Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program:
* Exploateringskontoret informerar om utbyggnaden av strandpromenaden vid Magelungen
* Stadsdelsförvaltningen informerar om pågående och kommande parkinvesteringar

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

Bilagor till föredragningslista
100422 tillägg.pdf (85 kb)

2 Svar på medborgarförslag om att öppna Västboda kvartersgård på dagtid

3 Svar på medborgarförslag om lokala träffpunkter i varje del av Farsta

4 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen vid Tallkrogens skola

6 Svar på skrivelse från (s) och (mp) om ungdomsarbetslösheten

8 Pilotstudie om äldre med psykisk funktionsnedsättning som har behov av specialiserad hemtjänst och sociala mötesplatser

8 B Ansökan hos länsstyrelsen om medel till projektet Tobaksfria barn och ungdomar

9 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

11 Förslag till åtgärdsplan för nationella minoriteter och minoritetsspråk - yttrande till kommunstyrelsen

12 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade - yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 25 mars 2010

17 Handikapprådets protokoll den 12 april 2010

18 Pensionärsrådets protokoll den 12 april 2010

19 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

20 Information från stadsdelsdirektören

Vårdnadsbidrag för barn

Information om den planerade muddringen av Magelungen. Bordlagd fråga från ersättaren Godfrey Etyang (s)

Vad innehåller "barnchecklistan" och hur fungerar samarbetet mellan förvaltningens olika enheter? Bordlagd fråga från ersättaren Eva Gustafson (s)

När är renoveringen av tunnelbanestationen Farsta strand klar? Fråga från ledamoten Juan Carlos Cebrian (s)

Landstingets material om ungdomsmottagningar. Fråga från ledamoten Juan Carlos Cebrian (s)

Hur fördelas ansvaret för uppföljning av ungdomar som hoppar av gymnasiet mellan utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden? Fråga från ordföranden Birgitta Holm (m) och ersättaren Inger Stark (v)

Var finns de isar som spolas av förvaltningen? Fråga från ersättaren Harry Wikner (s)

Hur tänker förvaltningen se till att Gubbängsfältet är återställt efter vinterns uppläggning av stora mängder snö i tid för handbollsturneringen Eken Cup?
Fråga från ersättaren Harry Wikner (s)

Sommarjobb för ungdomar

Boendedialog

Öppet hus på EMMA träfflokal

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Förlängning av avtal avseende nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende i Farsta stadsdelsområde

23 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah som gäller Farsta vård- och omsorgsboende

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

26 Stadsdelsnämndens protokoll den 25 mars 2010, sluten del av sammanträdet

27 Sociala delegationens protokoll den 1 april och 15 april (extra sammanträde)

§1 Ny ersättare (m) i stadsdelsnämnden

Den 22 februari 2010 utsåg kommunfullmäktige Hans Strömberg (m) till ersättare i Farsta stadsdelsnämnd på en tidigare vakant plats. Ordföranden hälsade Hans varmt välkommen till stadsdelsnämnden.

§2 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ett förslag till underlag för budget år 2011 med inriktning för åren 2012 och 2013 i ett tjänsteutlåtande 2010-04-09.

Dnr 1.2.1-164/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Förslag till beslut

§3 Svar på medborgarförslag om att öppna Västboda kvartersgård på dagtid

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslagen från Oscar Aydin Claesson och Åsa Nyberg.

Ärendet

Oscar Aydin Claesson har föreslagit att Västboda kvartersgård ska vara öppen på efter-middagarna för barn i området. Åsa Nyberg har föreslagit att kvartersgården ska vara en öppen verksamhet på dagtid för både barn och vuxna. Förvaltningen startade nyligen en verksamhet för seniorer i Västboda kvartersgård. Barn och ungdomar hänvisas istället till Farstaängens öppna eftermiddagsverksamheter och till grundskolornas skolbarnomsorg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-29.

Dnr 002-664/2009, 1.2.4-4/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att från 15 augusti 2010 ha kvartersgården öppen eftermiddagar och kvällar
 2. Detta beslut överlämnas till Oscar Aydin Claesson och Åsa Nyberg som svar på deras medborgarförslag.

Oscar Aydin Claesson har föreslagit att Västboda kvartersgård ska vara öppen på eftermiddagarna för alla barn i området. Detta utan avgift för besökarna. Åsa Nyberg har föreslagit att kvartersgården ska utvidga sitt öppethållande och bli en öppen verksamhet på dagtid för både barn och vuxna.

Nämnden tackar för de viktiga medborgarförslagen. Vi håller med om att det är mycket bra att ha kvartersgården öppen eftermiddagar och kvällar för alla som vill besöka den. Vi ser ett särskilt värde i att både seniorer och mellanstadiebarn är där samtidigt, att generationsmixen ökar. Vi håller helt med Åsa och Oscar om att det är mycket viktigt att ha träffpunkter, att använda lokalerna så mycket som möjligt. Vi anser att det behövs träffpunkter i alla våra stadsdelar.

§4 Svar på medborgarförslag om lokala träffpunkter i varje del av Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget från Anna Larsson.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden har Anna Larsson föreslagit att man ska undersöka om det är möjligt att öppna små lokala träffpunkter i varje del av Farsta stadsdelsområde. Förvaltningen anser att behovet av lokala träffpunkter är väl tillgodosett med de parklekar, fritidsgårdar och mötesplatser för äldre som redan finns.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-31.

Dnr 002-706/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen vid Tallkrogens skola

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget från Marina Sundman.

 2. Medborgarförslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden och utbildningsnämnden för beslut om lämpliga åtgärder.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Marina Sundman fartdämpande åtgärder i området kring Tallkrogens skola. Enligt Marina Sundman innebär de höga hastigheterna att det är otryggt att promenera med barn till förskola och skola.

Förvaltningen instämmer i att det är en otrygg trafiksituation vid skolan. Förhållandet kan förändras radikalt om fler föräldrar väljer att gå med sina barn istället för att ta bilen. Hastighetsdämpande gupp på Fållnäsgatan kan ytterligare öka tryggheten. Förslaget föreslås skickas vidare för åtgärd till trafik- och renhållningsnämnden som ansvarar för trafikfrågorna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-29.

Dnr 1.2.4-93/2010

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och att medborgarförslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande även skulle överlämnas till utbildningsnämnden. I detta instämde ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd).

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt det framlagda förslaget från en enig nämnd.

§6 Svar på skrivelser om en boulehall i Farstaområdet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna från pensionärsrådet och socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden konstaterar pensionärsrådet att boule är en verkligt social sport som kan utövas av alla, men att det finns få boulehallar i Stockholm. Rådet föreslår därför att det byggs en boulehall nedanför Farsta idrottsplats. I en annan skrivelse har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslagit att boulebanor ska anläggas i nedre våningen på Farsta vård- och omsorgsboende.

Den nära förestående ombyggnaden av Farsta vård- och omsorgsboende innebär att det inte är möjligt att anlägga boulebanor där. Förvaltningens kontakter med idrottsnämnden och fastighetsägaren Atrium Ljungberg visar att de inte har några planer på att bygga en boulehall i Farsta. Förvaltningen ser därför ingen möjlighet att tillmötesgå förslagen i skrivelserna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-30.

Dnr 300-596/2009, 3-16/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta bereda frågan en ny boulehall i Farsta-området, placerad i Farsta centrum eller i Farsta vård-och omsorgsboende eller i Farsta sim- och idrottshall
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag senast 1 november 2010.

Nämnden har tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande över de två skrivelserna. Vi har även tagit del av Pensionärsrådets upprepade krav på en boulehall inomhus. Vi har den uppfattningen att det, inte minst som en del av renoveringen, går att ordna banor i Farsta vård- och omsorgsboende, t ex i skyddsrummet på bottenplanet där det nu står sängar. Vidare i Farsta sim- och idrottshall som enligt idrottsnämnden ska genomgå en omfattande renovering. Det förefaller märkligt att då renovera skjutbanor som endast kommer att finnas kvar i Farsta sim- och idrottshall några år. Om förvaltningen inte kan redovisa positivt förslag för något av dessa alternativ föreslår vi att förvaltningen tar ny kontakt med Farsta centrum för att ge dem möjlighet att ännu en gång överväga möjligheten ordna boulebanor där, t ex som en boulebar vilken finns på andra håll i staden.

§7 Svar på skrivelse från (s) och (mp) om ungdomsarbetslösheten

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden tar socialdemokraterna och miljöpartiet upp den ökande långtidsarbetslösheten bland unga. (s) och (mp) föreslår att det sätts in fler åtgärder för att minska arbetslösheten. Dessutom föreslås att förvaltningen månadsvis redovisar hur arbetslösheten utvecklas.

Unga arbetslösa med försörjningsstöd får stöd i samarbete med Jobbtorget och arbetsförmedlingen för att komma ut i praktik eller arbete. Förvaltningen deltar också

i Filur, ett projekt för långtidsarbetslösa ungdomar. Förändringarna i arbetslösheten följs varje månad. Uppgifter om antalet arbetslösa som ansöker om försörjningsstöd, särskilt de som är 18-24 år, föreslås ingå i den redovisning av statistik som lämnas till sociala delegationen. Vidare föreslås att arbetslöshetsstatistik presenteras som bilaga till den ekonomiska månadsrapporten från och med maj månad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-24.

Dnr 6-14/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Kulturbidrag våren 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag till utomstående organisationer våren 2010 enligt förvaltningens förslag, men anger som villkor för bidraget till Farsta föreningsråd att det planerade evenemanget, nationaldagsfirandet den 6 juni, genomförs med ett politiskt neutralt program och utan partipolitiska tal. Evenemanget ska – vilket också anges i tjänsteutlåtandet – planeras i samverkan med förvaltningen och medlen ska betalas ut först när ett slutgiltigt program har presenterats för förvaltningen.

Med tanke på att det är val i år är det extra viktigt att ett nationaldagsfirande som genomförs med stöd av skattemedel inte riskerar att uppfattas som politiskt färgat. Den starka partipolitiska närvaro som präglade förra årets firande får inte upprepas. Detta vill nämnden säkerställa genom att på detta sätt villkora nämndens stöd.

Ärendet

Stadsdelsnämndens kulturbidrag för utomstående organisationer uppgår i år till 150000 kr. Bidraget kan sökas för kulturarrangemang som riktar sig till allmänheten och förläggs till lokaler eller platser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 115000 kr fördelas vid detta tillfälle och 35000 i höst. Nio föreningar har ansökt om bidrag och den föreslagna fördelningen framgår av bilaga till tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-22.

Dnr 5-69/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Ledamoten Roland Bjurström (m), ersättaren Ann-Louise Ebérus (m) och ersättaren Harry Wikner (s) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§9 Pilotstudie om äldre med psykisk funktionsnedsättning som har behov av specialiserad hemtjänst och sociala mötesplatser

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att delta i pilotstudien om äldre med psykisk funktionsnedsättning som har behov av specialiserad hemtjänst och sociala mötesplatser.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Äldrenämnden har fått projektmedel av Socialstyrelsen för att i en pilotstudie utveckla arbetsmetoder och insatser för målgruppen äldre personer med psykisk funktionsnedsätt-ning. Äldrenämnden har tidigare gjort en kartläggning av denna målgrupps behov och svårigheter som visade att det saknas både arbetsmetoder och insatser inom hemtjänst och socialpsykiatrin. Pilotstudien föreslås undersöka omständigheterna för målgruppen och utveckla metoder och förhållningssätt för att öka den kommunala servicen och utveckla trygghetsskapande sociala mötesplatser.

Studien föreslås genomföras under perioden maj 2010 till maj 2011 i samarbete mellan äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningens äldreomsorg och boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta. Den ska ses som fas 1 i ett längre utvecklingsprojekt och planeras genomföras i Hökarängen, där ett antal personer som ingår i målgruppen ska sökas upp och erbjudas insatser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-04.

Dnr 1.2.5-200/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Deltagande i projektet Vi deltar i Farsta

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att delta i projektet ”Vi deltar i Farsta” som har initierats av Farsta föreningsråd.

 2. Nämndens beslut och förvaltningens tjänsteutlåtande bifogas föreningsrådets ansökan hos Allmänna arvsfonden om medel för projektet.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 25 mars återremitterades ett förslag från förvaltningen om medverkan i projektet Vi deltar i Farsta. Projektet har initierats av Farsta föreningsråd och syftar till att förbättra folkhälsan bland barn och unga genom att utveckla möjligheterna till delaktighet och inflytande. Föreningsrådet planerar en projektansökan till Allmänna arvsfonden. Nämnden ville ha vissa klargöranden – bland annat om metoder, samarbetspartners, tidplan och urval av deltagande ungdomar – innan man var redo att fatta beslut.

Efter förnyade kontakter med Farsta föreningsråd redovisar förvaltningen svar på nämndens frågor och föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att delta i projektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-20.

Dnr 1.2.6-160/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s), ledamoten Roland Bjurström (m) och ersättaren Harry Wikner (s) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

§11 Ansökan hos länsstyrelsen om medel till projektet Tobaksfria barn och ungdomar

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ansöker hos länsstyrelsen om medel till det drogförebyggande projektet Tobaksfria barn och ungdomar.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att Farsta stadsdelsnämnd tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker hos länsstyrelsen om medel för att utveckla arbetet med att minska tobaksanvändningen bland unga i de två stadsdelsområdena. Samarbetspartner är A Non Smoking Generation. Målgruppen är ungdomar och personal på femton fritids-gårdar samt alla verksamma barn- och ungdomsarbetare inom frivilligorganisationerna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-14.

Dnr 1.2.6-210/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Framställan till tingsrätten om skadestånd

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden begär ett skadestånd på 142 706 kr som ersättning för de avsågade träden.

 2. Stadsdelsnämnden delegerar till Stockholms stads juridiska avdelning att företräda nämnden i den fortsatta processen i tingsrätten.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

De boende på Formbrödsvägen 17 i Sköndal har sågat av fyra träd utan tillstånd. Förvaltningen har polisanmält det inträffade och paret har dömts till villkorlig dom för skadegörelse. Frågan om skadestånd behandlas inte i domen utan ska tas upp som tvistemål vid en ny förhandling i tingsrätten.

Den expert som förvaltningen har anlitat värderar skadan till 142706 kr. Förvaltningen föreslår att nämnden begär motsvarande belopp i skadestånd av paret och att juridiska avdelningen får företräda nämnden i den fortsatta processen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-14.

Dnr 003-95/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§13 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

Beslut

 1. Farsta stadsdelsnämnd utser förvaltningens näringslivs- och säkerhetsstrateg Tomas Heimskiöld till personuppgiftsombud för Farsta stadsdelsnämnd.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är stadsdelsnämnden personuppgiftsansvarig, vilket innebär ett ansvar för att lagen efterlevs. Stadsdelsnämnden kan enligt PuL utse ett eller flera personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Med anledning av pensionsavgångar föreslår förvaltningen att nämnden utser näringslivs- och säkerhetsstrateg Tomas Heimskiöld till nytt personuppgiftsombud efter tidigare nämndsekreteraren Bengt Sundin och utredningssekreteraren Elisabet Wåhlstedt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-01.

Dnr 1.1-192/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Ekonomisk månadsrapport för mars 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten för mars 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget ryms inom budget. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg högre än planeringsnivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om 9,7 mnkr. Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om 1,2 mnkr. Farsta gruppbostäder prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr. Ett överskott finns inom försörjningsstöd och förskoleverksamhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-16.

Dnr 1.2.1-136/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Förslag till åtgärdsplan för nationella minoriteter och minoritetsspråk – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

En ny lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har utarbetat ett förslag till övergripande riktlinjer för hur stadens nämnder ska arbeta för att följa lagstiftningen. Förslaget fokuserar på de skyldigheter staden har som del i förvaltningsområdet för finska och vad som omgående behöver göras med anledning av detta.

Förslaget till riktlinjer innebär att förvaltningens verksamhet organiseras så att det finns beredskap och rutiner för att tillgodose önskemål att använda finska språket i kontakter med förvaltningen. Förslaget till åtgärdsplan ger stöd i detta arbete men det kan behöva förtydligas på ett par punkter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-06.

Dnr 1.5.1-97/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Äldreomsorgen i staden har utvecklats, bland annat genom att valfrihet har införts inom vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet. Förändringar inom verksamhetsområdet innebär ett behov av att revidera de nuvarande riktlinjerna. Äldrenämnden har utarbetat ett förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för personer som är 65 år och äldre.

Förvaltningen har vissa synpunkter men anser i stort att förslaget är väl genomarbetat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-29.

Dnr 1.5.1-98/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Punkten 7.1.2 i remissen tar upp frågan om möjligheten för par att bo tillsammans livet ut.

I Stockholm ska de äldre som så önskar kunna få fortsätta att bo tillsammans även då bara en av dem biståndsbedömts för särskilt boende.Människor som har levt tillsammans under en stor del av livet ska självklart kunna få bo tillsammans även på äldre dar.

§17 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010 som gäller verksamhetsåret 2009 pekar på vissa områden som behöver utvecklas för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Årets granskning har haft fokus på hur de äldre betraktas, behandlas och bemöts. Rapporten redovisar även ett antal goda exempel.

Dnr 1.6-174/2010

Stadsrevisionens rapport Öppenvårdsinsatser för barn och unga

Stadsrevisionen har granskat öppenvårdsinsatser för barn och unga inom stadsdelsnämnderna Bromma, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Spånga-Tensta och Älvsjö. Revisorerna är positiva till det utvecklingsarbete som bedrivs men konstaterar samtidigt att det är svårt att följa upp vad som är god vård eftersom det saknas enhetliga mått och verktyg. Genomförandeplaner upprättas sällan och den individuella uppföljningen behöver därför utvecklas. Även rättssäkerhet och dokumentation behöver förbättras.

Dnr 1.6-120/2010

Stadsrevisionens rapport Jobbtorg Stockholm

Stadsrevisionen har granskat stadens Jobbtorg och dess samarbete med stadsdels-nämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Rinkeby-Kista och Södermalm. Granskningen visar att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och dess Jobbtorg arbetar enligt kommunfull-mäktiges mål och riktlinjer men att det går att förbättra organisationens effektivitet och samarbetet med arbetsförmedlingen. Det framgår också av revisionsrapporten att det finns brister i rättssäkerheten eftersom de granskade stadsdelsnämnderna sällan dokumenterar den enskildes samtycke om överföring av personuppgifter till Jobbtorgen. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden måste se till att Jobbtorgets rutiner för närvaroregistrering fungerar.

Dnr 1.6-131/2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 25 mars 2010

Ordföranden anmälde att hon och vice ordföranden vid justeringen av protokollet den 30 mars kommit överens om att göra en rent redaktionell ändring i den omedelbart justerade paragrafen 19, Förslag till detaljplan för Farsta 2:1 vid Ullerudsbacken i Farsta strand. Ändringen avser texten under paragrafens underrubrik ”Förslag till beslut” och ändrar på intet sätt nämndens beslut.

Handikapprådets protokoll den 12 april 2010

Pensionärsrådets protokoll den 12 april 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

1. 2010-03-15: Resa i tjänsten till Åland (dnr 1.1-100/2010) (Den tidigare beslutade resan som anmäldes till nämnden den 25 mars blev inställd; därav detta nya beslut.)

2. 2010-03-26: Tillförordnad stadsdelsdirektör för perioden 29-31 mars 2010 (saknar dnr)

§18 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Under perioden 24 mars – 21 april har nio ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Av dessa har fyra beviljats helt vårdnadsbidrag medan en ansökning har avslagits. I fyra fall har beslut ännu inte fattats.

 2. Vid nämndens sammanträde den 17 december 2009 bad ersättaren Godfrey Etyang (s) om information om den planerade muddringen av Magelungen, med anledning av en tidningsartikel samma dag. Frågan har därefter bordlagts några gånger när Etyang inte haft möjlighet att delta vid nämndens sammanträden. Planeringssekreterare Cecilia Rivard berättade att det beslut i Huddinge miljönämnd som omtalades i tidnings-artikeln fattades redan i april 2009. Beslutet innebär att ett tidigare medgivande till försöksmuddring i Magelungen inte längre ska gälla.

 3. Vid nämndens sammanträde den 21 januari 2010 frågade ersättaren Eva Gustafson (s) vad barnchecklistan innehåller och hur samarbetet mellan förvaltningens olika enheter fungerar. Frågan bordlades vid nämndens sammanträde den 25 mars eftersom Gustafson inte hade möjlighet att närvara. Avdelningschef Inger Norman berättade att en barnchecklista har utarbetats gemensamt och används av de enheter som kommer i kontakt med familjer där det finns barn. Vid regelbundet återkommande möten på chefsnivå utvärderas hur arbetet och samarbetet mellan enheterna fungerar.

 4. Vid nämndens sammanträde den 11 februari frågade ledamoten Juan Carlos Cebrián (s) när renoveringen av tunnelbanestationen Farsta strand är klar. Planeringssekretera-re Cecilia Rivard berättade att renoveringen enligt SL kommer att vara klar i juni i år.

 5. Vid nämndens sammanträde den 22 oktober 2009 föreslog ledamoten Juan Carlos Cebrián (s) att landstingets material om ungdomsmottagningar skulle delas ut till stadsdelsnämnden. Förvaltningen återkommer vid ett senare tillfälle.

 6. Vid nämndens sammanträde den 19 november 2009 frågade ersättaren Inger Stark (v) – med instämmande av ordförande Birgitta Holm (m) – hur ansvaret för uppföljning av ungdomar som inte går i eller hoppar av gymnasiet fördelas mellan utbildnings-nämnden och stadsdelsnämnden. Förvaltningen återkommer vid ett senare tillfälle.

 7. Vid nämndens sammanträde den 25 mars frågade ersättaren Harry Wikner (s) var de isar som spolas av förvaltningen finns. Ulla Thorslund berättade att förvaltningen inte har spolat några isar i vinter.

 8. Vid nämndens sammanträde den 25 mars frågade ersättaren Harry Wikner (s) hur förvaltningen tänker se till att Gubbängsfältet är återställt efter vinterns uppläggning av stora mängder snö i tid för handbollsturneringen Eken Cup. Parkingenjör Jan Ekman berättade att det är idrottsförvaltningen som sköter gräsytorna på Gubbängs-fältet och att man till Eken Cup planerar att anordna tillfällig parkeringsplats på den yta som under vintern har fungerat som uppläggningsplats för snö. Wikner påpekade att det är i storleksordningen sju planer som går förlorade på grund av snöupplägg-ningen.

 9. Avdelningschef Per-Ove Mattsson informerade om de 225 sommarjobb för ungdomar som förvaltningen kommer att kunna erbjuda i år. Troligen kommer flera jobb att kunna erbjudas tack vare en nationell satsning. Jobben finns inom förvaltningens verksamheter och erbjuds som vanligt till ungdomar i åldern 16-17 år under tre veckor, med sex timmars arbetsdag. Hittills har cirka 400 ungdomar sökt sommarjobb.

 10. De kommunala bostadsbolagen kommer tillsammans med staden och Hyresgäst-föreningen att genomföra boendedialoger i Hökarängen den 5-9 maj och i Farsta strand den 2-5 juni. Syftet är att ta reda på hur invånarna vill att stadsdelarna ska utvecklas när det gäller exempelvis boende, trygghet, utbildning, arbetstillfällen, kultur och fritid. Torsdag den 6 maj informeras om det pågående arbetet med Söderortsvisionen och lördag den 8 maj medverkar ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (m) i Hökarängen.

 11. Torsdag den 20 maj kl 12-16 inbjuds till öppet hus på EMMA träfflokal på Lingvägen 161 i Hökarängen. EMMA är öppen för personer med psykisk funktionsnedsättning.

 12. Måndag den 10 maj kl 09.30 anordnas ett studiebesök på Porten för max tre personer från nämnden, på initiativ av ersättaren Sebastian Sandström (mp). Porten är en dagverksamhet för hemlösa och missbrukare.

§19 Nämndens frågor

Åtta skrivelser lämnades in.

1. Dialog med invånarna i bygg- och andra utvecklingsfrågor (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

2. Anställ en miljösamordnare inför 2011 (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

3. Insatser för att öka engagemanget för nämndens arbete samt för att öka invånarnas närvaro vid nämndens möten (bilaga 3)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Beslut avseende skrivelse nummer 1-3

Farsta stadsdelsnämnd anser att dessa skrivelser innehåller ett antal direkta felaktigheter och politiska ställningstaganden som inte hör hemma i förvaltningen av Farsta stadsdelsområde, utan snarare i den kommande valrörelsen. Nämnden avslår därför skrivelserna och lägger dem till handlingarna.

4. Farstaborna behöver en fungerande cykelväg in till stan (bilaga 4)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Beslut avseende skrivelse nummer 4

Denna skrivelse uppmanar till åtgärd som inte omfattar Farsta stadsdelsnämnd och därför avslås denna skrivelses förslag till beslut och skrivelsen läggs till handlingarna.

5. Feriearbeten och andra sommarverksamheter för våra ungdomar (bilaga 5)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Beslut avseende skrivelse nummer 5

Farsta stadsdelsnämnd anser att denna skrivelse innehåller ett antal direkta felaktigheter och politiska ställningstaganden som inte hör hemma i förvaltningen av Farsta stadsdels-område, utan snarare i den kommande valrörelsen. De två sista frågeställningarna har oppositonen fått svar på via stadsdelsdirektörens punkt på dagordningen och därutöver läggs skrivelsen till handlingarna.

Förslag till beslut avseende skrivelse nummer 1-5

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle lägga skrivelserna till handlingarna och lade därutöver fram egna texter som kommentarer till skrivelserna.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att bereda skrivelserna.

Beslutsgång avseende skrivelse nummer 1-5

Skrivelserna behandlades var och en för sig. Ordföranden ställde de framlagda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Votering begärdes vid behandlingen av varje skrivelse. Följande propositionsordning fastställdes vid samtliga voteringar: Den som vill bifalla det av ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) framlagda förslaget röstar nej.

Alla omröstningar utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Birgitta Holm (m), Arne Fredholm (m), Peter Lundberg (m), Lennart Isacsson (m), Roland Bjurström, Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd). Nej svarade Gunnar Sandell (s), Tuula Karlsson (s), Juan Carlos Cebrián (s), Anita Fehrnström (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v).

Reservation avseende skrivelse nummer 1-5

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Till förmån för förslaget att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att bereda skrivelserna.

6. Tusen cyklar oanvända, några kan användas i Farstaområdet (bilaga 6)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

7. Hundrastgård Farstaängen (bilaga 7)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

8. Möjlighet för äldre par att bo tillsammans (bilaga 8)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Beslut avseende skrivelse nummer 6-8

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna.

Juan Carlos Cebrián (s) tog upp att äldre rånas i sina hem och frågade hur hemtjänst-personal identifierar sig. Ulla Thorslund svarade att personalen bär legitimiation och att förvaltningen deltar i ett projekt som syftar till att motverka brott mot äldre.

Frågor ställdes om utomhusstädningen i stadsdelsområdet. Parkingenjör Jan Ekman berättade att städning ska vara genomförd senast den 15 maj men att förvaltningen kommer att fråga entreprenören om det är möjligt att städa tidigare.