Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

ÖPPET FORUM KL 18.00-19.00

18.00-18.30 Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även Läs mer... möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

18.30-19.00 Förslag till budget 2013 för Stockholms stad
Nämndens ordförande Lars Jilmstad (M) berättar om finansborgarrådets förslag till budget för nästa år

1 Förbättringar av miljön i Hökarängen - anmälan av medborgarförslag

2 Naturlekplats i skogsmiljö - svar på medborgarförslag

5 Ekonomiskt stöd till ungdomsverksamhet i Sköndal - svar på medborgarförslag

6 Fler arbeten för unga - svar på medborgarförslag

7 Vi måste ta tag i den ökande barnfattigdomen - svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

12 Ekonomisk månadsrapport september 2012

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

13 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Fritidsverksamhet i Sköndal - svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Den gröna promenadstaden - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Stadens och nämndernas arbete med FN:s barnkonvention - rapport från Stadsrevisionen

20 Stadsdelsnämndens protokoll den 27 september 2012

21 Rådet för funktionshindersfrågors protokoll den 15 oktober 2012

23 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

24 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

27 Lex Sarah i kommunalt driven verksamhet - anmälan av missförhållande vid Farsta Kommunala Hemtjänst

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

28 Stadsdelsnämndens protokoll den 30 augusti 2012, sluten del av sammanträdet

29 Sociala delegationens protokoll den 4 oktober och den 24 oktober 2012

§1 Förbättringar av miljön i Hökarängen

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Nella Bergström om förbättringar av miljön i Hökarängen.

Ärendet

Nella Bergström har lämnat in ett medborgarförslag om förbättringar av miljön i Hökarängen. Förslagen gäller både den fysiska och den sociala miljön. I centrum föreslås att övergivna cyklar tas bort och att en väktare anställs för att motverka den otrivsel och otrygghet som Nella upplever. Dessutom föreslås att en boulebana nära Hökarängens skola tas bort eftersom den inte används.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-28.

Dnr 1.2.4-502/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Naturlekplats i skogsmiljö

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Anna Augustinsson om naturlekplats i skogsmiljö.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Anna Augustinsson att förvaltningen vid nästa upprustning eller nybyggnad av en lekpark anlägger en naturlekplats i skogsmiljö. Lekutrustningen ska vara av naturmaterial och bland annat ge möjlighet till lingång och klättring.

Förvaltningen ser gärna fler naturlekplatser. I en avgränsad del av parkleken Starrmyran i Hökarängen finns lekredskap av naturmaterial. I kommande bebyggelse vid Enskedevägen–Grycksbovägen i Svedmyra planeras en naturlekplats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-03.

Dnr 1.2.4-205/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§3 Nedtagning av träd vid Forsbackagatan i Larsboda

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget från flera boende på Forsbackagatan 30-34 i Larsboda om nedtagning av träd.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår flera boende på Forsbackagatan 30-34 i Larsboda att tre tallar på baksidan av deras hus fälls eftersom hängrännorna täpps till av barr. Dessutom kan grenar falla från träden när det blåser mycket.

Träden har inga synliga skador och visar inga tecken på sjukdom. Förvaltningen anser att förslagsställarnas argument inte är tillräckliga skäl för att fälla träden. Nämnden föreslås därför avslå förslaget att träden ska fällas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-03.

Dnr 1.2.4-243/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§4 Boulebanor i Farsta

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Nils-Ivar Lindström om boulebanor i Farsta.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Nils-Ivar Lindström att boulebanor anläggs på gräsytan norr om Boforsgatan 27-29 i Farsta. Som alternativ plats föreslår Nils-Ivar att en bollplan i området förbättras och anpassas för boulespel.

Boule spelas redan idag på bollplanen och förvaltningen anser att grusytan är väl lämpad för boulespel. Däremot är det möjligt att planen inte är tillräckligt bra för tävlingsspel. Några planer på ytterligare boulebanor i Farsta finns inte i nuläget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-01.

Dnr 1.2.3-291/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S), föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Nils-Ivar Lindström om boulebanor i Farsta.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med frågorna kring boulebanorna samt anför följande.

Stadsdelsområdet har idrott och hälsa som profilområden. Vi anser därför att det är särskilt viktigt att förbättra förutsättningarna för alla invånare att vara aktiva.

Många vill spela boule. Förslagsställaren har påpekat att kvalitén på de banor som finns inom området är mycket varierande. Detta måste åtgärdas av förvaltningen, kan inte kosta särskilt mycket.

När kommunfullmäktige i september 2011 behandlade ärendet om idrotts profilering av Farsta stadsdelsområde uttalade idrottsborgarrådet att det borde gå att ordna boulebana i Farsta sim o idrottshall – det kostar inte så mycket. Detta uttalande ska följas upp av förvaltningen, är banorna klara?


§5 Ekonomiskt stöd till ungdomsverksamhet i Sköndal

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Anna Nordström om ekonomiskt stöd till föreningarna Sköndal och Ungdomssupport Vi Unga för ungdomsverksamhet i Sköndal.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Anna Nordström, som representerar föreningarna Sköndal och Ungdomssupport Vi Unga, att nämnden ser över om det går att ge föreningarna ekonomiskt stöd för deras ungdomsverksamhet i Sköndal.

De båda föreningarnas ambitioner är vällovliga men stadsdelsnämnden har enligt kommunallagen inte rätt att särbehandla enskilda intressenter och stödja deras verksamheter ekonomiskt. Om en verksamhet ska bedrivas privat och finansieras med skattemedel så ska den upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-24.

Dnr 1.2.4-455/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i avvaktan på en permanent lösning ska minst en av medarbetarna i förvaltningen arbeta med ungdomarna i Sköndalsgården samt anför följande.

Nämnden är mycket angelägen om att ungdomarna i Sköndal för tillgång till en fritidsgård, det har ungdomarna i alla andra stadsdelar inom stadsdelsområdet. Under förra året inträffade det flera händelser med ungdomar inblandade vilka visade på behovet. Flera ungdomar samlas regelbundet på torget i Sköndal, utan särskild sysselsättning. Miljön där är inte avsedd för detta. Trygghetsmätningen 2011 visar på sämre resultat för Sköndal i flera frågor.

Vi delar inte förvaltningens uppfattning att det finns legala hinder att lämna bidrag till en förening. Det gör nämnden, andra nämnder i staden, landstinget och staten med många olika grunder för bidragen.

Vi delar inte heller uppfattningen att en kaféverksamhet med idrott i Sköndals idrottshall kan ersätta verksamheten på en fritidsgård, dessutom är det olika målgrupper och olika kompetens hos medarbetarna och ideellt arbetande idrottsledare och cafebiträden.

Vi uppdrar åt förvaltningen att anställa eller omdisponera resurser så att minst en medarbetare ägnar huvuddelen av sin tid åt Sköndalsgården, i avvaktan på att förvaltningen hittar en lösning på lokalfrågan.


§6 Fler arbeten för unga

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Alma Rydman om att skapa fler arbeten för unga.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Alma Rydman att Farstas stadsdelsförvaltning ska gå i täten när det gäller att skapa fler jobb för unga. Hon föreslår att förvaltningen anställer ungdomar för kortare uppdrag att ta bort klotter, plocka skräp, snygga till byggnader, plantera grönt och liknande. Detta skulle göra stadsdelsområdet mer attraktivt och ge ungdomarna en känsla av ansvar och stolthet över sitt närområde. Det skulle också ge en första arbetslivserfarenhet.

Grundtankarna i förslaget är positiva – ungdomsarbetslösheten är en viktig fråga. Förvaltningen anser dock att det är en politisk fråga om samtliga arbetslösa ungdomar ska erbjudas anställning i kommunen. Kommunen anordnar idag sommarjobb, och i samarbete med stadens Jobbtorg ges stöd till unga arbetslösa som ansöker om försörjningsstöd. I detta samarbete erbjuder förvaltningen praktikplatser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-27.

Dnr 1.2.4-449/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Vi måste ta tag i den ökande barnfattigdomen

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet med rubriken

Vi måste ta tag i den ökande barnfattigdomen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet uppmanat stadsdelsnämnden att ta tag i den ökande barnfattigdomen.

Stadsdelsnämnden prioriterar insatser för barn och mot hemlöshet. I förvaltningens tjänsteutlåtande redovisas svar på partiernas frågor I övrigt hänvisas till nämndens svar den 16 juni 2011 på samma partiers skrivelse om hur situationen för utsatta barn kan förbättras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-05.

Dnr 1.6-227/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Av ärendet framgår att förvaltningen varje sommar anordnar en veckas dagläger för barn och ungdomar med möjligheter att prova på olika sporter. Verksamheten med namnet ”sports camp” kan vara en mycket bra startpunkt för barn och ungdomar att bli nyfikna på olika typer av idrott.

Dock räcker det inte att röra på sig en vecka på sommaren för att upprätthålla en god hälsa. Intresse för idrott bör stimuleras mer än så. Barn till ekonomiskt utsatta föräldrar kan ha svårt att klara kostnader för terminsavgifter i idrottsklubbar och sportutrustning. Redogörelsen i ärendet för vad förvaltningen gör för dessa barn är bristfällig.

Vi anser att alla barn skall ha möjlighet att delta i föreningsidrotten på lika villkor.

Därför menar vi att möjligheten att utforma ett inkomstprövat stipendium bör utforskas. Det är dags att majoriteten skapar reella möjligheter för den målgruppen som kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelen skall fokusera på i idrottsprofilen.

Upp till bevis!


§8 Ny förskola i Tallkrogen

Genomförandebeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden inrättar en ny förskola med tre avdelningar i kvarteret Juryn i Tallkrogen enligt förvaltningens förslag.

2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om hyresmedgivande avseende ovan nämnda förskola.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor i Tallkrogen/Svedmyra och förväntas öka med anledning av planerad nybyggnation av bostäder. Stadsdelsnämnden uppdrog därför den 17 februari 2011 åt förvaltningen att hos SISAB beställa förslags­handlingar och offert med fast pris för en förskola med tre avdelningar, som kan uppföras med fabriksbyggda moduler i kvarteret Juryn mittemot Tallkrogens skola.

Förslagshandlingar och ekonomisk kalkyl för en förskola med tre avdelningar har tagits fram av SISAB. Verksamheten vid förskolan beräknas kunna starta under våren 2014. Mot bakgrund av rådande efterfrågesituation bör förskolan byggas. Om barnantalet i Tallkrogen/Svedmyra skulle minska kan förskolan Snigeln, som ligger i källarvåningen på ett flerfamiljshus på Torögatan 35, avvecklas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-28.

Dnr 2.6-38/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Sammanträdet ajournerades under några minuter.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Sommarjobb för ungdomar 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av sommarjobb för ungdomar 2012.

Ärendet

Antalet sommarjobb för ungdomar i åldern 16-18 år var denna sommar 282, vilket är 40 fler än föregående år. Sommarjobben anordnades i huvudsak inom stadsdelsförvaltningen, men också hos privata entreprenörer. 782 ungdomar hade anmält intresse, vilket var 96 fler än förra året. Stadsdelsnämndens budget för sommarjobben uppgick till 2,6 mnkr.

Förvaltningens organisation och rutiner för anordnandet av sommarjobben och samarbetet mellan arbetsplatserna och enheten Arbetsforum har fungerat mycket bra. Även arbets-platsernas introduktion och mottagandet av ungdomarna har i de flesta fall fungerat väl. Arbetsgivarna har fått en enkät som de oftast har besvarat positivt. Från centralt håll i staden har enkäter skickats ut till de ungdomar som arbetat. Svaren är ännu inte redovisade.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-24.

Dnr 1.2.6-137/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Laura Roselli (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av sommarjobb för ungdomar 2012.

2. Nämnden uppmanar förvaltningen att arbeta vidare med frågan inför sommarjobben 2013 enligt följande.

Att få möjlighet att få sommarjobba, och därmed skaffa sig arbetslivserfarenhet, är oerhört viktigt för att vara attraktiv på arbetsmarknaden när man studerat färdigt. Många arbetsgivare kräver idag att man har erfarenhet från att ha arbetat. De som har fått möjlighet att sommarjobba löper mindre risk att bli arbetslösa efter att de gått ut skolan. Det är därför många socialdemokratiskt styrda kommuner satsat på att ge alla ungdomar som vill ett sommarjobb. I Sundbyberg och Nynäshamn får alla ungdomar som söker sommarjobb får det, medan i borgerligt styrda Vaxholm inte finns ett enda sommarjobb via kommunen. Mönstret är tydligt, visar en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet i maj, de kommuner som styrs av Socialdemokraterna i koalition med andra partier erbjuder större andel kommunala sommarjobb än helt borgerligt styrda kommunerna.

Vi tycker att det är bra att 40 ungdomar fler än förra året har fick ett kommunalt sommarjobb i Farsta, men det räcker inte! Det är bara 36 procent av de 782 som sökte som fick sommarjobb. Vår inställning är att stadsdelsförvaltningen ska erbjuda sommarjobb till alla ungdomar som söker. Detta skulle kosta i runda slängar 7,2 miljoner kronor, en väldigt bra investering för att minska risken att dessa ungdomar i framtiden blir en del i den växande skaran av arbetslösa ungdomar.

I Socialdemokraternas budget för Stockholm 2012 satsade vi 70 miljoner kronor extra för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, i detta ingick bland annat, förutom en stor satsning kring att erbjuda långtidsarbetslösa ungdomar anställning i kommunen, en sommarjobbsgaranti där alla ungdomar som söker sommarjobb garanteras ett jobb. Vi har också i vår skuggbudget för Sverige inför nästa år budgeterat extra pengar till kommuner och företag som tar emot sommarjobbande ungdomar. Socialdemokraterna fortsätter sin satsning även i budgeten för Stockholms kommun för 2013.

Det är tråkigt att den cirka en miljard som Stockholms stad hade i överskott under 2011 inte använts till en sommarjobbsgaranti för ungdomar i staden. Sänkningar av skatten för de som har jobb går alltid före satsningar på att komma åt ungdomsarbetslösheten.

Vi är angelägna om att förvaltningen arbetar för många fler sommarjobb t ex diskuterar detta med privata näringslivet via nämndens näringslivsråd och de privata entreprenörerna. Vårt mål även 2013 är att alla som vill ha sommarjobb ska få det!

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Vänsterpartiet kan konstatera att med de anslag som den borgerliga alliansen avsatte för

sommarjobb för ungdomar 2012 så blev sommarjobbssatsningen ett lotteri som innebar att två av tre bland de sökande ungdomarna fick en nitlott och blev utan sommarjobb.

I vårt budgetalternativ för 2012 så anslog vi mera resurser som skulle ha möjliggjort för ett större antal ungdomar att få ett sommarjobb. Även i vårt kommande budgetalternativ för 2013 kommer vi att föreslå att det anslås medel som garanterar att alla sökande ungdomar kan få ett sommarjobb.

Detta då vi ser att denna satsning ger kommande generationer en värdefull praktik och insikter om arbetslivet samt en egen inkomst. Feriearbete skapar också förutsättningar för en mer aktiv och meningsfull tillvaro under en del av sommarlovet och kan därmed även ses som en form av förebyggande åtgärd riktad till ungdomar som bidrar till att minska risken för exempelvis skadegörelse samt andra former av social oro och utslagning.

§10 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden – Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Farsta vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. När det gäller de kommunalt drivna boendena ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Farsta vård- och omsorgsboende med de två inriktningarna demensvård och somatisk vård. Boendet är beläget vid Drevviken i Farsta. Bedömningen är att det är en väl fungerande verksamhet som har förbättrats inom flera områden sedan föregående uppföljning.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan för respektive enhet som beskriver hur de kvarstående bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planerna är tillräckliga för att bristerna ska kunna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-24.

Dnr 1.2.1-535/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§11 Enklare att söka föreningsbidrag

§12 Ekonomisk månadsrapport september 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport september 2012.

Ärendet

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen ligger behovet av placeringar i heldygnsomsorg fortsatt under planeringsnivån. Utförarenheten inom hemtjänst redovisar ett sammantaget underskott om 5,0 mnkr inklusive underskott uppkommet före höstens omorganisation av verksamheten. Individ- och familjeomsorg för barn och unga prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Behovet av insatser inom socialpsykiatri ökar och verksamheten redovisar ett underskott om 2,0 mnkr och individ- och familjeomsorg för vuxna redovisar ett underskott om 2,5 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger inom budgeterad nivå och verksamhetens prognos är ett överskott om 4,8 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-19.

Dnr 1.2.1-140/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S)

Nämnden tackar för rapporten. Bra att reserven har fördelats på de olika verksamhetsområdena. Vid nämndens planeringskonferens vill vi ha en översiktlig redovisning av om den ekonomiska utvecklingen är likadan i flera stadsdelsnämnder vad gäller verksamhetsområden med över – underskott. Vidare en kommentar kring förskoleområdet som de senaste åren visat betydande överskott. Slutligen sjukfrånvaron, som i stort ser ut att utvecklas bra men finns det särskilda omständigheter inom äldreomsorgen?


§13 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av betänkandet ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap” (SOU 2012:35).

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Den statliga utredning som har sett över möjligheten att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap har nu presenterat sina förslag. Utredningen föreslår bland annat att tvångsäktenskap och barnäktenskap ska kriminaliseras i Sverige.

Förvaltningen ser positivt på att kunskapen om dessa problem förbättras. De föreslagna åtgärderna förbättrar möjligheterna att bistå de flickor och kvinnor som far illa eller riskerar att fara illa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-18.

Dnr 1.5.1-497/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (S).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde att partiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V)

Vi stöder förslaget till beslut samt föreslår att nämnden också beslutar:

Vi välkomnar utredningens, SOU 2012:35, förslag om en kriminalisering av tvångsäktenskap med fängelse upp till två år. Att giftas bort mot sin vilja är ett övergrepp mot många unga kvinnor och en del unga män och kan inte accepteras av samhället. Med en skärpt lagstiftning så klarläggs tydligt vad som gäller oavsett om tvångsäktenskap eller barnäktenskap ingås av religiösa eller andra skäl.

Enligt en rapport som Ungdomsstyrelsen tog fram 2009 finns det 8 500 ungdomar som är oroliga för att de inte ska få välja sin partner själva. Med dagens lagstiftning finns det också möjlighet till dispens för barn att gifta sig. Det är positivt att utredningen föreslår att dispensen ska tas bort. Dels tillämpas den mycket sällan, dels är det inte rimligt att barn ska behöva gifta sig.

Vi vill avslutningsvis peka på att tvångsäktenskap och barnäktenskap även utgör en del av det hedersrelaterade våldet och i sammanhanget framhålla det beslut som ett enigt Stockholms kommunfullmäktige fattade den 24 september 2012,§16 om etablerandet av ett länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo. Detta resurscentrum kan i en nära framtid utvecklas till att bli en naturlig kontaktlänk med det nationella kompetensteam som föreslås inrättas enligt den aktuella utredningens förslag.


§14 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag om en gemensam förskolekö och en mer flexibel fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till ändringar av kösystemet och bedömer att de nya reglerna kommer att förenkla förskole­chefernas och köhandläggarnas arbete. Förslaget om en mer flexibel fördelning av vistelsetiden för barn till föräldralediga, utifrån vårdnadshavarnas behov och önskemål, är positivt ur ett brukarperspektiv men det kommer samtidigt att innebära mer detaljplanering för förskole­ledningarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-12.

Dnr 1.5.1-425/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Laura Roselli (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

Stadsdelsnämnden instämmer i huvudsak i förvaltningens tjänsteutlåtande och anför därutöver följande.

Nämnden kräver att samtliga förskolor, oberoende av om de är kommunalt eller privat drivna, som finansieras med kommunala medel, ska vara anslutna till den gemensamma kön. Det underlättar för föräldrarna med anmälan till ett ställe, med möjlighet att kolla plats i kön via samma system. Vi anser till skillnad mot Stadsledningskontoret att alla förskolor, skall omfattas av samma köregler i syfte att ytterligare förenkla för stadens invånare. Stadsledningskontoret anser enligt remissen att det med nuvarande lagstiftning inte är möjligt för kommunen att ansluta fristående förskolor till en gemensam kö med enhetliga köregler, vilket vi menar är ett antagande som inte är vidimerat. Tvärtom är det ett faktum att ett flertal kommuner idag har en gemensam kö med enhetliga köregler utan att det ifrågasatts rättsligt eller på annat sätt.

Därmed menar vi också att den regel som idag finns om att fristående förskolor ska kunna välja att ansluta sig till stadens köregler och ta emot garantibarn och då få 1 000 kr per barn tas bort. Därutöver anser vi att förslaget till helt ny skrivning i främst kapitel 4 och i synnerhet under 4.8 om att fristående förskolor kan ha avvikande köregler inte tas in i den nya texten samt att konsekvensändringar görs i texterna i övriga kapitel gällande ansökan, köregler och uppsägning med anledning av detta.

Vi lever i valfrihetens land, då tycker vi det är för mycket begränsningar i förslagen om vistelsetid för barn till föräldralediga. Valen ska t ex ske terminsvis, förutsättningarna kan ju förändras för barn och föräldrar under terminen. Vi vill hela tiden arbete för barnets bästa!

.

Vi vill även påpeka vikten av att alla förskolor har en snabb internetlina, fungerande datorer och utbildning kring ett enkelt och välfungerande datorsystem för all administration, inklusive kön.

Reservation

Laura Roselli (V)

Vänsterpartiet stöder förslaget till beslut samt föreslår att nämnden också beslutar:

Vi är positiva till att alla förskolor, kommunala och fristående samlas i samma kösystem till skillnad från idag, men anser till skillnad mot Stadsledningskontorets förslag att alla förskolor, fristående och kommunala skall omfattas av samma köregler i syfte att ytterligare förenkla för stadens invånare. Stadsledningskontoret anser enligt remissen att det med nuvarande lagstiftning inte är möjligt för kommunen att ansluta fristående förskolor till en gemensam kö med enhetliga köregler, vilket vi menar är ett antagande som inte kan sägas vara vidimerat då detta ej prövats rättsligt. Tvärtom är det ett faktum att ett flertal kommuner idag har en gemensam kö med enhetliga köregler utan att det ifrågasatts rättsligt eller på annat sätt.

Därmed menar vi också att den regel som idag finns om att fristående förskolor ska kunna välja att ansluta sig till stadens köregler och ta emot garantibarn och då samtidigt erhålla 1000kr/barn tas bort. Därutöver anser vi att förslaget till helt ny skrivning i främst kapitel 4 och i synnerhet under 4.8 om att fristående förskolor kan ha avvikande köregler inte tas in i den nya texten samt att konsekvensändringar görs i texterna i övriga kapitel gällande ansökan, köregler och uppsägning med anledning av att detta.

När det gäller utredningen om en mer flexibel fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till är vi positiva till detta men anser att det av texten tydligt måste framgå att det alltid är vårdnadshavarens önskemål av tidsdisposition som styr, inte förskolans d.v.s. att det inte är förskolans önskemål om tidsupplägg som skall styra förläggningen.

§15 Fritidsverksamhet i Sköndal

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av socialdemokraternas skrivelse om fritidsverksamhet i Sköndal. Svaret innebär att kommunstyrelsen föreslås avslå förslagen i skrivelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

I en skrivelse till kommunstyrelsen har socialdemokraterna i Stadshuset föreslagit att kommunstyrelsen betalar ut 750000 kronor till Farsta stadsdelsnämnd för fritids-aktiviteter i Sköndal. Man föreslår också att stadsledningskontoret får i uppdrag att utforma dessa aktiviteter tillsammans med stadsdelsförvaltningen, och även att följa upp dem. Bakgrunden till förslagen är en händelse på en förskola i Sköndal förra sommaren, då en liten flicka skadades av en sprängladdning. Partiet anser att stadsdelsnämnden inte gör tillräckligt för att förebygga sådana händelser.

Enligt förvaltningens bedömning strider förslagen mot kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfördelning mellan stadens nämnder, och även mot de principer som gäller för tilldelning av budget. De bör därför avslås.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-16.

Dnr 1.5.1-536/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Laura Roselli (V) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden tillstyrker skrivelsens förslag om extra resurser till Farsta Stadsdelsnämnd för insatser för barn och unga i stadsdelen Sköndal.

3. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande för kännedom.

4. Stadsdelsnämnden anför följande som svar på remissen:

Socialdemokraterna och vänsterpartiet avslog förslaget om nedläggning 2009 av fritidsgården i Sköndal, partierna hävdade att verksamheten borde utvecklas, inte avvecklas. Partierna har sedan nämndens majoritet beslutade om nedläggning påpekat vikten av att nämnden har en bra verksamhet för barn och unga även i Sköndal. Puben fanns på Sköndals torg då och finns kvar nu. En del ungdomar samlas dessvärre också på torget då nämnden inte driver någon verksamhet. Avsaknaden av fritidsverksamhet blev mycket tydlig i samband med den tragiska händelsen med den 4-åriga flickan.

En förening har sedan något år på ideell basis drivit verksamhet i den tidigare fritidsgårdens lokaler. För att utveckla och kvalitetssäkra den verksamheten krävs anställda medarbetare och gemensamma tag från förvaltningen. Skrivelsen till kommunstyrelsen ska ses i ljuset av tidigare beslut om nedläggning av all fritidsverksamhet för unga i stadsdelen Sköndal och den tragiska händelsen som drabbade den 4-åriga flickan. Vi förtroendevalda för några av partierna i Farsta Stadsdelsnämnd är, och har varit, mycket frustrerade och oroliga för Sköndal då vi inte fått gehör för åtgärder. Vi konstaterar att det nu gått ett drygt år sedan skrivelsen avlämnades! Tyvärr kan vi inte konstatera att Farsta Stadsdelsnämnd ännu löst problemen.

Kommunstyrelsen har ett samtal ansvar för verksamheten i kommunen, under kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter som rimligen kan användas vid bl a behov av detta slag. Stadsledningskontoret är ofta med som styr- och stödorganisation i verksamheten.

Med hänvisning till de juridiska synpunkterna i Farsta Stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar om en extra medelsanvisning på 750 tkr till Farsta Stadsdelsnämnd, att användas för att inrätta fritidsverksamhet för barn och unga i stadsdelen Sköndal. Beslut om hur medlen ska användas fattas enligt gällande delegationsordning, men efter samråd med Stadsledningskontoret.

Reservation

Laura Roselli (V)

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens svar på Skrivelse om allvarlig händelse på förskola i Sköndal inom Farsta stadsdelsnämndsområde.

2. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom skrivelsens krav på 750 000 kr för fritidsaktiviteter i stadsdelen Sköndal samt att Stadsledningskontoret får i uppdrag att utforma aktiviteterna tillsammans med Farsta sdf.

3. Vi föreslår att Stadsledningskontoret får i uppdrag att följa upp insatserna när verksamheten kommit igång, t.ex. i juni 2013.


§16 Den gröna promenadstaden

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till framtida parkplanering i staden, Den gröna promenadstaden.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till framtida parkplanering i Stockholm. Stadens befolkning ökar och det blir mindre grönyta per invånare. Utveckling och skötsel av marken blir allt viktigare. Den gröna promenadstaden är ett strategidokument och ett tematiskt tillägg till översiktsplanen Promenadstaden.

Förvaltningen anser att Den gröna promenadstaden är en visionär strategi som innehåller många bra förslag. Om förslagen ska kunna realiseras krävs en satsning på planering och skötsel inom området park och natur i stadens budget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-03.

Dnr 1.5.3-511/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

Vi har med glädje läst remissen från stadsbyggnadsnämnden och stödjer delvis förvaltningens förslag till beslut men vill tillägga att:

Exploatering av grönområden bör ske endast undantagsvis och då bara när särskilda skäl finns och att det inte alls får ske i områden av särskild betydelse för biologisk mångfald. Detta är viktigt att påpeka, eftersom ”Den gröna promenadstaden” helt saknar text rörande relationen till biltrafik, vägar och bebyggelse, samtidigt som just dessa faktorer tillmätts allt större inflytande vid de senaste årens exploatering. Detta har lett till ökad exploatering eller förslag till detta av grönområden (ex. i Vantör, Farsta och Skarpnäck) och tenderar att omvandla Den Gröna Promenadstaden till en Icke-grön Bilstad, vilket vi starkt vänder oss mot.

Parker och natur ska vara till för människor som vistas där, inte för företag. Vi stödjer förvaltningens synpunkt på att reklam inte ska finnas i grönområden. Däremot ser vi att människors möjligheter att använda grönområden (de som inte är biologiskt särskilt känsliga) till

gemensamma aktiviteter ska uppmuntras. Om parker används till stadsodling kan en privatisering av gemensam mark undvikas t.ex. genom att alla som är intresserade av att odla tillåts göra det, och att alla som vill skörda tillåts göra det. Odling av fruktträd och bärbuskar är exempel på odlingar som väl lämpar sig till att vara gemensamma och tillgängliga. Det är också positivt om markplättar som nu inte används alls kan göras tillgängliga för odlingsintresserade.

Vi anser att naturen och skogen i Fagersjöskogen, Rågsveds friområde och Högdalstopparna behöver skyddas. Vi vill att Den gröna promenadstaden ska inkludera skapandet av Ekopark syd, som skulle bestå av dessa områden i en sammanhållen grön kil.

Alla initiativ som ökar demokratin är bra, anser vi. Om medborgare får delta i dialoger/möten/samråd där deras synpunkter faktiskt tas tillvara och får möjlighet att påverka de politiska besluten så har vi svårt att se att det skulle minska engagemanget. Däremot är det viktigt att människor får respons och information efter sådana arrangemang.

Parker och natur är oerhört viktiga eftersom de är platser där människor kan vistas och umgås utan att behöva betala - de är platser där människor slipper vara konsumenter.

Farsta stadsdelsnämnd har under året som gått fått flera remisser som rört politiskt arbete kring miljö- och klimatfrågor i Stockholms kommun. I ingen av dessa remisser har Förbifart Stockholm nämnts, trots att byggandet av en stor bilväg (istället för stora satsningar på kollektivtrafiken) kommer att påverka både miljön och klimatet på ett negativt sätt.

§17 Stadens och nämndernas arbete med FN:s barnkonvention

Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger Stadsrevisionens rapport om stadens och nämndernas arbete med FN:s barnkonvention till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat om kommunstyrelsen och nämnderna i sin styrning och uppföljning av verksamheterna tar hänsyn till barnkonventionen och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter på ett tillfredställande sätt. De nämnder som granskats är stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Granskningen visar att det saknas en tydlig struktur för hur detta arbete ska bedrivas och följas upp i staden. Det finns inget generellt beslut om barnkonventionen och barnets rättigheter och det finns ingen tydlig styrning via stadens budget. Inom socialtjänsten finns dock en tydlig styrning utifrån stadens riktlinjer för att säkerställa att barnets rättigheter genomsyrar arbets- och beslutsprocesser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-02.

Dnr 1.6-563/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Trygg i Farsta 2011

Rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens rapport Trygg i Farsta 2011 till handlingarna.

Ärendet

I en rapport från socialnämnden visas dels viss brottsstatistik i Farsta, dels hur den upplevda tryggheten ser ut i staden och i de olika stadsdelsområdena. En enkät besvarades i Farsta stadsdelsområde av 58 procent av ett slumpmässigt urval av befolkningen. Andel svarande varierade kraftigt inom stadsdelsområdet. I Fagersjö svarade 51 procent, i Sköndal 70 procent.

Rapporten visar att den upplevda tryggheten i Farsta stadsdelsområde inte blivit mindre sedan förra mätningen – snarare har den ökat. Tryggheten är i stort sett jämförbar med övriga staden. Dock finns det vissa stadsdelar i Farsta där oron att utsättas för brott till viss del har ökat, till exempel i Hökarängen och Farsta strand. Denna bild kompletteras av att antalet anmälda brott per 1 000 invånare har minskat något i Farsta och är färre än genomsnittet i staden för de flesta av brottstyperna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-30.

Dnr 1.6-495/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Rapporten kring Trygg i Farsta 2011 visar på en stadsdel som är på uppgång på många plan. De som bor i vår stadsdel känner sig tryggare än tidigare. Det finns några bättringsområden som vi tycker att stadsdelsnämnden inte får glömma bort och som vi måste ta ett gemensamt ansvar över att jobba vidare med.

Bland annat:

1. Om man läser siffrorna noggrant ser man en koppling mellan område, antalet personer med utländskt påbrå och svarsfrekvens. De områden som har högst svarsfrekvens är de där det finns minst personer med utländskt påbrå. Till nästa gång måste man fundera ut hur man kan nå samtliga på bästa sätt för att hålla en jämn svarsfrekvens överlag i hela stadsdelen.

2. Satsningarna på Hökarängen har inte haft den fulla effekt som det borde ha haft. En genomgång över satsningarna borde göras och kanske fundera ut alternativa arbetsmetoder?

3. Formuleringen kring frågan om klotter kontra graffiti borde ses över. Vi anser att likställandet mellan dessa två är missvisande och leder till svar som försvårar arbetet med klotterproblemet.

§19 Hemlösa i Stockholms stad den 18 april 2012

Rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens rapport om hemlösa i Stockholm den 18 april 2012 till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden har i uppdrag att regelbundet ta fram detaljerad statistik över de hemlösa i staden. I en rapport redovisas att den 18 april 2012 var antalet hemlösa2 866 personer, varav 239 i Farsta. Antalet hemlösa i staden har minskat med 4 procent sedan förra hemlöshetsräkningen 2010. Samtidigt har de akut hemlösa ökat med 24 procent. Även hemlösa kvinnor har ökat.

I Farsta har antalet hemlösa ökat med 12 procent. Dock har de akut hemlösa här minskat. Många hemlösa har psykiatriska problem, vilket medför svårigheter att erbjuda lämpligt boende.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-17.

Dnr 1.6-527/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§20 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 27 september 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 15 oktober 2012

Pensionärsrådets protokoll den 15 oktober 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson under perioden 4 juni – 10 oktober 2012, enligt nämndens delegering.

1. 2012-06-04: Rättegångsfullmakter för enhetschefer. Dnr 1.1-352/2012 – 1.1-358/2012

2. 2012-10-08: Rättegångsfullmakt för handläggare. Dnr 1.1-265/2012

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 5 september – 8 oktober 2012.

§21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Följande skrivelse lämnades in.

Psykiskt funktionsnedsattas behov av personligt ombud (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett kommande sammanträde.

Anmäldes att samtliga gruppledare överlämnat en skrivelse om Farsta gymnasium till utbildningsnämnden – se bilaga 2.

Vice ordföranden Gunnar Sandell (S) tog upp följande frågor, i vilka förvaltningen lovade återkomma med besked vid senare tillfälle.

1. Det har kommit signaler från olika håll om att socialsekreterarnas arbetssituation vid flera stadsdelsförvaltningar är helt orimlig. Vi undrar hur det är här i Farsta.

2. Nämnden har fått information om en modell för föräldrautbildning, Circle of Security. Vi är intresserade av att få information om övriga modeller som används inom vårt område, eller inom andra stadsdelsförvaltningar.

3. Vi vill ha information om tillgången på platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen idag. Vi vill också ha en prognos över behovet – hur många äldre över 80, 85 respektive 90 år kommer det att finnas i vårt område i år och de närmaste tio åren? Stora förändringar planeras också vid boendena. Farsta vård- och omsorgs-boende är redan halverat, framtiden vid Stora Sköndal är osäker. Vi vill ha denna redovisning i nämndens verksamhetsplan för 2013 eller i särskilt ärende före årets slut.

4. Vi vill fortlöpande i månadsrapporten få information om hur många ungdomar som är arbetslösa, jämfört med föregående år och månad samt utvecklingen i hela staden, tillsammans med motsvarande information för arbetslösa vuxna.

5. Vi vill att förvaltningen, till exempel i verksamhetsplanen för 2013, återkommer med en redovisning av hur uppföljningarna inom äldreomsorgen kan utvecklas. Det gäller redovisning av kvaliteten i verksamheten och även återkoppling av de åtgärder som krävs efter uppföljningen. Tiden för åtgärder bör vara så kort som möjligt. Vi har flera gånger noterat att samma synpunkter återkommer i flera på varandra följande uppföljningar.

6. Vi vill ha en rapport så fort förvaltningen hör något om förändringar på Gubbängs-fältet, till exempel med anledning av ärendet som nämnden behandlade den 15 mars i år, idrottsnämndens remiss av ett förslag till utveckling av Gubbängens sportfält.

7. Vi vill att förvaltningen vid nästa sammanträde redovisar en prognos över behovet av förskoleplatser tre år framåt i Svedmyra, och även hur behovet ska tillgodoses.

Apropå föräldrautbildningen Circle of Security berättade ordföranden Lars Jilmstad (M) att även finansborgarrådet Sten Nordin (M) vid ett besök i Farsta nyligen fått en intresseväckande och uppskattad presentation av utbildningsmodellen.

Ledamoten Laura Roselli (V) meddelade att vänsterpartiet avstår från att delta i de två halva planeringsdagarna med mellanliggande övernattning på Häringe den 27-28 november.

Laura Roselli tog vidare upp följande frågor. Även här lovade förvaltningen återkomma med besked vid senare tillfälle.

1. Farsta stadsdelsområde har flera uppskattade och välbesökta öppna förskolor och parklekar. Vi undrar när de är byggda och när de senast renoverades invändigt.

2. Vänsterpartiet har tagit del av en lista över lokaler från 2009 som visar den dåvarande lokalsituationen för pensionärsföreningar. Vi undrar hur situationen är idag, för pensionärer men även för ungdomsföreningar och andra ideella föreningar.

3. Vad görs i Farsta för de ungdomar som varken arbetar, studerar eller är inskrivna på arbetsförmedlingen eller får stöd av socialtjänsten?

4. Vi ser fram emot att få veta mer om förvaltningens arbete med att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

5. Av en nyligen redovisad rapport framgår att antalet hemlösa ökat och uppgår till 239 personer. I rapporten redovisas även att samtliga dessa personer har någon form av tillfällig boendelösning. Samtidigt har andra källor, exempelvis frivilligorganisa-tioner, under de senaste åren beskrivit att många hemlösa får flytta runt mellan olika otrygga lösningar – bekantas lägenheter under något dygn, källare, presenningstält under broar – eller att de åker nattbuss. De är med andra ord att betrakta som helt hemlösa. Vi undrar hur många helt hemlösa, utan någon form av tillfällig boendelösning, det finns inom Farstas stadsdelsområde.

6. Med anledning av ett stycke i förvaltningens svar på ärende 16, remissen av förslaget till Den gröna promenadstaden, vill vi ta upp frågan om medborgarförslag. Vi vill utveckla medborgarförslaget som källa till information och viktig länk mellan beslutsfattare och allmänhet.