Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

Förvaltningens preventionssamordnare Gabriella Luoma be Läs mer...rättar om resultatet av Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten besvaras vartannat år av ungdomar i grundskolans årskurs nio och gymnasiets år två. Den kartlägger utvecklingen över tid när det gäller ungdomars levnadsvillkor.


Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg och socialtjänst.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45


Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

1 Godkännande av föredragningslistan

4 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

5 Förbättringar i Fagerlidsparken och skyltning i Fagersjöskogen. Svar på medborgarförslag

6 Modulhus och upprustning av lekredskap i parkleken Fagerlid. Svar på medborgarförslag

7 Råttsanering med mera vid Gubbängens Fritidsträdgårdar. Svar på medborgarförslag

9 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2017

10 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

11 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

12 Ekonomisk månadsrapport november 2016

REMISSER OCH YTTRANDEN

13 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla. Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Levande lokala centrum - riktlinje för centrumutveckling. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Motion C om boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Serveringstillstånd för restaurang Magnolia i Sköndal. Svar på remiss från socialnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Medborgarundersökning 2016 - Farsta och stadsövergripande

18 Stockholmsenkäten 2016 - stadsövergripande resultat. Rapport från socialnämnden

19 Rutin för facknämndernas hantering av medborgarförslag. Kommunstyrelsens svar på stadsdelsnämndens skrivelse

22 Demokratirådets protokoll den 6 december 2016

23 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

24 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

29 Sociala delegationens protokoll den 1 december 2016

§1 Godkännande av föredragningslistan

§4 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§5 Förbättringar i Fagerlidsparken och skyltning i Fagersjöskogen. Svar på medborgarförslag

§6 Modulhus och upprustning av lekredskap i parkleken Fagerlid. Svar på medborgarförslag

§7 Råttsanering med mera vid Gubbängens Fritidsträdgårdar. Svar på medborgarförslag

§9 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2017

§10 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

§11 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§12 Ekonomisk månadsrapport november 2016

§13 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Levande lokala centrum - riktlinje för centrumutveckling. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Motion C om boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Serveringstillstånd för restaurang Magnolia i Sköndal. Svar på remiss från socialnämnden

§17 Medborgarundersökning 2016 ­- Farsta och stadsövergripande

§18 Stockholmsenkäten 2016 - stadsövergripande resultat. Rapport från socialnämnden

§19 Rutin för facknämndernas hantering av medborgarförslag. Kommunstyrelsens svar på stadsdelsnämndens skrivelse

§20 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§21 Nämndens frågor och information från förvaltningen