Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-12-08

Sammanträde 2005-12-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 13/2005 med fastighets- och saluhallsnämnd Läs mer...en den
2005-12-08, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelserA

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret A

8 Renovering av fastigheten Styckmästaren 2, Slakthusområdet. Slutrapport. cFSK

10 Försäljning av delar av fastigheten Södermalm 1:1 och 1:16, Molitors Malmgård. Genomförandebeslut S

11 Redovisning av tomma lokaler. Återremiss. S

12 PBL-kommittéens slutbetänkande ”Får jag lov?” – om planering och byggande (SOU 2005:77). Svar på remiss. S*

13 Vidaredelegation av nämndens beslutanderätt till stadsledningskontoret för gemensamma upphandlingar av varor och tjänster. Upphandlingarna genomförs av koncernupphandlingsfunktionen vid stadsledningskontoret. S

14 Införande av ett nytt datoriserat fastighetssystem på fastighets- och saluhallskontoret. Lägesrapport S

15 Utveckling av Kyrkhamns/Riddersviksområdet. Svar på skrivelse från (s), (v), (mp), (m), (fp) och (kd). Upprustning av Kyrkhamnsområdet. Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp). S

16 Fortsatt renovering av bjälklaget på Hötorgshallen, Beridarebanan. Genomförandebeslut F

17 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet, Johanneshov 1:1. Genomförandebeslut F

18 Rivning av parklek på fastigheten Hässelby Villastad 10:1, Melongatan 26. Slutrapport F

19 Försäljning av bostadsrätter. F

20 Ombyggnad av hus 24, Johanneshov 1:1, slakthusområdet. Slutrapport P

21 Försäljning av fastigheten Grödby 3:1 i Nynäshamns kommun. E

22 Försäljning av fastigheten Nora, Norra Husby 2:11 och 2:13, sommargården Husbygården i Nora kommun. E

24 Försäljning av del av fastigheten Neder Söderby 20:5 i Nynäshamns kommun. E

25 Expandering av Bilpoolen K

26 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat: 2005-12-12

Karin Wanngård   Rolf Könberg

Närvarande:

Ledamöter
Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Lamia Elamri (s)
Raymond Hansson (s)
Håkan Wahlén (s)
Martin Michel (mp)
Åke Mezán (v)
Björn Ljung (fp)
Mats Rosén (kd)

Ersättare
Maria Bosdotter (s), tjänstgörande
Shrin Nasirpour (s)
Johan Boman (m), tjänstgörande
Petra Gardos (m)
Ann-Louise Thörn (kd)
Anne Kuylenstierna (fp)
Margot Thorin (fp), tjänstgörande
Mohibul Ezsdanikhan (v)
Sofia Johansson (s)

Tjänstemän
Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret Lena Karlsson, Mikael Forkner, Anders Nilfjord, Åke Wahlqvist och Pia Palm. Personalrepresentant (SKTF) Lillemor Öhman samt borgarrådssekreterare Michael Silkesjöö från gatu- och fastighetsroteln.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 22 december 2005 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Dnr: FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§5 Nedskrivning av fordringar 2005

Dnr: FS2005/124/917

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 november avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallskontoret godkänner i bilaga 1 förtecknad nedskrivning av fordran om totalt 1 624 696,00 kronor.

 2. Fastighets- och saluhallskontoret lägger anmälan av direktörens beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar om totalt kronor 1 221 133,00 till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Verksamhetsplan för 2006

Dnr: FS2005/120/583

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 10 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för år 2006.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreslagna mål och åtaganden för verksamheten.

 3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att begära hos kommun­styrelsen att få utöka investeringsramen motsvarande det belopp som beslutas i samband med överlåtelsen av Sjöstadshallen från markkontoret.

 4. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2006 till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga A2.

§8 Renovering av del av fastigheten Styckmästaren 2 inom Slakthusområdet. Slutrapport

Dnr: FS2005/128/236

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande renovering av del av fastigheten Styckmästaren 2 inom Slakthusområdet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Försäljning av delar av fastigheterna Södermalm 1:1 och 1:16, Molitors malmgård. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/206/899

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner försäljningen av delar av fastigheterna Södermalm 1:1 och 1:16.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Redovisning av outhyrda lokaler. Återremiss

Dnr: FS2005/106/810

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 28 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna redovisningen gällandekontorets outhyrda lokaler.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Svar på remiss av PBL-kommitténs slutbetänkande, ”Får jag lov?” – om planering och byggande (SOU 2005:77)

Dnr: FS2005/106/808-1

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 10 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§13 Vidaredelegation av nämndens beslutanderätt till stadsledningskontoret för gemensamma upphandlingar av varor och tjänster. Upphandlingarna genomförs av koncernupphandlingsfunktionen vid stadsledningskontoret

Dnr: FS2005/131/920

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 25 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallskontoret medger att förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera beslutanderätt till stadsledningskontoret vid gemensamma upphandlingar inom staden.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Införande av ett nytt datoriserat fastighetssystem på Fastighets- och saluhallskontoret. Lägesrapport

Dnr FS2005/131/19

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 28 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport gällande införandet av ett nytt datoriserat fastighetssystem.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Utveckling av Kyrkhamns/Riddersviksområdet. Svar på skrivelse från (s), (v), (mp), (fp) och (kd). Upprustning av Kyrkhamnsområdet. Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)

Dnr: FS2005-106-624

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna redovisningen om arbetet med Kyrkhamns/Riddersviksområdet.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja upprustningen av Kyrkhamnsområdet och att hyra ut befintliga lokaler.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Bjälklagsrenovering Hötorgshallen. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/201/928

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 28 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt kontoret upphandla och genomföra etapp 3 av renoveringen av bjälklaget mellan Hötorgshallen och garaget till en kostnad av 4,5 mnkr.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet, Johanneshov 1:1. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/201/768

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 28 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt förvaltningen att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till ett belopp av 17,5 mnkr för att renovera lokaler för JB Delikatesser AB i hus 33, Kv Johanneshov 1:1, Slakthusområdet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Rivning av parklek på fastigheten Hässelby Villastad 10:1, Melongatan 26. Slutrapport

Dnr FS2005/201/391

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 28 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Försäljning av bostadsrätter

Dnr FS2005/206/800

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av bostadsrättslägenheter i Bromma och Norra Hammarbyhamnen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Ombyggnad av hus 24, Johanneshov 1:1, slakthusområdet. Slutrapport

Dnr: FS2005/201/113

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 25 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner föreliggande slutredovisning och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Försäljning av fastigheten Grödby 3:1 i Nynäshamns kommun

Dnr FS2005-906-880

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Grödby 3:1 i Nynäshamns kommun.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Försäljning av fastigheterna Norra Husby 2:11 och 2:13, Sommargården Husbygården i Nora kommun

Dnr FS2005/906/885

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna avtal om försäljning av fastigheterna Norra Husby 2:11 och 2:13, Sommargården Husbygården i Nora kommun, för en köpeskilling om 1.350.000 SEK.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§24 Försäljning av del av fastigheten Neder Söderby 20:5 i Nynäshamns kommun

Dnr: FS2005-906-879

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Neder Söderby 20:5 (Neder Söderby gård) i Nynäshamns kommun

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Expandering av Bilpoolen

Dnr: FS2005-123-800

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner att Kund- och kontorsservice utvidgar Bilpoolen till att omfatta ca 49 bilar.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Frågor för beredning

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till fastighets- och saluhallsnämnden enligt följande:

 1. Begäran om redovisning av fastigheter kopplat till el-allergi av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp).

 2. Bevarande av kulturlandskap vid Angarnsjön av ledamoten Martin Michel (mp).

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till fastighets- och saluhallskontoret för beredning.

§27 Rapport från fastighets- och saluhallsdirektören

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad informerade om följande:

 • Uppföljning av omorganisationen av Gatu- och fastighetskontoret till tre förvaltningar, utdelades.
 • Ersättning för kommunala förtroendeuppdrag under år 2006, utdelades.
 • Vägverket har informerat kontoret om att man påträffat dumpning av gifter på nämndens mark vid Lövsättra. Dumpningen är polisanmäld.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.

§28 Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.

----------------

Ordföranden Karin Wanngård (s) och vice ordföranden Rolf Könberg (m) tackade förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för samarbetet under det gångna året och tillönskade samtliga en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR samt tillönskade varandra detsamma.

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad tackade förtroendevalda i nämnden för samarbetet under det gångna året och tillönskade på kontorets vägnar förtroendevalda i nämnden en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.