Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-10-16

Sammanträde 2007-10-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gubbängsskolans aula, Gubbängsvägen 63-69, Gubbängen

Öppet forum kl 18.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politike Läs mer...rna i stadsdelsnämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

1 Val av justerare, tid för protokollsjustering

3 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – All-Tid hemtjänst

4 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Farsta Västra hemtjänst

5 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Farsta Norra hemtjänst

6 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Lövholmens hemtjänst

7 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

8 Skolverkets inspektörsrapport angående förskolan

9 Inrättande av förskola vid Sandåkraskolan, Sköndal

10 Ekonomisk månadsrapport för september 2007

REMISSÄRENDEN – YTTRANDEN

11 Förslag till nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg – yttrande till kommunstyrelsen

12 Utredning om behovet av att inrätta en avhysningsakut – yttrande till kommunstyrelsen

13 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar – yttrande till kommunstyrelsen

14 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem – yttrande till kommunstyrelsen

Stadsdelningskontorets tjänsteutlåtande bifogas detta utskick. Stadsdelsförvaltningens förslag till svar på remissen utsändes senare.

16 Upphandlingsrapport rörande upphandling av entreprenad avseende parkskötsel inom Farsta stadsdelsområde

17 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar och hjälper närstående” år 2 samt ”Action”

18 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-09-20

19 Lokala handikapprådets protokoll 2007-10-08

Utsändes via e-post efter rådets sammanträde

20 Lokala pensionärsrådets protokoll 2007-10-08

Utsändes via e-post efter rådets sammanträde

21 Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

22 Information från stadsdelsdirektören

- Elevantal vid skolor som berörs av nedläggningen av Västbodaskolan
- Barnomsorgskö
- Övrigt
- Inbjudan till seminarium ang. anhörigstöd inom äldreomsorgen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

24 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – central upphandling av vård- och omsorgsboenden – yttrande till kommunstyrelsen

25 Ansökan om nytt serveringstillstånd för restaurang ”Sköndals Café och lite till” – yttrande till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

28 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende ej verkställt beslut enligt socialtjänstlagen

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

30 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

31 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-09-20, sluten del av sammanträdet

32 Sociala delegationens protokoll 2007-09-21

Mötesinformation

Ledamöter
Holm, Birgitta (m) ordförande
Sandell, Gunnar (s) vice ordförande
Isacsson, Lennart (m)
Boškovic, Vladan (fp)
Fredriksson, Bertil (kd)
Fehrnström, Anita (s)
Lekberg, Karin (s)
Cebrian, Juan Carlos (s)
Larsson, Malin (v)
Slimane, Patrik (mp)

Tjänstgörande ersättare
Lundberg, Peter (m)
Dahnell, Bengt (m)
Andersson, Leif-Åke (m)

Ersättare
Bjurström, Roland (m)
Bäcklin, Thomas (fp)
Wester, Åsa (s)
Wikner, Harry (s)
Etyang, Godfrey (s)
Shaughnessy, Louise (mp)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund, avdelningscheferna Siw Lideståhl, Per-Ove Mattsson, Inger Norman, Peter Svensson, enhetschef Stefan Tengbom, medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Blomqvist, nämndsekreterare Pia Sundqvist.

Personalföreträdare
David Eklind, Kommunal.

Utses att justera Birgitta Holm (m) och Gunnar Sandell (s)

Dag för justering 19 oktober 2007

§1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

Rensning av ogräs vid den södra tunnelbaneingången i Hökarängen.

Inlämnat av Gunn Nilsson den 21 september 2007 (dnr 004-554/2007).

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Information om stadsdelsnämndens beslut i lokalpressen

Inlämnat av Hans Hydén den 24 september 2007 (dnr 004-555/2007).

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

§2 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – All-Tid hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

All-Tid hemtjänst är ett nyetablerat företag och styrkan finns i den entusiasm och tillförsikt som den ansvariga för enheten ger uttryck för. Förbättringsmöjligheter finns när det gäller struktur och rutiner kring det administrativa arbetet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-24.

Dnr 504-531/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Farsta Västra hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Den samlade bedömningen är att Farsta Västra hemtjänst arbetar områdesinriktat för att kunna garantera kontinuitet gentemot brukarna. Enheten fick det bästa resultatet i Farstas brukarundersökning avseende hemtjänst som genomfördes 2006. Personalen har adekvat utbildning. Kompetensutveckling kommer att genomföras inom områdena demens, nutrition och vård i livets slutskede. Utveckling pågår inom områdena kontaktmannaskap, nutrition och anhöriganställningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-24.

Dnr 504-532/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§4 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Farsta Norra hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Den samlade bedömningen är att personalkontinuiteten är god vid Farsta Norra hemtjänst och att all tillsvidare anställd personal har adekvat utbildning. Enheten arbetar medvetet med kvalitetsutveckling och har personal med spetskompetens som i projektform eftersträvar att utveckla omvårdnaden för demenshandikappade. Utveckling pågår inom områdena dokumentation, uppföljning och struktur kring arbetsmetoder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-24.

Dnr 504-530/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§5 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Lövholmens hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Lövholmens hemtjänst är en nystartad verksamhet sedan årsskiftet 2006/2007. Enheten lägger stor vikt vid kontaktmannaskap och att det finns en nära kontakt mellan brukaren och personalen. Utveckling av rutiner pågår inom alla områden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-24.

Dnr 504-529/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§6 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna i Stockholm har beslutat genomföra en gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för år 2008 och 2009. Förutsättningarna för att administrationen av upphandlingen ska ske vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har förändrats då ansvarig upphandlare har bytt arbete. Därför föreslås att administrationen av kolloupphandlingen flyttas till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och att stadsdelsdirektören i Skarpnäck får i uppdrag att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndernas räkning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-03.

Dnr 105-567/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§7 Skolverkets inspektörsrapport angående förskolan

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av de åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av inspektörernas rapport samt överlämnar densamma till utbildningsnämnden som underlag för stadens samlade svar till skolverket.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Skolverket har under läsåret 2006/2007 genomfört inspektion av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxenutbildningen i Stockholm stad. Skolverket har i sin rapport påpekat bristområden som omgående måste åtgärdas på kommun- och stadsdelsnivå.

I Farsta stadsdelsområde har Skolverket påvisat att likabehandlingsplanerna inte uppfyller de krav som ställs. Förskolorna har inte heller följt författningarnas krav på delaktighet vid upprättandet av likabehandlingsplanerna. Inspektionsrapporten pekar även på områden där ett utvecklingsarbete måste påbörjas för att förbättra kvaliteten.

Förskolecheferna har inlett arbetet att revidera befintliga likabehandlingsplaner. Där planer saknas utarbetas de nu. Alla förskolor kommer att ha en plan klar senast i februari 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-11.

Dnr 402-526/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Inrättande av förskola vid Sandåkraskolan, Sköndal – genomförandebeslut

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om inrättande av en förskola med två avdelningar vid Sandåkraskolan, Sköndal, i enlighet med förvaltningens redovisning.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till idrottsnämnden i syfte att få till stånd en permanent lokallösning för Sköndals IK.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i Sköndal. Den planerade nya förskolan för 90 barn kommer inte att vara färdig förrän tidigast hösten 2009. Redan i februari 2008 saknas plats för 33 barn. Förvaltningen föreslår därför att en förskolepaviljong för maximalt 36 barn uppförs vid Sandåkraskolan i syfte att bereda plats åt familjer som står i barnomsorgskö och som bor i Sköndal. Verksamheten vid förskolan beräknas kunna starta under mars månad 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-24.

Dnr 303-546/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ekonomisk månadsrapport för september 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Prognosen visar att verksamheten ryms inom givna budgetramar. Det underskott som uppstod inom individ- och familjeomsorg 2006 beräknas inte vara helt eliminerat 2007. Det beräknade underskott uppgår till ca 5 mnkr. Det kompenseras av ett överskott inom andra verksamheter, främst förskoleverksamheten, där ett ökat barnantal ger ökade resurser vilka inte fullt behöver tas i anspråk. Äldreomsorgen ligger för närvarande på en för hög förbrukningstakt men bedöms genom åtgärder vid vissa enheter komma i fas under året och därmed vara i balans inför 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-15.

Dnr 103-087/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§10 Förslag till nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen föreslår förändring av stadens intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget som bland annat gör det möjligt för föräldrar att få information om det utbud som finns inom förskoleverksamheten samt att följa och förstå sin köplacering.

En befarad nackdel är att föräldrar väljer att flytta sina barn till det angivna förstahandsalternativet efter att ha accepterat placering enligt andrahandsvalet, eftersom man har rätt att ha kvar sin köplats efter det att man har fått en placering.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-25.

Dnr 402-544/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§11 Utredning om behovet av att inrätta en avhysningsakut – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Familjebostäder föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp med representanter för de tre allmännyttiga bostadsbolagen, stadsdelsförvaltningarna och socialtjänstförvaltningen, med uppdrag att ta fram ett förslag på hur man ska kunna minska antalet avhysningar.

Förvaltningen ser positivt på att utveckla insatserna mot avhysningar genom ett utvecklat samarbete med bostadsbolagen. Stadsdelsförvaltningarna måste se till att ha sådana rutiner som gynnar utvecklingen av samarbetet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-25.

Dnr 500-552/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp)

Nämnden anser inte att det behövs ytterligare arbetsgrupper eller utredningar. Det räcker med den remitterade utredningen från Familjebostäder samt den erfarenhet som finns hos de berörda i staden och stadens bolag.

Att förhindra vräkning och avhysning är ett av de effektivaste sätten att förhindra hemlöshet. Det är därför angeläget att arbeta vidare enligt förslagen i remissen.

Nämnden uppmanar kommunstyrelsen att snarast vidta åtgärder så att de i utredningen beskrivna åtgärderna verkställs.

Vi vill särskilt peka på vikten av barnperspektivet – vi anser inte att det är värdigt vårt samhälle att vräka familjer med barn.

Vi vill även peka på de goda erfarenheterna från Göteborg av ett tidigt samarbete mellan bostadsbolagen och socialtjänsten. Rapporter bör lämnas till de sociala delegationerna i SDN om dessa ärenden.

Vidare är budgetrådgivning en annan förebyggande åtgärd.

Nämnden uppmanar även kommunstyrelsen att inleda överläggningar med de privata fastighetsägarnas organisation om samma åtgärder som stadens egna fastighetsbolag ska vidta.


§12 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår en reviderad antidiskrimineringsklausul att användas i stadens upphandlingar av tjänster och entreprenader. Den föreslagna klausulen sammanfaller till stor del med den klausul som Nämnden för offentlig upphandling rekommenderar.

Farsta stadsdelsförvaltning har inget att invända mot stadsledningskontorets förslag till utformning av en ny antidiskrimineringsklausul.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-01.

Dnr 105-564/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§13 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår en ersättningsmodell avseende vård- och omsorgsboenden för äldre personer, exklusive servicehus, korttidsvård och profilboenden. Förslaget innehåller en modell för ersättningssystem samt en metod för att mäta vårdbehovet för den enskilde. Ärendet innehåller inte något förslag avseende ersättningsnivåer.

Förvaltningen anser att förslaget i stort uppfyller de krav som kan ställas på ett system för att ersätta utförare av vård- och omsorgsboende. Förslaget om en fast ersättning och att det enbart ska vara tre olika nivåer när vårdbehovet ska bedömas är positivt. Dock riskerar förslaget om en schabloniserad ersättning för lokalkostnader att vara ogynnsamt för de som har moderna lokaler med en högre hyra än genomsnittet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-15.

Dnr 504-563/2007

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att ärendet skulle bordläggas.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att bordläggningsyrkandet skulle avslås.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om bordläggning och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (s) framlagda förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Birgitta Holm (m), Lennart Isacsson (m), Peter Lundberg (m), Bengt Dahnell (m), Leif-Åke Andersson (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd). Nej svarade Gunnar Sandell (s), Anita Fehrnström (s), Åsa Wester (s), Juan Carlos Cebrian (s), Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp).

Nämnden ställde sig därefter bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp) anmälde att man lämnar ärendet utan eget ställningstagande.


§14 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 januari – 30 juni 2007

I ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) betonas hanteringen av inträffade avvikelser som en mycket viktig del. All personal är skyldig att skriva en avvikelserapport när en icke förväntad händelse som medfört eller kunnat medföra risk eller skada för patient/boende inträffar. I ärendet redovisas en sammanställning av avvikelser under perioden 1 januari – 30 juni 2007.

Dnr 506-540/2007

Upphandlingsrapport rörande upphandling av entreprenad avseende parkskötsel inom Farsta stadsdelsområde

Farsta stadsdelsförvaltning har genomfört en öppen upphandling av parkskötsel. Efter utvärdering av anbuden beslutade stadsdelsdirektören 2007-06-04 att anta det anbud som lämnats av Stockholm Entreprenad AB. Avtalet gäller perioden 2007-10-01 – 2009-09-30, med möjlighet till förlängning i två plus ett år.

Dnr 105-085/2007

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar och hjälper närstående” år 2 samt ”Action”

Länsstyrelsen beslutade 2007-09-24 bevilja 720 000 kronor till projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar och hjälper närstående”. Medel har inte beviljats för det databaserade anhörigstödet Action. Anledningen är att länsstyrelsen har fått ta emot avsevärt fler ansökningar än man har resurser att bifalla.

Dnr 504-439/2007

Stadsdelsnämndens protokoll 2007-09-20

Handikapprådets protokoll 2007-10-08

Pensionärsrådets protokoll 2007-10-08

Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning


§15 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Inger Norman redovisade elevströmmar och elevantal vid de skolor som berörs av nedläggningen av Västbodaskolan. Inger besvarade även en fråga om skolbarnomsorgen. Ulla Thorslund rapporterade att SISAB nu överlämnar den tomma skolfastigheten till exploateringskontoret.

 2. Barnomsorgskön – förvaltningen bedömer att man i dagsläget klarar efterfrågan.

 3. Nämnden har fått inbjudan till seminarium om anhörigstöd inom äldreomsorgen måndag 17 december kl 09.00-12.00 alternativt 13.30-16.30. Seminariet anordnas av stadsdelsförvaltningen i samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

 4. Farsta sjukhem inbjuder nämnden till pubkväll som anordnas för boende och anhöriga onsdag 24 oktober kl 17-19.

 5. Nämnden inbjuds att delta i årets andra antilangningskampanj, med flygbladsutdelning utanför Systembolaget i Farsta fredag 26 oktober kl 12-17. Intresserade ledamöter/ersättare kontaktar ansvarig tjänsteman Rita Zimmerhofer eller nämndsekreteraren.

 6. Ulla Thorslund rapporterade att ett stort antal projekt för närvarande genomförs inom äldreomsorgen. Projekten omfattar totalt 16 mnkr och avser bland annat utbildningar för personalen.

 7. Till den arbetsgrupp som för nämndens räkning ska följa processen med central upphandling av äldreboenden har tidigare anmälts Juan Carlos Cebrian (s) och Roland Bjurström (m). Gruppen kompletterades nu med Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd). Gruppen träffas torsdag 22 november kl 08.30 för att bland annat få information om förslaget till förfrågningsunderlag.

 8. Nämnden utsåg Peter Lundberg (m), Vladan Boškovic (fp), Bertil Fredriksson (kd), Harry Wikner (s) och Patrik Slimane (mp) att utgöra den arbetsgrupp som för nämndens räkning kommer att följa förvaltningens arbete att utarbeta en parkplan, med utgångspunkt från vårens öppna möten om utvecklingen av parkerna i Farsta stadsdelsområde. Ansvarig tjänsteman Jan Ekman sammankallar gruppen.


§16 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Hökarängens närvårdscentral (bilaga 1 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Patrik Slimane (mp)

Avvecklingen av Västbodaskola (bilaga 2 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s)

Vart tog åtgärderna för att rädda sjön Magelungen vägen? (bilaga 3 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s) och Patrik Slimane (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Gunnar Sandell (s) tackade för de mycket givande verksamhetsbesök som förvaltningen genomför under perioden september – november.

Gunnar Sandell (s) tackade också för de anhörigdagar som har arrangerats.

Gunnar Sandell (s) förnyade sin uppmaning till förvaltningen att snarast hitta en bättre sammanträdeslokal med fungerande teknisk utrustning.

Karin Lekberg (s) föreslog att nämnden vid något lämpligt tillfälle får en presentation av kulturlivet i Farsta avseende utbudet idag samt strategier och visioner inför framtiden. Ordföranden rekommenderade att förslaget tas upp vid en kommande gruppledarträff.

Juan Carlos Cebrian (s) efterlyste en lägesrapport om situationen vid Edö äldreboende. Förvaltningschefen meddelade att den konsult som har anlitats för att göra en översyn av verksamheten inom kort kommer att lämna en rapport som kommer att redovisas för nämnden.

Patrik Slimane (mp) efterlyste förvaltningens svar på de båda skrivelser om klimatarbetet i stadsdelen som lämnades in vid nämndens sammanträde 14 juni. Förvaltningschefen meddelade att skrivelserna kommer att besvaras senast vid nämndens sammanträde i december.

Ordföranden framförde ett tack till förvaltningen för den uppskattade presentationen vid nämndens planeringsdag torsdag 11 oktober och för det fina arbete förvaltningen utför när det gäller att verkställa nämndens uppdrag.