Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-11-21

Sammanträde 2007-11-21

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll 2/2007

5 Centrala upphandlingar av ramavtal. Remiss från finansroteln **

6 Överföring av bergrum från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden. Genomförandebeslut

7 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Kolmilan 3 i Hagsätra. Genomförandebeslut **

8 Överenskommelse mellan staden och Fabege AB omfattande försäljning av fastigheten Apotekaren 22, friköp av tomträtten till Bocken 46, förvärv av Visthusbodarna 1-3, förvärv av Orgelpipan 5 samt markanvisning för kontor och bostäder inom Norrmalm 2:62 i stadsdelen Norrmalm. Genomförandebeslut **

9 Försäljning till SMÅA AB av del av Erstavik 6:1, Södra Hedvigslund i Nacka kommun. Beslut om delegation **

10 Försäljning av mindre fastigheter i andra kommuner. Lägesrapport

11 Nybyggnad av kök i fastigheten Alstavik 1, Långholmen Restaurang & Hotell på Långholmen. Genomförandebeslut UTGÅR

12 Markanvisningsavtal för bostäder inom del av fastigheten Salem 5:68 i Salems kommun med Järntorget Bostad AB. Genomförandebeslut

13 Ombyggnad av hus 01 i fastigheten Pilträdet 12, Hantverkargatan 2. Slutrapport

14 Fastighetsnämndens markinnehav i Ekerö kommun. Inriktningsbeslut

15 Försäljning av sommargården Rosliden, fastigheten Rosliden 5:1 i Norrtälje kommun. Genomförandebeslut

16 Försäljning av fastigheten Rämmen 1:144 i Filipstads kommun. Genomförandebeslut

Bordl FN 2007-10-22 nr 8 *
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Klassföreståndaren 2, Norra Bantorget. Genomförandebeslut

19 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2007-11-28
Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Johan Bohman (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Bengt Sandberg (s)
Håkan Wahlén (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Luke Cook (m), §19-20
Mattias Ericson (v)
Andreas Eriksson (m), tjänstgörande
Karin Falk (s)
Raymond Hansson (s), tjänstgörande
Sten-Åke Larsson (m), tjänstgörande
Helene Lilja (s), tjänstgörande
Nicklas Nilsson (s)
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Tjänstemän från kontoret: Mikael Forkner. Personalrepresentanter: Lillemor Öhman (SKTF) och Rolf Bodin (KOMMUNAL). Från miljö- och fastighetsroteln: Katarina Larsson.

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 5 december 2007 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 6 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2007-10-05 – 2007-11-06.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr FS2007/130/6

Fastighetskontoret hade den 7 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll 2/2007

Dnr FS2007/109/075

Fastighetskontoret hade den 11 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2007 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Centrala upphandlingar av ramavtal. Remiss från finansroteln

Dnr FS2007/106/411

Fastighetskontoret hade den 5 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden tillstyrker föreslaget till lösning av centrala upphandlingar av ramavtal.
 2. Fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det framställda yrkandet som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden tillstyrker föreslaget till lösning av centrala upphandlingar av ramavtal.
 2. Fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservation

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt bilaga A2.

§6 Överföring av bergrum från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/209/428

Fastighetskontoret hade den 8 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden och brand- och räddningsnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner att 48 bergrum, redovisade i särskild bilaga, per den 1 april 2008 förs över från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden.

 2. Fastighetsnämnden och brand- och räddningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att kostnader och intäkter för bergrummen regleras i samband med tertialrapport 1, 2008.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt bilaga B.

§7 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Kolmilan 3 i Hagsätra. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/438

Fastighetskontoret hade den 30 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner förvärv av åtta stycken bostadsrättslägenheter för gruppbostad inom fastigheten Kolmilan 3 i Hagsätra, till en kostnad av 8.170.000 kronor.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt bilaga C.

§8 Överenskommelse mellan staden och Fabege AB omfattande försäljning av fastigheten Apotekaren 22, friköp av tomträtten till Bocken 46, förvärv av Visthusbodarna 1-3, förvärv av Orgelpipan 5 samt markanvisning för kontor och bostäder inom Norrmalm 2:62 i stadsdelen Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/429

Fastighetskontoret och Exploateringskontoret hade den 7 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del tecknade avtal med Fabege Stockholm AB och Fastighets AB Redlab avseende förvärv av byggnaderna på tomträtterna till Orgelpipan 5 och Visthusbodarna 1-3 samt upphörande av tomträttsavtalen till nämnda fastigheter. Exploateringsnämnden godkänner vidare tecknat avtal med Fabege Lästis AB avseende försäljning av marken till den med tomträtt upplåtna fastigheten Bocken 46 samt tecknat markanvisningsavtal med Fabege Lästis AB för bostäder och kontor inom fastigheten Norrmalm 2:62 samt ger exploaterings­kontoret i uppdrag att genomföra de åtgärder som erfordras för hela affärens genomförande.

 2. Exploateringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppgörelsen med Fabege Stockholm AB, Fastighets AB Redlab samt Fabege Lästis AB.

 3. Exploateringsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökad investeringsbudget med 90 mnkr för förvärv av Orgelpipan 5 och med 235 mnkr för förvärv av Visthusboden 1-3.

 4. Exploateringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheterna Visthusboden 1-3 till ett pris om högst 300 mnkr till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och ger Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i uppdrag att förvärva mark och byggnader till samma pris.

 5. Exploateringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheten Orgelpipan 5 till ett pris om högst 175 mnkr till Banverket.

 6. Exploateringsnämnden uppdrar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut under punkterna 4 och 5 ovan, åt förvaltningschefen för exploateringskontoret att underteckna erforderliga avtal för försäljningen av Visthusboden 1-3 och Orgelpipan 5.

 7. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

 8. Fastighetsnämnden godkänner för sin del försäljningen av fastigheten Apotekaren 22 enligt tecknat avtal till Fabege V6 AB för 780 miljoner kronor samt ger fastighets­kontoret i uppdrag att genomföra de åtgärder som erfordras för affärens genomförande.

 9. Fastighetsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen av fastigheten Apotekaren 22 till Fabege V6 AB för 780 miljoner kronor.

 10. Fastighetsnämnden föreslår att kommunfullmäktige minskar avkastningskravet på nämndens budget med upp till 21,5 miljoner kronor per år motsvarande den påverkan på nämndens resultat som försäljningen av Apotekaren 22 innebär.

 11. Fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade att ärendet skulle bordläggas. I andra hand yrkade ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) att bordlägga ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet.

Omröstning begärdes.

Omröstning

Omröstning genomfördes enligt följande föreslagna och godkända omröstnings-propositioner. Den som vill avslå bordläggningsyrkandet röstar ja, den som inte vill det röstar nej. Vinner ja har nämnden beslutat att avslå bordläggningsyrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan:

Ja Nej

Ulla Hamilton (m) Martin Michel (mp)

Yvonne Fernell-Ingelström (m) Helene Lilja (s), tjänstgörande

Sten-Åke Larsson (m), tjänstgörande Bengt Sandberg (s)

Johan Bohman (m) Raymond Hansson (s), tjänstgörande

Andreas Eriksson (m), tjänstgörande Håkan Wahlén (s)

Anna Wersäll (m) Åke Mezán (v)

Björn Ljung (fp)

Beslut i denna del

Fastighetsnämnden hade alltså beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt deras gemensamma bordläggningsyrkande.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på framställda yrkanden i sakfrågan, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del tecknade avtal med Fabege Stockholm AB och Fastighets AB Redlab avseende förvärv av byggnaderna på tomträtterna till Orgelpipan 5 och Visthusbodarna 1-3 samt upphörande av tomträttsavtalen till nämnda fastigheter. Exploateringsnämnden godkänner vidare tecknat avtal med Fabege Lästis AB avseende försäljning av marken till den med tomträtt upplåtna fastigheten Bocken 46 samt tecknat markanvisningsavtal med Fabege Lästis AB för bostäder och kontor inom fastigheten Norrmalm 2:62 samt ger exploaterings­kontoret i uppdrag att genomföra de åtgärder som erfordras för hela affärens genomförande.

 2. Exploateringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppgörelsen med Fabege Stockholm AB, Fastighets AB Redlab samt Fabege Lästis AB.

 3. Exploateringsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökad investeringsbudget med 90 mnkr för förvärv av Orgelpipan 5 och med 235 mnkr för förvärv av Visthusboden 1-3.

 4. Exploateringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheterna Visthusboden 1-3 till ett pris om högst 300 mnkr till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och ger Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i uppdrag att förvärva mark och byggnader till samma pris.

 5. Exploateringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheten Orgelpipan 5 till ett pris om högst 175 mnkr till Banverket.

 6. Exploateringsnämnden uppdrar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut under punkterna 4 och 5 ovan, åt förvaltningschefen för exploateringskontoret att underteckna erforderliga avtal för försäljningen av Visthusboden 1-3 och Orgelpipan 5.

 7. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

 8. Fastighetsnämnden godkänner för sin del försäljningen av fastigheten Apotekaren 22 enligt tecknat avtal till Fabege V6 AB för 780 miljoner kronor samt ger fastighets­kontoret i uppdrag att genomföra de åtgärder som erfordras för affärens genomförande.

 9. Fastighetsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen av fastigheten Apotekaren 22 till Fabege V6 AB för 780 miljoner kronor.

 10. Fastighetsnämnden föreslår att kommunfullmäktige minskar avkastningskravet på nämndens budget med upp till 21,5 miljoner kronor per år motsvarande den påverkan på nämndens resultat som försäljningen av Apotekaren 22 innebär.

 11. Fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

Reservation

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§9 Försäljning till SMÅA AB av del av Erstavik 6:1, Södra Hedvigslund i Nacka kommun. Beslut om delegation

Dnr FS2007/209/203

Fastighetskontoret hade den 16 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden ger fastighetsdirektören i uppdrag att fullfölja ramavtal om försäljning av del av fastigheten Erstavik 6:1 i Södra Hedvigslund i Nacka och upprätta erforderliga köpeavtal eller överenskommelser.

 2. Fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering av detta ärende.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt bilaga E.

§10 Försäljning av mindre fastigheter i andra kommuner. Lägesrapport

Dnr FS2007/206/50

Fastighetskontoret hade den 6 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Ärendet kompletterades med tabell över försäljningspriser, utdelades. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesrapport om försäljning av mindre fastigheter i andra kommuner.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesrapport om försäljning av mindre fastigheter i andra kommuner.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§11 Nybyggnad av kök i fastigheten Alstavik 1, Långholmen Restaurang & Hotell på Långholmen. Genomförandebeslut

§12 Markanvisningsavtal för bostäder inom del av fastigheten Salem 5:68 i Salems kommun med Järntorget Bostad AB. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/219/445

Fastighetskontoret hade den 7 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal med Järntorget Bostad AB för del av fastigheten Salem 5:68 i Salems kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Ombyggnad av hus 01 i fastigheten Pilträdet 12, Hantverkargatan 2. Slutrapport

Dnr FS2006/106/294

Fastighetskontoret hade den 6 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande ombyggnad av fastigheten Pilträdet 12, fastighetskontorets nya kontor.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Fastighetsnämndens markinnehav i Ekerö kommun. Inriktningsbeslut

Bordl FN 2007-10-22 nr 5

Dnr FS2007/206/244

Fastighetskontoret hade den 2 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Ekerö kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter i Ekerö kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt det av dem framställda yrkandet som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt det av dem framställda yrkandet som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Ekerö kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter i Ekerö kommun.

Fastighetsnämnden beslutade om omedelbar justering.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt det av dem framställda yrkandet.

§15 Försäljning av sommargården Rosliden, fastigheten Rosliden 5:1 i Norrtälje kommun. Genomförandebeslut

Bordl FN 2007-10-22 nr 6

Dnr FS2007/206/418

Fastighetskontoret hade den 16 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja sommargården Rosliden, fastigheten Rosliden 5:1, i Norrtälje kommun till XXX och XXX för 10 mnkr i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja sommargården Rosliden, fastigheten Rosliden 5:1, i Norrtälje kommun till XXX och XXX för 10 mnkr i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Fastighetsnämnden beslutade om omedelbar justering.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) enligt bilaga H3.

§16 Försäljning av fastigheten Rämmen 1:144 i Filipstads kommun. Genomförandebeslut

Bordl FN 2007-10-22 nr 8

Dnr FS2007/206/400

Fastighetskontoret hade den 9 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Rämmen 1:144 (sommargården Djuprämmen) i Filipstads kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s

1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Rämmen 1:144 (sommargården Djuprämmen) i Filipstads kommun.

Fastighetsnämnden beslutade om omedelbar justering.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) enligt bilaga I2.

§17 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Klassföreståndaren 2, Norra Bantorget. Genomförandebeslut

Bordl FN 2007-10-22 nr 9

Dnr FS2007/206/299

Fastighetskontoret hade den 26 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner förvärv av bostadsrättslägenheter för gruppbostad inom fastigheten Klassföreståndaren 2, Norra Bantorget, till en kostnad av 16 300 000 kronor.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt bilaga J.

§18 Rapport om klottersanering

Avdelningschef Mikael Forkner rapporterade:

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2007 är fram till den 19 november drygt

548 000 kronor vilket är en ökning i förhållande till rapporten till nämnden i oktober med 31 000 kronor. Förra året uppgick kostnaderna till ca 692 000 kronor för motsvarande period.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader. Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

En webbaserad modell för uppföljning av klotterstatistik och 24-timmarsregeln kommer att vara klar att tas i anspråk under november. Under 2008 kommer också en utveckling av trafikkontorets nuvarande rutiner ske för att möjliggöra för stock-holmarna att få bättre insyn och uppföljning vad gäller fel- och klotteranmälningar.

Trafikkontoret genomför nu en upphandling där staden delas in i sex olika distrikt. Avtalet ska gälla från 1 april 2008. Förvaltningar i staden, däribland fastighets-kontoret, kommer under hösten att inbjudas för diskussioner om ökad samordning kring klottersanering, samt överföring av saneringsansvar för anläggningar till trafikkontoret.

Kontoret satsning som påbörjades i juli i samarbete med trafikkontoret, stadsdels-förvaltningen och polisen på söder med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden fortgår året ut. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 52 personer gripits för nedklottring. Det är en ökning i förhållande till förra rapporten till nämnden i oktober med 20 personer. Ingripandena har skett vid 27 tillfällen främst i Slussenområdet. I föregående rapport var antal tillfällen elva. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning.

Sedan början av november har närpolisstationerna i innerstaden bildat en citykommission mot klotter. Kommissionen ska arbeta mot klotter, med fokus på en grupp utvalda storklottrare. Kommissionens arbete kommer att pågå i tre månader innan beslut sker om eventuell fortsättning. Citykommissionen kommer att samarbeta nära med trafikkontorets och fastighetskontorets väktare, ett samarbete som lett till att väktarbolaget ansökt om dispens för att arbeta civilklädda. Polisens satsning kommer att höja kraven på stadens rutiner vad gäller skadeståndsanspråk.

Den 10-12 december anordnas en nordisk klotterkonferens i Tallin, där företrädare från de olika nordiska huvudstäderna inbjudits för diskussion och erfarenhetsutbyte gällande klotter och graffiti. Stockholms stad representeras av Claes Thunblad, enhetschef på trafikkontoret, som är ombedd att berätta om den klottersatsning som sker i Stockholms stad.

§19 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen Sten Wetterblad informerade om:

- Juryarbetet i Stadsbibliotekstävlingen och presenterade det vinnande förslaget och dess arkitekt.

- Läget med försäljningar av jordbruk.

§20 Övriga frågor

- Ledamoten Bengt Sandberg (s) ställde frågan om fastighetsnämndens krisberedskap. Fastighetsnämnden uppdrog åt förvaltningschefen Sten Wetterblad att återkomma med en redovisning.

- Skrivelse från Intresseföreningens styrelse i Stenhuggarbyn, Ekerö, delgavs nämnden vid dagens sammanträde, skrivelsen har även delgivits nämnden via e-post den 14 november 2007.

- Nästa nämnd den 13 december 2007 kl 18.00.