Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

Bilagor till föredragningslista
100930 tillägg.pdf (82 kb)

1 Svar på medborgarförslag om försköning vid den nya strandpromenaden vid Magelungen

2 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om möjlighet för äldre par att bo tillsammans

3 Förlängning av avtal om parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkmark

6 Kulturbidrag till utomstående organisationer hösten 2010

8 Ansökan hos Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel till projektet "Verksamhet och hälsa"

9 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

11 Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) - yttrande till kommunstyrelsen

12 Förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm - yttrande till kommunstyrelsen

13 Förslag till revidering av stadens basnyckeltal - yttrande till kommunstyrelsen

14 Förslag till ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm - yttrande till kommunstyrelsen

15 Motion (v) om fler grönområden för en bättre folkhälsa - yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 2010

17 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 2 2010

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 juni 2010

19 Stadsdelsnämndens protokoll den 26 augusti 2010 (extra sammanträde)

20 Handikapprådets protokoll den 20 september 2010

21 Pensionärsrådets protokoll den 20 september 2010

22 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

23 Information från stadsdelsdirektören

Vårdnadsbidrag
Enheten för vuxna informerar
Boendedialogerna
Förvaltningsledningens studieresa till Leeds, Storbritannien
Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

25 Upphandling av matlådor inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Farsta - tilldelningsbeslut

26 Upphandling av ramavtal för städtjänster för stadsdelsnämnderna Farsta, Skarpnäck och Älvsjö - förfrågningsunderlag

27 Svar till Socialstyrelsen som gäller rutiner vid vård- och omsorgsboenden

28 Yttrande till Patientnämnden i ärende som gäller Rönnbackens äldreboende i Skarpnäck

29 Information om anmälan enligt Lex Maria som gäller Lindhovshemmet Attendo Care AB i Botkyrka

33 Nedläggning av faderskapsutrening enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

35 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

36 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 juni och 26 augusti (extra sammanträde) 2010, sluten del av sammanträdet

37 Sociala delegationens protokoll den 24 juni, 2 juli (extra sammanträde), 16 juli (ändrat datum), 5 augusti, 26 augusti och 16 september 2010

§1 Svar på medborgarförslag om försköning vid den nya strandpromenaden vid Magelungen

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlade ärendet.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Bjarne Jacobson att strand-promenaden vid Magelungen ska göras trevligare och vackrare genom att måltornet som används för roddtävlingar på sjön tas bort under den tid på året då det inte används. Måltornet, som består av en container och en barack, har funnits på platsen i många år och tillhör idrottsnämnden. Förvaltningen håller med om att tornet förfular strandpromenaden och föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till idrottsnämnden för åtgärd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-03.

Dnr 1.2.4-258/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att ärendet skulle bordläggas eftersom förslags-ställaren inte hade möjlighet att närvara.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

§2 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om möjlighet för äldre par att bo tillsammans

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden ställer socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet fyra frågor kring möjligheten för äldre par att bo tillsammans. Bland annat undrar partierna hur många dubbelrum det finns på vård- och omsorgsboendena och hur många par som idag bor på stadsdelsområdets servicehus.

Vid vård- och omsorgsboendena finns inga dubbelrum. Vid stadsdelsområdets enda servicehus finns ettor och tvåor. I dagsläget är fyra par bosatta på Edö servicehus. För att ett par ska få flytta in i servicehus räcker det med att en av makarna har blivit beviljad ett sådant boende. För att få en lägenhet i servicehus krävs att personen som ansöker om bistånd har ett behov av personlig omvårdnad som inte kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i ordinärt boende.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-03.

Dnr 1.6-245/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Förlängning av avtal om parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkmark

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att erbjuda Stockholm Entreprenad AB förlängning av avtalet om parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkmark med ett år till och med den 30 september 2012.

Ärendet

Upphandling av nuvarande avtal om parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på park skedde 2007. Avtalet är på två år med möjlighet till förlängning i två plus ett år. Enligt tidigare beslut har avtalet förlängts med två år till den 30 september 2011. Nämnden har möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett år till 2012. Därefter upphör avtalet utan uppsägning.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden erbjuder Stockholm Entreprenad förlängning av avtalet om parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på park med ett år till och med den 30 september 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-10.

Dnr 2.2.2-438/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att driva ovanstående verksamheter i egen regi efter avtalsperiodens slut

att därutöver anföra följande

Stadsdelsnämnden vill ta del av en utförlig kvalitetsuppföljning av den nuvarande upphandlingen mellan Farsta stadsdelsnämnd och Stockholmsentreprenad AB. Dels för att det är en fråga som engagerar många invånare dels för att parkskötsel och renhållning är områden som kan utvecklas ytterligare inom egen regi. Genom att driva dessa verksamheter i egenregi skulle stadsdelen bland annat byråkratin minska samt skapas praktikplatser/arbetsträning för de som idag inte kommer in på arbetsmarknaden.

Farsta är även stadsdel med en relativt stor andel av allmännyttiga bolag. Bolag som redan idag äger den maskinpark som behövs för att komma igång. Ett intressant samarbete skulle kunna komma många invånare till glädje. Vi från s, v och mp yrkar därför att förvaltningen får i uppdrag att ta de kontakter som behövs för att sedan kunna ta över verksamheten i egen regi.

§4 Så här tycker barn och föräldrar om förskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukar­enkäter i förskolan.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen följer på olika sätt upp förskolans verksamhet, bland annat med brukarundersökningar riktade till barn och föräldrar. Föräldrarna på Farstas kommunala förskolor är enligt enkätresultatet 2010 generellt mer missnöjda med verksamheten både jämfört med tidigare år och jämfört med stadens genomsnittliga förälder.

Även femåringarna har – med undantag för Gubbängen – sänkt sitt helhetsomdöme om verksamheten jämfört med 2009.

Förvaltningen planerar att se över informationskanalerna riktade till föräldrar, att genomföra en utbildning för all personal på temat kommunikation. Ansvariga chefer kommer att följa upp resultatet. De förskolor som har minst nöjda föräldrar åläggs att ta fram handlingsplaner för att åtgärda de brister som har framkommit.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-08-11.

Dnr 1.2.1-434/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

1. enligt förvaltningen.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att vid mötet i november redovisa åtgärder.

Nämnden ser mycket allvarligt på de i ärendet redovisade synpunkterna på Farstas förskolor. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att vid novembermötet redovisa förslag till åtgärder. Nämnden vill då även ha redovisningar från områdescheferna för förskolorna. Nämnden är även oroad av den låga svarsfrekvensen och vill ha en redovisning om hur denna ska ökas.

Nämnden är övertygad om att det i grunden rör sig om vilka resurser som verksamheten får, vi vill därför ha en redovisning av hur mycket mer resurser som krävs för att utveckla förskolorna.

Särskilt uttalande

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Barn är alla olika och tar till sig kunskap på olika sätt och måste få utvecklas utifrån sina förmågor. Många av förskolorna inom Farsta stadsdelsnämndsområde är välfungerande och utvecklande men det finns en hel del bekymmer och därför är det med stor sorg vi tar del av den enkät där det visar sig att föräldrarna i vårt stadsdelsområde överlag är mindre nöjda än andra föräldrar i Stockholms stad, med sitt barns verksamhet.

Detta måste vi ta på mycket stort allvar då den återupprepas och vårt utgångsläge är att vi vill se mångfald, flexibilitet och valfrihet inom barnomsorgen. Stadsdelsnämnden kommer att följa förvaltningens åtgärder mycket noga och vi kommer begära kontinuerlig uppföljning av de kommunala förskolornas planer.

Vi vill tydliggöra att alla förskolor ska inspekteras och utvärderas så att vi kan försäkra oss om att kvaliteten upprätthålls. När det gäller de enskilt drivna sker denna kontroll hos utbildningsnämnden medan det är stadsdelsnämnden som har ansvaret för de kommunala förskolorna och utifrån det svar som lämnats för Farsta förskolor ser vi att behovet av en handlingsplan, rutiner och föräldramöten utvecklas.

§5 Sommarjobb för ungdomar 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av satsningen på sommarjobb för ungdomar 2010.

Ärendet

Under sommaren 2010 erbjöd stadsdelsnämnden 221 ungdomar sommarjobb, vilket är nästan dubbelt så många som 2009. 386 ungdomar hade ansökt om sommarjobb – lika många som året innan. Lönekostnaderna uppgår till 2,0 miljoner kronor. Hälften av satsningen finansieras av nämnden, hälften av kommunfullmäktiges projekt Söderortsvisionen.

Nämndens äldreomsorg i egenregi sysselsatte 70 ungdomar, förskola och fritid 60 och området funktionsnedsättning 15. Dessutom arbetade ett antal ungdomar inom förvaltningens administration. Stadsdelsnämndens entreprenörer inom äldreomsorg och funktionsnedsättning tog emot omkring 60 ungdomar.

Enligt förvaltningens utvärdering upplever ungdomarna att de blivit väl mottagna och att de är nöjda med sitt sommarjobb. Av utvärderingen framgår även att arbetsgivarna är nöjda med ungdomarnas insatser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-13.

Dnr 6-440/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

1. enligt förvaltningen.

2. nämnden uppdrar åt förvaltningen att i verksamhetsplanen för 2011 redovisa åtgärder så att alla ungdomar som vill ha sommarjobb får det.

Nämnden har noterat ökningen av antalet ungdomar som fått sommarjobb. Nämnden instämmer i förvaltningens uppfattning att sommarjobben är en mycket bra ungdomsinsats som ger lön och en god introduktion till arbetslivet.

Nämnden är bekymrad över att det är få ungdomar som söker och får sommarjobb. I Nynäshamns kommun är det många fler som söker, alla som anmäler sig får sommarjobb. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa vilka åtgärder som krävs så att alla ungdomar som vill ha sommarjobb får det. Nämnden är för arbetslinjen.

§6 Kulturbidrag till utomstående organisationer hösten 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag till utomstående organisationer hösten 2010 enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Stadsdelsnämndens kulturbidrag för utomstående organisationer uppgår till 150000 kr för år 2010. Bidraget fördelas vid två ansökningstillfällen under året. Det kan sökas av föreningar för kulturarrangemang som riktar sig till allmänheten och förläggs till lokaler eller platser inom Farsta stadsdelsområde som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Vid vårens ansökningstillfälle fördelades 115000 kr. Fem organisationer har nu ansökt om bidrag vid årets andra ansökningstillfälle. Förvaltningens förslag till fördelning av återstående 35000 kr framgår av bilaga till tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-09.

Dnr 5-381/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Uppföljning av verksamhet och driftavtal som gäller Postiljonens vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen och överlämnar den till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Attendo Care AB lämnar in en åtgärdsplan utifrån verksamhetsuppföljningen vid Postiljonens vård- och omsorgsboende senast 30 november 2010.

3. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljning av avtalet med Attendo Care AB avseende driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Postiljonen vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad av Attendo Care AB sedan 1 november 2009. Farsta stadsdelsnämnd förvaltar avtalet och ansvarar därmed för att se till att det efterlevs. Förvaltningen följer dessutom årligen upp äldreomsorgens verksamheter i enlighet med äldreförvaltningens mall. I samband med årets verksamhetsuppföljning genomfördes även en avtalsuppföljning.

Förvaltningen bedömer att Postiljonens vård- och omsorgsboende är en fungerande verksamhet. För att Attendo Care AB ska leva upp till avtalsvillkoren och för att verksamheten ska motsvara de krav som ställs krävs dock förbättringsarbete på en rad områden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-27.

Dnr 1.2.1-353/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet för att ge nämndens pensionärsråd möjlighet att yttra sig.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att ärendet skulle avgöras idag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot förslaget att ärendet skulle avgöras idag och fann att nämnden skulle avgöra ärendet idag.

Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla det av ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (s) framlagda förslaget om återremiss röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Birgitta Holm (m), Leif-Åke Andersson (m), Ann-Louise Ebérus (m), Lennart Isacsson (m), Roland Bjurström (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd). Nej svarade Gunnar Sandell (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrián (s), Harry Wikner (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v).

När återremissyrkandet hade avslagits anmälde Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) att partierna inte deltar i behandlingen av ärendet.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Ärendet återremitteras för att ge nämndens pensionärsråd möjlighet att yttra sig.

§8 Ansökan hos Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel till projektet ”Verksamhet och hälsa”

Beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd ansöker tillsammans med kommunstyrelsen i Stockholm hos Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel om 23647236 kronor enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Farsta stadsdelsförvaltning har utifrån en tidigare genomförd förstudie nu utarbetat ett förslag till ansökan till Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel till ett tvåårigt projekt kallat ”Verksamhet och hälsa”. Målsättningen är att skapa effektiva, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Projektet planeras genomföras tillsammans med stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt Upplands Väsby kommun. Personalstrategiska avdelningen vid stadsledningskontoret i Stockholm föreslås vara projektägare tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning, och därmed ansvara för den övergripande projektledningen och samordningen.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillsammans med kommunsstyrelsen i Stockholm ansöker hos Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel om 23647236 kronor för att kunna genomföra projektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-09.

Dnr 1.2.6-439/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv enligt detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer för representation och gåvor utifrån skatteregler och kommunstyrelsens stadsövergripande riktlinjer. Policyn beskriver vad som gäller vid extern och intern representation samt vid gåvor och olika former av personalförmåner. Den innehåller även ett avsnitt om jäv.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-10.

Dnr 1.1-441/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Tertialrapport 2 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2010.

2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 16,7 mnkr.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende ersättning för ökade kostnader i samband med utökning av projekt för hemlösa om 0,5 mnkr.

4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende ersättning för feriearbetande ungdomar om 1,8 mnkr.

5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende stimulansbidrag för förskolebarn om 0,7 mnkr.

6. Omedelbar justering.

Ärendet

I tertialrapportens uppföljning ska nämnden vid kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och respektive mål för verksamhetsområdet göra en sammanfattande bedömning av om förvaltningens arbete helt, delvis eller inte alls förväntas bidra till att målen uppfyllts. Enligt samma skala bedöms också den förväntade måluppfyllelsen av nämndens egna mål. I övrigt ska avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål kommenteras. Under mål för verksamhetsområdet ska också goda exempel lyftas fram.

Prognosen är att samtliga kommunfullmäktiges mål utom verksamhetsmålet Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö kommer att uppfyllas vid årets slut. Till grund för bedömningen ligger att det finns svårigheter att nå årsmålen för barngruppernas storlek och föräldrarnas nöjdhet med verksamheten. Svårigheter finns också att uppnå vissa indikatorer inom miljöområdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-28.

Dnr 1.2.1-458/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tertialrapport 2 för 2010

samt anför därutöver.

Det är bra att förvaltningen arbetar effektivt och håller budgeten, trots små budgetresurser. Med den verksamhetsplan som de rödgröna föreslog inför året hade verksamheten utvecklats mycket mer positivt för oss invånare i Farsta-området.

Vi har från förhandlingsprotokollet med samtliga fackliga organisationer noterat deras oro för socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö samt krav på att arbetsgivaren genomför en risk- och konsekvensanalys snarast. Förvaltningsledningen kommer enligt protokollet att diskutera detta vidare. Vi anser att detta är mycket viktigt, inte minst då deras hälsotillstånd påverkar de invånare de arbetar med.

Generellt har den moderatledda majoriteten satt skattesänkningar före välfärd, ideologisk konkurrensutsättning före kvalité i välfärden. Detta ser vi rödgröna mycket allvarligt på. Vi är bekymrade för de många viktiga men kortsiktigt finansierade och organiserade projekten. Vi är bekymrade för den verksamhet som bedrivs av entreprenörer då nämndens insyn och kvalitetskontroll inte är tillfredställande. Vi är bekymrade över att skolorna centraliserats och organiseras i en stor, ostyrbar förvaltning som inte ens förmår betala ut de budgeterade resurserna för elever med behov av särskilt stöd. Vi är bekymrade över att det förebyggande arbetet inte får mera stöd, vi anser att det krävs kraftfulla satsningar på miljöinsatser och folkhälsan.

Vi ser mycket allvarligt på att förskolorna inte ens uppfyller KF:s lågt satta mål. Barngruppernas storlek, antalet förskollärare, kommunikationen med föräldrarna måste snarast utvecklas. Det är märkligt att målen inte uppfylls, resurserna finns då förskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 2,6 mkr. I budgetarbetet inför 2011 är det angeläget att göra en mer långsiktig bedömning av behovet av förskoleplatser. F ö finns ingen redovisning av de privat drivna förskolorna.

Vi är bekymrade över att den moderatledda majoriteten inte bryr sig om att Farsta Stadsdelsnämnd tidigare helt enigt beslutat om att arbeta för att riva T-banehuset och i stället bygga ett nytt högt hus, Farsta Torn, som även kan binda ihop vårt fina Farsta centrum. Nu ska majoriteten driva igenom en otydlig satsning på något aktivitetshus, detta utan att ens redovisa ekonomiska konsekvenser.

Vi är bekymrade över demokratiläget i området. Mycket få invånare tycker det är mödan värt att besöka nämndens möten. De känner sig inte välkomna, dessutom är många viktiga frågor sedan länge centraliserade. Den moderatledda majoriteten driver igenom byggprojekt vid Drevviken och Ullerudsbacken mot en stor invånaropinion. Det är oklart vad som ska hända med Gubbängsfältet – även där finns det en stor opinion för att ha det kvar i nuvarande skick som en stor öppen yta tillgänglig för många med olika behov. Vi rödgröna vill genomföra årliga återkommande stadsdelsvisa boendedialoger.

Vi är bekymrade över att moderaterna, som i valrörelsen t o m kallade sig arbetarparti, inte satsar för arbete åt alla. Arbetslösheten har ökat under året, den närmar sig 4,5 % vilket är bland de högsta i staden. Särskilt oroliga är vi för den rekordhöga ungdomsarbetslösheten. Vi kan åter konstatera att politiken för att få alla i arbete är ett gigantiskt misslyckande. Vi är mycket oroande över den växande arbetslösheten och ökade klyftor på arbetsmarknaden. Vi kan inte se någon plan för att åtgärda detta.

Vi är bekymrade över att antalet hemlösa har ökat. Detta trots att goda insatser har skett för att förebygga vräkningar.

Vi beklagar beslutet om omställningen av Farsta vård- och omsorgsboende. Det har bl a minskat antalet platser samt skapat ett stort omställningsbehov bland medarbetarna. Det har avvecklat det enda storköket inom området, vilket lagat god mat åt flera enheter.

Vi är bekymrade över budgeten och resultatet för äldreomsorgen – det saknas 6,6 mkr enligt prognosen, trots många insatser av frivilliga och projektresurser.

Vi beklagar att förvaltningen inte redovisar kostnaderna och kvalitén för IT-verksamheten efter att staden lämnat över driften till GS-IT (Volvo IT).

Vi har föreslagit ett seminarium för nämnden om uppföljning och kvalité. Vi vill även diskutera hur vi i nämnden snabbt ska få del av viktiga synpunkter och klagomål för att kunna bedöma om verksamheter behöver förändras. Nuvarande rader i T 2 är för kortfattade.

Vi beklagar att inte vårt områdes valresultat gäller i hela staden. I valet 2006 fick vi rödgröna 14271 röster, den moderatledda gruppen 11557. Vid årets val fick vi rödgröna 15758 röster, moderatledda gruppen 11287 - vi rödgröna ökar vår redan tidigare klara majoritet i Farsta-området.

§11 Upprustning av lekplats vid kvarteret Landslagen – genomförandebeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra upprustningen av lekplatsen vid kvarteret Landslagen i Svedmyra enligt detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

I enlighet med nämndens inriktningsbeslut i verksamhetsplanen för 2010 har förvaltningen planerat för upprustning av lekplatsen vid kvarteret Landslagen vid Fållnäsgatan i Svedmyra. Efter samråd med boende har vissa justeringar gjorts, vilket har lett till att projektet blir 200 000 kr dyrare än budgeterat. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att genomföra upprustningen enligt förvaltningens förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-29.

Dnr 3.1-464/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Arbetsförmågeutredningen överlämnade sitt slutbetänkande i november 2009.

Slutbetänkandet innehåller förslag på tre områden: hur sjukdomsbegreppet ska tolkas, hur arbetsförmåga ska bedömas och hur ett särskilt arbetsmarknadsprogram ska utformas. Slutbetänkandets förslag har nu sänts ut på remiss.

Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att begreppen sjukdom och arbetsförmåga förtydligas. Det är positivt att stödet ges tidigt till dem som behöver ställa om till ett annat arbete. När det gäller långtidssjukskrivna med sociala problem ser förvaltningen en risk att individens arbetsförmåga bedöms på otydliga grunder. Delaktighet i processen är därför viktig. Socialtjänsten har metoder och kunskap som kan öka möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. I de medicinska teamen bör därför även socialtjänstpersonal delta, som har erfarenhet av att arbeta med långtidssjukskrivna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-08-26.

Dnr 1.5.1-411/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Att avslå förvaltningens förslag till remissvar med hänvisning till nedanstående.

Utredningen som skickats på remiss är en följd av den helt felaktiga politik som idag förs av den moderatstyrda majoriteten, den går ut på att försvåra och försämra för landets långtidssjuka. Vilket i sin tur kommer att tvinga dem till utanförskap samt ökade kostnader för socialtjänsten. Det är en politik som vi rödgröna inte på några villkor kan ställa oss bakom.

Förvaltningen har en poäng i att socialtjänstpersonalen har en unik kompetens i att hjälpa människor i utanförskap in på arbetsmarknaden, därför bör deras kunskap tas till vara i betydligt högre utsträckning, helst i samverkan med arbetsförmedlingen.

§13 Förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har äldrenämnden utformat ett förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm. Riksdagen har därefter beslutat om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. I linje med riksdagens beslut föreslår äldrenämnden nu följande formulering för stadens värdegrund:

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Förvaltningen ställer sig positiv till äldrenämndens förslag. En värdegrund som direkt kopplas till lokala värdighetsgarantier bör leda till ett ökat fokus på varje individ och dennes personlighet och välbefinnande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-08-23.

Dnr 1.5.1-345/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar följande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

I grunden är nämnden skeptisk till att ta fram en särskild värdegrund för äldreomsorgen, utan anser att såväl socialtjänstlagen som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter borde vara nog så bra utgångspunkter för diskussioner om etik inom äldreomsorgen.

§14 Förslag till revidering av stadens basnyckeltal – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till revidering av stadens basnyckeltal. En ambition har varit att samordna basnyckeltalen med annan officiell statistik hos exempelvis Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Skolverket. Så långt som möjligt ska befintliga verksamhetssystem användas för att minimera egen uträkning med risk för felkällor.

Förvaltningen anser att de föreslagna basnyckeltalen ger en bild av verksamheten och kan användas för jämförelser internt och externt. Förvaltningen vill dock särskilt lyfta fram att det är viktigt att definitionerna av nyckeltalen är tydliga så att risken för felkällor minimeras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-07-21.

Dnr 1.5.1-333/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) anmälde att partierna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§15 Förslag till ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Från 1 augusti 2010 gäller delvis nya regler i tobakslagen och från 1 juli 2010 i alkohollagen. Förändringarna i tobakslagen innebär bland annat att det blir straffbart att inte anmäla tobaksförsäljning till kommunen. Kommunen får även ansvaret för tillsynen över märkningen av tobaksvarorna, något som tidigare låg på Statens folkhälsoinstitut.

Justitieombudsmannen (JO) har i ett beslut i december 2009 kritiserat hur provköp har genomförts i Karlskrona kommun. Både JO och Folkhälsoinstitutet anser att provköp inte bör tillämpas eftersom det strider mot principen att det inte bör förekomma dold myndighetsutövning. Mot denna bakgrund har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tagit fram förslag på ändrade riktlinjer för Stockholm. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget men tycker att ansvaret för tobaks- och folkölsutbildningen för handlare och deras personal ska ligga kvar hos socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-08-30.

Dnr 1.5.1-350/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Motion (v) om fler grönområden för en bättre folkhälsa – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Maria Hannäs (v) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att staden ska ta ett helhetsansvar för stockholmarnas hälsa och möjlighet till rekreation i naturen. Vid planeringen av ett nytt bostadsområde ska en grönanalys genomföras för att se till att boende får ett rimligt avstånd till ett grönområde.

Förvaltningen anser att en del av Farstas attraktivitet är närheten till naturen och tillgången till övriga rekreationsmöjligheter. I nybyggnadsområden är dessa frågor alltid aktuella och i planeringen av nya bostadsområden analyseras redan idag tillgången på grönytor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-08.

Dnr 1.5.1-264/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle tillstyrka motionen och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen.

Nämnden tillstyrker motionen, dock bör möjligheten att ta med cyklar i kollektivtrafiken utredas noga. Nämnden är mer intresserad av att bygga ut systemet med lånecyklar så att alla lätt har tillgång till cykel.

Nämnden har tagit del av förvaltningens utlåtande. Nämnden instämmer till del i detta men vi är positiva till trafikseparering. Otrygga platser och vägar ska självklart åtgärdas.

Nämnden är vidare angelägen om att hela, rena soffor finns inom området på 250 meters avstånd enligt stadens utemiljöprogram som nämnds i sdf utlåtande. Detta ska även gälla på torgen inom stadsdelsområdet.

§17 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 2010

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommuner skyldiga att rapportera alla beslutade insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldreförvaltningen och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, som rapporterar vidare till kommunfullmäktige.

I detta tjänsteutlåtande rapporteras kvartal 2 2010. Fem beslutade insatser som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. I samtliga fall har den enskilde tackat nej till erbjuden plats.

Dnr 1.2.1-437/2010

Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 2 2010

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kommuner skyldiga att rapportera alla beslutade insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd och till socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, som lämnar en samlad rapport till kommunfullmäktige.

I detta tjänsteutlåtande rapporteras kvartal 2 2010. För perioden finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Dnr 1.2.1-436/2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 17 juni 2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 26 augusti 2010 (extra sammanträde)

Handikapprådets protokoll den 20 september 2010

Pensionärsrådets protokoll den 20 september 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

1. 2010-06-09: Beslut om resa i tjänsten till Granada, Spanien. Dnr 1.1-321/2010

2. 2010-06-23: Tillförordnad stadsdelsdirektör under perioden 10-20 juli 2010. Dnr 1.1-349/2010

3. 2010-06-23: Tillförordnad stadsdelsdirektör under perioden 21 juli – 8 augusti 2010. Dnr 1.1-349/2010

4. 2010-06-23: Tillförordnad stadsdelsdirektör under perioden 21 juli – 8 augusti 2010. Dnr 1.1-349/2010

5. 2010-07-08: Kontorsutlåtande avseende remiss av SL:s förslag till trafikförändringar 2011. Dnr 1.6-376/2010

6. 2010-08-18: Beslut om resa i tjänsten till Leeds, Storbritannien. Dnr 1.2.1-404/2010

7. 2010-08-18: Beslut om resa i tjänsten till Åland. Dnr 1.1-418/2010

§18 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 15 juni – 29 september 2010 har sexton ansökningar om vårdnadsbidrag lämnats in till förvaltningen. Av dessa har tretton beviljats helt och/eller halvt vårdnadsbidrag medan en ansökning har avslagits. I två fall har beslut ännu inte fattats.

2. Som ett resultat av vårens boendedialoger i Hökarängen har Stockholmshem och stadsdelsförvaltningen kommit överens om att tillsätta projektansvariga som kommer att arbeta vidare utifrån de många tankar och förslag som framfördes under dialogdagarna. Både kortsiktiga och långsiktiga mål ska utarbetas. Resultatet av dialogerna i Farsta strand har på motsvarande sätt diskuterats med Familjebostäder.

På fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s) svarade Ulla Thorslund att hon ännu inte vet om någon från projektledningen för Söderortsvisionen har möjlighet att medverka vid nämndsammanträdet i oktober.

3. Förvaltningsledningen och fyra medarbetare genomförde en mycket givande resa till Leeds i England den 6-9 september för att studera hur man arbetar där med de utmaningar som i många fall liknar Stockholms. Det man bland annat kunde iaktta var en mycket omfattande volontärverksamhet, något som lever kvar från tiden under och efter andra världskriget då resurserna var knappa och människor i hög utsträckning var hänvisade till att hjälpa varandra. Leeds kommun arbetar också aktivt med att söka upp och ge stöd till lokala eldsjälar (community champions) som kan fungera som drivkrafter i grannskapets utvecklingsarbete. Det kommunala biståndsarbetet upplevdes som mindre regelstyrt och mycket fokuserat på vad den enskilda individen vill ha, och även på att stödja människors inre kraft att förändra sina liv.

4. Nämnden inbjuds till ett seminarium om (o)jämställdhet onsdag 6 oktober kl 17-19.

5. Lördag den 9 oktober kl 11-13 genomförs årets Brå- och arbetsmarknadsdag i Farsta centrum.

6. Farsta centrum invigdes den 23 oktober 1960 och fyller alltså 50 år i höst. För att fira detta har förvaltningen tillsammans med Farsta hembygdsförening producerat en skrift om områdets historia. Skriften – som delades ut till nämnden – innehåller bland annat personliga berättelser från några av dem som var med när centrumet växte fram.

§19 Nämndens frågor

Ordföranden Birgitta Holm (m) rapporterade från den mycket välbesökta invigningen av de nya delarna av gallerian i Farsta centrum den 23 september. Till fastighetsägaren Atrium överlämnade nämnden ett vackert olivträd.

På fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s) svarade Ulla Thorslund att Stadshuset ännu inte har meddelat något datum för när budget 2011 för Stockholm ska presenteras. Stadsdelsnämndens budget kommer att behandlas först vid sammanträdet i januari 2011.

Ledamoten Juan Carlos Cebrián (s) frågade vad förvaltningen planerar vid årets anhörigdag lördag den 9 oktober. Förvaltningen lovade återkomma med information via e-post.

Juan Carlos Cebrián (s) efterlyste också ett svar på oppositionens skrivelse om förstörelsen vid Stieg Trenters torg i Farsta strand. Skrivelsen lämnades in vid nämndens sammanträde i juni. Juan Carlos Cebrián konstaterade att fontänen fortfarande inte är reparerad. Ulla Thorslund svarade att förvaltningen igår fick svar från trafikkontoret i ärendet och att skrivelsen därför kommer att kunna besvaras vid nämndens nästa sammanträde.

Tjänstgörande ersättaren Harry Wikner (s) påminde om sin fråga vid nämndens junisammanträde om huruvida det sker någon ”idrottskompensation” när det byggs på idrottsmark, på samma sätt som det sker grönkompensation vid byggnation på grönområde. Avdelningschef Lena Rabe svarade att någon sådan kompensation inte finns reglerad.