Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2 (på byggnadens kortsida)

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och dis Läs mer...kutera med politikerna i nämnden.

Program: Landskapsarkitekterna Anders Johansson, White Arkitekter, och Inger Åberg, exploateringskontoret, berättar om förvaltningens förslag till parkplan.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

4 Inrättande av ny förskola i kvarteret Ålö, Farsta centrum

5 Förordnande av tjänsteman enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

6 Behörighet i Paraplysystemet för programansvariga utredare vid socialtjänstförvaltningens stab

7 Svar på skrivelse (s) om åtgärder för att rädda sjön Magelungen

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

8 Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning - yttrande till Stadsrevisionen

10 Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden - yttrande till kommunstyrelsen

11 Förslag till revidering av riktlinjer för adoptionsärenden - yttrande till kommunstyrelsen

12 Förslag till ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) avseende kvartal 4 2007

14 Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av Skogsbyns gästhem, Stora sköndal

15 Tillsynsrapporter 2007 till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

16 Tillsynsplan 2008 till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

17 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-01-24

18 Lokala handikapprådets protokoll 2008-02-04

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

19 Lokala pensionärsrådets protokoll 2008-02-04

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

20 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut enligt förteckning

21 Information från stadsdelsdirektören

* Ekonomisk rapport januari
* Barnomsorgskön, antal grupper mm
* Brottsförebyggande aktiviteter
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

23 Ansökan om nytt serveringstillstånd för restaurang Bella Vista - yttrande till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

26 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i Lex Maria-ärende

27 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-01-24, sluten del av sammanträdet

28 Sociala delegationens protokoll 2008-01-31

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (153 kb)

§1 Verksamhetsberättelse 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2007.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsberättelse med bokslut till kommunstyrelsen.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av icke förbrukade stimulansmedel, 0,6 mnkr för lågtröskelboende för hemlösa.

 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av icke förbrukade investeringsmedel, 1,5 mnkr för Högdalstopparna.

 5. Omedelbar justering.

Ärendet

Förelåg förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse med bokslut för 2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-31.

Dnr 100-074/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (s) framlagda förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 4 nejröster. Två ledamöter avstod. Ja svarade Birgitta Holm (m), Lennart Isacsson (m), Bengt Dahnell (m), Leif-Åke Andersson (m), Anna Jäderlind (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd). Nej svarade Gunnar Sandell (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s) och Anita Fehrnström (s). Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) avstod från att rösta.

Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande. Till detta anslöt Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp).

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens verksamhetsberättelse med bokslut för 2007 till kommunstyrelsen

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av icke förbrukade stimulansmedel, 0, 6 mkr, för lågtröskelboende för hemlösa

 3. Stadsdelsnämnden hemställer, enligt nedan, hos kommunstyrelsen om ytterligare medel från överskottet efter försäljningar under 2007.

 4. Omedelbar justering

samt anför därutöver följande:

Om nämnden följt Socialdemokraternas förslag till beslut om verksamhetsplan och budget för 2007, se nämndens protokoll 25 januari 2007 § 13, hade inte så stora neddragningar av verksamheten krävts. Många andra frågor hade fått en för oss invånare i Farsta-området väsentligt bättre lösning.

Socialdemokraternas budget i fullmäktige hade gett 180 miljoner kronor mer till Farsta-området. Högeralliansens budget ger väsentligt mindre verksamhet för invånarna i området.

Socialdemokraterna hade aldrig föreslagit den felaktiga och korkade nedläggningen av Västboda skola. Beslutet hastades fram och upplevdes av de berörda som odemokratiskt. Den i Farsta SDN mest omfattande proteststormen via brev, e-brev, samtal och möten växte snabbt fram. Den största demonstrationen i Farstas historia visade vad invånarna tyckte om högeralliansens beslut. Nedläggningen berörs med några få rader i verksamhetsberättelsen. Det är svårt att i verksamhetsberättelsen se de stora positiva resultat som utlovades vid ärendets behandling. Det är ännu svårare att se dessa i verkligheten! Nu vet vi att eleverna i Västboda skola flyttade till 50 olika skolor – så gick det med de sammanhållna klasserna. De föräldrar som valt att placera sina barn i Västboda skola utsattes för ett övergrepp av valfrihetens förespråkare, den högerallians som f n styr staden. De har inte dragit sig för att fullfölja sitt korkade beslut genom att i SISAB och Exploateringsnämnden besluta om att bygga om skolan till bostäder. Vi behöver fler bostäder men Farstaområdet har gott om annan mark att bygga på. Använd Västboda skolas lokaler till föreningshus, äldreträffpunkt och idrottsverksamhet i avvaktan på att kommande majoriteter tar ställning till skolorna i vårt område!

Socialdemokraterna har i en skrivelse till nämnden i september 2007 konstaterat att Staden har beslutat att sälja Centrumkompaniet AB vilket gav en nettointäkt på 5,7 miljarder kronor till Stockholms skattebetalares gemensamma kassa. Vi socialdemokrater var visserligen emot denna försäljning men nu har den skett. Vi vill därför på nytt föreslå att en liten del av dessa medel används för att göra Farsta-området bättre. Inom vårt

område finns ett antal angelägna utvecklingsprojekt. Farsta är ett grönt och skönt område – det kan dock bli ännu bättre för oss invånare!

Vi hemställer att Kommunstyrelsen vid bokslutsdispositionerna för Staden sätter av en summa för nedanstående angelägna projekt samt att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar bereda och genomföra följande:

· Fortsätta utvecklingen av Ekopark Syd med bl a Högdalstopparna (förslag och underlag finns, aktuellt sådant t ex brev 19 april 2002, tjut 2004 - 06)

· Bygga en idrottshall, liknande Sköndalshallen, vid Hökarängens skola (skrivelse till nämnden 15 juni 2006)

· Farsta Torn – riv T-banehuset i Farsta Centrum bygg nytt, högt hus med spännande innehåll bl a konsthall, möteslokaler, bio, bostäder, gruppbostäder, lågprishotell (skrivelser till nämnden 25 augusti 2005 och 14 februari 2008)

· Satsa på vision Farsta Strand – sportcenter och bostäder i Larsboda företagsby (förslag Stadsdelsförnyelsen 2006)

· Muddra Magelungen, utveckla och rena den samt Drevviken (Stadsdelsförnyelsen bl a tjut 5 januari 2006)

· Satsa tillsammans med företagare på småcentrumen inom området

· Utveckla metoder och utbilda medarbetare för mer förebyggande arbete

inom folkhälsan, barn/ungdomar, vräkningar

· Satsa på föreningslokaler. Pensionärsrådet t ex har klagar över att lokalbristen är ett hinder i deras arbete.

Socialdemokraterna instämmer även i Pensionärsrådets ifrågasättande av verksamhetsberättelsen bl a att avvecklingen av Närvårdscentralen i Hökarängen inte nämns med ett ord i avsnittet sid 15 om samarbetet med landstinget. Vi kan inte heller hitta något där om nedläggningen av Närakuten i Farsta.

Socialdemokraterna vill avslutningsvis beklaga förvaltningen som tvingas skriva fram så många beslut som går emot invånarna och medarbetarna. Vi är särskilt oroade av utvecklingen inom skolan, som centraliserats till en gigantisk förvaltning som är ostyrbar. Vidare är vi oroade av utvecklingen vad gäller tillgängligheten, integrationen och miljön.

Högeralliansen gör vad den kan för att riva ner och sälja ut alla kommunal verksamhet i Farsta-området – Farsta till salu!

Särskilt uttalande

Malin Larsson (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp).

Verksamhetsberättelsen visar att nedskärningar, privatiseringar och omorganisationer har dominerat året.

Under vår tidigare mandatperiod redovisades måluppfyllelsen av kvalitetsmålen i verksamhetsberättelsen och analyserades i förhållande till det ekonomiska resultatet. Nu finns måluppfyllelsen i en bilaga utan förklaringar till hur bedömningarna har gått till. Inte heller redovisas klagomål och domar som gått förvaltningen emot, till skillnad från tidigare år. Verksamhetsberättelsen ger inte tillräcklig grund att stå på för att bedöma kvalitetsarbetet.

Personalen har fått utstå stora påfrestningar, flera har gått i förtida pension. Sjukfrånvaron var 9,7 procent, vilket var högre än i staden. En aktivitetsplan har tagits fram som innebär att nästan allt som inte är myndighetsutövning ska konkurrensutsättas.

Den lokala demokratin har urholkats. Allt färre verksamheter finns kvar i stadsdelsnämnderna. Att antalet medborgarförslag varit så få är ett tecken på att befolkningen inte väntar sig mycket av den sittande borgerliga nämnden. Medborgarnas förtroende för nämnden har dessutom skadats i och med hanteringen av nedläggningen av

Västbodaskolan, där dialogen var mycket bristfällig och konsekvensanalys inte presenterats.

Vi ser allvarligt på att det skett tydliga försämringar när det gäller gymnasiebehörighet på alla våra grundskolor. Centraliseringen av skolorna har gjort att avståndet mellan elever/föräldrar och ansvariga politiker ökat, det har även gett effekter på skolklimatet och på samarbetet med socialtjänsten. Insynen i verksamheten liksom i elevernas hälsa minskar därför också markant.

Socialtjänsten har under året haft en ökad tillströmning av ärenden där barn far illa och vi får rapporter från flera håll om att barn och ungdomar mår allt sämre i vår stadsdel. Trots detta ser vi inte i verksamhetsberättelsen att man utökat sina förebyggande insatser för att motverka en ytterligare ökning.

Fritidsgårdar har fått mycket litet utrymme i verksamhetsberättelsen, ingen redovisning finns på antal besökare eller inriktning på verksamheterna.

Antalet utbildad personal inom förskoleverksamheten sägs öka men är fortfarande anmärkningsvärt låg. Att man tar in extra barn i barngrupperna för att hålla barnomsorgsgarantin anser vi vara varnande för kommande verksamhetsår det betyder som vi ser det att man inte klarat barngruppernas mål. Vi önskar att detta följs upp så att det ökade antalet barn i grupperna inte permanenteras.

Vi anser att man bör nämna Hökarängens Närvårdcentral i avsnittet ”samarbete med landstinget” då verksamheten visat på goda resultat.

Vi ser mycket bristfälliga redovisningar av jämställdhetsarbetet i verksamhetsberättelsen. Skrivelsen saknar mycket statistik med genusperspektiv som gör att nämnden går miste om information som kan vara av stort intresse.

Under det gångna året har man dragit in SL-kortet för en del av dem som har försörjningsstöd, vilket har gjort att många har blivit fångar i sin egen stadsdel. Familjer kan exempelvis inte resa med tunnelbanan för att besöka barnverksamheten vid Kulturhuset och Stadsmuseum.

Den utlovade jobbgarantin har svikits och arbetslösa med försörjningsstöd som skulle garanteras jobb inom fem dagar garanteras bara en plan eller en insats. Färre skolungdomar får feriearbete än tidigare.

Möjligheterna till kulturella upplevelser i ytterstaden har utarmats bland annat genom indragning av kultursekreterare. Miljöarbetet har nästan avstannat eftersom den borgerliga majoriteten dragit in miljösamordnare. Det är mycket svårt att förstå hur stadsdelen ska kunna bedriva ett offensivt miljöarbete när ingen har ansvar att arbeta med frågorna.

§2 Förslag till parkplan för Farsta stadsdelsområde

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till parkplan för Farsta stadsdelsområde.

Ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska alla stadsdelsnämnder ha upprättat en lokal parkplan för sitt stadsdelsområde senast 2007. Inför budgeten 2007 erhöll stadsdelsnämnden medel för att upprätta en parkplan. I enlighet med beslut i stadsdelsnämnden den 22 mars 2007 har förvaltningen upprättat ett förslag till parkplan. Parkplanen innehåller två delar, en som beskriver hela Farsta stadsdelsområde och en åtgärdsplan som behandlar området per stadsdel. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget till parkplan för Farsta stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-24.

Dnr 300-032/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Inrättande av ny förskola i kvarteret Ålö, Farsta centrum

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om inrättande av en permanent förskola med tre avdelningar i kvarteret Ålö, Larsbodavägen 30 i Farsta centrum, enligt förvaltningens förslag.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om hyresmedgivande avseende ovan nämnda förskola.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är fortfarande mycket stor i Farsta. En ny förskola i kvarteret Ålö i Farsta centrum har planerats under flera år. Förskolan kan byggas med fabriksbyggda moduler, vilket innebär mycket kortare byggtid och lägre kostnad än att bygga på plats. Förskolan planeras för 54 barn och kan tas i bruk i mars 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-17.

Dnr 320-037/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Förordnande av tjänsteman enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden förordnar följande tjänstemän inom avdelningen för individ- och familjeomsorg vid Farsta stadsdelsförvaltning med rätt att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

  Kristina Svärling, enhetschef utredningsenheten för barn och ungdom

  Kicki Hofling, biträdande chef vid samma enhet

  Jakob Söderlund, biträdande chef vid samma enhet

 2. Nämndens beslut 2005-02-17 § 20 upphör att gälla med omedelbar verkan.

 3. Beslut tagna genom förordnande anmäls och protokollförs i sociala delegationen, vars protokoll i sin helhet anmäls i stadsdelsnämnden.

 4. Omedelbar justering.

Ärendet

För att underlätta handläggningen av ärenden gällande beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden förordnar ovan nämnda tjänstemän med rätt att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-18.

Dnr 000-036/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Behörighet i Paraplysystemet för programansvariga utredare vid socialtjänstförvaltningens stab

Beslut

Stadsdelsnämnden ger programansvariga utredare vid socialtjänstförvaltningens stab behörighet i Paraplysystemet enligt framställan från socialtjänstnämnden.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har i budget 2008 för Stockholms stad fått ansvar för uppföljning av stadens samlade socialtjänstverksamhet. För att kunna verkställa uppdraget har socialtjänstnämnden beslutat hemställa hos stadsdelsnämnderna om behörighet för programansvariga utredare vid socialtjänstförvaltningens stab att tillgå relevant databaserat material i Paraplysystemet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-27.

Dnr 002-659/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Svar på skrivelse (s) om åtgärder för att rädda sjön Magelungen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till nämnden har Gunnar Sandell m fl (s) frågat varför den årliga klippningen av vattenväxter i sjön Magelungen uteblev 2007. Man vill också veta vad som hänt med projektet ”Provmuddring i Fagersjöviken” som tilldelats 10 miljoner kronor från ”miljömiljarden”.

Det kommunala bolaget Stockholm Vatten meddelar att man har ställt in 2007 års klippning för att se hur den naturliga utbredningen av vegetationen utvecklas. Muddringsprojektet är försenat, men en tillståndsprövning för vattenverksamhet enligt miljöbalken kommer att ske hos Miljödomstolen. Andra åtgärder för sjön under 2008 är än så länge osäkra.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-21.

Dnr 399-598/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning – yttrande till Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Revisionskontoret har genomfört en granskning inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning inom Farsta och Spånga-Tensta. Syftet har varit att bedöma om stadsdelsnämnderna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Granskningen har riktats mot nämndens arbetsformer för att säkerställa god kvalitet inom verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-24.

Dnr 600-057/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Förslag till gemensam service för ekonomi – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till en gemensam servicefunktion inom ekonomiområdet. Syftet är att effektivisera transaktionshanteringen och därigenom frigöra resurser för analys och verksamhetsstöd samt att minska de administrativa kostnaderna. Förslaget innebär i korthet att större delen av nämndernas löpande redovisning och systemförvaltning sköts av servicenämnden. Avrop av dessa tjänster föreslås bli obligatoriskt för samtliga nämnder.

Förvaltningen är i stort sett positiv till förslaget. Förvaltningen ser dock vissa risker, som till exempel minskad flexibilitet, gränsdragningsproblem samt att nämndernas roll som beställare kräver viss ökad administration.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-29.

Dnr 000-668/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden delvis skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Malin Larsson (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp).

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande på remissen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Förvaltningens yttrande pekar på flera svagheter i hela konceptet med en serviceförvaltning, med negativa konsekvenser såväl för personal, service och ekonomi.

Vi har från början varit negativa till att bilda en serviceförvaltning och ser tyvärr att många farhågor besannas. Besparingspotentialerna har varit för optimistiskt beräknade

och det saknas politisk insyn i servicenämnden. Dessutom har vi varnat för att servicen blir sämre då kännedomen om förvaltningarnas verksamhet tunnas ut vid en centralisering. Koncentrationen av administrativa uppgifter bereder också väg för en kommande privatisering.

Oppositionens möjligheter att följa hur verksamheten fungerar är begränsad, eftersom nämnden styrs av en tjänstemannastyrelse. Servicen riskerar att bli sämre eftersom lokalkännedomen om verksamheten tunnas ut alltmer efter en centralisering. Vi menar att förändringarna genomförs för snabbt, vilket drabbar både personal och berörda förvaltningar.

För att förbättra administrationen är det mycket viktigare att utveckla tekniska lösningar, utbilda personalen och skapa goda standarder än att tvingas till en obligatorisk anslutning, som dessutom är dyrare än om arbetsuppgifterna är kvar i den egna förvaltningen.

Vi är definitivt emot den tvångsanslutning till serviceförvaltningen som gäller idag.

§9 Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden bifogar till förvaltningens tjänsteutlåtande ett utdrag ur pensionärsrådets protokoll med synpunkter på förslaget.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Valfrihet kommer att införas i äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden den 1 juli 2008. Ett förslag till riktlinjer för ett köhanteringssystem har utformats av kommunstyrelsen. Bland annat föreslås att varje stadsdelsnämnd ska ha en köansvarig handläggare, att lediga lägenheter/platser ska förmedlas enbart efter kötid, att antalet personer som kan stå i kö till ett boende begränsas efter boendets storlek och att den enskilde ska kunna stå i tre olika köer samtidigt.

Förvaltningen anser att förslaget i stort sett är bra men menar att det behövs förtydliganden och förändringar i vissa delar av riktlinjerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-25.

Dnr 504-563/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag samt att utdrag ur pensionärsrådets protokoll, med synpunkter på förslaget, skulle bifogas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Malin Larsson (v) och Gunnar Sandell m fl (s)

Nämnden beslutar att lämna följande yttrande över remissen till kommunstyrelsen.

Vi är positiva till tydliga riktlinjer för ett köhanteringssystem i äldreomsorgen, men riktlinjerna måste vara anpassade efter de äldres behov. Vi är därför bekymrade över att våra äldres behov inte kommer i första hand, utan istället hur länge man har stått i kö.

”Om den enskildes behov är av akut karaktär måste detta lösas på annat sätt” står det i förslaget, men vad som menas med ”annat sätt” framgår inte. Ett valfrihetssystem måste konstrueras så att det är går att ta hänsyn till individuella behov, vilket är grundläggande i alla beslut om bistånd, vård och omsorg. Denna uppfattning delar vi med kommunstyrelsens pensionärsråd, som bland annat kräver att behovskriterier ska inarbetas i kösystemet. Att dessutom bara ge de äldre tre dagar på sig att tacka ja och sju dagar att flytta in är orimligt, vilket pensionärsrådet påpekar.

I ärendet framkommer inte heller hur de köansvariga handläggarna ska finansieras. Med tanke på den strama budgeten för äldreomsorgen är det inte rimligt att belasta våra biståndshandläggare med fler arbetsuppgifter. Vidare undrar vi hur systemet ska implementeras och fungera i praktiken?

Att inte ta med servicehus i systemet är märkligt, då det snarare är de lite piggare äldre som kan ha orken att välja boende och ställa sig i kö. De äldre som ska kunna välja boende enligt dessa riktlinjer är framförallt de äldre som är i livets slutskede. Vi är oroliga att de inte kommer orka med den byråkrati som kundvalsmodellen innebär. Detta visar tydligt på en oförståelse för de äldres faktiska situation.

En hög grad av delaktighet och självbestämmande för den äldre, är valfrihet för oss. Vi har alltid varit positiva till möjligheten att få välja mellan olika boenden. Valfrihet kan skapas inom ramen för dagens system utan en central ramupphandling och utan en dogmatisk utförsäljning av kommunala vård- och omsorgsboenden. Att centralisera och privatisera äldreomsorgen är inte lösningen på problemen i äldreomsorgen.

§10 Förslag till revidering av riktlinjer för adoptionsärenden – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har utarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av adoptionsärenden. Revideringen görs eftersom en lag om obligatorisk föräldrautbildning inför internationell adoption har införts och innebär att barnperspektivet förstärks på olika sätt. Bland annat föreslås att ett personligt informationssamtal ska hållas när ett ärende inleds. Förvaltningen är positiv till förändringarna i riktlinjerna och menar att de ser till det adopterade barnens bästa.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-07.

Dnr 006-019/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Mats Lindqvist (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Malin Larsson (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp).

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till revidering.

 2. Därutöver vill vi anföra följande.

Det är bra att de nya riktlinjerna sätter barnen i fokus. Det är det adopterande barnets behov som ska styra möjligheterna att adoptera. Barn som adopteras är mer sköra genom att de under den första tiden i sina liv har varit utsatta för separationer från sin ursprungsfamilj. Alla forskare är idag ense om anknytningens betydelse för barns utveckling, just därför måste de adopterade barnens behov av stabila, kärleksfulla och flexibla föräldrar garanteras.

De som ska prövas som möjliga adoptivföräldrar ska självklart bemötas på samma sätt i alla stadsdelsnämnder. Utredningarna ska vara uppbyggda efter samma principer och ingen stadsdelsnämnd ska ha ett eget förhållningssätt eller egen kultur utifrån handläggarnas egna synpunkter. Kunskap om barns behov och utveckling ska vara basen i utredningarna.

Dessutom fordras det en stor respekt inför de sökande som också befinner sig i en situation som är ytterligt känslig. Att bli bedömd om man ska godtas som blivande föräldrar eller inte är väldigt utlämnande. Det är alltid individer som ska bedömas. Ekonomi, ålder, arbete, erfarenhet av barn, nätverk och kön ska vägas in men även kvinnors och mäns förmåga till empati, kärlek till ett barn och förmåga att sätta det blivande barnet i fokus.

Särskilt uttalande

Mats Lindqvist (mp)

Ålder är en av flera parametrar som ska vägas in. Men ålder borde inte vara viktigare än exempelvis erfarenhet av barn eller socialt nätverk. Självklart ska inga personer som är äldre än 50 år få adoptera små barn, däremot kan pigga 50-åringar bli mycket bra adoptivföräldrar till något äldre barn. Den individuella bedömningen måste vila på ett bredare underlag och inte fokusera på ålder. Kanske en personlighetstest skulle vara bättre.

§11 Förslag till ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har gjort en uppföljning av de ändringar av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna som infördes 2005. Nuvarande ordningsföreskrifter upplevs vara väl avvägda. Förvaltningen instämmer i uppföljningens bedömning och anser att en tydlig och enhetlig skyltning ska finnas för att upplysa om var det råder förbud mot alkoholförtäring.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-07.

Dnr 006-024/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Anmälningsärenden

Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Vid anmälan av rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut anmälde Gunnar Sandell m fl (s) ett särskilt uttalande (se nedan).

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) avseende kvartal 4 2007

Enligt socialtjänstlagen är kommuner skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen anvisar, för Stockholms del socialtjänstförvaltningen och äldreförvaltningen. I detta tjänsteutlåtande redovisas rapportering avseende kvartal 4 2007.

Dnr 599-721/2007

Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av Skogsbyns gästhem, Stora Sköndal

Länsstyrelsen har tidigare genomfört tillsyn av Skogsbyns gästhem, Stora Sköndal. Stiftelsen kritiseras för brister både avseende de boendes integritet och deras möjlighet till självbestämmande, trygghet och säkerhet. Av Stiftelsens svar till länsstyrelsen framgår att bristerna kommer att åtgärdas enligt en åtgärdsplan som omfattar samtliga äldreboenden på Stora Sköndal. Dessutom kommer ett förslag till ombyggnad av gästhemmet att utarbe-tas. Länsstyrelsen meddelar att det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att följas inom ramen för länsstyrelsens ordinarie tillsynsarbete. Den särskilda tillsynen avslutas därmed.

Dnr 504-655/2007

Tillsynsrapporter 2007 till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

Stadsdelsförvaltningen genomför årligen tillsyn av de hem för vård och boende (HVB) som finns inom Farsta stadsdelsområde. De verksamheter som finns inom Farstas stadsdelsområde bedöms ge vård av god kvalitet.

Dnr 502-070/2008

Tillsynsplan 2008 till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

Stadsdelsförvaltningen genomför årligen tillsyn av de hem för vård och boende (HVB) som finns inom Farsta stadsdelsområde. En tillsynsplan för året ska inlämnas till länsstyrelsen. Tillsynen 2008 ska också bidra till att länsstyrelsens ”barnuppdrag” fullföljs. Länsstyrelsen ska under åren 2006-2008 särskilt utöva tillsyn över att alla barn garanteras rättssäkerhet och får insatser med kvalitet och säkerhet.

Dnr 500-726/2007

Stadsdelsnämndens protokoll 2008-01-24

Handikapprådets protokoll 2008-02-04

Pensionärsrådets protokoll 2008-02-04

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut enligt förteckning

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s)

Socialdemokraterna krävde återremiss av ärendet då vi anser att de kortfattade, handskrivna blanketterna inte är tillräcklig som underlag för Länsstyrelsens bedömning. Återremissyrkandet avslogs av nämnden då det endast utgjorde en redan översänd rapport.

Socialdemokraterna är inte tillfreds med handläggningen av dessa ärenden. Nämnden har de senaste månaderna dömts att betala avsevärda belopp i viten för ej verkställda beslut. Vi anser att förvaltningen därför borde lagt ner mer arbete på rapporteringen. Det är inte bra att dessa kortfattade uppgifter används som underlag för kommande ställningstaganden som kan bli mycket kostsamma för nämnden.

Det första ärendet avser individrapportering 30 september, blanketten ska vara hos Länsstyrelsen senast 15 oktober – där finns angivet att invånaren har avlidit 21 oktober alltså 6 dagar efter att rapporten skulle varit inne hos Länsstyrelsen. Uppgifter om att en dotter är ekonomiskt beroende av modern, trots detta har de ansökt om särskilt boende vid dotterns flytt – modern (?) har dock tackat nej den 30 juli men säger att ”man” ansökt om boende i Upplands- Väsby.

Det andra ärendet avser nej tack 15 maj 2007, anhörig önskar återkomma, beslut 25 oktober 2005! Vad har hänt däremellan?

Det tredje ärendet beviljat 21 nov 2005 där den sökande endast vill bo på Djuröhemmet, anges att det inte finns någon ledig plats där. Detta har vi väl redan betalt för en gång! Ska vi göra det på nytt? Har det verkligen inte blivit någon ledig plats där sedan 21 nov 2005? Kan beslutet omprövas?

Det fjärde ärendet beviljades 1 jan 2007 – det framgår dock inte vad som beviljades endast att invånaren nu befinner sig i Thailand för en längre tids behandling.

Det femte ärendet beviljat 31 jan 2007 framgår att den enskilde valde att avsluta insatsen. Vad har beviljats? Om insatsen avslutats torde den första ha påbörjats – varför då avvikelserapportera.

Socialdemokraterna anser att det är mycket viktigt och riktigt att Länsstyrelsen har tummen i ögat på kommuner som beslutar om insatser så att dessa även verkställs.

Socialdemokraterna vill understryka vikten av att de redovisningar som sker till Länsstyrelsen innehåller sådan information så att det går att bedöma om besluten verkställs. Vi kan inte med den information vi fått i nämnden göra denna bedömning. Hoppas Länsstyrelsen har bättre förmåga att tolka informationen så att vi inte får betala ytterligare viten – det är skattebetalarnas pengar som visserligen går till staten men det är en annan mottagare än staden.

Socialdemokraterna anser att nämnden ska överväga hur dessa ärenden ska hanteras i fortsättningen. Då de rör personärenden föreslår vi att varje ärende föredras i sociala delegationen innan rapportering sker till Länsstyrelsen. Om de ska passera nämnden kan de anmälas på lista efter denna behandling i sociala delegationen.

§13 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Ekonomichef Peter Svensson lämnade en ekonomisk rapport avseende januari 2008.

 2. Barnomsorgskön – förvaltningen bedömer att man i dagsläget klarar efterfrågan. Avdelningschef Inger Norman delade ut och presenterade en redovisning avseende antal barn per avdelning och antal personal per förskola inom stadsdelsområdet. På fråga från ordföranden informerades även om arbetet med förskolepaviljongen i Sköndal, som beräknas kunna öppnas i mars. På fråga från Malin Larsson (v) om sjukfrånvaron bland förskolepersonalen meddelade Ulla Thorslund att uppgifter om sjukfrånvaron kommer att lämnas i förvaltningens svar på skrivelse från (mp) om personalsituationen vid stadsdelsområdets förskolor (inlämnad 2007-11-15).

 3. Ulla Thorslund informerade om ett brottsförebyggande möte som kommer att anordnas i Centrumkyrkan i Farsta den 3 april av bland andra samordnaren för frivilliga brottsförebyggande aktiviteter. Vid mötet kommer polisen och andra att medverka. Frivilligsamordnarens rapport avseende den verksamhet som har genomförts i Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområden under 2007 delades ut till nämnden.

 4. Ulla Thorslund vidarebefordrade information från Busslink beträffande busstrafiken vid Gullmarsplan under avstängningen av tunnelbanans Farstagren under perioden mars – augusti 2008. Bussarna kommer inte att angöra Gullmarsplan på norra sidan, mot Södermalm, utan på det övre planet. Därigenom undviks omfattande busstrafik i rondellen vid Gullmarsplan.

§14 Nämndens frågor

Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Upprustningen av tunnelbanans Gröna linje mellan Skärmarbrink och Farsta strand under perioden mars – augusti 2008 (bilaga 1 till detta protokoll)

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Höghus i Farsta centrum – Farsta Torn (bilaga 2 till detta protokoll)

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp), Bertil Fredriksson (kd), Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

Arbetsordning för Farsta stadsdelsnämnd (bilaga 3 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s)

Beslut

Skrivelsen Upprustningen av tunnelbanans Gröna linje läggs till handlingarna.

Skrivelsen Höghus i Farsta centrum översänds till stadsbyggnadsnämnden.

Skrivelsen Arbetsordning för Farsta stadsdelsnämnd kommer inledningsvis att beredas vid nästa gruppledarträff.

På fråga från Thomas Bäcklin (fp) meddelade Ulla Thorslund att förvaltningen inte har fått besked om när nämndens skrivelse till trafiknämnden om tvärställd parkering längs Lingvägen i Hökarängen kommer att besvaras.

På fråga från Thomas Bäcklin (fp) meddelade Ulla Thorslund att nämnden kommer att få information om Jobbtorg vid nästkommande sammanträde.

Med anledning av Telias planerade personalnedskärningar bad Gunnar Sandell (s) förvaltningen bevaka vilka konsekvenser detta kan få för företagets anläggning i Farsta.

På fråga från Gunnar Sandell (s) meddelade Ulla Thorslund att Familjebostäder ännu inte har bestämt hur de lokaler som förvaltningen lämnar på Lingvägen 100 vid flytten till Storforsplan kommer att användas.

På fråga från Gunnar Sandell (s) om Lidls eventuella etablering i Farsta centrum och hur detta kan påverka Lidls affär i Fagersjö meddelade Ulla Thorslund att företaget enligt uppgift inte kommer att avveckla sin verksamhet i Fagersjö.

Ordföranden meddelade att hon tillsammans med vice ordföranden och stadsdels-direktören kommer att sammanträffa med representanter för landstinget den 7 april.