Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12
Bilagor till föredragningslista
090917 tillägg.pdf (35 kb)

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på medborgarförslag om att förebygga ohälsa och främja hälsa för barn och unga i Farsta

4 Svar på medborgarförslag om större inhägnad med gräsunderlag vid förskolan Ejdern i Fagersjö

5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om medarbetarna

6 Svar på skrivelse från (s) och (v) om arbetslösheten, socialtjänsten och Jobbtorget

6 A Inrättande av ny förskola i Gubbängen - genomförandebeslut

7 Kulturbidrag till utomstående organisationer hösten 2009

8 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

10 Förslag till en ny skollag - för kunskap, valfrihet och trygghet - yttrande till kommunstyrelsen

11 Förslag till inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

12 Förslag till Grön IT-strategi för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

13 Skrivelse (mp) om verksamheter året runt för barn till missbrukare - yttrande till kommunstyrelsen

14 Förslag till detaljplan för område vid fastigheten Tjockö 1 i stadsdelen Larsboda - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

15 Åtgärder efter tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Farsta - yttrande till länsstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Stadsarkivets inspektionsrapport om hanteringen av allmänna handlingar vid stadsdelsförvaltningen

17 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-08-27

18 Handikapprådets protokoll 2009-09-07

19 Pensionärsrådets protokoll 2009-09-07

20 Information från stadsdelsdirektören

* Vårdnadsbidrag för barn
* Skräpig miljö i trappan från Kryddhyllan till Pepparvägen (fråga från nämnden)
* Andel vikarier i förvaltningens olika verksamheter (fråga från nämnden)
* Personalkostnadsökningar jämfört med löneökningar (fråga från nämnden)
* Frisörselever vid äldreboenden (fråga från nämnden)
* Beläggning vid stadsdelsområdets äldreboenden (fråga från nämnden)
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Anmälan enligt Lex Sarah, Farsta dagliga sysselsättning

23 Anmälan enligt Lex Sarah, Postiljonens vård- och omsorgsboende

24 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-08-27, sluten del av sammanträdet

25 Sociala delegationens protokoll 2009-08-26

§1 Ny ersättare i Farsta stadsdelsnämnd

Den 7 september 2009 godkände kommunfullmäktige en avsägelse från ersättaren i Farsta stadsdelsnämnd Eva Gottfridsdotter-Nilsson (m). Elin Stenblom (m) utsågs vid samma tillfälle till ny ersättare i nämnden. Ordföranden hälsade Elin varmt välkommen till stads-delsnämnden.

§2 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Renovering av parkleken Nybygget i Gubbängen

Förslaget inlämnat av Andreas Lundberg den 23 augusti 2009 (dnr 002-458/2009)

Hastighetsdämpande åtgärder på Gubbängsvägen

Förslaget inlämnat av Andreas Lundberg den 24 augusti 2009 (dnr 002-459/2009)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslagen.

§3 Svar på medborgarförslag om att förebygga ohälsa och främja hälsa för barn och unga i Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på de två medborgarförslagen.

Ärendet

Diana Reybekiel och Föreningen 4f har lämnat in två medborgarförslag om behovet av att förebygga ohälsa bland barn och ungdom. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 11 juni fattade nämnden beslut om en strategi för att utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdom. Det första medborgarförslaget bedöms därmed vara tillgodosett.

Det andra förslaget berör det förebyggande arbetet inom fritidens verksamheter.

Dessa har anpassats till de uppdrag som nämnden har sedan ansvaret för skolbarn-omsorgen återfördes till utbildningsnämnden. Förvaltningen har i enlighet med verksamhetsplanen och den förebyggande strategin istället valt att utveckla fritidens verksamheter vid andra tidpunkter. Det andra medborgarförlaget är till delar tillgodosett genom de beslut som tidigare fattats och genom det förändrade utbud som erbjudits.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-03.

Dnr 002-346/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Svar på medborgarförslag om större inhägnad med gräsunderlag vid förskolan Ejdern i Fagersjö

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden har Dan Lind föreslagit att förskolan Ejdern i Fagersjö ska få en större inhägnad gård med gräsunderlag. Eftesom förskolan ligger i direkt anslutning till naturen anser förvaltningen att den gård som finns är tillräcklig.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-21.

Dnr 002-269/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om medarbetarna

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har in en skrivelse föreslagit att förvaltningen tillsammans med fackliga företrädare går igenom verksamheterna för att bedöma om bemanningen är tillräckligt hög. De vill också ha rapportering i månads-rapporter och bokslut om enheter med större sjukfrånvaro och vikariebemanning.

Förvaltningen instämmer i att medarbetarna är den viktigaste resursen för en hög kvalitet i verksamheterna, men menar att det kan vara svårt att veta när bemanningen är tillräckligt hög eftersom arbetsmängden varierar över tid. När det gäller sjukfrånvaro och andel vikarier kommer förvaltningen att se över detta under hösten tillsammans med de fackliga organisationerna, i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-31.

Dnr 299-47/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Svar på skrivelse från (s) och (v) om arbetslösheten, socialtjänsten och Jobbtorget

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har i en skrivelse till stadsdelsnämnden begärt att förvaltningen i den ekonomiska månadsrapporten ska redovisa statistik om ungas arbetslöshet och om läget för Farstas invånare på Jobbtorg. Partierna vill också få information om de bästa åtgärderna för att få invånarna i arbete samt vad som måste ske för att genomföra den så kallade ”Nynäshamnsmodellen”. Modellen innebär att samtliga ungdomar fr o m grundskolans årskurs 9 t o m gymnasiets tredje år erbjuds sommarjobb.

Förvaltningen kommer framöver att redovisa statistik från Jobbtorget vid stadsdels-nämndens sammanträden. Däremot kan ungdomsarbetslösheten inte redovisas separat för Farsta eftersom Arbetsförmedlingens upptagningsområde även omfattar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Om Nynäshamnsmodellen skulle tillämpas i Farsta skulle den omfatta 2 300 ungdomar och innebära betydligt ökade kostnader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-27.

Dnr 500-280/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Inrättande av ny förskola i Gubbängen – genomförandebeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att inrätta en ny förskola med två avdelningar på Gubbängsvägen 67, Gubbängsskolan, enligt förvaltningens förslag.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är fortfarande stor i Farsta stadsdelsområde. Nya bostäder är under uppförande på flera adresser i Gubbängen. I Gubbängen och Tallkrogen finns behov av 40 platser under hösten. Förvaltningen föreslår att en fristående byggnad på Gubbängsskolan byggs om till en tvåavdelningars förskola för 36 barn. Ombyggnaden görs i samråd med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, och lokalen hyrs i andra hand av utbildningsnämnden. Verksamheten vid förskolan beräknas kunna starta i oktober 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-07.

Dnr 302-478/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Kulturbidrag till utomstående organisationer hösten 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag till utomstående organisationer hösten 2009 enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Stadsdelsnämndens kulturbidrag till utomstående organisationer uppgår till 150000 kr för år 2009. Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer för kulturarrangemang som riktar sig till allmänheten och förläggs till lokaler eller platser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning inom Farsta stadsdelsområde.

Vid vårens ansökningstillfälle fördelades 100000 kr. Elva organisationer har nu ansökt om bidrag vid årets andra ansökningstillfälle. Förslaget till fördelning av återstående 50000 kr framgår i bilaga.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-01.

Dnr 004-464/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

För att ge nämnden en helhetsbild av vilka projekt som pågår och har avslutats inom förvaltningen och vilka resultat som har uppnåtts redovisas här en sammanställning. För närvarande pågår fjorton projekt inom förvaltningen. Av dessa ansvarar Jobbtorg Stockholm (inom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden) och Alma folkhögskola för två.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-21.

Dnr 007-436/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Tertialrapport 2 2009

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2009.

2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 9,8 mnkr.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag om 4,8 mnkr för inrättande av 6 förskoleavdelningar.

4. Nämnden anför därutöver följande.

5. Omedelbar justering.

Nämnden är överlag mycket nöjd med det resultat som redovisas i tertialrapport 2. Det växande underskottet inom stödet till utsatta barn och ungdomar är dock djupt oroande, inte minst för de barn och ungdomar som behöver samhällets stöd. Det är mycket angeläget att de satsningar på ökat stöd på hemmaplan och mer kraftfulla förebyggande insatser som redovisas i nämndens nya barn- och ungdomsstrategi snabbt får avsedd effekt. Nämnden önskar en återrapportering av arbetet med strategin senast vid sammanträdet i november.

Enligt nämndens aktivitetsplan planeras upphandlingar av dels parklekar, dels boendestöd och stödboendet Frimärket (inom verksamhetsområdet psykisk funktionsnedsättning) under hösten 2009. Som förberedelse för detta kommer marknadsanalyser att göras, i enlighet med anvisningarna till stadens policy för upphandling och konkurrens. Upphandlingarna senareläggs i avvaktan på resultatet av marknadsanalyserna.

Ärendet

Förvaltningen överlämnar en tertialrapport med ett överskott på 8,6 mnkr före resultat-överföringar och 7,2 mnkr efter. Prognosen är att samtliga mål från kommunfullmäktige kommer att uppfyllas, bortsett från ”Jobb istället för bidrag”. Det är också svårt att nå stadens mål för indikatorerna för sjukfrånvaro och barngruppernas storlek. Sjukfrånvaron har dock minskat under året.

På förvaltningens samtliga nivåer råder stor medvetenhet om konjunkturläget idag och framöver. Samtliga utförarenheter ska därför lämna ett överskott 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-16.

Dnr 100-477/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

1. enligt förvaltningens förslag.

2. samt anför därutöver

Vi vill tacka förvaltningens medarbetare och chefer för att de gör ett bra arbete för oss invånare i Farsta-området, trots den nuvarande moderatledda majoritetens resursfördelning och inriktning. Med våra partiers budget i KF samt verksamhetsplaner i SDN skulle invånarna fått en väsentligt bättre verksamhet, med högre kvalité!

Vi kan inte se att invånarnas delaktighet, medansvar och demokrati belysts eller utvecklats under 2009. Vi har t ex haft åtskilliga aktuella frågor om trafiken inom området men de har enbart hänvisats till annan nämnd. Vi kan läsa att vi betraktas som ”kunder”, enligt vårt språkbruk är vi brukare och invånare!

Målen för barngruppernas storlek och andelen förskollärare är inte uppfyllda. Prognosen är att förskoleverksamheten kommer att visa ett överskott på 7,9 mkr, så det saknas inte resurser för att uppfylla KF:s mål. Vi noterar även att mycket få besvarat enkäten om förskolan trots att någon förälder torde vara i förskolan två gånger om dagen, det är märkligt.

Vi noterar att förvaltningen har utökat samarbetet med föreningarna i området, vilket är positivt om de inte tar över den ordinarie verksamheten utan är ett komplement.

Vi har fått informationer om att de 110 sommarjobbande ungdomarnas arbete inom bl a äldreomsorgen var mycket uppskattat av ungdomarna, brukarna och medarbetarna. Då många unga fortfarande är utan arbete bör möjligheten att använda dessa som extra resurs i den ordinarie verksamheten övervägas.

Nämnden fick vid förra sammanträdet en skrivelse undertecknad av 54 medarbetare inom Postiljonen. De uttryckte stor oro inför upphandlingen samt de ytterligare neddragningar och besparingar som planeras. De anser att bemanningen är minimal. De har sökt arbete inom äldreomsorgen för att kunna hjälpa de som inte längre klarar sig själva, de känner empati och de har känt att de haft ett meningsfullt arbete. Nu är det näst intill omöjligt att ge de boende på Postiljonen en kvalitativ omvårdnad, att följa verksamhetsplanen samt tillgodose varje boendes behov! Det börjar likna en renodlad förvaring, kan det verkligen

kallas välfärd i världsklass? Vi har besökt verksamheten, vi instämmer i deras oro för utvecklingen, för möjligheten ge en bra omvårdnad till brukarna. Vi har noterat att prognosen visar ett överskott på 2,8 mkr i äldreomsorgen. Har äldreboendena fått tillräckliga resurser? Problemen med resurserna började vid den nivågruppering som den moderatledda majoriteten beslutat om.

Vi delar även deras oro för upphandlingen och dess konsekvenser. När vi 2002 fick väljarnas förtroende igen efter förra borgerliga majoriteten hade vi länge hört om problemen på Farsta sjukhem. Vi beslöt därför att kommunalisera verksamheten. Vi kunde då konstatera att det var ännu värre än vad vi hört! Vi hoppas att kvalitetskontrollen och kontakten med verksamheten denna gång är bättre så att det går att i tid slå larm och åtgärda ev. brister så att brukarna får en god omvårdnad.

Vi delar förvaltningens uppfattning att medarbetarna och deras insatser och engagemang är avgörande för verksamheten, för den kvalité som vi invånare och brukare får. Vi konstaterar att förvaltningen arbetar aktivt med dessa viktiga frågor, möjligen med någon slagsida åt att få sjuka i arbete. Vi ser med stor oro på utvecklingen mot mer och mer upphandlad verksamhet då vi förlorar ansvaret för och inflytandet över denna den viktigaste resursen! Förvaltningen måste med stor uppmärksamhet följa utvecklingen även i de upphandlade verksamheterna och snabbt informera nämnden om ev. problem.

Senast till bokslutet vill nämnden ha en förteckning över de verksamheter som är upphandlade av staden inom vårt stadsdelsområde med uppgift om verksamhet, löptid, belopp.

Vi har även sett, bl a i en rapport till dagens nämnd, att majoriteten satsar på många projekt. Det kan vara bra för att kortvarigt pröva en verksamhet. Många av projekten är mycket viktiga, de bör ingå i nämndens ordinarie verksamhet. Men med den moderatledda majoritetens stora skattesänkningar finns det inte tillräckligt med pengar kvar för att satsa på verksamhet av stor betydelse för invånarna i Farsta-området.

§11 Förslag till en ny skollag – för kunskap, valfrihet och trygghet – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till ny skollag innehåller bestämmelser om skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna som anordnas av det allmänna eller av enskilda. En bärande princip är att alla verksamhets- och skolformer ska ha en så gemensam reglering som möjligt, oavsett om huvudmannen är en kommun, ett landsting, staten eller en enskild.

Förskolan utgör det första steget i utbildningssystemet och ska därför ingå i skolväsendet som en egen skolform. Förvaltningen anser att detta är en positiv utveckling. Det innebär också att det tydligt regleras vilket ansvar verksamhetens ledning och förskollärare har.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-15.

Dnr 006-378/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att partierna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§12 Förslag till inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt anför följande.

2. Omedelbar justering.

I sitt förslag om trygghetsboende i Stockholms stad berör stadsledningskontorets även boendeformen seniorboende. Åldersgränsen för att ansöka om seniorboende är idag 65 år, dvs samma gräns som nu föreslås för ansökan om trygghetsboende. Stadsledningskontoret föreslås dock att gränsen för seniorboende ska sänkas till 55 år, samma gräns som privata hyresvärdar vanligen använder. Nämnden anser dock inte att en sådan sänkning ska göras. Åldersgränsen för ansökan om seniorboende ska även i fortsättningen vara 65 år för att korrespondera med gränsen för ansökan om trygghetsboende.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att trygghetsboende införs i Stockholms stad. Trygghetsboende innebär tillgång till trygghetslarm, personal som en resurs för att ordna social samvaro och gemensamma aktiviteter, gemensamhetslokal samt möjlighet till gemensamma måltider. Förvaltningen är positiv till förslaget att införa trygghetsboende för att tillgodose framtidens behov av bostäder anpassade för äldre. Dock föreslår förvaltningen att nämnden avvaktar med att framföra önskemål om att omvandla något befintligt boende inom Farsta stadsdelsområde till trygghetsboende.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-25.

Dnr 006-361/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) med hänvisning till sitt förslag att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§13 Förslag till Grön IT-strategi för Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till Grön IT-strategi utgår från målen i Stockholms miljöprogram 2008-2011. Syftet med strategin är att minska miljöbelastningen. IT-sektorn ska minska sin energiförbrukning, men de stora miljövinsterna handlar om hur informationstekniken kan användas för att minska miljöbelastningen på andra håll i samhället. Stadens fastighetsägande förvaltningar och bolag är de som har störst potential att energieffektivisera sin verksamhet. Grön IT-strategi föeslås tillämpas fr o m 1 januari 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-27.

Dnr 006-416/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att partierna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Arne Fredholm (m) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

§14 Skrivelse (mp) om verksamheter året runt för barn till missbrukare – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I en skrivelse till kommunstyrelsen framför miljöpartiet att det behövs insatser riktade direkt till barn till missbrukare. I skrivelsen föreslås att en inventering ska göras av stadsdelsnämndernas stödinsatser, att det ska finnas öppen verksamhet året runt och att frivilligorganisationerna som ger stöd till barn till missbrukare ska få ökat ekonomiskt stöd.

Förvaltningen instämmer i att dessa verksamheter behövs och redovisar förvaltningens egna verksamheter och vilka insatser som erbjuds.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-26.

Dnr 006-412/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§15 Förslag till detaljplan för område vid fastigheten Tjockö 1 i stadsdelen Larsboda – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

För att ha beredskap för framtida efterfrågan på industrimark föreslås Larsboda företagsområde utvidgas. Stenkrossen ska avvecklas och industriverksamheten som planeras får inte vara störande för omgivningen. Planen innehåller även möjlighet att komplettera industriområdet med en sportanläggning. Förslaget innebär på sikt ett ökat antal arbetstillfällen i företagsområdet. Tryggheten i området kommer att öka när det finns fler aktiva verksamheter över en större del av dygnet jämfört med idag. Negativt är att berg sprängs bort och värdefull natur, främst stora ekar, försvinner. Sammantaget är planförslaget positivt för stadsdelsområdet och förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-28.

Dnr 300-435/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Samt anför därutöver följande

Nämnden instämmer helt i förvaltningens utlåtande.

Vi vill särskilt understryka vikten av att alla tre jätteekar finns kvar och infogas i den nya bebyggelsen. Vi värnar, liksom förvaltningen, om Forsån och området kring denna. Vi understryker betydelsen för området att den planerade sportanläggningen blir av, enligt tidigare visionsarbete.

Vi vill även peka på behovet av en genomtänkt trafikföring till/från området. I dag är det t ex svårt att nå Nynäsvägen vid färd norrut. Detta inte minst då betongfabriken kommer att finnas kvar och ge en hel del tung trafik till från området.


§16 Åtgärder efter tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Farsta – yttrande till länsstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till länsstyrelsen i ärende med beteckning 7012-09-009170.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Länsstyrelsen har enligt ett uppdrag om förstärkt tillsyn av missbruks- och beroende-vården genomfört en fördjupad granskning av bland annat Farsta stadsdelsnämnd. I den tillsynsrapport som anmäldes vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 augusti kritiserar länsstyrelsen att det inte finns tydliga rutiner för hur barnperspektivet ska uppmärksammas när anmälningar handläggs. Det finns också brister i dokumentationen av öppenvårdsinsatser. Rapporten pekar dessutom på ett par utvecklingsområden: bättre rutiner för samverkan mellan olika enheter inom förvaltningen och bättre metoder för uppföljning och utvärdering av insatser.

Förvaltningen har tagit till sig kritiken och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits och planeras för att komma tillrätta med bristerna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-28.

Dnr 500-169/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§17 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsarkivets inspektionsrapport om hanteringen av allmänna handlingar vid stadsdelsförvaltningen

Stockholms Stadsarkiv genomförde den 27 maj 2009 en inspektion av hanteringen av allmänna handlingar vid Farsta stadsdelsförvaltning. Inspektionen genomfördes dels vid den centrala förvaltningen, dels vid utförarenheten Postiljonens vård- och omsorgsboende.

Resultatet redovisas i en rapport där Stadsarkivet konstaterar att hanteringen av allmänna handlingar generellt sett är god men att den kan förbättras när det bl a gäller arkivredovis-ningen och arkivbeständigt skriv- och förvaringsmaterial. De förelägganden förvaltningen har fått ska åtgärdas och en skriftlig redovisning ska lämnas till Stadsarkivet senast den 31 december 2009.

Dnr 005-376/2009

Stadsdelsnämndens protokoll 2009-08-27

Handikapprådets protokoll 2009-09-07

Pensionärsrådets protokoll 2009-09-07


§18 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vårdnadsbidrag för barn: Under perioden 27 augusti – 16 september har nio ansökningar om vårdnadsbidrag lämnats in till förvaltningen. Av dessa har sex beviljats helt och/eller halvt vårdnadsbidrag. I tre fall har beslut ännu inte fattats.

2. Den 14 maj ställde ledamoten Malin Larsson (v) en fråga om skräpig miljö och dåligt underhåll i nedersta delen av trappan från Kryddhyllan ner till Pepparvägen. Avdelningschef Lena Rabe berättade att trappan städas en gång per vecka och att området inte var skräpigt vid hennes besök där. Däremot är trappan i dåligt skick och kommer därför att restaureras med start i oktober.

3. Den 20 november förra året ställde ledamoten Gunnar Sandell (s) en fråga om orsaken till den höga andelen vikarier i förvaltningens olika verksamheter, med hänvisning till uppgiften i den då aktuella månadsrapporten om att den totala andelen vikarier inom verksamheterna uppgår till ca 25 %. Lena Rabe informerade om att förekomsten av vikarier inte enbart är beroende av sjukfrånvaro utan även av ledigheter för t ex studier, vård av barn, semestrar och tjänstledigheter.

4. Vid samma sammanträde påpekade Gunnar Sandell (s) även att lönerna har ökat mer än personalkostnaderna jämfört med oktober 2007. Frågan ställdes om detta beror på en minskning i personalbemanningen. Lena Rabe redogjorde för de lönehöjningar inom vissa personalgrupper som är anledningen till skillnaden mellan löneökningen och personalkostnadsökningen.

5. Vid nämndens sammanträde den 23 april frågade ordförande Birgitta Holm (m) om det är möjligt att ta emot frisörselever vid äldreboendena. Avdelningschef Ingrid Friberg informerade om den kontakt hon har haft med frisörsutbildningen, där hon fått upplysningen att elever enbart arbetar under ledning av handledare och att det därför inte är möjligt att genomföra förslaget, åtminstone inte i dagsläget.

6. Vid nämndens sammanträde den 27 augusti ställde ersättaren Harry Wikner (s) en fråga om beläggningen vid stadsdelsområdets äldreboenden. Ingrid Friberg redogjorde för det aktuella läget. Enstaka platser står tomma och ska därmed erbjudas till personer som har beviljats boende.

7. Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund informerade om att avtalet om konsumentvägled-ning nu är undertecknat och att verksamheten i ny regi inleds den 1 oktober.

8. Ulla Thorslund berättade vidare att Farsta nu har en ny ordinarie närpolischef, Marie Borg. Närpolischefen kommer förhoppningsvis att kunna medverka vid nästa nämnd-sammanträde för att ge en bild av det aktuella läget i stadsdelsområdet.

9. Ulla Thorslund informerade om en mycket välbesökt invigning söndag 6 september av den upprustade Olympiaplan i Tallkrogen.

§19 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Trafikfrågor (bilaga till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelsen.

Ordförande Birgitta Holm (m) berättade att en genomgång av förvaltningens förslag till budget 2010 kommer att anordnas onsdag 18 november kl 16.30-18.30, enligt överens-kommelse mellan partierna.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att de som deltar i budgetseminariet den 18 november ska få arvode.

Gunnar Sandell (s) berättade om sitt besök nyligen i upprustade Vällingby centrum, där det finns lättillgängliga och kostnadsfria offentliga toaletter. I Västerort finns också två lokala tidningar – Magasin Västerort och Independent. Gunnar menade att det vore intressant att undersöka på vilket sätt nämnden och förvaltningen skulle kunna stödja en motsvarande lokal tidning i Farstaområdet.

Gunnar Sandell (s) hänvisade till en annons där förvaltningen bjuder in till medborgar-dialog lördag 3 oktober kring programmet för utveckling av Söderort, och undrade när nämnden kommer att informeras om detta möte. Ulla Thorslund berättade att ledningen för utvecklingsarbetet gärna ser att förtoendevalda deltar i begränsad omfattning i de planerade medborgardialogerna, men att nämnden är varmt välkommen till just detta dialogmöte.

Ersättaren Tuula Karlsson (s) ställde en fråga om planerna på att öppna en servicebutik vid bensinmacken i Fagersjö. Byggnaden är klar, men därefter har arbetet avstannat. Ulla Thorslund lovade återkomma med information.