Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2010-06-15

Sammanträde 2010-06-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering P

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden P

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret P

4 Angående skrivelse om tillgång till hörselteknisk utrustning i stadens lokaler. Svar på skrivelse P

5 Nya parklekar i Skärholmen. Genomförandebeslut P

6 Markanvisning för vårdboende på del av Skarpnäcks Gård 1:1 vid Kanslersvägen 38 i Bagarmossen, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB samt överföring av byggnad från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden (Fsk+ Expl) P

7 Upphandling av driftentreprenad för Slakthusområdet. Slutrapport

8 Upphandling av lokalvård för fastigheten Klamparen 7, 8 och 11 samt gemensamhetsanläggningen Klamparen (Tekniska nämndhuset). Genomförandebeslut

9 Försäljning av fastigheterna del av fastigheten Salem 5:68 och Ladvik 3:2 i Salems kommun. Genomförandebeslut

10 Försäljning av fastigheten Ektorp 2:3 i Haninge kommun. Genomförandebeslut. *

11 Försäljning av fastigheten Lissma 4:33 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut *

12 Försäljning av bostadsrättslägenhet på Reimersholmsgatan 73. Genomförandebeslut

13 Försäljning av två sammanslagna bostadsrätter på Svartviksslingan, Bromma. Genomförandebeslut

14 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 22 juni 2010 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till fastighetsnämnden i promemoria av den 1 juni 2010 och vad gäller senare inkomna skrivelser m.m. i promemoria av den 15 juni 2010.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-022/2010

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2010-04-26 – 2010-05-06 framgår av kontorets redovisning daterad 25 maj 2010.

§4 Angående skrivelse om tillgång till hörselteknisk utrustning i stadens lokaler. Svar på skrivelse

Dnr1.6-260/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa och godkänna kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Slutdatum för när översyn ska vara genomförd ska anges för att öka trovärdigt om att översyn sker. Då vet man även när uppföljning kan ske och att målet är uppfyllt. Rutiner som vi generellt i staden behöver bli bättre på.

§5 Nya parklekar i Skärholmen. Genomförandebeslut

Dnr 4.4-295/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen för fastighetskontoret att upphandla och byta ut två parkleksbyggnader åt Skärholmens stadsdelsförvaltning till en total investeringsutgift om sju miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§6 Markanvisning för vårdboende på del av Skarpnäcks Gård 1:1 vid Kanslersvägen 38 i Bagarmossen, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB samt överföring av byggnad från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden

DnrFN 5.3.3-290/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att fastighetsdelen kring Kanslersvägen 38 på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 överförs från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden.

Ärendets handling

Fastighetskontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår att ärendet avgörs idag

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår att ärendet återremitteras.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Kristina Alvendal (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss. Därutöver anförs följande:

Vi ansåg att handläggningen av detta ärende är felaktig och ville därför i första hand återremitera ärendet. Alliansen har ett otal gånger under innevarande mandatperiod vägrat respektera oppositionens yrkande om återremiss, trots att återremiss är väl motiverad och tid finns för detta.

I ärendet står att planarbetet har startat och att byggstart är planerad till våren 2011, trots att inget start-PM om planändring har tagits i stadsbyggnadsnämnden. Här försöker man göra allt på en gång vilket kan straffa sig genom ett bortkastat arbete. Även tidsplanen är helt orealistisk. Hela ärendet borde därför återremitterats.

En markanvisning bör alltid föregås av ett planarbete i stadsbyggnadsnämnden. Syftet är att genom planarbetet utreda lämpligheten för, som i detta fall, ett vårdboende på fastigheten. Planarbetet startar med ett Start - PM eller inriktningsbeslut. Om det visar sig att vårdboende på fastighet är lämplig kan ärendets förslag till beslut, punkt 1-3 tas.

Exploateringskontorets bedömning är att vårdboendet inte har någon större miljöpåverkan. Men exploateringen i sig medför en negativ miljöpåverkan vilket inte framgår i ärendet. Befintligt hus på 80 kvm ska ersättas av ett nytt hus på 500 kvm plus hårdgjorda ytor för kommunikation och inlastning, huvudsakligen i naturmark. Trots detta anser man inte heller att grönkompensation behövs. Stockholms stad har undertecknat ’Aahlborgåtagandet’ som innebär att förlorad naturmark ska kompenseras i samband med exploatering. Om man anser att grönmarkskompensation inte behövs i detta fall, när behövs det då?

Den moderatledda alliansen visar på detta sätt en brist på förståelse och respekt för kommunala processer och väl beprövade beslutsvägar. Föraktet mot demokratisk förankring och ett seriöst kommunalt arbete för långsiktiga kvaliteter är tydlig.

§7 Upphandling av driftentreprenad för Slakthusområdet. Slutrapport

Dnr2.6.1- 068/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som slutrapport.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Upphandling av lokalvård för fastigheten Klamparen 7, 8 och 11 samt gemensamhetsanläggningen GA: Klamparen (Tekniska nämndhuset). Genomförandebeslut

Dnr 2.6.1-272/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen för fastighetskontoret att upphandla och teckna avtal för lokalvård för Klamparen 7, 8 och 11 samt för gemensamhetsanläggningen GA: Klamparen, till en kostnad av ca 3,5 mnkr per år i maximalt fyra år.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Vi kräver att det ska vara krav på kollektivavtal och miljöpolicy för det företag som upphandlas. Vi förutsätter också att ingen svart arbetskraft används av såväl huvud-/generalentreprenör som för underentreprenörer.

§9 Försäljning av fastigheterna del av fastigheten Salem 5:68 och Ladvik 3:2, Salems kommun. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.2-164/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av del av fastigheterna Salem 5:68 och Ladvik 3:2 i Salems kommun för 12,2 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Försäljning av fastigheten Ektorp 2:3 i Haninge kommun. Genomförandebeslut

Dnr5.3.2-275/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Ektorp 2:3, belägen i Haninge kommun, till Haninge kommun för en överenskommen köpeskilling om 22,5 miljoner kronor, i enlighet med bifogat köpekontrakt till tjänsteutlåtandet.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Försäljning av fastigheten Lissma 4:33 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

Dnr5.3.2-222/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Lissma 4:33 i Huddinge kommun till Granby Koloniträdgårdsförening för en köpeskilling om nio miljoner kronor, i enlighet med bifogat koncept till köpekontrakt och uppdrar åt förvaltningschefen att slutföra försäljningen.

2 Fastighetsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden beslutar att avslå försäljningen av fastigheten Lissma 4:33 i Huddinge kommun samt därutöver anföra följande:

Fastigheten Lissma 4:33 eller Granby trädgårdskoloniområde, ligger mitt i den så kallade Södertörnskilen. Vår vision är att Södertörnskilen liksom de övriga gröna kilarna hålls intakt så som ett framtida stort, viktigt och unikt tätortsnära natur- och friluftsområde i den växande storstadsregionen. När andra trädgårdskoloniområden säljs och privatiseras så är det viktigt att några förblir kvar i stadens ägo.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden beslutar att avslå försäljningen av fastigheten Lissma 4:33 i Huddinge kommun samt där utöver anföra följande:

Fastigheten Lissma 4:33 eller Granby Trädgårdskolloni, ligger mitt i den så kallade Södertörnskilen. Vår vision är att Södertörnkilen liksom de övriga gröna kilarna håll intakt så som en framtida stort, viktigt och unikt tärtortsnära- och friluftsområde i den växande storstadsregionen.

Vi kan inte se att det görs några demokratiska vinster att staden säljer denna mark till koloniträdgårdsföreningen. Istället ser vi stora risker att det blir svårare för personer som i dag inte har kolonilott att kunna få en sådan när staden inte längre är rådig över marken. Det är viktigt att staden kan behålla makten över den mark vi i dag äger för att vi ska kunna föra en politik som minskar klyftorna i samhället. I detta ingår även möjligheten att bestämma arrendeavgifter och annat som om föreningen äger marken kan trissas upp till en nivå där människor med lägre inkomster inte kommer kunna få tillgång till en kolonilott. Vi ser i detta en djupt bekymmersam utveckling som den borgerliga alliansen har drivit sitt yttersta för att genomdriva. En politik som i mycket tycks syfta till att öka klyftorna istället för att minska dem. Det är djupt olyckligt

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Martin Michel (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericsson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§12 Försäljning av bostadsrättslägenhet på Reimersholmsgatan 73 på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr5.3.2-294/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna en försäljning av bostadsrätten till lägenhet nr 65 i HSB Bostadsrättförening Bränneriet i Stockholm, Reimersholmsgatan 73, Stockholm enligt upprättat överlåtelseavtal för 5,7 miljoner kronor.

2 Fastighetsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Försäljning av två sammanslagna bostadsrätter på Svartviksslingan i Bromma. Genomförandebeslut

Dnr5.3.2-309/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att slutföra försäljningen av bostadsrätterna till lägenheterna nr 2 och 18 i HSB Bostadsrättförening Tangen i Stockholm, Svartviksslingan 51, Bromma enligt upprättade överlåtelseavtal för 3,005 miljoner kronor.

2 Fastighetsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Rapport från förvaltningschefen

Rapporter från fastighetskontoret

Fastighetschefen Mikael Forkner ger information angående Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm.

Tf förvaltningschefen ger information angående arbetet med Lövsättra.

Tf förvaltningschefen ger information angående Huddinge kommun vilka utreder Gömmarens naturreservat i delen mot Masmoplatån.

Tf förvaltningschefen ger ekonomisk månadsrapport - specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos. Uppföljning av budget 2010.

Tf förvaltningschefen informerar om att fastighetskontoret under en tid iordningställt Sturehovs slott inför Kronprinsessans bröllop.

§15 Delegering i brådskande ärenden

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt nämndens gemensamma förslag:

1 Ordförande Kristina Alvendal (M) samt vice ordförande Martin Michel (MP) ges i uppdrag av nämnden, att enligt av nämndens lämnade direktiv, underteckna brådskande handlingar på nämndens vägnar mellan fastighetsnämndens sammanträden den 15 juni till den 24 augusti 2010. Dessa beslut anmäls vid nästkommande sammanträde i augusti.

Enligt kommunallagen 6 kap 36 § samt kommunal författningssamling för Stockholm (2008:12) 20 §.

§16 Övriga frågor

Ordförande Kristina Alvendal (M) tackar Fastighetschefen, Mikael Forkner, som slutar sin tjänst på fastighetskontoret och Stockholms stad.

Ordförande Kristina Alvendal (M) önskar alla en trevlig sommar