Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

TEMA: Lägesrapport om den kommunala förskolan
Avdelningschef Ingalill Gustavsson berättar Läs mer...


DÄREFTER: Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30


Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

Bilagor till föredragningslista
180823 tillägg.pdf (87 kb)

1 Godkännande av föredragningslistan

3:a Samarbete med föreningar under skolornas jullov

4 Avsägelse i stadsdelsnämndens pensionärsråd

5 Förordnande enligt LVU av tjänstepersoner vid stadsdelsförvaltningen

6 Ekonomisk månadsrapport juli 2018

REMISSER OCH YTTRANDEN

7 Dokumentation, samverkan med enskilda och plan för egenkontroll

8 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Motion SD om att förbättra kontrollen av stadens gode män samt förvaltare och att inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Serveringstillstånd för Café Mito i gallerian Farsta Centrum

Svar på remiss från socialnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Socialtjänstrapport 2017 - en likvärdig socialtjänst

13 Pensionärsrådets protokoll den 13 augusti 2018

14 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

15 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

16 Lex Maria i kommunal verksamhet

Redovisning av händelse i hälso- och sjukvården vid Edö vård- och omsorgsboende
Publiceras inte

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

19 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

20 Umgängesförbud enligt 14 § 2 st 1 p LVU

Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL
Publiceras inte

21 Umgängesförbud enligt 14 § 2 st 1 p LVU

Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL
Publiceras inte

22 Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU

Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL
Publiceras inte

23 Sociala delegationens protokoll den 5 juli, den 26 juli, den 6 augusti (extra sammanträde) och den 16 augusti 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§4 Samarbete med föreningar under skolornas jullov

§5 Avsägelse i stadsdelsnämndens pensionärsråd

§6 Förordnande enligt LVU av tjänstepersoner vid stadsdelsförvaltningen

§7 Ekonomisk månadsrapport juli 2018

§8 Dokumentation, samverkan med enskilda och plan för egenkontroll Yttrande till IVO i tillsynsärende som gäller vuxenenheten

§9 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)

§10 Motion SD om att förbättra kontrollen av stadens gode män samt förvaltare och att inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän

§11 Serveringstillstånd för Café Mito i gallerian Farsta Centrum

§13 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§14 Nämndens frågor och information från förvaltningen