Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Ändrad sammanträdesdag för fastighetsnämnden i oktober 2007

5 Anmälan om semester för förvaltningschefen för fastighetskontoret

6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2006

7 Redovisningsprinciper för bedömning av vad som ska vara investering, planerat underhåll och drift

8 Hantering av fastigheter inom Farstastrandsområdet. Inriktningsbeslut

9 Överlåtelse av fastigheten Skogsö 2:4 i Nacka till Nacka kommun. Genomförandebeslut.

10 Fastighetsnämndens markinnehav i Vallentuna kommun. Inriktningsbeslut

11 Förbättring av säkerhetssystemet i fastigheten Spelbomskan 16, Stadsbiblioteket. Slutrapport

12 Fastighetsnämndens markinnehav i Botkyrka kommun. Inriktningsbeslut

13 Fastighetsnämndens skogsinnehav. Inriktningsbeslut

14 Hyresgästanpassningar/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet, åt Café Gateau AB. Lägesrapport

15 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal åt AB Bergfalk & Co i hus 33 i fastigheten Johanneshov 1:1, Slakthusområdet. Lägesrapport

16 Rivning av byggnader i fastigheten Tältlägret 5. Lägesrapport

17 Upphandling av lokalvård för fastigheten Glasbruket 3 och 5 samt fastigheten Pilträdet 9, 11 och 12. Genomförandebeslut

18 Olovliga bosättningar i Nackareservatet

19 Motion (2007:10) om framtagande av en strategi för att komma till rätta med Stockholms råttproblem. Svar på remiss

20 Ansökan om hyresreduktion för Södra Fot, Södra folkliga teatern i fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1. Svar på skrivelse

21 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1.

23 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2007-06-20
Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Johan Bohman (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Åke Mezán (v)
Katrin Nyström (s)
Ingvar Snees (m)
Håkan Wahlén (s)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Luke Cook (m), tjänstgörande
Karin Falk (s)
Raymond Hansson (s)
Sten-Åke Larsson (m), tjänstgörande
Helene Lilja (s), tjänstgörande
Nicklas Nilsson (s)
Björn Nyström (kd)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret Anna Wahlström, Mikael Forkner, Anita Granlund och Malin Rosenqvist. Personalrepresentanterna Lillemor Öhman (SKTF) och Rolf Bodin (KOMMUNAL). Från miljö- och fastighetsroteln Katarina Larsson.

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 28 juni 2007 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 25 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av fastighetsnämnden under perioden 2007-05-10–2007-05-28.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr FS2007/130/6

Fastighetskontoret hade den 29 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Ändrad sammanträdesdag för fastighetsnämnden i oktober 2007

Dnr FS2006/101/590

Fastighetskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar, med ändring av fastighetsnämndens beslut 2006-11-30, att flytta fastighetsnämndens sammanträde den 18 oktober till den 22 oktober 2007.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan om semester för förvaltningschefen för fastighetskontoret

Dnr FS2007/150/247

Fastighetskontoret hade den 24 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av semester för fastighetsdirektören Sten Wetterblad

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2006

Dnr FS2007/103/217

Fastighetskontoret hade den 25 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets yttrande över årsrapport 2006.

 2. Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande över årsrapport 2006 till stadsrevisionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Sten-Åke Larsson (m) och ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall enligt förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Sten-Åke Larsson (m) och ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens yttrande.
 2. Fastighetsnämnden anför därutöver följande

Revisorerna konstaterar i sin årsrapport att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredställande och att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Rapporten är i huvudsak positiv, men revisorerna riktar kritik mot att det finns ett eftersatt underhåll. Revisorerna skriver vidare att de bedömer att det finns en risk att detta medför att byggnadernas verkliga värde minskar och att den sammanlagda underhållskostnaden med tiden ökar. Den borgerliga majoriteten i nämnden ser allvarligt på detta och har också, under flera år försökt påverka den tidigare majoriteten, ledd av socialdemokraterna, att anslå mer resurser för underhållet av de av nämnden ägda byggnaderna.

Efter majoritetsskiftet har den borgerliga majoriteten anslagit mer pengar till underhållsinsatser och nämnden får under 2007 ianspråktaga 15,0 mnkr av tidigare års balanserade överskott för att kunna öka det planerade underhållet. Den borgerliga majoriteten avser fortsätta följa frågan noga.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt kontorets förslag.

§7 Redovisningsprinciper för bedömning av vad som ska vara investering, planerat underhåll och drift

Dnr FS2007/111/248

Fastighetskontoret hade den 25 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreslagna principer för bedömning om vad som inom kontoret ska anses vara investeringar, planerat underhåll och drift.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Hantering av fastigheter inom Farstastrandsområdet. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/260

Fastighetskontoret hade den 1 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till framtida hantering av nämndens byggnader inom Farstastrandsområdet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Sten-Åke Larsson (m) och ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall enligt förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall enligt förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Sten-Åke Larsson (m) och ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens yttrande.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att återkomma till nämnden med rapport om hur arbetet fortlöper i berörda nämnder, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

 3. Fastighetsnämnden anför därutöver följande

Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden, med ett undantag (Farsta 2:1), behåller det innehav i Farstastrandområdet som beskrivs i ärendet. Den borgerliga majoriteten bifaller förvaltningens förslag, men efterfrågar samtidigt en tidsplan för det planläggningsarbete som pågår inom exploateringskontoret där bl.a. förutsättningarna för park- och strövområden samt en eventuell förtätning utreds.

Reservationer

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det av han framställda yrkandet.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt kontorets förslag.

§9 Överlåtelse av fastigheten Skogsö 2:4 i Nacka till Nacka kommun. Genomförandebeslut.

Dnr FS2007/206/159

Fastighetskontoret hade den 28 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden överlåter fastigheten Skogsö 2:4 med det s.k. Skogsömonumentet till Nacka kommun utan ersättning.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att ta fram avtal för att genomföra överlåtelserna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Fastighetsnämndens markinnehav i Vallentuna kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2006/209/534

Fastighetskontoret hade den 7 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Vallentuna kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter i Vallentuna kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Förbättring av säkerhetssystemet i fastigheten Spelbomskan 16, Stadsbiblioteket. Slutrapport

Dnr FS2005/201/545

Fastighetskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner slutrapport gällande installation av ett nytt utrymnings- och säkerhetssystem vid Stadsbiblioteket.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Fastighetsnämndens markinnehav i Botkyrka kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/259

Fastighetskontoret hade den 29 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Botkyrka kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Botkyrka kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Fastighetsnämndens skogsinnehav. Inriktningsbeslut

§14 Hyresgästanpassningar/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet, åt Café Gateau AB. Lägesrapport

Dnr FS2006/201/627

Fastighetskontoret hade den 28 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1, i Slakthusområdet åt Café Gateau AB.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal åt AB Bergfalk & Co i hus 33 i fastigheten Johanneshov 1:1, Slakthusområdet. Lägesrapport

Dnr FS2006/201/570

Fastighetskontoret hade den 28 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal åt AB Bergfalk & Co på Slakthusområdet inom fastigheten Johanneshov 1:1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Rivning av byggnader i fastigheten Tältlägret 5. Lägesrapport

Dnr FS2006/201/118

Fastighetskontoret hade den 29 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport för rivning av byggnader på fastigheten Tältlägret 5 i Fruängen.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Upphandling av lokalvård för fastigheten Glasbruket 3 och 5 samt fastigheten Pilträdet 9, 11 och 12. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/131/253

Fastighetskontoret hade den 28 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att upphandla och teckna avtal för lokalvård till en kostnad av ca 6 mnkr för tre år.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

1. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att upphandla och teckna avtal för lokalvård till en kostnad av ca 6 mnkr för tre år.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Sten-Åke Larsson, ersättaren Björn Nyström (kd), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga C2.

§18 Olovliga bosättningar i Nackareservatet

Dnr FS2005/902/336

Fastighetskontoret hade den 31 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att vidta nödvändiga åtgärder mot de olovliga bosättningarna i ”Nackareservatet”.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Sten-Åke Larsson (m), ersättaren Björn Nyström (kd), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter ajournering, enligt det av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Sten-Åke Larsson (m), ersättaren Björn Nyström (kd), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) gemensamt framställda yrkandet d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens yttrande.
 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att komma överens med polisen om att göra ett gemensamt ingripande mot bosättarna med stöd av brottsbalkens regler, bl.a. avseende egenmäktigt förfarande.
 3. Fastighetsnämnden anför därutöver följande:

Nämnden är starkt kritisk till den form av bosättningar som förekommer i Nackareservatet. Bosättarna förstör den känsliga miljön, medför hot mot miljö och människor då de eldar och skräpar ner och gör att många känner sig obekväma med att besöka skogen. Bosättningarna är ett brott mot lagen (brottsbalken). Därför får förvaltningen i uppdrag att komma överens med Polismyndigheten och eventuellt även Kronofogdemyndigheten om ett gemensamt ingripande för att avhysa bosättarna.

§19 Motion (2007:10) om framtagande av en strategi för att komma till rätta med Stockholms råttproblem. Svar på remiss

Dnr FS2007/106/163

Fastighetskontoret hade den 31 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på motion (2007:10) av Per Ankersjö (c) om framtagande av en strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Sten-Åke Larsson (m) och ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Sten-Åke Larsson (m) och ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d.v.s.

1. Fastighetsnämnden anser motionen besvarad med nedan anförda svar

Det är Miljöförvaltningen i Stockholms stad är tillsynsmyndighet med ansvar bl.a. för dessa frågor. Förvaltningen ställer krav på verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren att åtgärda olägenheter som exempelvis brunråttor. Miljöförvaltningen m.fl. anser att förekomsten av synliga råttor är direkt kopplad till nedskräpning med organiskt material.

Stockholm stad har en strategi för att minska på avfallsrester i naturen som bidrar till fler brunråttor ovan jord, vilket framgår i ”lägesrapport av projektet Stockholm Ren och Vacker under perioden 2007-2009”. Under 2007 arbetas en kommunikations-strategi fram som syftar till att skapa delaktighet, attitydförändring och ansvarstagande hos medborgarna gällande renhållningsfrågor. Kampanjen Stockholm Ren och Vacker kommer att fortsätta under Trafikkontorets budgetanslag.

Trafikkontoret arbetar vidare med och planerar för en mängd förebyggande åtgärder som exempelvis fler papperskorgar, överenskommelser med butiksägare att hålla rent utanför entréer, spola gator och 24-timmarsgaranti där tiden från anmälan till insats förkortas.

Trafikkontoret har även en skadedjursgrupp som bekämpar brunråttorna och även Stockholm Vatten sanerar sina avloppsledningar från brunråttor.

Fastighetskontoret skriver i sitt remissvar att kontoret ser allvarligt på problemet och att kontoret arbetar aktivt både med att genomföra byggnadstekniska åtgärder för att hindra råttorna att komma in och med saneringsåtgärder för att minimera antalet råttor i byggnader. Kontoret lyfter fram att motionärens beskrivning av Slakthusområdet som särskilt utsatt inte stämmer.

Sammantaget kan nämnden konstatera att staden som helhet bedriver ett brett och systematiskt arbete med råttbekämpning samt att flera förvaltningar och bolag är involverade i arbetet. Den borgerliga majoriteten i fastighetsnämnden föreslår därmed att motionen anses besvarad med detta.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt kontorets förslag.

§20 Ansökan om hyresreduktion för Södra Fot, Södra folkliga teatern i fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1. Svar på skrivelse

Dnr FS2007/207/216

Fastighetskontoret hade den 31 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden avslår Södra Fots ansökan om hyresreduktion.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden avslår Södra Fots ansökan om hyresreduktion.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställa yrkandet.

§21 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1.

Dnr FS2005/207/681

Fastighetskontoret hade den 8 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att teckna bifogat avtal med Abbas och Danka Asly om en försäljning av del av fastigheten Södermalm 9:1 ¨Tegelhuset¨ för 1,2 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden ansöker hos exploateringsnämnden att från stadsbyggnadsnämnden beställa ett genomförande av en detaljplaneprocess för fastigheten Södermalm 9:1 som ska möjliggöra en avstyckning och försäljning av del av fastigheten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att teckna bifogat avtal med Abbas och Danka Asly om en försäljning av del av fastigheten Södermalm 9:1 ¨Tegelhuset¨ för 1,2 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden ansöker hos exploateringsnämnden att från stadsbyggnadsnämnden beställa ett genomförande av en detaljplaneprocess för fastigheten Södermalm 9:1 som ska möjliggöra en avstyckning och försäljning av del av fastigheten.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga G2.

§22 Rapport om klottersanering

Avdelningschef Mikael Forkner informerade:

I förhållande till rapporten den 24 maj till nämnden har endast 2 klotterärenden handlagts fram till den 14 juni.

Bokförda kostnader för klotteråtgärder är fram till den 14 juni drygt 330.000 kronor jämfört med förra årets ca 300.000 kronor.

Inom trafikkontoret, som har samordningsansvar för klotterfrågor, pågår arbetet med framtagande av ett förfrågningsunderlag för en gemensam upphandling för stadens förvaltningar och bolag. Syftet är att hitta större geografiska områden där uppdraget är att sanera allt klotter inom området på kommunala byggnader och anläggningar. På sikt kan också privata fastighetsägare ingå i ett samarbete. En inbjudan att delta kommer att gå ut till stadens förvaltningar och bolag under hösten 2007.

Kontoret undersöker också möjligheterna till ökad bevakning av nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden där trafikkontoret planerar en särskild väktarinsats under sommaren. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse. Väktarinsatsen ska innebära att under sommarperioden sköta allt från att gripa misstänkta skadegörare, rapportera händelser till polis och uppdragsgivare samt överlämna de gripna till polis och dokumentera samtliga händelser.

Kontoret avser också att delta i en samlad sanering som planeras av trafikkontoret inom Slussenområdet, där en omfattande klottersanering behövs.

Kontoret ser också till att när kontoret handlar upp entreprenörer för ombyggnader i nämndens byggnader, byggbodar och containers hålls fria från klotter.

§23 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschef Sten Wetterblad informerade om läget med försäljningarna av stadens jordbruk och önskade därefter alla en glad och trevlig sommar.

§24 Övrigt

Ordföranden Ulla Hamilton (m) tillönskade alla en riktigt trevlig sommar!