Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-05-24

Sammanträde 2007-05-24

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Försäkring av fastighetsnämndens verksamhet och egendom för år 2007. Rapport

5 Ramavtal för konsulter 2007. Genomförandebeslut

6 Hantering av stadens byggnadsbestånd på Vårbackavägen i Vårberg. Inriktningsbeslut

7 Försäljning av fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:10 i Norrtälje kommun.

8 Ombyggnad av hus 01 i fastigheten Pilträdet 12, Hantverkargatan 2. Lägesrapport

9 Tillbyggnad på tak på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Genomförandebeslut

10 Nytt koppartak på fastigheten Apotekaren 22, etapp 2. Lägesrapport 1

11 Försäljning av mindre fastigheter i västerort. Inriktningsbeslut

12 Fastighetsnämndens markinnehav i Salems kommun.

13 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1. Rapport

14 Motion (2006:34) om snabbare utveckling av smarta energilösningar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Fastighetsnämndens markinnehav i Huddinge kommun. Inriktningsbeslut

16 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:
Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Katrin Nyström (s)
Ingvar Snees (m)
Håkan Wahlén (s)
Karin Wanngård (s), §1-15

Ersättare
Luke Cook (m), tjänstgörande
Karin Falk (s)
Raymond Hansson (s), tjänstgörande
Sten-Åke Larsson (m) från §7
Camilla Lindberg (m), tjänstgörande
Nicklas Nilsson (s)
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemannen från kontoret: Mikael Forkner. Från miljö- och fastighetsroteln Katarina Larsson

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 7 juni 2007 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 7 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden 2007-04-16 – 2007-05-04.

Yrkande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga A.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan och gav kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med svar på brev ”Ansökan om hyresreduktion, Skarpnäcks Gård 1:1” till nämnden den 14 juni 2007.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom

Fastighetskontoret

Dnr FS2007/130/6

Fastighetskontoret hade den 7 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Försäkring av fastighetsnämndens verksamhet och egendom för år 2007. Rapport

Dnr FS2007/126/213

Fastighetskontoret hade den 30 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport om försäkring av nämndens verksamhet och egendom för år 2007.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ramavtal för konsulter 2007. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/131/194

Fastighetskontoret hade den 24 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden delegerar till fastighetsdirektören att genomföra upphandling av ramavtal för konsulter 2007 samt fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Hantering av stadens byggnadsbestånd på Vårbackavägen i Vårberg. Inriktningsbeslut

Dnr FS2006/206/207

Fastighetskontoret hade den 3 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ändring av nuvarande detaljplan för området vid Vårbackavägen så att markens användning ändras från parkmark för fritidsboende till tomtmark för permanentboende.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att sälja tomterna om planändringen genomförs.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade avslag på kontorets förslag.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ändring av nuvarande detaljplan för området vid Vårbackavägen så att markens användning ändras från parkmark för fritidsboende till tomtmark för permanentboende.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att sälja tomterna om planändringen genomförs.

Reservation

Reservation begärdes från vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezan (v) enligt bilaga B1.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) enligt bilaga B2.

§7 Försäljning av fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:10 i Norrtälje kommun.

Dnr FS2006/206/660

Fastighetskontoret hade den 10 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:10 (sommargården Östernäs) i Norrtälje kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade avslag på kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) yrkade bifall enligt bilaga C1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:10 (sommargården Östernäs) i Norrtälje kommun.

Reservation

Reservation begärdes från vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga C2.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) enligt det framställda yrkandet.

§8 Ombyggnad av hus 01 i fastigheten Pilträdet 12, Hantverkargatan 2. Lägesrapport

Dnr FS2006/106/294

Fastighetskontoret hade den 9 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport av ombyggnaden av fastigheten Pilträdet 12, hus 01.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Tillbyggnad på tak på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/201/626

Fastighetskontoret hade den 8 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra tillbyggnad av kontor på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset åt Trafikkontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Nytt koppartak på fastigheten Apotekaren 22, etapp 2. Lägesrapport 1

Dnr FS2006/201/125

Fastighetskontoret hade den 8 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport för omläggning av koppartak på fastigheten Apotekaren 22.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Försäljning av mindre fastigheter i västerort. Inriktningsbeslut

§12 Fastighetsnämndens markinnehav i Salems kommun.

Dnr FS2007/206/196

Fastighetskontoret hade den 26 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Salems kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Salems kommun

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall enligt bilaga D1.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) yrkade bifall enligt bilaga D2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Salems kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Salems kommun

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) enlig det framställda yrkandet.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) enligt det framställda yrkandet.

§13 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1. Rapport

§14 Motion (2006:34) om snabbare utveckling av smarta energilösningar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr FS2007/106/117

Fastighetskontoret hade den 7 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden åberopar detta utlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade avslag på kontorets förslag.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

1. Fastighetsnämnden åberopar detta utlåtande som svar på remissen.

Reservation

Reservation begärdes från vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga E.

§15 Fastighetsnämndens markinnehav i Huddinge kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/101

Bordl FN 2007-04-26

Fastighetskontoret hade den 13 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Huddinge kommun.

 2. Fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Huddinge kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall enligt bilaga F1.

Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall enligt bilaga F2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Huddinge kommun.

 2. Fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Huddinge kommun.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det framställda yrkandet.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det framställda yrkandet.

§16 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschef Sten Wetterblad informerade om

 • läget med försäljningarna av stadens jordbruk,
 • att juryn för stadsbiblioteket fått en ny ordförande, Krister Schultz, och att de sex finalisterna fått nya direktiv,
 • att excursionen till Hanveden är inställd,
 • att det går att anmäla sig till nämndens studiebesök på Slakthusområdet den 7 juni och till nämndens sommarmiddag den 14 juni.

§17 Rapport klottersanering

Chefen för fastighetsavdelningen på kontoret, Mikael Forkner, rapporterade om senaste nytt inom kontorets rutiner när det gäller klottersanering:

Fram till den 24 maj har fastighetskontoret handlagt ca 100 klotterärenden jämfört med ca 75 st i fjol för motsvarande period. Kontorets bedömning är att ökningen i första hand beror på att frågan belysts i press och massmedia, vilket gjort att klottret anmäls oftare. Att det skulle vara mer klotter i år än förra året är inte kontorets uppfattning.

Bokförda kostnader för klotteråtgärder är fram till den 24 maj drygt 320 000 kronor jämfört med förra årets 270 000 kronor. Snittkostnaden per åtgärd är ca 3 000 kronor.

Det är oftast samma byggnader som blir utsatta för klotter. För flertalet av dessa finns idag avtal med klotterfirmor, som exempelvis veckovis ronderar och omgående åtgärdar det klotter som de upptäcker. Ett exempel är där kontoret sedan 2003 haft rondering av All Remove Sweden AB är Björksätraskolan. Antalet klotteråtgärder har där minskat från 19 st år 2003 till 5 st för år 2006. Hittills under året har två saneringsuppdrag genomförts på skolan.

§18 Övriga frågor

Inga övriga frågor konstaterades.