Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2008-11-11

Sammanträde 2008-11-11

Datum
Klockan
16.00
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

5 Revisionsrapport "Styrning och kontroll av fastighetsnämndens skogsförvaltning". Svar på rapport

6 Motion (2008:68) om Stockholm - en klimatsmart stad". Svar på remiss

7 Planändring för fastigheten Bränninge 1 i Tensta centrum

8 Försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby. Genomförandebeslut

9 Renovering av orgeln i Stockholms Stadshus. Slutredovisning

10 Rapport från förvaltningschefen

12 Försäljning av Brandalsund, fastigheterna Södertälje Brandalsund 1:1, 1:7, 10-14, Ytterjärna-Berga 3:3 och del av Ytterjärna-Berga 3:8 i Södertälje kommun. Genomförandebelut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 25 november 2008.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 24 oktober 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2008-09-26 – 2008-10-24.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr2008/130/22

Fastighetskontoret hade den 24 oktober 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2008

Dnr 2008/109/054

Fastighetskontoret hade den 24 oktober 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2008 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§5 Revisionsrapport ”Styrning och kontroll av fastighetsnämndens skogsförvaltning”. Svar på rapport

Dnr 2008/106/376

Fastighetskontoret hade den 29 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att åberopa detta tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsrapporten.

Yrkanden

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Per Altenberg (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förslag från ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Per Altenberg (fp), d.v.s.

att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut

att därutöver anföra

Fastighetsnämnden instämmer i revisorernas synpunkter. Det är av yttersta vikt att kontoret ser över rutiner och förfinar sina uppföljnings- och kontrollverktyg. Skogsegendomarna utgör stora värden och en god kontroll av dessa är angeläget. Av denna anledning är det viktigt att delegationsordningen avseende rätten att besluta om försäljning av skog förtydligas. Fastighetsnämnden ber kontoret skyndsamt åter-komma med förslag till ett nytt inriktningsbeslut med mål och ambitioner för den kvarvarande skogsmarken.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lars Wyke (kd) enligt bilaga A1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga A2.

§6 Motion (2008:68) om Stockholm – en klimatsmart stad”. Svar på remiss

Dnr 2008/106/417

Fastighetskontoret hade den 23 oktober 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Per Altenberg (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förslag från ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Per Altenberg (fp), d.v.s.

att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut

att därutöver anföra

Stockholm ska vara en klimateffektiv stad. Stadshusalliansen satsar en miljard kronor fram till 2010 i ett arbete för att inventera Stockholms stads offentliga miljöer, kommunala bostäder och fastigheter för att hitta miljö- och energibovar.

Energi ska användas så effektivt som möjligt genom smartare uppvärmning, tätare fönster och dörrar. Till detta kommer bättre ventilation och ett brett byte av gamla glödlampor till förmån för nya lågenergivarianter. Användningen av energikällor som ökar koldioxidutsläppen och därmed också påverkan på klimatet måste begränsa och fasas ut. Det effektivaste sättet att sänka bidraget till växthuseffekten är att i högre grad än tidigare premiera leveranssäkra, klimatneutrala energikällor.

Resultatet av detta arbete blir sammantaget en kraftig minskning av utsläppet av växthusgaser. Stockholms stads klimatinitiativ är ett tydligt sätt att aktivt arbeta med klimatfrågan samtidigt som satsningen också visar vägen för andra både offentliga och privata aktörer.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B3.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till kontorets förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lars Wyke (kd) enligt bilaga B1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga B2.

§7 Planändring för fastigheten Bränninge 1 i Tensta centrum

Dnr2008/219/98
DnrE2008-512-01755

Fastighetskontoret hade den 2 oktober 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighetsnämnden godkänner att fastighetskontoret verkar för en detaljplaneändring för fastigheten Bränninge 1, Tensta centrum, i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande och i samarbete med exploateringskontoret utreder den framtida användningen av fastigheten.
  1. Exploateringsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för fastigheten Bränninge 1 i Tensta centrum.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Per Altenberg (fp) enligt bilaga C1.

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga C2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga C3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lars Wyke (kd) enligt bilaga C1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga C2.

§8 Försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby. Genomförandebeslut

Dnr2008/206/044

Fastighetskontoret hade den 24 oktober 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna försäljning av fastigheten Hässelby slott 1 till köpare enligt upprättat avtal för 50 miljoner kronor.

  2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa om godkännande av försäljningen av fastigheten Hässelby slott 1 till köpare enligt upprättat avtal för 50 miljoner kronor hos kommunfullmäktige.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som resovisas i bilaga D2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

  1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna försäljning av fastigheten Hässelby slott 1 till köpare enligt upprättat avtal för 50 miljoner kronor.
  1. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa om godkännande av försäljningen av fastigheten Hässelby slott 1 till köpare enligt upprättat avtal för 50 miljoner kronor hos kommunfullmäktige.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga D1.

§9 Renovering av orgeln i Stockholms Stadshus. Slutredovisning

Dnr 2005/201/006

Fastighetskontoret hade den 20 oktober 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för renovering av orgeln i Stockholms stadshus, fastigheten Eldkvarn 1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Rapport från förvaltningschefen

Fastighetsdirektören Torbjörn Johansson informerade om:

- Övertagande av nio brandstationer från Stockholms Brandförsvar.

- Samverkanscentral i Stockholm.

- Fastighetsbyten mellan Micasa AB och fastighetskontoret.

§11 Övrigt

Ersättaren Yildiz Kafkas (mp) återupptog frågan om att i inrätta återvinningscentraler i bergrum. Kontoret besvarar frågan vid nämndens sammanträde i december.

§12 Försäljning av Brandalsund, fastigheterna Södertälje Brandalsund 1:1, 1:7, 10-14, Ytterjärna-Berga 3:3 och del av Ytterjärna-Berga 3:8 i Södertälje kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/117

Fastighetskontoret hade den 28 oktober 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna köpekontrakt med Södertälje kommun avseende försäljning av Brandalsund, fastigheterna Södertälje Brandalsund 1:1, 1:7, 10-14, Ytterjärna-Berga 3:3 och del av Ytterjärna-Berga 3:8. i Södertälje kommun, för 70,75 mnkr.

  2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Fastighetsnämnden beslöt att justera ärendet omedelbart.