Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30


Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Läs mer...Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30


Handlingar och protokoll finns elektroniskt på www.insynsverige.se/stockholm-farsta.
I pappersform finns de på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Fallskyddsmattor av gummi i parklekar. Svar på medborgarförslag

3 Bygg en folkhälsopark enligt Albymodellen på Farstaängen. Svar på medborgarförslag

4 Miniramp för skejtboard vid Farstaängsparken. Svar på medborgarförslag

5 Farsta behöver en parkourpark. Svar på medborgarförslag

6 Nerfbana och paintballbana på Gubbängsfältet. Svar på medborgarförslag

7 Rusta upp stranden vid Fagersjöskolans skolgård. Svar på medborgarförslag

8 Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser

9 Utseende av firmatecknare

REMISSER OCH YTTRANDEN

11 Rutiner för dokumentation vid handläggning av enskilda ärenden

12 Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

14 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

15 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

17 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap

18 Motion M om en stadsdelsnämndsreform

Svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Motion M om skärpta krav för jour- och familjehemsplaceringar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Motion M om brottsförebyggande åtgärder i skolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2017

23 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2016

25 Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell exploatering och utsatthet 2014-2016

26 Justering av ansvarsfördelningen hos stadsdelsnämnderna för hemlösa personer över 65 år

28 Pensionärsrådets protokoll den 11 september 2017

29 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

30 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

31 Föreläggande enligt 20 § tobakslagen gällande Tallkrogen tobak butik

32 Lex Maria i kommunal verksamhet. Redovisning av komplettering avseende allvarlig händelse i hälso- och sjukvården vid Edö servicehus

33 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

36 Svar till förvaltningsrätten över överklagat beslut. Anmälan av beslut enligt delegering

37 Svar till förvaltningsrätten över överklagat beslut. Anmälan av beslut enligt delegering

38 Sociala delegationens protokoll den 7 september 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Fallskyddsmattor av gummi i parklekar

§3 Bygg en folkhälsopark enligt Albymodellen på Farstaängen

§4 Miniramp för skejtboard vid Farstaängsparken

§5 Farsta behöver en parkourpark

§6 Nerfbana och paintballbana på Gubbängsfältet

§7 Rusta upp stranden vid Fagersjöskolans skolgård

§8 Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser

§9 Utseende av firmatecknare

§11 Rutiner för dokumentation vid handläggning av enskilda ärenden Yttrande till IVO med anledning av tillsyn

§12 Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

§13 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

§14 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

§15 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

§17 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap

§18 Motion M om en stadsdelsnämndsreform

§19 Motion M om skärpta krav för jour- och familjehemsplaceringar

§20 Motion M om brottsförebyggande åtgärder i skolan

§21 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2017

§25 Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell exploatering och utsatthet 2014-2016

§27 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§28 Nämndens frågor och information från förvaltningen