledamoten Magnus Welroos (v) till förmån för det egna yrkandet:

 

”Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut och att därutöver anföra:

 

I arbetet med upprättande av en Parkplan för Farsta stadsdelsområde bör man utgå ifrån Stockholms parkprograms tre övergripande mål för parkplanering och parkskötsel:

 

1. God park- och naturtillgång

2. Hållbar park- och naturmiljö

3. Rik park- och landskapskultur

 

Samt att man bör vara mån om att parkerna och grönområden bör vara av särskilt hög kvalitet och lätt tillgängliga i närheten av äldreboenden och handikappboenden samt i närheten av förskolor. Detta för att dessa grupper har svårare än andra att ta sig längre sträckor för sin rekreation. Forskning visar också att parker och grönområden främjar rehabilitering och tillfrisknande hos sjuka personer samt att en rik utemiljö är positiv för barns utveckling.

 

Vi vill också poängtera att parker kan nyskapas och utvecklas i anslutning till de nuvarande och framtida byggprojekt i stadsdelen.”

 

§54 Yttrande över länsstyrelsens granskning av handläggning av ansökningar ...

Länsstyrelsen hade på regeringens uppdrag följt upp lagligheten i kommunernas prövning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och av den anledningen genomfört tillsyn i tre kommuner samt Farsta stadsdelsnämnd. Länsstyrelsen riktar i särskilt beslut kritik mot Farsta stadsdelsnämnd för att ha handlagt ärenden där personer med psykiska funktionshinder fått beslut om bostad med särskild service enligt LSS på ett sätt som inte är rättssäkert. I yttrandet uppger stadsdelsförvaltningen att enheten för socialpsykiatri har börjat tillämpa nya rutiner för handläggning och dokumentation. Vidare har fortbildning genomförts under 2006 för att öka medarbetarnas kunskap och kompetens beträffande LSS. Enligt förvaltningens uppfattning kan Lingberga gruppbostad anses uppfylla de krav på en gruppbostad enligt LSS, som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 19 februari 2007,

dnr 505-69/2007.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att med godkännande överlämna stadsdelsförvaltningens

förslag till yttrande som sitt svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§55 Uppföljning av verksamhetens kvalitet i särskilda boendeformer enligt LSS

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten inom de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Inom den medicinskt ansvariga sjuksköterskans (MAS) ansvarsområde ligger att följa upp hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer. Kvalitetsuppföljningen av omvårdnad, stöd och service görs av biståndsenheten enligt stadens interna ledningssystem (ILS). Uppföljning av kvaliteten i stadsdelsområdets gruppbostäder genomfördes under sommaren och hösten 2006 av stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och chefen för biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter för bostäder med särskild service enligt LSS. Även hälso- och sjukvården håller en kvalitativt godtagbar standard, dock finns inga regelbundet planerade möten mellan vårdpersonal och distriktssköterska, vilket vore önskvärt. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 20 februari 2007, dnr 505-103/2007.

 

Ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1. Farsta Stadsdelsnämnd bifaller i huvudsak den genomförda verksamhetsuppföljningen av kvaliteten vid stadsdelsområdets gruppbostäder samt anför därutöver:

 

”En av stadens främsta uppgifter är att se till att det finns en omsorg av god kvalitet för stockholmare som behöver service, omsorg och vård. Deras upplevelse och önskemål

ska vara vägledande inom omsorgen –vilket innebär att stockholmaren ska vara i centrum.

 

Det innebär att det framöver är av största vikt att kvalitetsarbetet är detsamma över hela staden, detta innefattar naturligtvis all verksamhet som sker inom stadsdelsnämnden. Då kan jämförelser av kvalitén för såväl de kommunala som de privata verksamheterna göras. Stadens mallar för verksamhetsuppföljning ska tillämpas och redovisas per resp. enhet för nämnden.”

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordförande Gunnar Sandell m.fl. (s) till förmån för yrkandet: Farsta stadsdelsnämnd godkänner den genomförda verksamhetsuppföljningen av kvaliteten vid stadsdelsområdets gruppbostäder.

 

§56 Reviderade riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer

Sedan 2001 har det funnits riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorgen fastställda av stadsdelsnämnden. Bidragsgivningens syfte är att stödja och stimulera stadsdelsområdets invånare att i organiserade former engagera sig i frivilligt socialt arbete och uppsökande verksamhet. Farsta stadsdelsnämnd beslutade i verksamhetsplan 2007 att bidragskriterierna skulle revideras inför bidragsansökan 2007.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 6 februari 2007, dnr 008-105/2007.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd fastställer riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer

i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§57 Återrapportering till Åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungd...

Ungdomstjänst infördes från och med den 1 januari 2007 som en ny, fristående påföljd för unga lagöverträdare i 32 kapitlet 2 § brottsbalken (BrB). Bestämmelser om unga lagöverträdare finns sedan länge införda i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL), som ändrats och kompletterats med nya bestämmelser, varav flera ska jämföras med det nya 32 kapitlet BrB (Om överlämnande till särskild vård för unga), infört genom lag (2006:891) om ändring i brottsbalken och gällande från den 1 januari 2007. Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter (BAS) vid socialtjänstförvaltningen har fått uppdraget att samordna stadens ungdomstjänst. Vid eventuell misskötsel ska detta enligt 12 kapitlet 8 § socialtjänstlagen (SoL) återrapporteras till åklagare. (Tidigare 12 kapitlet 8 § har upphört att gälla och från och med 1 januari 2007 trätt i kraft med ny lydelse.) För att så smidigt som möjligt fullgöra socialtjänstens återrapporteringsskyldighet till åklagare och socialsekreterare behöver stadsdelsnämnden delegera till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter att besluta om återrapportering till åklagare. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 5 mars 2007, dnr 002-134/2007.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd delegerar till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och 

socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studie-

center (BAS) att besluta om återrapportering enligt 12 kapitlet 8 § socialtjänstlagen

(SoL) till Åklagarmyndigheten beträffande misskötsel i samband med ungdomstjänst.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§58 Nominering till Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2007

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse delar varje år ut pris till de verksamheter som har ett särskilt bra kvalitetsarbete. Det är en tävling i systematisk verksamhetsutveckling, som avslutas med en högtidlig prisutdelningsceremoni i Blå Hallen. Målet med utmärkelsen är att förbättra de kommunala verksamheterna genom ett systematiskt bedrivet kvalitetsarbete, där uppföljning och utveckling är viktiga inslag. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden nominerar äldreomsorgens rehabiliteringsenhet till att delta i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 13 februari 2007, dnr 000-147/2007.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd nominerar äldreomsorgens rehabiliteringsenhet till deltagande

i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007 i klassen äldreomsorg.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§59 PM - Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli-31 de...

Avvikelsehantering är en viktig del i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar skrivs en anmälan och en utredning av händelsen påbörjas på enheten. Alla avvikelser diskuteras på enhetens s.k. kvalitetsrådsmöten. Där diskuteras åtgärder för att förhindra upprepning. Detta återförs till all berörd personal på t.ex. arbetsplatsträffar. Vid samtliga läkemedelsavvikelser och övriga allvarliga hälso- och sjukvårdsavvikelser skickas en kopia av avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för eventuell vidare utredning och förbättringsförslag. MAS bedömer också om händelsen bör anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Protokoll med åtgärdsplan från enhetens kvalitetsråd skickas till MAS. En sammanställning av avvikelser görs två gånger om året och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 7 mars 2007, dnr 506-148/2007.

 

Ett gemensamt särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m), ledamoten Vladan Bošković (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd).

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger med godkännande promemorian till handlingarna.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m), ledamoten Vladan Bošković (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

”Det är oerhört viktigt att Farsta Stadsdelsnämnd får ta del av de avvikelser som sker inom Hälso- och sjukvården för att så sätt vidtaga åtgärder när detta behövs.

Vi vill ändå tala den osäkerhet som finns i och med sammanställningen då det är väl känt att man inte alltid rapporterar avvikelser från enheterna och detta behöver förtydligas i PM:et.

 

Även om det kan ge en fingervisning så kan det vara så att vissa enheter är mer benägna än andra att göra avvikelserapportering för att komma till rätta med eventuella bekymmer samt att man så sätt har sk ”högt i tak” och informerar personalen om vikten att verkligen anmäla avvikelser och då inte som straff utan som en kvalitetsåtgärd.

 

Påstående om att läkemedelshantering skulle ske ett säkert sätt är enligt PM:et att sjuksköterskor sköter detta Farsta Sjukhem och frågan man ställer sig är då hur det ser ut de andra verksamheterna där man har avvikelser?

 

Det är dessutom inte helt säkert att säkerheten kring läkemedelsadministration är given bara för att man har studerat farmakologi (läran om läkemedel) även om det borde vara så. Det visar avvikelserapporteringen från de andra verksamheterna. 

Exempel: En sjuksköterska som delar fel läkemedel och upptäcker sitt misstag rapporterar knappast detta till sin arbetsledare, ej heller om felet upptäcks av en sjuksköterskekollega.

Om detta är fel eller rätt kan man ha synpunkter men kan vara en felkälla till olika tolkningar av avvikelserapportering.

 

Vi vill dock uppmana till att enheterna verkligen tar till sig vikten av att rapportera avvikelser för att så sätt utveckla hälso- och sjukvården ett säkert sätt.”

 

§60 Redovisning av resultatet av brukarenkät inom hemtjänsten hösten 2006

Utrednings- och statistikkontoret (USK) hade på uppdrag av stadsledningskontoret under hösten 2006 genomfört en brukarenkät inom hemtjänsten i Stockholm. Undersökningen var riktad till brukare både i ordinärt boende och servicehusboende oavsett privat eller kommunal utförare. USK:s redovisning Hemtjänst i Stockholm – en enkät till brukarna hösten 2006 finns i elektronisk form på www.stockholm.se/farsta.

Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 5 mars 2007, dnr 599-149/2007.

 

Ett gemensamt särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m), ledamoten Vladan Bošković (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd).

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger med godkännande promemorian till handlingarna.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m), ledamoten Vladan Bošković (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

”Redovisningen av den brukarenkäten visar att många äldre inte fått den goda kvalitet omsorgen som de har haft rätt till under den förra mandatperioden. Ännu mer oroande är att kvaliteten inte har förbättrats sedan förra undersökningen. Det är nu viktigt att alla enheter, i egen såväl som privat regi, tar till sig kritiken och upprättar en plan med konkreta förslag till åtgärder för att avhjälpa de brister som framkommit. En övergripande plan för detta arbete bör redovisas till nämnden före sommaren. Rapporten visar att vår förmåga att tillgodose de äldres önskemål och deras möjligheter att verka sin situation är viktig för hur de upplever omsorgen.

 

Informationen till de äldre om vilka hemtjänstutförare som har god kvalitet och att man faktiskt kan byta utförare om man inte är nöjd ska också bli bättre för att underlätta ett aktivt kundval. För att detta ska vara möjligt krävs att äldre och deras anhöriga får tydlig information om vilka erbjudanden som står till buds utifrån deras specifika hjälpbehov och att kvalitetsredovisningar av olika verksamheter görs tillgängliga och jämförbara över hela staden. Stockholms stads stora it-satsning är ett viktigt steg vägen. Under 2008 kommer också ett pengsystem som ökar valfriheten och gör kundvalsmodellen mer verkningsfull.”

 

§61 Ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2007

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 mars 2007, dnr 103-87/2007.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§62 TILLÄGGSÄRENDE. System för internkontroll och internkontrollplan för år...

Omfattande förändringar inom förvaltningens organisation och verksamheter kräver en översyn av nämndens internkontrollsystem. Vissa av förvaltningens styrdokument måste uppdateras och inom flera verksamheter saknas lokala rutiner. Arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser ska fortsätta. Årets särskilda granskningar, internkontrollplanen, berör inköp och försäljning, försökslägenheter och försörjningsstöd. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 12 mars 2007, dnr 012-98/2007.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner system för internkontroll och internkontrollplan

      för 2007.

 

§63 TILLÄGGSÄRENDE. Studieresa till Shanghai för en anställd vid Hökarängss...

Textilläraren vid Hökarängsskolan önskar delta på en studieresa med särskild inriktning mot sidentillverkning och sidenbroderier i Shanghai. Syftet med resan är att fördjupa kunskaper inom sitt ämnesområde samt lära känna andra kulturers hantverkstraditioner. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 21 mars 2007, dnr 204-166/2007..

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner resa i tjänsten till Shanghai under en vecka i april 2007 

      för en anställd vid Hökarängsskolan.

 

§64 Information och frågor från nämnden

Ordföranden Birgitta Holm (m) informerade ang. inbjudan till kursen ”Kulturens kraft i äldreomsorgen” som skickats till nämndens ledamöter att ev. intresse för deltagande ska anmälas till stadsdelsdirektören.

 

Ordföranden Birgitta Holm (m) informerade om att hon, tillsammans med stadsdelsdirektören, kommer att utarbeta ett schema för nämnden studiebesök vid olika verksamheter.

 

Ersättaren Louise Shaughnessy (mp) önskar att samtliga ledamöter och tjänstemän har namnskyltar vid nämndens sammanträden.

 

På fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ang. skrivelse till stadens förtroendevalda från borgarrådet Ulla Hamilton (m) svarar ordföranden Birgitta Holm (m) att skrivelsen är inkommen till förvaltningen och diarieförd.

 

§65 Stadsdelsdirektörens information

Utifrån promemorian ”Redovisning av kösituationen inom förskolan”, dnr 402-162/2007, redogjorde avdelningschefen Inger Norman för kösituationen inom förskolan.

 

På fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ang. tidsplan för färdigställande av pågående arbeten på Farsta torg, svarade enhetschefen Jan Ekman att arbetena enligt uppgift beräknas klara i slutet av april.

 

På fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ang. grävningsarbeten på Pepparvägen, svarade enhetschefen Jan Ekman att grävningsarbeten utförts av både Stockholm vatten och Fortum. Arbetena beräknas, enligt uppgift, vara avslutade i början av juni 2007.

 

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund informerade om att en ny fritidsgård i Farsta Strand invigdes 16 mars. Vidare informerade hon om att ny chef för individ- och familjeomsorgen rekryterats, han heter Per-Ove Matsson och börjar sin anställning 1 april. Även en ny personalchef har rekryterats, hon heter Lena Rabe och börjar sin anställning 1 maj.

 

§66 Övriga frågor

Ordföranden Birgitta Holm (m), anmälde skrivelsen ”Handslaget” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) anmälde skrivelsen ”Farsta centrum och Farsta torn” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 2 till detta protokoll.

 

Ledamoten Magnus Welroos (v) anmälde skrivelsen ”Om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 3 till detta protokoll.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

___________________________________________________________________________

Bilaga 1

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2007-03-22

§ 66

                                                                

Skrivelse

 

Handslaget

                                                                                                             Farsta 070322

Handslaget är ett statligt initiativ för att öka tillgängligheten till framför allt den idrottsliga fritiden. Enligt RF (Riksidrottsförbundet) skall följande punkter prioriteras.

 • öppna dörrarna för fler, framför allt inaktiva
 • hålla tillbaka avgifterna
 • satsa mer flickors idrottande
 • delta i kampen mot droger
 • intensifiera samarbetet med skolorna.

Den borgliga majoriteten i Farsta SDN anser att det borde finnas möjligheter till ökat samarbete mellan den organiserade fritidsverksamhet som kommunen organiserar och den ideella idrottsverksamheten. Om det finns intresse för ett ökat samarbete och hur detta skulle kunna se ut får förvaltningen tillsammans med de verksamma idrottsföreningarna i stadsdelen arbeta fram.

Vi anser även att förvaltningen skall göra detta i samarbete med grannstadsdelarna eftersom idrottsföreningarnas arbets- och upptagningsområden går över stadsdelsgränserna.

För 2007 har ansökningstiden gått ut, men genom att börja kontaktarbetet med de aktuella föreningarna och utarbeta en plan för ansökan kan det finans ett färdigt koncept för ansökan 2008.

Birgitta Holm m fl (M)

Vladan Boskovic m fl (Fp)

Bertil Fredriksson m fl (Kd)

Gunnar Sandell m fl (s)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 2

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2007-03-22

§ 66

 

Skrivelse till Farsta Stadsdelsnämnds möte 22 mars 2007

 

Farsta centrum och Farsta Torn

Nämnden konstaterar att Farsta Centrum är ett mycket framgångsrikt centrum som hela tiden utvecklats mycket positivt med nöjda besökare, ökande omsättning samt många handlare som vill etablera sig. Parkeringen är dock ett problem.

 

Ett modernt, komplett centrum innehåller handel, service samt kultur och andra upplevelser! Nämnden anser att det är viktigt att Farsta centrum behåller sin karaktär med det öppna torget, med den vänliga atmosfären, någorlunda överblickbart, att parkeringarna förbättras samt att centrumet fortsätter att utvecklas.

 

Nämnden ser mycket positivt på utveckling av kultur och upplevelser. Många invånare frågar efter den planerade bion. Torget bör vara levande en större del av dygnet än för närvarande. Viss utökning av detaljhandelsytorna behövs. Planer finns att bygga ihop centrumhusen i flera ”åttor/looper”, bygg vidare på det positiva, det välkända.

 

Nämnden har, inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, fattat beslut om utveckling av torget med en fast scen, bättre och mer spännande belysning samt blommor så att torget blir vänligare.

 

Nämnden ser intressanta möjligheter i ett nytt, vackert, spännande och mycket högt hus som ersätter nuvarande T-banehuset. Stadens ledning har utryckt ett stort intresse av att det byggs mer fantasifullt, högre samt att nya samverkansformer utvecklas. Visionen är att det nya höga huset, ca 90 meter högt, ska överdäcka T- banestationen och bussterminalen norr om nuvarande T-banehus. Detta nya hus ska ansluta till resten av Farsta centrum så att en ny ”åtta/loop” kan gå igenom huset och ge centrumet direktkontakt med T-banan.

 

Huset ska vara ett verkligt landmärke för Farsta – FARSTA TORN!  I huset föreslås finnas bostäder, hotell, gruppboende, kollektivhus samt bio/möteslokaler, detaljhandel och en servicecentral som används både av Farsta centrum och för boende i huset och hotellet. Vidare stadens lokaler för Vår teater, biblioteket, Tuben - ungdomslokaler, repetitionslokaler mm.

 

Det nu skissade förslaget ger nya möjligheter till upplevelser, till att använda en nu nästan död, central yta i centrum av Farsta! Huset ska byggas så flexibelt som möjligt, då det enda vi vet är att förutsättningarna förändras.

 

Vi föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att utveckla detta vidare i kontakt med oss, berörda i förvaltningen, Farsta centrums ledning samt ägare, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, SL och intresserad byggare.

 

Därefter ska förvaltningen återkomma till nämnden sa att vi kan under 2007 kan diskutera en vision för Farsta Centrum med intresserade t ex invånare, besökare och handlare i Farsta centrum.

 

19 februari 2007

Socialdemokratiska gruppen i SDN Farsta

Gunnar Sandell

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           Bilaga 3

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2007-03-22

§ 66

 

 

2007-03-22

Farsta stadsdelsnämnd

 

Skrivelse om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort

För vår tidigare rödgröna majoritet var det självklart att SL-kortet skulle ingå i normen för försörjningsstöd för att garantera alla stockholmare en skälig levnadsnivå. I en storstad som Stockholm behöver de flesta medborgare resa till andra stadsdelar för att kunna ta del av det kommunala och statliga utbudet samt den kommersiella service som erbjuds.

Inom kommunen handlar det exempelvis om att det inte finns museer, kulturhus, bibliotek, öppna mötesplatser för äldre, simhallar, friluftsbad, öppna förskolor, parklekar, medborgarkontor och samlingslokaler i alla stadsdelar. Apotek, barnavårdscentraler, arbetsförmedlingar, försäkringskassor, banker, bankomater, biografer, välsorterade affärer eller lågprisaffärer finns inte heller överallt. Det handlar också om att kunna hälsa på släkt och vänner i andra stadsdelar, gå på stadsdelsnämndens öppna möte och träffa lokala politiker eller besöka föräldramöten i sina barns skolor i andra delar av staden. Dessutom är stadsdelsområdena så geografiskt omfattande numera, att det är för långt att gå till förvaltningskontoren om man behöver träffa sin bidragshandläggare för att söka ekonomiskt bistånd.

Den borgerliga majoriteten i stadshuset tar inte hänsyn till de speciella behoven i storstaden, utan har beslutat att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd till SL-kort med 40 mnkr under år 2007. Resultatet har blivit att många sökande nu får avslag på ansökan om SL-kort utan stöd av politiskt beslutade riktlinjer. Det innebär att det kan bli stora skillnader i handläggningen i de 18 olika stadsdelsförvaltningarna.

Utan vägledande riktlinjer som hjälpmedel i handläggningen får handläggarna stödja sig på 4 kap 3 § SoL där det framgår att försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för arbetsresor. I begreppet arbetsresor ingår även resor i samband med aktiva åtgärder för att söka arbete, delta i arbetssökarverksamhet, studier, praktik och arbetsträning. Om det finns behov av regelbundna resor av andra sakliga skäl kan SL-kort beviljas efter särskild prövning.

Det är inte svårt att tänka sig att sökande som fått SL-kort i normen blir besvikna när de får avslag, eftersom det innebär 600 kronor mindre per månad för den enskilde. Det är handläggarna som får förklara beslutet och möta reaktionerna och det är därför viktigt att fråga dem hur deras arbetsmiljö påverkas av situationen.

För att nämnden ska kunna följa effekterna av den förändrade handläggningen av ekonomiskt bistånd till SL-kort vill vi att förvaltningen lämnar en redogörelse senast i samband med tertialrapport 1 om följande frågor:

 

1.      Hur många hushåll har fått bifall respektive avslag på ansökan om SL-kort januari – mars?

-   Hur mycket har kostnaderna minskat på grund av avslagen?

-   Vilka försörjningshinder är vanligast bland de hushåll som har fått avslag på SL-kort?

-   Hur stor andel har överklagat avslag på ansökan om SL-kort?

2.      Vad anses vara ”skäliga kostnader” för arbetsresor?  

-   Får exempelvis alla arbetssökande SL-kort?

3.      Vad anses vara ”andra sakliga skäl” för att beviljas SL-kort? 

-   Vilken hänsyn tas till föräldrars behov av SL-kort utifrån ett barnperspektiv?

-   Vilken hänsyn tas till behovet av kulturella upplevelser, exempelvis intresse för att utnyttja det fria inträdet till stadens museer eller att ta del av Kulturhusets utbud?

-   Vilken hänsyn tas till serviceutbudet där den sökande bor vid ansökan om SL-kort?

4.      Hur har de sökande informerats om den förändrade praxisen i handläggningen?

5.      Upplever handläggarna att deras arbetsmiljö har påverkats av den restriktiva hållningen till ansökningar om SL-kort?

 

 

Magnus Welroos (v)                                                                              Malin Larsson (v)

_____________________________________________________________________________

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 67