Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Sammanträdesdagar för fastighetsnämnden under år 2008

6 Fastighetsnämndens markinnehav i Haninge kommun. Inriktningsbeslut

7 Fastighetsnämndens markinnehav i Nynäshamns kommun. Inriktningsbeslut

8 Upplåtelse av mark för jaktskyttebana i Sofielundsområdet i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

9 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet åt Café Gateau AB. Genomförandebeslut

10 Rivning av byggnad på fastigheten Anisen 1, Lingvägen 188 i Farsta. Genomförandebeslut

11 Rivning av befintlig byggnad på Traviata 1 och överföring av marken till exploateringskontoret. Genomförandebeslut

12 Försäljning av sommargården Vänsö, fastigheten Vänsö 1:8 i Söderköpings kommun. Genomförandebeslut

13 Försäljning av gården Björndammen, del av Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

14 Förvärv av bostadsrätt för förskoleverksamhet inom fastigheten Åstorp i Blåsut. Genomförandebeslut

15 Förvärv av nybildade bostadsrätter på Hagagatan 17, fastigheten Riddarsporren 24 på Norrmalm. Genomförandebeslut

16 Förvärv av bostadsrätt på Alströmergatan 6, fastigheten Kättingen 6 på Kungsholmen. Genomförandebeslut

17 Överföring av fastigheterna Kista 2:2, Skagafjord 1 och 2 i Kista från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden. Genomförandebeslut

18 Överföring av fastigheten Kåltisteln 1 från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden. Genomförandebeslut

19 Motion (2007:7) om miljöanpassning av stadshuset från Torhild Lamo (v). Svar på remiss från finansroteln *

21 Rapport från förvaltningschefen

23 Tillsättande av chef för projektavdelningen på fastighetskontoret

24 Utseende av fastighetsnämndens representanter till Stockholms konstråd

Mötesinformation

Justerat:2007-09-26
Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Johan Bohman (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Ingvar Snees (m)
Håkan Wahlén (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Luke Cook (m), § 4-24
Andreas Eriksson (m)
Karin Falk (s), tjänstgörande
Raymond Hansson (s), tjänstgörande
Britt-Mari Lagerqvist (m), tjänstgörande
Sten-Åke Larsson (m)
Nicklas Nilsson (s), tjänstgörande
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemannen från kontoret Anita Granlund. Personalrepresentanterna Charlie Magnusson (SKTF) och Rolf Bodin (KOMMUNAL). Från miljö- och fastighetsroteln Katarina Larsson.

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 4 oktober 2007 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 4 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden

2007-05-30 – 2007-09-04.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr FS2007/130/6

Fastighetskontoret hade den 4 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Sammanträdesdagar för fastighetsnämnden under år 2008

Dnr FS2006/101/590

Fastighetskontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreslagna sammanträdesdagar för fastighetsnämnden under år 2008.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Tertialrapport 2/2007

Dnr FS2007/121/376

Fastighetskontoret hade den 13 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2007.
 1. Fastighetsnämnden överlämnar tertialrapport 2 för 2007 till kommunstyrelsen.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligtbilaga A.

§6 Fastighetsnämndens markinnehav i Haninge kommun. Inriktningsbeslut

FS2007/206/314

Fastighetskontoret hade den 26 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Haninge kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Haninge kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Fastighetsnämndens markinnehav i Nynäshamns kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/315

Fastighetskontoret hade den 29 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Nynäshamns kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Nynäshamns kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§8 Upplåtelse av mark för jaktskyttebana i Sofielundsområdet i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/207/354

Fastighetskontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner att kontoret arrenderar ut mark till Huddinge jaktsvårdsförening för en jaktskyttebana i Sofielundsområdet i Huddinge med en arrendetid på 25 år.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Björn Ljung (fp), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter ajournering, enligt förslag av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Björn Ljung (fp), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) d.v.s

 1. Fastighetsnämnden bifaller i huvudsak fastighetskontorets förslag till beslut.
 2. Fastighetsnämnden anför därutöver följande

Skytteverksamhet innebär ofta en miljöbelastning och skapar behov av att sanera marken när verksamheten upphör. Vi ger förvaltningen i uppdrag att tillse att det av avtalet tydligt framgår att det är den som bedriver miljöbelastande verksamhet som ansvarar för att marken saneras efter verksamhetens upphörande. Det är också viktigt att det tydligt framgår att Stockholms stad inte ansvarar för verksamhetens fortsatta placering efter avtalstidens utgång.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (m) enligtbilaga B2.

§9 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet åt Café Gateau AB. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/201/351

Fastighetskontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden delegerar till fastighetskontoret att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till ett belopp av 7,0 miljoner kronor för att renovera vindslokaler och trapphus på Hallgränd 3 inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet åt Café Gateau AB.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Rivning av byggnad på fastigheten Anisen 1, Lingvägen 188 i Farsta. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/201/347

Fastighetskontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner rivning av byggnad på fastigheten Anisen 1, Lingvägen 188 i Farsta.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Rivning av befintlig byggnad på Traviata 1 och överföring av marken till exploateringskontoret. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/201/343

Fastighetskontoret hade den 30 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra rivning av byggnaden på Traviata 1 i Kälvesta och därefter överföra marken till Exploateringskontoret till bokfört värde.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Försäljning av sommargården Vänsö, fastigheten Vänsö 1:8 i Söderköpings kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/331

Fastighetskontoret hade den 30 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja sommargården Vänsö, fastigheten Vänsö 1:8, i Söderköpings kommun till XXXX för 5,5 mnkr i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja sommargården Vänsö, fastigheten Vänsö 1:8, i Söderköpings kommun till XXXX för 5,5 mnkr i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) enligt det av dem framställda yrkandet samt ledamoten Åke Mezán (v).

§13 Försäljning av gården Björndammen, del av Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/267

Fastighetskontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner att sälja Björndammens Gård, del av Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun, till XXXX för 6,5 mnkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga D1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden godkänner att sälja Björndammens Gård, del av Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun, till XXXX för 6,5 mnkr.

Reservation

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligtbilaga D2.

§14 Förvärv av bostadsrätt för förskoleverksamhet inom fastigheten Åstorp i Blåsut. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/345

Fastighetskontoret hade den 29 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner förvärv av bostadsrättslägenhet för förskoleverksamhet inom fastigheten Åstorp i Blåsut till en kostnad av 20.116.687 kronor

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt

bilaga E1.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) enligt bilaga E2.

§15 Förvärv av nybildade bostadsrätter på Hagagatan 17, fastigheten Riddarsporren 24 på Norrmalm. Genomförandebeslut

§16 Förvärv av bostadsrätt på Alströmergatan 6, fastigheten Kättingen 6 på Kungsholmen. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/2006/295

Fastighetskontoret hade den 27 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner förvärv av en bostadsrättslägenhet på Alströmergatan 6, fastigheten Kättingen 6 inom Kungsholmen, till en kostnad av 4.850.000 kronor.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) enligt bilaga F.

§17 Överföring av fastigheterna Kista 2:2, Skagafjord 1 och 2 i Kista från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/209/350

Fastighetskontoret hade den 4 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner att överföra fastigheterna Kista 2:2, Skagafjord 1 och 2 från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden med kvarstående sammanlagt byggnadsvärde på ca 3.623.000 kronor och ett bokfört markvärde på ca 359.000 kronor.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Överföring av fastigheten Kåltisteln 1 från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/209/344

Fastighetskontoret hade den 30 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att överföra fastigheten Kåltisteln 1 i Kälvesta till exploateringsnämnden till bokfört värde.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Motion (2007:7) om miljöanpassning av stadshuset från Torhild Lamo (v). Svar på remiss från finansroteln

Dnr FS2007/106/332

Fastighetskontoret hade den 8 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och beslutar att justera ärendet omedelbart.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt

bilaga G1.

Ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga G2.

§20 Rapport om klottersanering

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2007 är fram till den 17 september drygt 482.000 kronor vilket är en ökning i förhållande till rapporten till nämnden i augusti med 12.000 kronor. Förra året uppgick kostnaderna till ca 484.000 kronor för motsvarande period.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader. Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

Trafikkontoret har bildat en enhet som enbart kommer att arbeta med klotterfrågan. Under hösten ska trafikkontoret presentera en webbaserad modell för att följa upp 24-timmarsregeln.

Trafikkontorets samverkan med Fortum fortgår i Skarpnäcks stadsdel och startades också upp på Södermalm denna vecka. Samarbetet innebär att trafikkontoret sanerar samtliga Fortums anläggningar i namngivna stadsdelar. Fortum står för kostnaden.

Kontoret deltar under månaderna juli – september i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen och polisen på söder med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har hittills resulterat i att ett 32 personer gripits för nedklottring. Ingripandena har skett vid elva tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning.

Insatsen kommer att utvärderas under september.

§21 Rapport från förvaltningschefen

Sten Wetterblad informerade om försäljningsläget av nämndens sommargårdar och jordbruk.

§22 Övrigt

Inkommen skrivelse, utdelades, till fastighetsnämnden angående:

1. Systematisk bosättning i södra delen av Nackareservatet, av XXXX i Bagarmossen.

Beslut

Fastighetsnämnden överlämnar skrivelsen till fastighetskontoret för beredning.

§23 Tillsättande av chef för projektavdelningen på fastighetskontoret

Dnr FS2007/150/185

Fastighetskontoret hade den 18 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att tillsätta Ingrid Gyllfors som chef för projektavdelningen på fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Utseende av fastighetsnämndens representanter till Stockholms konstråd

Dnr FS2007/109/391

Fastighetskontoret hade den 19 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden utser Anna Belfrage (m) som ledamot och Luke Cook (m) som ersättare till Stockholms Konstråd.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.