Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gubbängsskolans aula, Gubbängsvägen 63-69, Gubbängen

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Program efter öppet forum, ca kl 18.30
Kristina Svärling, enhetschef för Barn & Ungdom Utredning, presenterar förvaltningens insatser för ensamkommande flyktingbarn.

Sammanträdet börjar tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokollsjustering

2 Integrerat system för ledning och uppföljning (ILS)

5 Kvalitetsuppföljning av Strandlidens gruppbostad, enheterna Ekliden och Strandvillan

6 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboenden för äldre – Ängsö äldreboende

7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Attendo Care AB

8 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Carema Äldreomsorg AB

9 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Din Hemtjänst Stockholm AB

10 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Farsta Östra hemtjänst

12 Svar på skrivelse (s) om nedskräpning och klotter samt byggnation i Fagersjö

13 Tertialrapport 2 2007

REMISSÄRENDEN – YTTRANDEN

14 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

15 Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn – yttrande till kommunstyrelsen

16 Tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser i Farsta stadsdelsnämnd – yttrande till länsstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Redovisning av verksamhet för ensamkommande flyktingbarn i Farsta

18 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-08-23

19 Handikapprådets protokoll 2007-09-10

Sänds ut till nämnden via e-post efter rådets sammanträde

20 Pensionärsrådets protokoll 2007-09-10

Sänds ut till nämnden via e-post efter rådets sammanträde

21 Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

22 Information från stadsdelsdirektören

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

24 Anmälan enligt Lex Sarah, Edö äldreboende

25 Anmälan enligt Lex Sarah, Postiljonens äldreboende

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

30 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

31 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-08-23, sluten del av sammanträdet

32 Sociala delegationens protokoll 2007-08-10 och 2007-08-31

Mötesinformation

Ledamöter
Holm, Birgitta (m) ordförande
Sandell, Gunnar (s) vice ordförande
Isacsson, Lennart (m)
Gottfridsdotter-Nilsson, Eva (m)
Jäderlind, Anna (m)
Boškovic, Vladan (fp)
Fredriksson, Bertil (kd)
Lekberg, Karin (s)
Cebrian, Juan Carlos (s)
Slimane, Patrik (mp)

Tjänstgörande ersättare
Lundberg, Peter (m)
Wester, Åsa (s)
Larsson, Malin (v)

Ersättare
Andersson, Leif-Åke (m)
Bjurström, Roland (m)
Bäcklin, Thomas (fp)
Karlsson, Tuula (s)
Wikner, Harry (s)
Etyang, Godfrey (s)
Shaughnessy, Louise (mp)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund, avdelningscheferna Siw Lideståhl, Per-Ove Mattsson, Inger Norman, Lena Rabe, Peter Svensson. Enhetschef Stefan Tengbom. Pia Sundqvist, nämndsekreterare.

Personalföreträdare
David Eklind, Kommunal.

Utses att justera Birgitta Holm (m) och Gunnar Sandell (s)

Dag för justering 25 september 2007

Paragrafnr 1-29 varav paragrafnr 19-29 under sluten del av sammanträdet.

Antal blad 33 varav blad nr 23-33 under sluten del av sammanträdet.

§1 Integrerat system för ledning och uppföljning (ILS)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Huvudsyftet med ledningssystemet ILS är att skapa tydlighet och försäkra sig om att de politiska målen och uppdragen genomsyrar alla led i stadens organisation. Uppföljningen och resultatredovisningen ska ske samordnat så att nödvändiga justeringar av mål blir möjliga och behov av nya prioriteringar kan beaktas.

Förvaltningen kommer med start hösten 2007 att utarbeta en gemensam mall till stöd för en strukturerad dialog vid uppföljning av verksamheterna. Ett utvecklingsarbete kring att formulera mål behöver startas under hösten 2007 och arbetet kring uppföljning måste utvecklas. Under hösten utarbetas ett förslag till modell för hur äldreomsorgen i stadsdelen ska följas upp.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-04.

Dnr 012-399/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§2 Åtgärdsplan för hemtjänsten utifrån brukarenkäten hösten 2006

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2005 om en uppföljningsmodell som omfattar hemtjänsten. Som en del i uppföljningsmodellen ingår att en stadsövergripande brukarundersökning ska genomföras minsta var fjärde år och omfatta såväl kommunala som privata utförare.

Farsta stadsdelsnämnd fick en redovisning av resultatet av brukarundersökningen vid nämndens sammanträde den 22 mars. Nämnden gav då förvaltningen i uppdrag att redovisa en övergripande plan för arbetet med att avhjälpa de brister som framkommit i enkäten. Åtgärdsplanen redovisas i detta ärende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-03.

Dnr 504-507/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden till viss del skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp)

Att till viss del godkänna redovisningarna samt

Att kräva att kommunstyrelsen säger upp avtalen med Attendo Care AB

Att påskynda uppföljningsmöten med Carema Äldreomsorg AB i syfte att snabbt avhjälpa de brister som framkommer i enkäten.


Nämnden har som uppgift att säkerställa att de äldre som har hemtjänst är nöjda med insatserna. Carema och Attendo Care är två stora privata företag inom äldreomsorgen som borde ha kompetens och resurser att ge äldre hemtjänst med hög kvalité. Nämnden konstaterar i brukareundersökningen att detta inte är fallet. Se även förvaltningens redovisningar i ärende 7 och 8.

Nämnden kan inte acceptera att så få brukare är nöjda med Attendo Cares hemtjänst därför kräver vi att gällande avtal med Attendo Care sägs upp. Vad det gäller Carema vill vi att förvaltningen noga följer att de avhjälper bristerna som nämnts i enkäten.


§3 Kvalitetsuppföljning av Sköndals gruppbostad, enheterna 1 och 2

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen.

Ärendet

Uppföljning av Sköndals gruppbostäder enhet 1 och 2 genomfördes under mars och april 2007 av stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska och av chefen för biståndsenheten för funktionsnedsättning. Uppföljningen visar på god kvalitet samt att verksamheten är uppbyggd och utformad för den enskildes behov. Verksamheten bedrivs i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter för bostäder med särskild service enligt LSS. Hälso- och sjukvården i gruppbostäderna har en god kvalitet och ett bra samarbete med Sköndals husläkarmottagning, med regelbundna möten med distriktssköterskan. Förbättringsområden är dokumentation i ParaSoL-systemet inklusive genomförandeplaner.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-01.

Dnr 505-429/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Den fackliga företrädaren David Eklind, Kommunal, anmälde ett yttrande enligt följande.

Kommunal vill fästa nämndens uppmärksamhet på det sätt på vilket uppföljningarna har genomförts. Varken brukare eller skyddsombud har involverats, enbart medicinskt ansvarig sjuksköterska och ansvarig enhetschef.


§4 Kvalitetsuppföljning av Strandlidens gruppbostad, enheterna Ekliden och Strandvillan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen.

Ärendet

Uppföljning av Strandlidens gruppbostäder, enheterna Ekliden och Strandvillan, genomfördes under maj 2007 av medicinskt ansvariga sjuksköterska och av chefen för biståndsenheten för funktionsnedsättning. Uppföljningen visar på god kvalitet samt att verksamheten är uppbyggd och utformad för den enskildes behov. Verksamheten bedrivs i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter för bostäder med särskild service enligt LSS. Hälso- och sjukvården i gruppbostäderna har en god kvalitet och ett bra samarbete med Farstas husläkarmottagning, med regelbundna möten med distriktssköterskan. Förbättringsområden är dokumentation i ParaSoL-systemet inklusive genomförandeplaner.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-01.

Dnr 505-430/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Den fackliga företrädaren David Eklind, Kommunal, anmälde ett yttrande enligt följande.

Kommunal vill fästa nämndens uppmärksamhet på det sätt på vilket uppföljningarna har genomförts. Varken brukare eller skyddsombud har involverats, enbart medicinskt ansvarig sjuksköterska och ansvarig enhetschef.


§5 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboenden för äldre – Ängsö äldreboende

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Den samlade bedömningen vid uppföljningen är att Ängsö vård och omsorgsboende är en väl fungerande verksamhet. Engagemanget från personalen är stort och bemötandet av de boende genomsyras av närhet och värme. En lugn och trygg atmosfär råder på hela enheten. Ett väl fungerande kontaktmannaskap finns på enheten. Förbättringsmöjligheter finns gällande social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-30.

Dnr 504-488/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§6 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Attendo Care AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Enheten har under det senaste året varit utan ledning. Attendo Care AB har nyligen rekryterat ny enhetschef som har prioriterat att påbörja arbetet med att utforma rutiner kring genomförandeplaner och klagomålshantering, rutiner för anhöriganställningar, planeringssamtal och utbildningsplaner för medarbetarna. Attendo Care AB har ett tydligt och översiktligt system över brukarnas tider och dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-28.

Dnr 504-479/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Carema Äldreomsorg AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Carema Äldreomsorg AB har omvårdnaden i fokus. Personalen har adekvat utbildning, stort engagemang och ett gott bemötande. Städning utförs av en person inom företaget och inköp utförs av en underentreprenör.

Förbättringsmöjligheter finns när det gäller att passa överenskomna tider och informera pensionärerna om andra förändringar samt tillgängligheten på telefon. Även genomförandeplaner och kontaktmannskapet behöver utvecklas vidare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-27.

Dnr 504-480/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§8 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Din Hemtjänst Stockholm AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Den samlade bedömningen är att Din Hemtjänst Stockholm AB har fokus på kontinuitet, trygghet och tillgänglighet. Verksamheten startade i januari 2006 och är relativt liten. Det finns en etnisk mångfald inom personalgruppen. Utvecklingsmöjligheter finns vad gäller goda skriftliga rutiner, doumentation och samarbetet med hemsjukvården.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-27.

Dnr 504-482/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§9 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Farsta Östra hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Den samlade bedömningen är att personalkontinuiteten är god vid Farsta Östra hemtjänst och att all tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning. Förbättringsmöjligheter finns när det gäller kontaktmannaskap samt hur kontinuiteten för den enskilde brukaren ska öka. Rutiner för anhöriganställda behöver utformas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-27.

Dnr 504-481/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§10 Svar på skrivelse (s) om demokratiutveckling

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialdemokraterna anmälde vid nämndens sammanträde 2007-05-21 en skrivelse om demokratiutveckling där man bland annat föreslår att förvaltningen utarbetar en plan för demokratiutbildning och utveckling. Särskilt betonas vikten av kunskap om FN:s barnkonvention.

Förvaltningen redovisar ett antal aktiviteter som ska stärka medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan. Utarbetandet av en plan för demokratiutbildning och utveckling är en komplex fråga som bör initieras och beslutas av nämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-03.

Dnr 004-321/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen samt uppdrar åt förvaltningen att mycket aktivt arbeta vidare med demokratiutveckling och utbildning.

I förvaltningens utlåtande finns flera exempel på goda insatser som sker eller är på gång. Mycket mer kan dock göras. Nämnden ser särskilda behov av att öka hela nämndens och Farsta-områdets kunskaper om Barnkonventionen.

Nämnden vill arbeta så att besluten flyttas närmare dem de berör, detta för att öka delaktighet och transparens. Invånarna ska ha ett reellt inflytande i de beslut som berör dem. Invånarna ska kunna medverka i processen inför förslag och beslut. Detta kräver ett fortsatt utvecklingsarbete.


§11 Svar på skrivelse (s) om nedskräpning och klotter samt byggnation i Fagersjö

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Som svar på socialdemokraternas skrivelse angående nedskräpning, klotter och byggnation i Fagersjö meddelar förvaltningen att städningen runt Lidl har utökats sedan våren 2007. Klottersanering sköts numera av trafikkontoret. Klotter skall anmälas till driftcentralen. Sanering skall ske inom 24 timmar efter anmälan.

Beträffande byggnation på ytorna som tidigare var Fagersjö centrum meddelar exploateringskontoret att byggherren avvaktar behandlig av överklagande till regeringen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-23.

Dnr 300-348/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§12 Tertialrapport 2 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2007.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag inom förskola.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,4 mnkr avseende stimulansbidrag inom förskola.

 4. Nämnden godkänner omslutningsförändringarna.

 5. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen visar en budget i balans och bedömer att de mål som upprättats för verksamheterna kommer att uppfyllas. Förvaltningen fortsätter att utveckla modeller för uppföljning av kvalitet och resultat. Inom äldreomsorgen finns svårigheter att rymma verksamheten inom tilldelade resurser.

För att minska sjukfrånvaron kommer förvaltningen att arbeta på alla nivåer i organisationen. Efter en första analys har ett hälsoprojekt initierats i samarbete med bland annat företagshälsovården.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-14.

Dnr 103-519/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden i huvudsak skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Den fackliga företrädaren David Eklind, Kommunal, fäste nämndens uppmärksamhet på de yttranden som återfinns i MBL-protokollet.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2

Att enligt förvaltningen

Samt att därutöver anföra

Nämnden har, trots omfattande protester från de 2 700 berörda invånarna, beslutat lägga ner Västboda skola per 31 juli 2007. Nämnden har genom denna åtgärd ökat skattebetalarnas kostnad för verksamheten. Kvalitén i skolan har försämrats. Överskottet på skollokaler, vilket till stor del beror på den oplanerade privatskoleutbyggnaden, kunde åtgärdats genom att förvaltningen flyttat till Kvickentorpsskolan. Eleverna där, som gick i högstadiet, kunde flyttat till lokaler i Farsta gymnasium alternativt Hökarängsskolan. På detta sätt hade förvaltningen fått nya lokaler i av staden ägd fastighet – hyreskostnaden hade stannat i stadens kassa. Då hade stadens kostnader sänkts.


§13 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

För att staden ska kunna erbjuda goda förutsättningar för att driva, starta och etablera företag krävs tillgång till bland annat lokaler, mark, arbetskraft och bostäder. Det är också viktigt att staden är tydlig med vilken framtida inriktning man ser för olika företagsområden. Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Stockholm Business Region har därför utarbetat riktlinjer för utvecklingen av stadens företagsområden som ska ligga till grund för den fortsatta planeringen för områdena och för stadens rådgivning till företag.

Förvaltningen anser att riktlinjerna ger en överskådlig bild över områdenas framtida utveckling. De bör dock kompletteras med områdenas eventuella behov av alternativa och kompletterande verksamheter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-23.

Dnr 000-460/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Patrik Slimane (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Malin Larsson (v) anmälde att hon lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Enligt förvaltningen samt att därutöver anföra

Nämnden är förvånad över att inte alla stadsdelsnämnder har fått detta ärende på remiss, alla är berörda.

Nämnden kommenterar endast de områden som finns inom Farstaområdet.

För Larsboda har det förra året presenterats en plan för en spännande utveckling med rekreationsområde och bebyggelse. Nämnden anser att denna plan skall vara utgångspunkt för den fortsatta planeringen där.

För Högdalen och Högdalstopparna finns ett mycket viktigt utvecklingsprogram med många aktiviteter, detta bör genomföras. SITAS stora skrotupplag med endast tillfälligt bygglov ska då avvecklas.

För Gubbängen måste detaljplanen göras så att kyrkogårdarna kan utvidgas och att den rofyllda miljön där värnas.

Patrik Slimane (mp)

Att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande samt därutöver anföra:

I tjänsteutlåtandet nämns även ett företagsområde i Enskede-Årsta-Vantör – Snösätra företagsområde. En enig nämnd i Enskede-Årsta-Vantör har tidigare ställt sig bakom en avveckling av det företagsområdet. Området är synnerligen illa placerat med en trafikfarlig angöring samt inbjudande till olaglig dumpning. Företagsområdet bör avvecklas.


§14 Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholms stad har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om sammanlagt

25 platser för ensamkommande asylsökande barn över 14 år. När ungdomarna beviljas uppehållstillstånd ska nya insatser ges efter behov. Socialtjänstförvaltningen har utrett frågan på uppdrag av stadsdirektören och föreslår dels ett boende för de ungdomar som är i behov av vuxenstöd dygnet runt, dels ett mer självständigt boende för de ungdomar som kommit lite längre i sin integrations- och personliga mognadsprocess. Syftet är att hjälpa flyktingungdomarna att bli självständiga och skapa ett kontaktnät som ska leda till en snabbare integration i det svenska samhället.

Förvaltningen ser positivt på förslaget. Farsta stadsdelsförvaltning har medverkat i utredningen kring dessa boenden och anser att framförda synpunkter har beaktats. Möjligen kan 30 platser komma att bli i underkant.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-28.

Dnr 507-425/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§15 Tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser i Farsta stadsdelsnämnd

Yttrande till länsstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till länsstyrelsen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Länsstyrelsen har vid tillsynsbesök inom äldreomsorgen i Farsta stadsdelsområde granskat handläggningsprocessen i relation till gällande lagstiftning. Av länsstyrelsens beslut framgår att nämnden helt uppfyller kraven i tre av de sex bedömningskriterier som länsstyrelsen anser ska vara uppfyllda. Vissa brister påtalas när det gäller övriga tre kriterier. Länsstyrelsen har därför begärt ett yttrande från stadsdelsnämnden. Förvaltningen har upprättat en handlingsplan för att åtgärda de påtalade bristerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-30.

Dnr 504-411/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§16 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Redovisning av verksamhet för ensamkommande flyktingbarn i Farsta

Redovisningen lämnas med anledning av en fråga från ledamoten Vladan Boskovic (fp) vid nämndens sammanträde den 19 april i år om förvaltningens arbete med flyktingmottagande och ensamkommande flyktingbarn.

Dnr 507-491/2007

Nämnden framförde ett tack till enhetschef Kristina Svärling för den muntliga rapport om verksamheten för ensamkommande flyktingbarn som lämnades vid nämndens temastund omedelbart före sammanträdet.

Stadsdelsnämndens protokoll 2007-08-23

Handikapprådets protokoll 2007-09-10

Pensionärsrådets protokoll 2007-09-10

Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning


§17 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Barnomsorgskön – förvaltningen bedömer att man i dagsläget klarar efterfrågan.

 2. Tidningen Mitt i Söderort kommer troligen inom kort att publicera en artikel om avvecklingen av Hökarängens närvårdscentral. Förvaltningen har sökt ansvariga inom landstinget och inväntar besked om landstingets planer för att ersätta den service som närvårdcentralen i nuläget tillhandahåller.

 3. Påmindes om möjligheten för ledamöter och ersättare att göra studiebesök i verksamheterna, enligt den inbjudan som nyligen har sänts ut. Den fackliga företrädaren David Eklind, Kommunal, erbjöd nämnden att bistå med information i anslutning till studiebesöken.

 4. Central upphandling av äldreboenden, däribland Ängsö gruppboende, kommer att genomföras. Förslag till förfrågningsunderlag kommer att utsändas senare i höst. Stadsdelsdirektören återkommer till frågan om huruvida behandlingen av förslaget kommer att föranleda ett extra nämndsammanträde. Föreslogs i avvaktan på detta att respektive politisk konstellation utser en representant i syfte att ge nämnden möjlighet att på nära håll följa den fortsatta processen. Gunnar Sandell (s) anmälde att Juan Carlos Cebrian (s) kommer att representera socialdemokraterna.

 5. Son svar på fråga från Karin Lekberg (s) vid nämndens sammanträde den 23 augusti meddelade avdelningschef Inger Norman att det är ventilationsarbete som pågår vid Sandåkraskolan.


§18 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Utveckling av Farstaområdet (bilaga 1 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s)

Lokaler för pensionärsföreningar (bilaga 2 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s)

Framtiden för Farsta närakut (bilaga 3 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v)

Sköndal (bilaga 4 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s)

Insatser för ungdomar mot rasism (bilaga 5 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Thomas Bäcklin (fp) efterlyste en redovisning av lämpliga åtgärder inom Farsta stadsdelsområde med anledning av stadens kommunövergripande målsättning att minska koldioxidutsläppen.

På fråga från Godfrey Etyang (s) meddelade stadsdelsdirektören att stadsbyggnadskontoret och idrottsförvaltningen nu har inlett arbetet att lösa trafikproblemen i anslutning till Gubbängens näridrottsplats.