Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Enhetschef Bo Konstenius och medarbetare vid Edö vård- och omsorgsboende samt utvecklingsstrateg Kristina Svärling informerar om projektet "Hälsa och verksamhet"

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

Bilagor till föredragningslista
100617 tillägg.pdf (35 kb)

1 Svar på medborgarförslag om förbättringsåtgärder på stig i Farsta strand

2 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om oanvända lånecyklar

3 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om hundrastgård på Farstaängen

7 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdels-förvaltning

9 Ansökan hos Sveriges Kommuner och Landsting om stimulansmedel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre

9 A Ansökan hos Sveriges Kommuner och Landsting om stimulansmedel till försöksverksamhet med äldrelots

10 Inställt nämndsammanträde den 2 september 2010

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

12 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning - ändring av mätinstrument för nivåbedömning. Yttrande till kommunstyrelsen

13 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport 2009 för Farsta stadsdelsnämnd

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Stadsrevisionens årsöversikt - stadens verksamhet 2009

15 Uppföljning av Lovisagården vård- och omsorgsboende

17 Stadsdelsnämndens protokoll den 20 maj 2010

18 Handikapprådets protokoll den 7 juni 2010

19 Pensionärsrådets protokoll den 7 juni 2010

20 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

21 Information från stadsdelsdirektören

* Vårdnadsbidrag för barn
* Landstingets material om ungdomsmottagningar delas ut till stadsdelsnämnden. Förslag från ledamoten Juan Carlos Cebrían (s)
* Har det märkts någon ökad efterfrågan på skuldrådgivning med anledning av den ekonomiska krisen? Fråga från ersättaren Sebastian Sandström (mp)
* Sommaraktiviteter för barn, ungdomar och äldre
* Farsta Large
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Upphandling av matlådor i äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Farsta - förfrågningsunderlag

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 20 maj 2010, sluten del av sammanträdet

25 Sociala delegationens protokoll den 2 juni 2010 (ändrat sammanträdesdatum)

§1 Svar på medborgarförslag om förbättringsåtgärder på stig i Farsta strand

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Anna Fredrikson.

2. Medborgarförslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för lämplig åtgärd när det gäller synpunkten på Pepparvägen i Hökarängen.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Anna Fredrikson att en upptrampad stig mellan Ullerudsbacken och Nordmarksvägen i Farsta strand ska grusas så att en permanent gångväg ordnas. En nyanläggning är dock en investering som måste utföras med särskilda investeringsmedel och dessa medel kan bara användas för åtgärder på parkmark. Eftersom stora delar av stigen går på mark som tillhör Familjebostäder är förslaget inte genomförbart.

Anna Fredrikson har även ett förslag om Pepparvägens utformning. Det förslaget föreslås överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för ställningstagande om lämplig åtgärd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-06-01.

Dnr 02-672/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om oanvända lånecyklar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslagit att några av de tusen oanvända cyklar som företaget Clear Channel har stående i ett förråd skulle kunna användas i Farsta. Det skulle enligt partierna minska bilåkandet och förbättra folkhälsan.

Förvaltningen är positiv till att fler människor använder cykeln som transportmedel men Clear Channel har i nuläget inga planer på att utöka lånecykelsystemet till ytterstaden. Förslaget är därför inte möjligt att realisera.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-05-21.

Dnr 1.6-243/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om hundrastgård på Farstaängen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslagit att en hundrastgård ska uppföras vid Farstaängen. En lämplig plats skulle vara det inhägnade området nära Nynäsvägen som tidigare varit upplagsplats för containrar.

Förvaltningen är positiv till att ordna en hundrastgård vid Farstaängen, förutsatt att åtgärden ryms inom budget. Det föreslagna området är idrottsmark och därför inte möjligt att använda. Förvaltningen tycker däremot att del av dungen som ligger på parkmark nordöst om det inhägnade området kan vara en lämplig plats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-05-21.

Dnr 1.6-244/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§4 Nomineringar till kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden nominerar enheterna Utredning barn ungdom, Öppna förskolan och Farsta Östra hemtjänst till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholms stad delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen till enheter inom stadens olika verksamhetsområden. Tävlande enheter deltar genom att besvara ett antal fastställda frågeställningar. Vinnarna blir goda exempel på verksamhetsutveckling och inspirerar och stimulerar övriga verksamheter.

Förvaltningen anser att enheterna Utredning barn ungdom, Öppna förskolan och Farsta Östra hemtjänst har en hög kvalitet på sin verksamhet och planering och föreslår att stadsdelsnämnden nominerar dem till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-05-20.

Dnr 1.2.1-275/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§5 Redovisning av ungdomsrådslag och enkät om Farstas fritidsverksamhet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av ungdomsrådslag och enkät om Farstas fritidsverksamhet samt förslag till fortsatt arbete.

2. Åldersgränserna på fritidsgårdarna utvidgas från och med hösten 2010 till att gälla årskurserna 6 till 9, för fritidsgården Tuben från årskurs 9 till gymnasiets årskurs 3.

Ärendet

Ungdomar på skolor och fritidsgårdar har under våren bjudits in till rådslag för att ge sin syn på den nuvarande fritidsverksamheten och hur den framtida verksamheten ska formas. Ungdomarna har i rådslagen och i en enkät fått uttrycka vad fritid betyder för dem. De har gett förslag på verksamheter och aktiviteter både inom och utanför fritidsgårdens ram. Det har varit viktigt för förvaltningen att få synpunkter från både tjejer och killar.

Enkäten visar att ungdomarna uppskattar fritidsgårdarnas verksamhet. Rådslagen visar att det finns ett stort intresse bland ungdomarna att vara med och utveckla fritidsverksamheterna. Förvaltningen ser det som särskilt viktigt att utveckla verksamheter som kan locka fler tjejer till fritidsgårdarna. Det behövs resurser till riktade verksamheter för dem. Förvaltningen kommer att genomföra vissa verksamhetsförändringar utifrån resultatet av rådslag och enkät. Ungdomarnas synpunkter kommer också att tas upp i arbetet med verksamhetsplan för 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-06-15.

Dnr 1.2.1-289/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Förslag till beslut att: bifalla förvaltningens förslag till beslut

att: därutöver anföra följande.

Det är intressant att ta del av deltagarnas åsikter och konkreta förslag till förbättringsåtgärder. Förvaltningen har gjort ett bra arbete med enkäten som gav många intressanta svar. Tyvärr var det endast 145 ungdomar som deltog. Förvaltningen bör överväga hur de ska nå flera ungdomar.

Vi stödjer även förvaltningens förslag om att det behövs fler riktade resurser för att nå tjejer och andra grupper som idag är i minoritet inom fritidens öppna verksamheter. En annan grupp är ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi inom s, v och mp tillstyrker även förslaget om nya åldergränser. De föreslagna åldergränserna stämmer bra överens med ungdomars behov och utveckling. Ungdomarna har även en viktig poäng i att vissa av Tubens aktiviteter även bör vara öppna för yngre ungdomar.

Gemensamma fester, turneringar, tjejkvällar etc. där äldre ungdomar är värdar för de yngre är viktiga arrangemang för att uppnå en naturlig nyrekrytering samt övergång mellan Tuben och de andra fritidsgårdarna. Hur detta ska utformas bör vara ett uppdrag för ungdomarna.

Vi har noterat kravet från ungdomarna i Sköndal om etablering av fritidsverksamhet där. Vi delar inte förvaltningens uppfattning att vi ska vänta tills det nya bostadsområdet är färdigbyggt. Vi anser att det behövs en fritidsgård i Sköndal från 15 september 2010. Vi har hört synpunkter från företagare i Sköndals centrum som stödjer detta krav.

§6 Aktivitetshus i Farsta

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att inrätta ett aktivitetshus i tunnelbanehuset i Farsta centrum, med den inriktning som föreslås i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att från hösten genomföra förändringar vid fritidsgården Tuben enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

I tunnelbanehuset i Farsta centrum hyr förvaltningen lokaler för kontor och fritidsverksamhet. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB och förvaltningen är överens om att lokalerna behöver rustas upp. I dialogen mellan fastighetsägare och förvaltning har tankarna kring att skapa ett aktivitetshus för alla åldrar tagit form.

Befintlig fritidsgård föreslås vara kvar liksom replokaler, studio och danslokaler. Fritidsgården kompletteras med annan samverkande verksamhet. Den översta våningen föreslås inrymma flexibla aktivitetsrum och konferenslokaler, med uthyrning av lokalerna till både interna och externa aktörer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-06-15.

Dnr 2.6-297/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden beslutar inte enligt förvaltningens förslag.

2. Stadsdelsnämnden är positiv till ett aktivitetshus i tunnelbanehuset i Farsta Centrum.

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda de ekonomiska konsekvenserna av förslagen och snarast återkomma till nämnden.

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med ungdomarna fortsätta utveckla Tuben enligt redovisningen i ärende 5.

därutöver anföra följande.

Det är positivt att man rustar upp Tubens lokaler och undersöker framtida samarbetspartner i det tänkta aktivitetshuset. Med rätt struktur och organisation kan det leda till goda resultat. På vägen är det viktigt att förvaltningen stärker fritidsledarna som profession med tydliga uppdrag samt fredar ungdomarnas rätt till utrymme när det gäller så väl tid, rum och resurser när verksamheten är öppen för ungdomarna.

När det gäller Tubens uppdrag instämmer vi med förvaltningens redovisning av ungdomarnas uppfattning i ärende 5, med fokus på tjejer. Vi anser att avgörande för framgång är ungdomarnas inflytande över verksamheten (t.ex. öppettider). Andra viktiga aspekter är ungdomars egen organisering och stödet i övergång från barn till ungdom samt ungdom till vuxen. Arbetet med utvecklingen av Tubens verksamhet ska fortsätta.

Vi kan inte se i ärendet hur detta påverkar nämndens ekonomi. Nämnden kommer att fortsätta att ta ansvar för mycket lokalyta i fastigheten, administrationen ökar. Innan vi tar slutlig ställning vill vi veta mer om detta.

Vi kan inte se hur aktiviteterna i aktivitetshuset och det kombinerade biblioteket – kulturhuset i en helt annan del av Farsta centrum ska kunna samverka och komplettera varandra.

Slutligen vill vi även peka på nämndens beslut som samtliga partigrupper var överens om bl a den 14 februari 2008 om att ersätta tunnelbanehuset med en ny, hög, vacker, spännande byggnad – Farsta Torn. Detta kan självfallet rymma ett aktivitetshus, bio, möteslokaler, bostäder, hotell och direktkontakt T-banestationen och Farsta Centrum. Detta är ett projekt som kräver en längre genomförandetid men det påverkar det aktuella ärendets investeringsnivå.

§7 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdels-förvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av pågående och avslutade projekt inom förvaltningen.

Ärendet

För närvarande pågår tolv projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning. Stadsdelsnämnden ansvarar för tio av projekten medan Jobbtorg Stockholm och Alma folkhögskola ansvarar för ett vardera. För att ge nämnden en helhetsbild av de projekt som pågår 2010 och de som har avslutats under 2009, och vilka resultat som har uppnåtts, redovisar förvaltningen en sammanställning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-05-27.

Dnr 1.6-306/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Uppföljning av Ängsö vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Ängsö vård- och omsorgsboende lämnar in en åtgärdsplan senast 30 september 2010.

Ärendet

Ängsö vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad av Attendo Care sedan hösten 2009. Förvaltningen bedömer att företaget bedriver en fungerande verksamhet. Boendet är hemtrevligt och på bottenvåningen finns en inhägnad altan med möjlighet till odling. En rad aktivitetet anordnas regelbundet. För att verksamheten ska motsvara de krav som ställs krävs dock förbättringar på en rad områden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-05-24.

Dnr 1.2.1-283/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan hos Sveriges Kommuner och Landsting om stimulansmedel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre

Beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd ansöker hos Sveriges Kommuner och Landsting om stimulansmedel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder kommuner och landsting i nära samverkan att söka projektmedel till försöksverksamheter för de mest sjuka äldre. Verksamheterna ska utgå från äldres behov av samordnade insatser med höga krav på kvalitet och kontinuitet samt överblick och sammanhang för den enskilde.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med Capio Geriatrik, Carema primärvård och Carema hemtjänst om medel till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre. Målet med projektet är att gemensamt ta fram en samverkansmodell för att brukare med flera vårdgivare ska tillförsäkras god och säker vård och omsorg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-06-09.

Dnr 1.2.6-332/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan hos Sveriges Kommuner och Landsting om stimulansmedel till försöksverksamhet med äldrelots

Beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd ansöker hos Sveriges Kommuner och Landsting om stimulansmedel till försöksverksamhet med äldrelots enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder kommuner och landsting i nära samverkan att söka medel till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre. Nya integrerade vård- och omsorgslösningar för äldre personer med stora och sammansatta behov behöver tas fram. En viktig målsättning är att äldre personer med omfattande behov inte ska behöva administrera och samordna sina vård- och omsorgskontakter på egen hand.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker tillsammans med stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck om medel till försöksverksamhet med två äldrelotsar. Lotsarna föreslås placeras på Dalens sjukhus och Södersjukhuset för att utgöra en sammanhållande länk inför och vid vårdplaneringar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-06-14.

Dnr 1.2.6-334/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Inställt nämndsammanträde den 2 september 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ställer in det tidigare beslutade nämndsammanträdet den 2 september 2010.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen gör bedömningen att det inte förekommer några ärenden som måste behandlas vid stadsdelsnämndens planerade sammanträde den 2 september 2010. Nämnden föreslås därför ställa in sammanträdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-06-01.

Dnr 1.1-307/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Ekonomisk månadsrapport för maj 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten för maj 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget ryms inom budget. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg högre än planerings-nivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om 10,8 mnkr. Beställar-enheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om 0,7 mnkr. Stödboende och boendestöd redovisar ett överskott om 0,4 mnkr. Överskott redovisas också inom ekonomiskt bistånd och förskoleverksamhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-06-10.

Dnr 1.2.1-136/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§13 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – ändring av mätinstrument för nivåbedömning. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår en förändring av nuvarande resursfördelningssystem för omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Den föreslagna ändringen innebär att fördelningen av resurser kommer att ta större hänsyn till behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utagerande beteende.

Förvaltningen är mycket positiv till den föreslagna förändringen efter att ha upplevt bristerna med nuvarande system.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-06-01.

Dnr 1.5.1-291/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) anmälde att partierna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§14 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport 2009 för Farsta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2009 för Farsta stadsdelsnämnd.

Ärendet

Stadsrevisionen har efter granskningar av verksamheten 2009 inom Farsta stadsdelsnämnd överlämnat en årsrapport. Stadsrevisionens slutsatser kan sammanfattas i följande punkter.

  • Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande.
  • Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.
  • Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-06-01.

Dnr 1.4-235/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsrevisionens årsöversikt – stadens verksamhet 2009

I en årsöversikt över stadens verksamhet ger Stadsrevisionen en samlad redovisning av de viktigaste iakttagelserna, bedömningarna och rekommendationerna vid den granskning som har genomförts under året. Dnr 1.6-249/2010

Uppföljning av Lovisagården vård- och omsorgsboende

Stockholms stad har ramavtal med Lovisagårdens vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi. Verksamheten bedöms vara väl fungerande och miljön är hemlik. En hel del förbättringsarbete har skett sedan förra årets uppföljning men det krävs ytterligare förbättringar för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs. Dnr 1.2.1-285/2010

Uppföljning av Vittsjö vård- och omsorgsboende

Stockholms stad har ramavtal med Vittsjö vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi. Verksamheten bedöms vara väl fungerande med en lugn och trygg stämning. All personal har minst fem års erfarenhet och/eller adekvat utbildning och personalgruppen får kontinuerligt handledning. Ett stort utvecklingsarbete har gjorts det senaste året när det gäller dokumentationen. I övrigt krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs. Dnr 1.2.1-284/2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 20 maj 2010

Handikapprådets protokoll den 7 juni 2010

Pensionärsrådets protokoll den 7 juni 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

1. 2010-03-15: Resa i tjänsten till Tallin. Dnr 1.1-100/2010

2. 2010-03-15: Resa i tjänsten till Åbo. Dnr 1.1-100/2010

3. 2010-05-18: Tilldelningsbeslut avseende upphandling av matlådor inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Dnr 2.2.2-161/2010

4. 2010-05-25: Resa i tjänsten till Åland. Dnr 1.1-281/2010

§16 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 20 maj – 15 juni har sex ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Av dessa har fem beviljats helt och/eller halvt vårdnadsbidrag. I ett fall har beslut ännu inte fattats.

2. Frågan från ledamoten Juan Carlos Cebrían (s) om landstingets material om ungdomsmottagningar bordlades på förslag från förvaltningen.

3. Vid sammanträdet den 11 februari 2010 frågade ersättaren Sebastian Sandström (mp om det har märkts någon ökad efterfrågan på skuldrådgivning med anledning av den ekonomiska krisen. Avdelningschef Per-Ove Mattsson svarade att det inte har märkts någon sådan ökning. Skuldrådgivningen hanterar cirka 150 ärenden per år. För att minska väntetiden, som för närvarande är cirka 4 månader, kommer skuldrådgivning-en att utökas med en halv tjänst.

4. Avdelningschef Per-Ove Mattsson delade ut statistik avseende arbetslöshet och redogjorde kortfattat för det aktuella läget.

5. Skriftlig information om sommaraktiviteter för barn, ungdomar och äldre delades ut. Tack vare extra medel från kommunstyrelsen kan ytterligare dagkolloverksamheter för barn och ungdomar anordnas. Avdelningschef Ingrid Friberg berättade att de flesta bussutflykter för seniorer redan är fullbokade.

6. Länsstyrelsen har beviljat nämnden medel till projektet Tobaksfria barn och ungdomar, utifrån den ansökan som behandlades vid sammanträdet den 22 april.

7. Byggstart har skett för området Lilla Sköndal. De första inflyttningarna planeras redan till årsskiftet 2010/2011.

8. Ett möte har genomförts med socialtjänst, skola och polis för att utveckla samarbetet dem emellan så att barn och ungdomar i riskzonen kan identifieras och få stöd snabbare.

9. Ulla Thorslund presenterade slutrapporten för Farsta Large, ett pilotprojekt för att utveckla översiktsplanens tyngdpunkt Farsta. Projektet har genomförts inom ramen för det branschråd som har tillsatts av finansborgarrådet för att fördjupa dialogen mellan staden och bygg- och fastighetsbranchen.

10. Ulla Thorslund presenterade Katarina Höök, ny utvecklingssekreterare vid avdelningen för barn och ungdom. Katarina efterträder Elisabet Wåhlstedt som har gått i pension. Ordförande Birgitta Holm (m) hälsade Katarina varmt välkommen.

11. Ulla Thorslund önskade de förtroendevalda en trevlig sommar och lycka till i den kommande valrörelsen.

§17 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Barns fritid (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Ungdomars fritid (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Förstörelse av fontänen vid Stieg Trenters torg (bilaga 3)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Ordförande Birgitta Holm (m) framförde att nationaldagsfirandet vid Farsta gård den 6 juni hade varit mycket trevligt och välbesökt – ett evenemang att vara stolt över. I detta instämde vice ordförande Gunnar Sandell (s).

Gunnar Sandell (s) tog upp samarbetet socialtjänst-skola-polis (se § 16 punkt 8) och berättade om ett seminarium som Ungdomsstyrelsen anordnat på temat ”Inga stenar”. Vid seminariet redogjordes bland annat för ett framgångsrik metod med ”bekymringssamtal” som det kan vara intressant att se närmare på. Gunnar föreslog vidare att förvaltningen skulle kunna fundera på en arbetsmetod med informationspärmar som Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning använder i sitt arbete med skuldrådgivning.

Gunnar Sandell (s) gjorde nämnd och förvaltning uppmärksam på en annons från Carema Care i Mitt i Söderort, där företaget utlovar ”lite mer” hjälp i hemmet till äldre som anlitar företagets hemtjänst. Sandell undrade vilka regler som finns för marknadsföring i stadens avtal med privata utförare.

Ledamoten Karin Lekberg (s) frågade om det görs kontinuerliga mätningar av tillståndet i sjöarna i närområdet, detta med anledning av att fågellivet runt Drevviken tycks mindre livaktigt än tidigare. Förvaltningen bad att få återkomma med svar.

Ersättaren Harry Wikner (s) frågade om det sker ”idrottskompensation” när det byggs på idrottsmark, på samma sätt som det sker grönkompensation vid byggnation på grönområde. Förvaltningen återkommer med svar.

Ersättaren Thomas Bäcklin (fp) föreslog att nämnden gör ett studiebesök vid Jobbtorg.

Ordföranden avslutade den öppna delen av sammanträdet med att önska alla en riktigt skön sommar. I detta instämde vice ordföranden.