Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-10-22

Sammanträde 2007-10-22

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2007

5 Fastighetsnämndens markinnehav i Ekerö kommun. Inriktningsbeslut

6 Försäljning av sommargården Rosliden i Norrtälje kommun. Genomförandebeslut

7 Försäljning av sommargården Synsholmen, fastigheten Vänsö 1:43 i Söderköpings kommun. Genomförandebeslut

8 Försäljning av fastigheten Rämmen 1:144 i Filipstads kommun. Genomförandebeslut

9 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Klassföreståndaren 2, Norra Bantorget. Genomförandebeslut

10 Ombyggnad av ventilation i fastigheten Rådstugan 1, Börshuset, Stora Börssalen. Lägesrapport

11 Bjälklagsrenovering i fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen, etapp 4. Lägesrapport 1

12 Ombyggnad inom miljömiljardsprogrammet av pannrum från olja till fjärrvärme på fastigheten Tankebyggarorden 2, f.d. Björksätraskolan. Slutrapport

13 Fastighetsnämndens markinnehav i Haninge kommun. Inriktningsbeslut

14 Fastighetsnämndens markinnehav i Nynäshamns kommun. Inriktningsbeslut

16 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2007-10-29
Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Johan Bohman (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Björn Ljung (fp)
Thomas Persson (m)
Bengt Sandberg (s), §6-17
Ingvar Snees (m)
Håkan Wahlén (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Luke Cook (m)
Mattias Ericson (v), tjänstgörande
Andreas Eriksson (m)
Karin Falk (s), tjänstgörande
Raymond Hansson (s), tjänstgörande §1-5
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Sten-Åke Larsson (m)
Helene Lilja (s), tjänstgörande
Camilla Lindberg (m)
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Personalrepresentant (SKTF) Lillemor Öhman. Från miljö- och fastighetsroteln Katarina Larsson.

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 5 november 2007 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 5 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden 2007-09-05 – 2007-10-05.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr FS2007/130/6

Fastighetskontoret hade den 5 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll 1/2007

Dnr FS2005/109/543

Fastighetskontoret hade den 11 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2007 till handlingarna

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Fastighetsnämndens markinnehav i Ekerö kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/244

Fastighetskontoret hade den 2 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Ekerö kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter i Ekerö kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§6 Försäljning av sommargården Rosliden i Norrtälje kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/418

Fastighetskontoret hade den 16 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja sommargården Rosliden, fastigheten Rosliden 5:1, i Norrtälje kommun till XXXX och XXXX för 10 mnkr i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Försäljning av sommargården Synsholmen, fastigheten Vänsö 1:43 i Söderköpings kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/406

Fastighetskontoret hade den 4 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja sommargården Synsholmen, fastigheten Vänsö 1:43, i Söderköpings kommun till Synsholmens kolloförening för 4,5 mnkr i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Mattias Ericson (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag, d.v.s

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja sommargården Synsholmen, fastigheten Vänsö 1:43, i Söderköpings kommun till Synsholmens kolloförening för 4,5 mnkr i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Mattias Ericson (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) enligtbilaga A3.

§8 Försäljning av fastigheten Rämmen 1:144 i Filipstads kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/400

Fastighetskontoret hade den 9 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Rämmen 1:144 (sommargården Djuprämmen) i Filipstads kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Klassföreståndaren 2, Norra Bantorget. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/299

Fastighetskontoret hade den 26 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner förvärv av bostadsrättslägenheter för gruppbostad inom fastigheten Klassföreståndaren 2, Norra Bantorget, till en kostnad av 16 300 000 kronor.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Ombyggnad av ventilation i fastigheten Rådstugan 1, Börshuset, Stora Börssalen. Lägesrapport

Dnr FS2006/201/184

Fastighetskontoret hade den 3 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport gällande ombyggnation av ventilationen i fastigheten Rådstugan 1, Börshuset.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Bjälklagsrenovering i fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen, etapp 4. Lägesrapport 1

Dnr FS2005/201/928

Fastighetskontoret hade den 27 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport för fortsatt renovering av bjälklaget mellan Hötorgshallen och garaget samt upprustning av förrådsplan inom fastigheten Beridarebanan 10.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Ombyggnad inom miljömiljardsprogrammet av pannrum från olja till fjärrvärme på fastigheten Tankebyggarorden 2, f.d. Björksätraskolan. Slutrapport

Dnr FS2007/105/369

Fastighetskontoret hade den 11 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner slutrapporten för ombyggnadsarbeten på fastigheten Tankebyggarorden 2, f.d. Björksätraskolan där olja har ersatts med fjärrvärme inom stadens miljömiljardprogram (Projekt B33 Björksätraskolan).

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Fastighetsnämndens markinnehav i Haninge kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/314

Bordl FN 2007-09-20

Fastighetskontoret hade den 26 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Haninge kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Haninge kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga B1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Mattias Ericson (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Haninge kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Haninge kommun.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Mattias Ericson (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§14 Fastighetsnämndens markinnehav i Nynäshamns kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/315

Bordl FN 2007-09-20

Fastighetskontoret hade den 29 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Nynäshamns kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Nynäshamns kommun.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Mattias Ericson (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Mattias Ericson (v), d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet

 1. Fastighetsnämnden beslutar att därutöver anföra följande.

Efter diskussioner med företrädare för Nynäshamns kommuns politiska ledning såväl som tjänstemannaledning, har det framkommit att Nynäshamns kommun önskar förhandla med Stockholm stad om förvärv av stadens markinnehav i Nynäshamns kommun. Ärendet återremitteras därmed för att denna framställan ska beaktas i ärendets fortsatta beredning.

§15 Rapport klottersanering

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2007 är fram till den 22 oktober drygt

517.000 kronor vilket är en ökning i förhållande till rapporten till nämnden i september med 35.000 kronor. Förra året uppgick kostnaderna till ca 612.000 kronor för motsvarande period.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader. Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

En webbaserad modell för uppföljning av klotterstatistik och 24-timmarsregeln kommer att vara klar att tas i anspråk under november.

Trafikkontorets samverkan med Fortum fortgår i Skarpnäcks stadsdel samt på Södermalm och i Kista. Samarbetet innebär att trafikkontoret sanerar samtliga Fortums anläggningar i namngivna stadsdelar. Fortum står för kostnaden.

Arbetet med att ta fram ett underlag för en gemensam upphandling av klottersanering för berörda förvaltningar fortgår. Avtalet bedöms kunna gälla från 1 april 2008.

Kontoret deltog under månaderna juli – september i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen och polisen på söder med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 32 personer gripits för nedklottring. Ingripandena har skett vid elva tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning.

Trafikkontoret och fastighetskontoret har bedömt att betydelsen av väktarinsatserna är så värdefulla att insatserna har förlängts året ut.

§16 Rapport från förvaltningschefen

Sten Wetterblad informerade om försäljningsläget av kontorets sommargårdar och jordbruk. Sten redogjorde för hur långt kontoret kommit med EPC-projektet som nämnden fattade beslut om den 17 april 2007 och i samband med detta utdelades en inbjudan till fastighetsnämnden att delta i KICK OFF för kontorets stora energiprojekt i Stadshuset onsdagen den 24 oktober kl 15.00.

§17 Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.