Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-12-14

Sammanträde 2006-12-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 12/2006 med Fastighets- och saluhallsnämnd Läs mer...en den
14 december 2006 kl 18.00 (OBS TIDEN) i Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 12/2006. S

6 Nämndens ansvar för Slakthusområdets framtid. Svar på skrivelse från Rolf Könberg m fl (m), Björn Lung m fl (fp) samt Mats Rosén (kd) cFsk

7 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet, åt Café Gateau AB. Genomförandebeslut S

8 Tillbyggnad på tak på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Inriktningsbeslut F

9 Tillbyggnad för ny entré på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Inriktningsbeslut F

10 Försäljning till SMÅA AB av del av Erstavik 6:1, Södra Hedvigslund i Nacka kommun. Genomförandebeslut F

11 Renovering av lokal på fastigheten Hjälpslaktaren 6 till Stockholms Parkerings AB. Genomförandebeslut F

12 Investeringar i Stockholms stadshus enligt Kommunfullmäktigebeslut 2002-12-06. Slutredovisning F

13 Upphandling av lokalvård till Stockholms stadshus.*F

14 Underhållsplan för fastigheten Eldkvarnen 1, Stockholms stadshus, för perioden 2007-2011. F

15 Försäljning av fastigheten Näs 2:32 i Botkyrka kommun. Inriktningsbeslut F

16 Införande av ett automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet. Slutrapport P

17 Om- och tillbyggnad av Stadsarkivet 1 åt Stadsarkivet. Slutrapport P

18 Försäljning av sommargårdar. Inriktningsbeslut

19 Försäljning av del av Skå-Edeby 4:1, f.d. barnbyn Skå. Inriktningsbeslut

Bordlagt FSN 30 november 2006 nr 19 F

20 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, fastigheten Södermalm 9:1. Genomförandebeslut

Bordlagt FSN 30 november 2009 nr 20 F
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2006-12-20
Ulla Hamilton Karin Wanngård

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Karin Wanngård (s), vice ordförande
Raymond Hansson (s)
Rolf Könberg (m)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Jonny Munkhammar (fp)
Håkan Wahlén (s)

Ersättare
Johan Bohman (m), tjänstgörande
Mohibul Ezsdanikhan (v)
Sofia Johansson (s)
Shrin Nasirpour (s), tjänstgörande
Margot Thorin (fp)
Ann-Louise Thörn (kd), tjänstgörande
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän:

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Mikael Forkner, Jan Lind, Anita Granlund och Pia Palm. Personalrepr. från SKTF, Lillemor Öhman och Bert Eriksson. Från SACO, Ralf Österberg och från KOMMUNAL, Rolf Bodin. Miljö- och fastighetsroteln: Karin Lundberg

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Karin Wanngård (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 28 december 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 21 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till Fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden datum 2006-10-27 - 2006-11-20.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 27 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighets- och saluhallskontoret

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 12/2006.

Dnr FS2005/109/543

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 27 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 12/2006 till handlingarna

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§5 Nedskrivning av fordringar 2006

Dnr FS2006/124/631

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 28 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna nedskrivning av fordringar om totalt 3.524.535 kronor enligt förteckning i bilaga 1.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av beslut fattade på delegation om att skriva ned fordringar om totalt 2.664.086,76 kronor enligt bilaga 2.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Nämndens ansvar för Slakthusområdets framtid. Svar på skrivelse från Rolf Könberg m.fl. (m), Björn Ljung m.fl. (fp) samt Mats Rosén (kd).

Dnr FS2005/106/852

Förvaltningschefen Sten Wetterblad höll ett kort anförande om Slakthusområdets historia.

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på skrivelse från Rolf Könberg m fl (m) Björn Ljung m fl (fp) samt Mats Rosén (kd) godkänna detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att i samråd med Markkontoret uppta förhandlingar med SL-Fastigheter angående slakthusspåret och depåområdets framtid samt att i samråd med Stadsbyggnadskontoret och Markkontoret uppta arbetet med utvecklingen av Slakthusområdet i enlighet med intentionerna i detta tjänsteutlåtande.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ersättaren Ann-Louise Thörn (kd) enligt bilaga A.

§7 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet, åt Café Gateau AB. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/201/627

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 30 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt Fastighets- och saluhallskontoret att upphandla konsulttjänster och byggnads-arbeten till ett belopp av 12,5 mnkr för att renovera lokaler på Hallgränd 3 inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet åt Café Gateau AB.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Tillbyggnad på tak på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Inriktningsbeslut

Dnr FS2006/201/626

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att utreda förutsättningarna för en tillbyggnad på tak på fastigheten Klamparen 7.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att hos stadsbyggnadsnämnden begära ändring av gällande detaljplan.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Tillbyggnad för ny entré på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Inriktningsbeslut

Dnr FS2006/201/625

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 27 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt fastighets- och saluhallskontoret att genomföra projektering för programhandlingar för ny entré till Tekniska nämndhuset.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att hos stadsbyggnadsnämnden begära ändring av gällande detaljplan.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Försäljning till SMÅA AB av del av Erstavik 6:1, Södra Hedvigslund i Nacka kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/206/639

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna i utlåtandet redovisat ramavtal om försäljning av del av Erstavik 6:1 i Södra Hedvigslund i Nacka kommun.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hemställa att kommunfullmäktige godkänner ramavtalet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Martin Michel m.fl. (mp) och ledamoten Åke Mezán m.fl. (v) enligt bilaga B.

§11 Renovering av lokal på fastigheten Hjälpslaktaren 6 till Stockholms Parkerings AB. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/201/641

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 30 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt Fastighets- och saluhallskontoret att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till ett belopp av 6,5 mnkr för att renovera lokaler inom fastigheten Hjälpslaktaren 6 till Stockholms Parkerings AB.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Investeringar i Stockholms stadshus enligt Kommunfullmäktigebeslut 2002-12-06. Slutredovisning

Dnr FS2005/201/936

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna denna slutredovisning av investeringar om 14,6 mnkr enligt beslut av Kommunfullmäktige i underhållsplanen för Stockholms stadshus, 2002 - 2006.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Upphandling av lokalvård till Stockholms stadshus

Dnr FS2006/131/372

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 25 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden ger Fastighets- och saluhallskontoret i uppdrag att upphandla och teckna avtal för lokalvård för Stockholms Stadshus till en kostnad av ca 5 mnkr för tre år.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Underhållsplan för fastigheten Eldkvarnen 1, Stockholms stadshus, för perioden 2007-2011.

Dnr FS2006/201/617

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 27 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att anta underhållsplanen för Stockholms Stadshus för perioden 2007-2011.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp), ersättaren Ann- Louise Thörn (kd) enligt bilaga C.

§15 Försäljning av fastigheten Näs 2:32 i Botkyrka kommun.

Dnr FS2006/206/640

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 4 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för försäljning av fastigheten Näs 2:32 (torpet Malmen) i Botkyrka kommun.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Införande av ett automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet. Slutrapport

Dnr FS2005/203/211

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 27 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande slutrapport gällande införande av ett automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Om- och tillbyggnad av Kungsklippan 6, Stadsarkivet. Slutrapport

Dnr FS2005/201/31

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 29 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande om- och tillbyggnad av fastigheten Stadsarkivet 1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Försäljning av sommargårdar. Inriktningsbeslut

Bordlagt FSN 30 november 2006 nr 14

Dnr FS2006/206/602

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för försäljning av sommargårdar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán m.fl. (v) och ledamoten Martin Michel m.fl. (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán m.fl. (v) och ledamoten Martin Michel m.fl. (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§19 Försäljning av del av Skå-Edeby 4:1, f.d. barnbyn Skå. Inriktningsbeslut

Bordlagt FSN 30 november 2006 nr 19

Dnr FS2005/907/933

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för försäljning av fd Barnbyn Skå inom fastigheten Skå-Edeby 4:1, Ekerö kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Martin Michel m.fl. (mp) och ledamoten Åke Mezán m.fl. (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Martin Michel m.fl. (mp) och ledamoten Åke Mezán m.fl. (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§20 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, fastigheten Södermalm 9:1. Genomförandebeslut

Bordlagt FSN 30 november 2009 nr 20

Dnr FS2005/207/681

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden delegerar till kontoret att teckna avtal om försäljning av del av Södermalm 9:1 (restaurang Tegelhuset i Fatbursparken) med Abbas och Danka Asly i princip i enlighet med de villkor som framgår av tjänsteutlåtandet.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för berörd del av Fatbursparken.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Martin Michel m.fl. (mp) och ledamoten Åke Mezán m.fl. (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Martin Michel m.fl. (mp) och ledamoten Åke Mezán m.fl. (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ersättaren Ann-Louise Thörn (kd) enligt bilaga F2.

§21 Rapport från förvaltningschefen

 • Nästa sammanträde med Fastighetsnämnden den 25 januari 2007 sker i Kulturhuset.
 • Förvaltningschefen Sten Wetterblad tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
 • §22 Tillönskan om GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

  Ordföranden Ulla Hamilton (m) tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och vice ordföranden Karin Wanngård (s) tackade förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för samarbetet under det gångna året och tillönskade även hon samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och önskade ordföranden Ulla Hamilton välkommen till Fastighetsnämnden