Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2010-08-24

Sammanträde 2010-08-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2010

5 Projekt Samverkanscentralen. Markanvisning av Kristinebergs Slott 11 m.fl. till fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut för fortsatt planering. Startpromemoria för planläggning av Samverkanscentral och kontorsbebyggelse i stadsdelen Kristineberg. Inriktningsbeslut för lokalisering (Fsk + Expl + Sbk + Tk)

6 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark till Stockhome fastighetsförvaltning AB med anledning av genomförandet av Stockholmsarenan (Fsk + Expl) *

7 Fler gatumarknader ger en mer levande stad. Svar på skrivelse från Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Lars Wyke (KD)

8 Revidering av stadens basnyckeltal. Svar på remiss

9 Öppna standarder - tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektronisk format. Svar på remiss

10 Renovering av läckande fasader samt tak mot Drottninggatan på fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Genomförandebeslut

11 Nybyggnation av kök och renovering av Långholmens restaurang. Lägesrapport

12 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 1 september 2010.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till fastighetsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den10 augusti 2010 och den 24 augusti 2010 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-022/2010

Delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2010-04-14 – 2010-08-02 enligt förteckning från den 3 augusti 2010 anmäls.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmälan av handikapprådets protokoll

Dnr1.1.3-003/2010

Protokoll nr 3/2010 från fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråd från den 24 maj 2010 anmäls.

§5 Projekt Samverkanscentralen. Markanvisning av Kristinebergs slott 11 m.fl. till fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut för fortsatt planering. Startpromemoria för planläggning av Samverkanscentral och kontorsbebyggelse i stadsdelen Kristineberg. Inriktningsbeslut för lokalisering

Dnr FN 5.2-077/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Fastighetsnämnden godkänner fortsatt planering av Samverkanscentralen och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. och ger fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering upp till 25 mnkr (inriktningsbeslut)

 2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna förslaget till fortsatt planering fram till genomförandebeslut

 3. Fastighetsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om detaljplan för Samverkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl.

Ärendets handling

Fastighetskontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande från 1 juli 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), vice ordföranden Martin Michel (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Maj-Len Eklund (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att i första hand återremittera kontorets förslag

 2. Uppdra åt kontoret att utreda en lämplig plats i ytterstaden för denna verksamhet samt i övrigt anföra följande:

Varför ska all offentlig verksamhet lokaliseras till innerstan? När den moderatledda alliansen lagt ner alla stadsdelsnämnder så blir det så. Vi ser gärna att mer av offentlig verksamhet kan förläggas i ytterstan. Vi ställer oss också frågande till hur klokt är det att samla alla stadens viktiga säkerhetsfunktioner i en byggnad? Hur går säkerhetstänkandet i dessa avseenden? Vilka ytterligare hot kan man tänka sig på såväl kort som lång sikt?

Storskaligt och centraliserat kan ge vissa kortsiktiga ekonomiska fördelar. Men vilka fördelar kan det ge i andra avseenden? Har alla säkerhetsaspekter utvärderats?

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Maj-Len Eklund (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Maj-Len Eklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl.(S) och Maj-Len Eklund (V) enligt följande:

Vi hade gärna sett att denna verksamhet liksom annan offentligfinansierad verksamhet förläggs till ytterstaden.

Vi ställer oss också frågande till hur klokt är det att samla alla stadens viktiga säkerhetsfunktioner i en byggnad och på en plats i en tid av ökande internationella påtryckningar och befarade hot? Hur går säkerhetstänkandet i detta avseende? Vilka hot kan man tänka sig på såväl kort som lång sikt kan uppkomma? Storskaligt och centraliserat kan ge vissa ekonomiska fördelar. Men vilka fördelar ger det i andra avseenden? Har alla säkerhetsaspekter utvärderats?

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP), Bengt Sandbergs m.fl.(S) och Maj-Len Eklunds (V) särskilda uttalande.

§6 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark till Stockhome fastighetsförvaltning AB med anledning av genomförandet av Stockholmsarenan m.m.

Dnr5.3.3-392/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna avtal mellan Stockhome fastighetsförvaltning AB samt Stockholms stad genom dess exploaterings- och fastighetsnämnder med anledning av genomförande av Stockholms­arenan m.m.

 2. Fastighetsnämnden godkänner att bergrummet på fastigheten Enskede Gård 1:1 överförs från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) och Maj-Len Eklund (V) enligt följande:

Vi vill hänvisa till våra tidigare beslut och reservationer i fastighetsnämnden och i Kommunfullmäktige.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) och Maj-Len Eklunds (V) särskilda uttalande.

§7 Fler gatumarknader ger en mer levande stad. Svar på skrivelse från Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Lars Wyke (KD)

Dnr 1.6-183/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att tillsammans med trafikkontoret utreda vidare de föreslagna platserna som Järnvägsparken, Kulturhuset, Blaiseholmstorg, Mariatorget, Södermalmsallén och Åsö Vuxengymnasium, samt föreslå en taxesättning för gatumarknader.

Ärendets handling

- Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 juni 2010.

- Skrivelse, Föreningen Södermalmsparkernas vänner, inkom 24 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Daniel Forslund (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj-Len Eklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag

 2. Uppdra åt kontoret att utreda och föreslå ytterligare platser i ytterstaden som kan fungera som marknadsplatser samt i övrigt anföra följande:

Det är synd att en bra idé om fler marknadsplatser i staden behandlats på det sätt som nu sker. Endast ett antal marknadsplatser i innerstaden föreslås trots att skrivelsens rubrik talar om ’Fler gatumarknader ger en mer levande stad’ och att evenemang, torghandel och folkliv är viktigt i en levande stad. Stockholms stad består även av en ytterstad som bekant.

I förslaget står förvisso att förslaget ska ses som ett första steg. Vi föreslår att kontoret omgående får ett uppdrag att föreslå fler marknadsplatser även i förorterna. Kontoret bör utgå från Översiktsplanens så kallade ’utvecklingsområden, noder och Tyngdpunkter’. Det gäller Hammarby Sjöstad, Gullmarsplan, Kista C, Brommaplan, Farsta C, Fruängen C, Spånga torg, Ulvsunda, Telefonplan, Skärholmen C, Älvsjö, Högdalen c, Norra Djurgårdsstan och förövrigt även platser i Norra Stationsområdet och på Nordvästra Kungsholmen. Då skulle förslaget leva upp till både Kommunallagen, Översiktsplanen och idén om att hela Stockholms stad ska leva.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj-Len Eklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP), Bengt Sandbergs m.fl. (S) och Maj-Len Eklunds (V) förslag till beslut.

§8 Angående remissen om Revidering av stadens basnyckeltal. Svar på remiss

Dnr1.6-317/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 juli 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl.(S) och Maj-Len Eklund (V) enligt följande:

Vi har i tidigare sammanhang kritiserat kontorets brist på beaktande av diskriminering, lika rätt, kompetens och mångfald, när det gäller tillsättning av chefer. Det strider mot arbetsmiljölagen och stadens egna föreskrifter och det finns risk att viktig kompetens går förlorad. Vi tycker även att alla stadsdelsnämnder borde fått lämna remissvar då stadsdelarna ser olika ut och har olika behov. 3 av 14 stadsdelsnämnder är ett alltför litet urval för en så viktig remiss som just denna.

Vi saknar basnyckeltal för andra viktiga kriterier så som grönytekompensation, energiförbrukning, investeringsmedel för GC-trafik/biltrafik och miljöarbetet i stort för att minska klimatpåverkan (det finns riksdagsbeslut på klimatmål och minskning av CO2-utsläpp).

Inom personalområdet borde det vara av intresse att ha nyckeltal om tillexempel andelen timanställningar och andel heltidsanställningar samt andel av den kommunalt finansierade verksamheten som omfattas av kollektivavtalet respektive den grundskyddade meddelarfriheten.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP), Bengt Sandbergs m.fl. (S) och Maj-Len Eklunds (V) särskilda uttalande.

§9 Öppna standarder – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektronisk format. Svar på remiss

Dnr 1.6-316/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Öppna standarder – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format”.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Michel (MP) och Maj-Len Eklund (V) enligt följande:

Vi tycker kontoret har skrivit ett utmärkt remissvar. Viktiga synpunkter rörande säkerhetsaspekter och tillgänglighet har lämnats vilket vi tycker är viktigt och håller med om. Att kommunstyrelsen skickar ut en remiss som är svår att överblicka och förstå är minst sagt anmärkningsvärt när det finns goda riktlinjer och mycket sagt om hur sådana dokument ska skrivas.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) och Maj-Len Eklunds (V) särskilda uttalande.

§10 Renovering av läckande fasader samt tak mot Drottninggatan på fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Genomförandebeslut

Dnr 4.4-349/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt chefen för fastighetskontoret att upphandla tak- och fasadrenovering på fastigheten Skansen 23, Teaterhuset, till en bedömd kostnad om 13 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 juli 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§11 Nybyggnation av kök och renovering av Långholmens restaurang, fastigheten Alstavik 1. Lägesrapport

Dnr 4.4-114/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande rapport gällande nybyggnation av kök och renovering av Långholmens restaurang.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att utöka kostnadsramen för projektet med 8 mnkr kronor till totalt 33 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 juli 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) och Maj-Len Eklund (V) enligt följande:

Vi ser detta som ett resultat av den moderatledda alliansens politik att sänka skatterna främst till de som redan är mest välbeställda och som dessutom i mindre grad behöver nyttja stadens resurser och service. Effektiviteten i stadens förvaltningar har ökas främst genom stora pensionsavgångar där mycket viktig kompetens gått förlorad samt genom att minimera intern kontroll, uppföljning och feedback. Nu är det i stort sett bara revisorerna som gör detta viktiga arbete. Det är uppenbart för oss att Alliansen genom sin rotel inte tar till sig revisorernas kritik genom att inte ge kontorets personal de resurser och stöd de behöver. Detta är helt oacceptabelt.

Med tanke på att fastighetsnämnden redan tidigare fått allvarlig kritik från revisorerna när det gäller entreprenadupphandlingar, projektledning och internkontroll så är detta ärende mycket besvärande. Kontoret måste överväga om det finns andra alternativ, att köpa in projektledningstjänster med nödvändig kompetens alternativt att ge egna projektledare mer utbildning och stöd.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) och Maj-Len Eklunds (V) särskilda uttalande.

§12 Rapport från förvaltningschefen

Ekonomisk rapport lämnas.

Lägesrapport angående Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm.

Inget brådskande ärende anmälas vid dagens sammanträde då inga delegationsbeslut av ordföranden och vice ordföranden har fattas sedan senaste sammanträdet.

§13 Övrigt

Gunnel Färm (S) begär information om regelverket kring torghandeln från kontoret.

Vice ordföranden Martin Michel (MP) begär redovisning angående energieffektiviseringen angående konverteringar som gjorts till bland annat bergvärme anläggningar.

Ordföranden Kristina Alvendal (M) tackar Hans Pettersson för sin insats som Tf förvaltningschef.

Beslut

Fastighetsnämnden uppdrog åt fastighetskontoret att besvara frågorna vid ett kommande sammanträde.