Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-08-27

Sammanträde 2007-08-27

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadsledningskontorets juridiska avdelning

3 Projektet att revidera miljöprogrammet och ta fram ett nytt miljöprogram för Stockholms stad som ska gälla från 2007 – Projektnamn: Stockholms miljöprogram 2007-2010. Svar på remiss från kommunstyrelsen *

4 Införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten). Svar på remiss från kommunstyrelsen *

5 Justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd. Förnyat svar på remiss från kommunstyrelsen *

6 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan. Svar på remiss från trafikkontoret *

7 Yttrande till justitieombundsmannen (JO) avseende fastighetskontorets handläggning av ett överklagande till Länsrätten. *

8 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län med anledning av en laglighetsprövning av fastighets- och saluhallsnämndens beslut den 14 december 2006, § 20. *

9 Försäljning av jordbruket Tuna Gård, del av Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

10 Försäljning av f.d. Barnbyn Skå, del av Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

11 Fastighetsnämndens markinnehav i Vallentuna kommun. Inriktningsbeslut

Bordl FN 2007-06-14 § 10
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fastighetsnämndens markinnehav i Botkyrka kommun. Inriktningsbeslut

Bordl FN 2007-06-14 § 12
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2007-09-07
Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Johan Bohman (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Katrin Nyström (s)
Thomas Persson (m)
Bengt Sandberg (s)
Ingvar Snees (m)
Håkan Wahlén (s)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Luke Cook (m)
Andreas Eriksson (m)
Karin Falk (s)
Raymond Hansson (s)
Sten-Åke Larsson (m)
Helene Lilja (s)
Camilla Lindberg (m)
Nicklas Nilsson (s)
Björn Nyström (kd)
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Mikael Forkner och Malin Rosenqvist. Från miljö- och fastighetsroteln, Katarina Larsson.

Anmälan och utdelning av två inkomna skrivelser gjordes enligt följande:

- Fastighetskontorets inriktningsförslag beträffande utförsäljning av hela eller delar av Näs By, Grödinge i Botkyrka kommun från Josephine Söderman.

- Försäljningen av fastigheten, del av Ekerö Skå-Edeby 4:1 (Barnbyn Skå) från SBR-svensk Bostadsrättsbildning, Ingemar Bjerkborn.

Fastighetsnämnden överlämnar skrivelserna till kontoret för beredning.

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 10 september 2007 i Stadshuset.

§2 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr FS2007/111/11

Fastighetskontoret hade den 31 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att förordna stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Projektet att revidera miljöprogrammet och ta fram ett nytt miljöprogram för Stockholms stad som ska gälla från 2007 – Projektnamn: Stockholms miljöprogram 2007-2010. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr FS2006/106/86

Fastighetskontoret hade den 14 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall enligt förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall enligt förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) meddelar att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens yttrande.
 2. Fastighetsnämnden anför därutöver följande

Den borgerliga majoriteten är positiva till förslaget till nytt miljöprogram. Miljöprogrammet är ett ramprogram som anger stadens mål inom sex prioriterade områden. Med undantag från de områden där det finns angivna minimikrav är det därefter upp till respektive förvaltning och bolag att ange hur de avser att nå målen. Denna ordning syftar till att engagera respektive förvaltning och bolag i arbetet med hur de på bästa sätt och utifrån sina förutsättningar ska anpassa sin verksamhet för att nå målen.

Fastighetskontoret redovisar en kritisk inställning till att införa kallhyra vid nybyggnation. Den borgerliga majoriteten anser att fördelarna med kallhyra överväger. Staden har också ett ansvar för att i planeringen av nya bostadsområden skapa goda förutsättningar för minskad energiförbrukning, samt kan som beställare och även som fastighetsägare påverka fasta installationer och genomföra åtgärder av fastighetsteknisk art.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det av han framställda yrkandet.

§4 Införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten ). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr FS2007/106/268

Fastighetskontoret hade den 6 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden besvarar remissen ¨Införandestrategi för ISA¨ med kontorets utlåtande.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga B.

§5 Justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr FS2007/106/168

Fastighetskontoret hade den 15 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och beslutar att justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall enligt förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av

ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden bifaller förvaltningens yttrande avseende onödiga larm och årlig uppräkning med arbetskraftsindex AKI tk total.
 2. Fastighetsnämnden avslår förvaltningens yttrande avseende anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd och bifaller brandförsvarets förslag om rörlig taxa.
 3. Fastighetsnämnden anför därutöver följande:

Nämnden anser i likhet med kontoret att brandförsvaret ska få sina kostnader för hanteringen av anmälan av brandfarlig vara och svetstillstånd täckta av taxan.

Nämnden anser däremot, i motsats till kontoret, att det är positivt att taxan är rörlig och baseras på faktiskt utförd tid. Det skapar en större tydlighet för kunden. Det är dock viktigt att förändringen inte innebär att administrationen ökar utan att förändringen i faktisk debitering blir särskilt stor, vilket skulle innebära att förändringen enbart leder till ökad byråkrati.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt kontorets förslag.

§6 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan. Svar på remiss från trafikkontoret

Dnr FS2007/106/306

Fastighetskontoret hade den 15 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens yttrande.

 2. Fastighetsnämnden anför därutöver följande:

Vi kan konstatera att särskilt målen under målområde tre i renhållningsordningen stämmer dåligt överens med de mål som finns i det nya miljöprogram som nu är ute på remiss. Miljöprogrammet är ett övergripande styrdokument för staden och avfallsplanen ska konkretisera de mål som där anges för avfallshanteringen. Vi förutsätter därför att avfallsplanen revideras så att den stämmer överrens med stadens övergripande mål i miljöprogrammet.

Vi ställer oss tveksamma till om det verkligen finns laglig grund för en kommun att föreskriva en skyldighet för den enskilde att sortera sådant avfall som faller inom ramen för producentansvaret såsom gjorts i § 42. För det fall detta är möjligt föreslår vi istället att formuleringen i § 42 ändras från ”ska” till ”bör”.

Därutöver anser vi att renhållningsordningen inte fullt ut tar hänsyn till innerstadens förutsättningar samt bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán enligt kontorets förslag.

§7 Yttrande till justitieombudsmannen (JO) avseende fastighetskontorets handläggning av ett överklagande till Länsrätten

Dnr FS2007/128/261

Fastighetskontoret hade den 9 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden överlämnar bifogat tjänsteutlåtande som sitt yttrande till JO.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att denna paragraf justeras omedelbart.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län med anledning av en laglighetsprövning av fastighets- och saluhallsnämndens beslut den 14 december 2006 , § 20

Dnr FS2007/128/261

Fastighetskontoret hade den 9 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som yttrande till Länsrätten i Stockholms län överlämna bifogat tjänsteutlåtande.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att denna paragraf justeras omedelbart.

Yrkanden

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) meddelar att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Försäljning av jordbruketTuna Gård, del av Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut.

Dnr FS2007/206/078

Fastighetskontoret hade den 10 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att försälja jordbruket Tuna Gård, del av fastigheten Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun, till Claes Engsner AB för 15,3 mnkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

1. Fastighetsnämnden beslutar att försälja jordbruket Tuna Gård, del av fastigheten Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun, till Claes Engsner AB för 15,3 mnkr.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det av han framställda yrkandet.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§10 Försäljning av f.d Barnbyn Skå, del av Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/207/497

Fastighetskontoret hade den 3 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna försäljningen av Barnbyn Skå, del av fastigheten Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun, till Santesson Fastigheter i Oxelösund AB för 70 mnkr.

 2. 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa om godkännande av försäljningen hos kommunfullmäktige.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand att kontorets förslag avslås enligt vad som redovisas i bilaga F1.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) att bordlägga ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt deras gemensamt framställda bordläggningsyrkande.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på framställda yrkanden i sakfrågan enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna försäljningen av Barnbyn Skå, del av fastigheten Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun, till Santesson Fastigheter i Oxelösund AB för 70 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa om godkännande av försäljningen hos kommunfullmäktige.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem gemensamt framställda avslagsyrkandet i sakfrågan.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga F2.

§11 Fastighetsnämndens markinnehav i Vallentuna kommun. Inriktningsbeslut Dnr FS2006/209/534

Bordl FN 2007-06-14 § 10

Fastighetskontoret hade den 7 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Vallentuna kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter i Vallentuna kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Vallentuna kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter i Vallentuna kommun.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det av han framställda yrkandet.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§12 Fastighetsnämndens markinnehav i Botkyrka kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/259

Bordl FN 2007-06-14 § 12

Fastighetskontoret hade den 29 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Botkyrka kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Botkyrka kommun.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det framställda yrkandet som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det framställda yrkandet som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det framställda yrkandet som redovisas i bilaga H3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av

ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens yttrande.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att utreda vilka förutsättningar som finns att avyttra den mark fastighetsnämnden arrenderar ut för kolonier och stugbyar i Botkyrka.

 3. Fastighetsnämnden anför därutöver följande:

Fastighetsnämnden arrenderar ut mark till kolonier och stugbyar, bl. a. till Getryggens fritidsby. Arrendatorerna har under flera år agerat för att få möjlighet att köpa marken. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om försäljning till, i första hand arrendatorerna, vidare. I uppdraget innefattas kontakter med Botkyrka kommun. Nämnden önskar en återapportering på novembernämnden.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det av han framställda yrkandet.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det dem framställda yrkandet.

§13 Rapport om klottersanering

Avdelningschef Mikael Forkner informerade:

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2007 är fram till den 24 augusti drygt 470.000 kronor, vilket är en ökning i förhållande till rapporten till fastighetsnämnden i juni med 170.000 kronor. Förra året uppgick kostnaderna till ca 460.000 kronor för motsvarande period.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader. Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

Under sommarmånaderna juli-september deltar kontoret i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen och polisen på söder med ökad bevakning av l.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse. Väktarinsatsen har inneburit att under sommarperioden sköta allt från att gripa misstänkta skadegörare, rapportera händelser till polis och uppdragsgivare samt överlämna de gripna till polis och dokumentera samtliga händelser. Insatsen har hittills resulterat i att ett 20-tal personer gripits för nedklottring. Ingripandena har skett vid åtta tillfällen främst i Slussenområdet. Insatsen kommer att utvärderas under september.

Kontoret har också medverkat i en samlad sanering inom Slussenområdet, där en omfattande klottersanering har genomförts under sommaren.

§14 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschef Sten Wetterblad informerade om

- försäljningsläget för jordbruken, för fastigheter i andra län och för fastigheter i andra kommuner,

- den reservatsbildning av stadens mark i Nacka som Nacka kommun beslutade om den 12 september 2005 och som nu vunnit laga kraft efter regeringsbeslut den 7 juni 2007,

- de ansträngningar som gjorts för att hitta nya lokaler till Convictus (en ideell, politiskt och religiöst obunden förening) som måste lämna sina lokaler i Klaraterminalen,

- att kontoret flyttat till nya lokaler på Hantverkargatan 2 och till sist om

- bosättningarna i Nackareservatet.

§15 Övrigt

Ersättaren Björn Nyström (kd) anser att det är en stor fara för gångtrafikanter att korsa det övergångsställen som omger Östermalmstorg och uppmanar kontoret att titta på problemet. Förvaltningschefen Sten Wetterblad informerade att kontoret kommer att ta kontakt med trafikkontoret (som bär ansvaret) för att om möjligt vidta förbättringar.