Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2011-08-30

Sammanträde 2011-08-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2011

5 Anmälan av ändrad tid för möte med fastighetsnämnden och "Miljö- och hälsoskyddsnämnden och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor"

6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2010

7 System för intern kontroll vid fastighetskontoret - uppdatering

8 Inventera möjligheterna till att upprätta studentbostäder inom det befintliga beståndet. Svar på skrivelse

9 Remiss av TPA-utredningens betänkande, fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44). Svar på remiss

10 Samråd avseende Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning (dnr 2010-11401-51). Svar på remiss

11 Fallolyckan på Stockholms Stadion. Slutrapport

12 Förlängning av hyresavtal inom fastigheten Pilträdet 11 avseende utbildningsnämnden. Genomförandebeslut

13 Upprustning och hyresgästanpassning för fastigheten Strömsborg 1. Genomförandebeslut

14 Försäljning av fastigheten Smedsslättens Gård 1 i Bromma. Inriktningsbeslut

15 Försäljning av fastigheten Grangården 1 i Hägersten. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.2-038/2011
Värdering Sekretess
Enligt 19 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

16 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 6 september 2011 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 19 augusti 2011 och den 30 augusti 2011 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från den 8 augusti 2011

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 augusti 2011.

§4 Protokoll 3/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 23 maj 2011 anmäls.

Protokoll 3/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 23 maj 2011 anmäls.

§5 Anmälan av ändrad tid för möte med fastighetsnämnden och ”Miljö- och hälsoskyddsnämnden och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor”

Dnr 1.1.3-384/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner anmälan om att fastighetsnämnden och ”Miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor” ändrar mötestiden från den 22 november 2011 till den 27 september 2011.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2010

Dnr1.6-206/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

Fastighetsnämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Elisabeth Svenssons (C) förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets yttrande över årsrapport 2010.

2 Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets yttrande över årsrapport 2010 till revisorerna.

3 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Samt därutöver anföra:

Revisorernas årsrapport är i huvudsak positiv, men innehåller även kritik. Revisorerna konstaterar att nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande samt att styrningen, uppföljningen och kontrollen är tillräcklig. Men revisorerna anser samtidigt att det verksamhetsmässiga resultatet inte är helt tillfredsställande. Nämnden tar dessa påpekanden på stort allvar.

Kritiken som revisorerna för fram handlar främst om målen ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas” samt ”Stockholm skall upplevas som en ren, vacker och trygg stad”, där revisorerna inte delar uppfattningen att målen har uppfyllts fullt ut. Revisorernas kritik är förståelig då inte alla av nämndens egna målsatta indikatorer, på respektive område, har uppnåtts.

Vi förväntar oss att kontoret skyndsamt rättar till de brister som revisionsrapporten tar upp, så att staden kan leva upp till sina högt ställda mål. Kontoret ska även fortlöpande informera nämnden kring hur arbetet fortskrider. Det är särskilt viktigt att fastighetskontorets arbete med energieffektiviceringarna nu ges högsta prioritet. Staden ska vara ett föredöme i miljöarbetet och här spelar fastighetskontoret en viktig roll.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 juni 2011. Kontoret föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets yttrande över årsrapport 2010.

2 Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets yttrande över årsrapport2010 till revisorerna.

3 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

- i huvudsak godkänna fastighetskontorets yttrande över årsrapport 2010,

- följa upp och beskriva det strategiska underhållsarbetet i ett särskilt ärende per år

- utveckla sitt system för uppföljning

- utöver detta anföra:

Stadens revisorer påtalar i sin årsrapport flera oroande brister i fastighetsnämndens verksamhet. Revisorernas iakttagelser bör tas på största allvar, och bristerna åtgärdas skyndsamt. Några av revisorernas mest anmärkningsvärda synpunkter gäller det otillräckliga underhållet och den långsamma energieffektiviceringen av stadens fastigheter.

Energieffektiviceringen i stadens fastigheter går alldeles för trögt. Samtidigt har fastighetsnämnden felaktigt angett att målet om en hållbar livsmiljö har ”uppfyllts helt”, trots att indikatorerna för det aktuella målet inte uppfyllts. Den styrande alliansen har visserligen satt upp relativt låga målsättningar. Förseningarna är dock så är så omfattande att fastighetsnämnden måste ändra sina prioriteringar om målen ska kunna nås.

Underhållet av stadens fastigheter är fortsatt eftersatt. Revisorerna understryker vikten av att underhållet ges större utrymme i planeringen och uppföljningen. Under flera år har den styrande alliansen använt bristande underhåll som ett skäl för att sälja ut fastigheter. Det är ett samband som måste brytas, och som bryts bäst genom att underhåll prioriteras också i praktiken.

Ansvaret för stadens otillräckliga system för intern kontroll faller tillbaka på bristande politisk styrning. Revisorerna ger nämnden på flera punkter kritik för att man betraktat mål som helt uppfyllda, fastän indikatorerna för målen inte uppnåtts. Som svar på kritiken skriver fastighetskontoret att bedömningen av om målen har uppfyllts generellt är subjektiv. Kontoret skriver att: ”några riktlinjer från staden finns inte hur målbedömningen ska göras”. Det bör ses som en allvarlig kritik mot det system som styr staden. Målstyrning fungerar bäst om alla är ense om vad ett mål är och hur det uppfylls.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Elisabeth Svenssons (C) förslag.

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§7 System för intern kontroll vid fastighetskontoret – uppdatering

Dnr 1.5-326/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden antar fastighetskontorets reviderade förslag till system för intern kontroll.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 1 juli 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§8 Inventera möjligheterna till att upprätta studentbostäder inom det befintliga beståndet. Svar på skrivelse

Dnr 1.6-276/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh (M) och Elisabeth Svensson (C) om att inventera möjligheterna till att upprätta studentbostäder inom det befintliga beståndet.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att utreda möjligheterna att inrymma tillfälliga studentbostäder i befintliga byggnader och montage av tillfälliga paviljonger på fastighetskontorets mark.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 juli 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

-Uppdra åt fastighetskontoret att utreda möjligheterna att inrymma studentbostäder i befintliga byggnader på fastighetskontorets mark

-Uppdra åt fastighetskontoret att tillsammans med stadsbyggnadskontoret utreda möjligheterna att upprätta tillfälliga paviljonger fram till byggstart på mark där bygglov getts men ännu inte utnyttjats.

Miljöpartiet är positiva till att Fastighetskontoret påbörjar ett utredande av ett eventuellt upprättande av tillfälliga studentbostäder i fastigheter och på mark kontoret förfogar över. Samtidigt är vi kritiska till bristen på politisk styrning av den långsiktig planering som krävs för att möta den rekordhöga studentbostadsbristen.

Vi ser gärna att kontoret fortsätter arbetet med att inventera fastigheter som skulle kunna byggas om till studentbostäder, och att den inventeringen tydligt görs mot bakgrund av den akuta situationen. Långsiktigt krävs dock en i grunden annorlunda bostadspolitik i staden, där byggande av hyres- och studentlägenheter prioriteras betydligt högre och där resurser avsätts för det.

3) Sonja Pagrotsky (S) och Mattias Ericson (V) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

- Uppdra åt fastighetskontoret att utreda möjligheterna att inrymma studentbostäder i befintliga byggnader på fastighetskontorets mark

- Uppdra åt fastighetskontoret att tillsammans med stadsbyggnadskontoret utreda möjligheterna att upprätta tillfälliga paviljonger fram till byggstart på mark där bygglov getts men ännu inte utnyttjats.

Vi är positiva till att Fastighetskontoret påbörjar ett utredande av ett eventuellt upprättande av tillfälliga studentbostäder i fastigheter och på mark kontoret förfogar över. Samtidigt kan vi konstatera att det är tråkigt att ett sådant arbete inte påbörjats i tid utan att vi nu befinner oss mitt i ytterligare en terminsstart med rekordhög studentbostadsbrist. De fastigheter kontoret anser lämpliga för ombyggnad bör bli permanenta studentbostäder. Kontoret ska fortsätta arbetet med att inventera fastigheter som skulle kunna byggas om till studentbostäder.

De fastigheter kontoret ska utreda är sex till antalet, vilket innebär att de är relativt få. Därför föreslår kontoret att tillfälliga bostäder ska upprättas, på mark kontoret förfogar över. Vi tror att tillfälliga bostäder är en bra akutlösning, men vi ser ett problem i att som kontoret föreslår använda barn- och ungas bollplaner. Våra unga har inte för många bollplaner, däremot är många bollplaner för dåligt underhållna. Att ställa barn och ungas behov av lek och god hälsa mot studenternas bostadsbehov är inte en särskilt klok väg.

Ett bättre sätt att hitta mark att uppföra tillfälliga bostäder på skulle kunna vara att använda sig av outnyttjade bygglov, på det sätt Malmö kommun gjort. Där har stadsbyggnadskontoret gjort en inventering av alla antagna detaljplaner som har byggrätter för bostäder som inte har utnyttjats. Detaljplaner som har gått vidare i bygglovsprocessen har tagits bort. Därefter har en schablonberäkning gjorts på hur många bostäder man kan få in den aktuella tomten. Med inventeringen som verktyg kan kommunen börja en dialog med markägarna för att få igång byggprocesserna, men det kommer att ta tid innan byggandet börjar. För ett bättre markanvändande skulle ytan kunna användas för tillfälliga bostäder fram till byggstart. En sådan inventering ska Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret gemensamt påbörja.

Att så fantasilöst som den borgerliga majoriteten stirrat sig blinda på nuvarande användningen av fastigheterna har lett till att de inte kunnat se att det kunnat finnas andra strategiska behov som skulle kunnat tillfredsställas. Därför står staden med mindre möjliga platser att placera studentbostäder på än om man inte bedrivit en ideologiskt motiverad utförsäljning av våra gemensamma tillgångar.

Vi vill också passa på att påpeka att det är precis denna problematik vi har pekat på när vi gång på gång upprepat att majoritetens massiva utförsäljningspolitik leder till minskad demokrati. När staden fört över makten över marken från demokratiska institutioner till privata händer har det demokratiska inflytandet minskat och möjligheten att tillgodose stadens invånare med vad de behöver gravt försvårats.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Elisabeth Svenssons (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Kunskap är Sveriges chans i globaliseringens tidevarv. Det är bland landets förskolor, skolor, högskolor och universitet som vi lägger grunden för framtidens välfärd. Det är därför positivt att Stockholm är Sveriges största studentstad. Det har aldrig funnits så många studenter i Stockholm som just nu. Det ställer krav på våra universitet, på bra studiemedel och en kvalitativ utbildning. Men det ökar också kraven på att bygga fler studentbostäder.

Många studenter har idag svårt att hitta bostad på den ort där de har blivit antagna till en utbildning. Behovet av fler studentbostäder är således stort. Vi vill gärna att fler studerar här och tar därför uppgiften om att bygga fler studentbostäder på stort allvar. Precis därför arbetar exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret utefter en långsiktig strategi som syftar till att öka tillgången av studentbostäder, och över 4000 nya studentbostäder väntas tillskapas under den kommande femårsperioden. Det är mycket bra, och kommer långsiktigt att förbättra bostadssituationen för Stockholms studenter betydligt, men vi behöver även få fram nya lägenheter snabbt.

Det är därför mycket glädjande att fastighetskontoret har hittat ett flertal tomter som är lämplig för tillfälliga paviljonger (exempelvis likt de som tidigare stod uppställda i Hammarby sjöstad). Nu måste det fortsatta arbetet ske skyndsamt, så att vi, där fastighetskontoret har rådighet över marken, kan få fram många nya studentlägenheter snabbt. Vår förhoppning är att detta åtminstone något kan mildra bostadsbristen bland studenterna, men är väl medvetna om att det krävs ytterligare åtgärder. Om Stockholm ska behålla sin tätposition som kunskaps- och vetenskapsstad krävs det en god tillgång till studentbostäder.

§9 Remiss av TPA-utredningens betänkande, fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44). Svar på remiss

Dnr 1.6-256/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen..

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

- Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna följande:

Fjärrvärmen i Stockholm är idag driftssäker, flexibel och utbredd. Utvecklingen är därför av vikt för Stockholms del. Det finns stort utvecklingspotential i fjärrvärmen, framförallt bör det bli mer kundvänligt med fjärrvärme. Utredningen Fjärrvärme i konkurrens lyckas inte tillgodose de behoven.

Staden har i likhet med andra kommuner gjort stora investeringar i infrastruktur för fjärrvärme. För Stockholms är det en relativt sett mindre kostnad än för många mindre kommuner, men likväl en investering. För att kommuner ska våga investera i exempelvis infrastruktur för miljövänligare energi krävs att rättsäkerhet och tilltro. Att som utredningen förelår öppna den infrastruktur som kommunerna investerat i för andra aktörer så att andra än investerarna får avkastningen för den aktuella investeringen är tveksamt ur det perspektivet. Ett skadat förtroende skulle kunna bli en mycket negativ konsekvens av de förslag som utredningen innebär. Den ekonomiska förlust som det riskerar att bli för mindre kommuner som investerat i fjärrvärme är svår att försvara. Det är ett perspektiv som saknas i utredningen.

Utredningen lämnar flera lösa trådar antyder utredningen att en avreglering kan få negativa konsekvenser ifråga om miljöeffektivitet och på vilket sätt systemet ska förenkla för kunderna är ännu otydligt. Vem som ska få vara leverantör på ett avreglerat fjärrvärmenät berör inte utredningen heller, ännu en öppen fråga som ur ett kundperspektiv är högst relevant.

Det är svårt att lämna ett positivt yttrande om utredningen. Den positiva effekt den önskar är ur ett kundperspektiv främst längre pris, men det är mer en förhoppning än en direkt konsekvens av utredningens förslag. Utredningen nämnder inte hur prisreglering ska gå till utan låter det blir en öppen fråga.

Det är därför svårt att anta att priserna, som på fjärrvärme gick upp med 32 % mellan 1996-2010, ska gå ner för att marknaden avregleras. Elmarknaden, som avreglerades under 90-talet, uppvisar dock inga sådana tendenser. Mellan 1996- 2010, medan fjärrvärmepriset ökade med 32 %, ökade elpriserna i Sverige med 186%. Utredaren själv skriver att priserna antagligen inte kommer att gå ner eftersom de idag inte är oskäligt höga. Mot den bakgrunden kan lägre priser knappast anses vara ett hållbart argument.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M), Elisabeth Svenssons (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§10 Samråd avseende Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning (dnr 2010–11401–51). Svar på remiss

Dnr 1.6-372/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen avseende Arkitektur Stockholm- En strategi för stadens gestaltning.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Arkitektur Stockholm, som är en strategi för stadens gestaltning som beskriver hur arkitekturen kan användas som verktyg i stadens fortsatta utveckling, kommer att bli ett centralt dokument när vi planerar framtidens Stockholm. Fastighetskontorets remissvar tar upp de delar av dokumentet som på något sätt berör fastighetskontorets verksamhet. Vi delar kontorets positiva grundsyn på upplägget med tematiska tillägg till översiktsplanen. Det råder inget tvivel om att det finns ett stort behov av de strategier som är tänkta att ingå i dokumentet och ambitionen om ökat samarbete och kunskapsutbyte både mellan stadens förvaltningar och gentemot externa aktörer är mycket bra. Vi delar dock också kontorets uppfattning om att Arkitektur Stockholm måste konkretiseras och fördjupas betydligt mer än i det liggande förslaget. Risken är överhängande att dokumentet inte kommer att få den betydelse, och ge den hjälp, som det är tänkt om detta inte sker. Det vore mycket olyckligt.

Fastighetsnämnden är en viktig aktör i stadens utveckling, då vi bland annat genom idrottsfastigheter, saluhallar, kulturinstitutioner och torg till stor del påverkar utformningen av stadens offentliga rum. De offentliga rummen spelar en viktig roll för stadens identitet och det är av mycket stor vikt att de både är tillgängliga och utformade på ett inbjudande sätt. Torghandel och kulturevenemang bidrar till att göra en yta intim och händelserik, men det kräver att ytan fylls av aktivitet. Vi vill därför att torgen ännu mer än idag ska kunna öppnas upp för kommers och kultur. Stockholms tomma ytor ska kunna fyllas med människor och aktivitet.

Fastighetskontoret har många viktiga åtaganden när det gäller stadens utveckling och måste även fortsatt spela en central roll i konkretiseringen av Arkitektur Stockholm.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet i Fastighetsnämnden har tagit del av samrådsunderlaget för Arkitektur Stockholm. I stora drag är samrådsförslaget bra och väl genomarbetat. Nedanstående vill Miljöpartiets representanter i Fastighetsnämnden särskilt uppmärksamma.

Ett vidgat synsätt Arkitektur Stockholm utstrålar stort fokus på gestaltning av stadens rum och byggda tillägg. Det övergripande synsättet borde vidgas och inkludera fler aspekter för att inte kännetecknas av kortsiktighet. Begreppet segregation borde nämnas och inkluderas i arbetet. En generell önskan inför det fortsatta arbetet med Arkitektur Stockholm är att tydligare beskriva Stockholms attraktiva stadsmiljö utifrån dess naturgeografiska förutsättningar och att lyfta upp dessa i diskussionen om hur vi når ett hållbart Stockholm och hur vi utvecklar stadens offentliga rum.

Ett integrerat synsätt I stadens strävan mot ett mer hållbart Stockholm och offentliga rum efterfrågar Miljöpartiet en större samverkan mellan stadens olika nämnder. Miljöpartiet önskar att stadens upphandlingar i högre grad integreras i samverkan med Exploateringsnämnd och Stadsbyggnadsnämnd och att dess upphandlingsformer utvecklas och tar hänsyn till livscykelkostnad, en långsiktig resurshushållning och en mångfaldsutveckling.

§11 Fallolyckan på Stockholms Stadion. Slutrapport

Dnr 4.3-158/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapporten angående fallolycka på Stockholms Stadion.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Förlängning av hyresavtal inom fastigheten Pilträdet 11 avseende utbildningsnämnden. Genomförandebeslut

Dnr3.1-262/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att förlänga hyresavtalet med utbildningsnämnden avseende lokal i fastigheten Pilträdet 11, Hantverkargatan 2 F, med ytterligare tre år enligt de villkor som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande.

2 Fastighetsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att underteckna hyresavtalet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§13 Upprustning och hyresgästanpassning för fastigheten Strömsborg 1. Genomförandebeslut

Dnr4.2.1-332/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra upprustning och hyresgästanpassning av fastigheten Strömsborg 1 till en bedömd kostnad om ca 8 mnkr.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§14 Försäljning av fastigheten Smedsslättens Gård 1 i Bromma. Inriktningsbeslut

Dnr 5.3.2-294/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att påbörja en försäljning av fastigheten Smedslättens Gård 1 i Bromma.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 26 juli 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Sonja Pagrotsky m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Nämnden avslår kontorets förslag till beslut och därtill anförs följande:

Det är häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen fortsätter att sälja ut Stockholm. Trots hård kritik, inte minst från stadens revisorer fortsätter majoriteten att genom försummat underhåll låta fastigheter förfalla och sedan använda förfallet som skäl för försäljning. Staden borde ha som ambition att vara Stockholms bästa fastighetsförvaltare, men det ingår tydligen inte i det majoriteten kallar strategisk fastighetsförvaltning.

Gång på gång kan vi konstatera att den nuvarande majoritetens strategi med ett lågt underhåll tycks ha ett politiskt syfte: Att ha som förevändning för försäljning. Ett dåligt underhåll och behöver aldrig bli ett skäl till försäljning. I det här fallet finns alternativ: Vi föreslår att fastighetskontoret får uppdraget utveckla fastigheten i stället för att avveckla den. Möjligetern till utveckling är många, allt från ungdom, idrott och föreningsverksamhet.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det finns goda grunder för detta, men att som huvudprincip att sälja ut så mycket som möjligt är inte en ansvarsfull, långsiktig politik.

2) Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Nämnden avslår förslaget till beslut samt därutöver anförs följande:

Under hela mandatperioden 2006-2010 såg vi en massiv utförsäljning av stadens egendomar utanför staden. Vi har hela tiden agerat emot dessa ideologiska utförsäljningar.

Den moderatledda majoriteten har inte mäktat med fler argument för denna inskränkning i demokratin än att ägandet inte är en del av staden kärnverksamhet och de fastigheter man privatiserat har inte ansetts ha ett strategiskt värde. Vad detta strategiska värde är har man märkligt nog aldrig definierat, något som också fått kritik från stadens revisorer.

Nu noterar vi att detta även drabbat stadens egendomar inom stadens gränser. Det är samma argument som anförs, och lika lite får vi veta om varför försäljningen ska ske. Fastigheten har inte ett strategiskt värde för staden.

Vi anser att denna utförsäljning av medborgarnas gemensamma egendomar är djupt olycklig och oåterkalleligt inskränker demokratin.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M), Elisabeth Svenssons (C) och vice ordföranden Jakop Dalundes m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Sonja Pagrotsky m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§15 Försäljning av fastigheten Grangården 1 i Hägersten. Genomförandebeslut

Dnr5.3.2-038/2011

Värdering Sekretess

Enligt 19 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att sälja fastigheten Grangården 1 i Stockholms kommun, för 5625 000 kronor.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 15 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Sonja Pagrotsky m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Nämnden avslår kontorets förslag till beslut och därtill anförs följande:

Det är häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen fortsätter att sälja ut Stockholm. Trots hård kritik, inte minst från stadens revisorer fortsätter majoriteten att genom försummat underhåll låta fastigheter förfalla och sedan använda förfallet som skäl för försäljning. Staden borde ha som ambition att vara Stockholms bästa fastighetsförvaltare, men det ingår tydligen inte i det majoriteten kallar strategisk fastighetsförvaltning.

Gång på gång kan vi konstatera att den nuvarande majoritetens strategi med ett lågt underhåll tycks ha ett politiskt syfte: Att ha som förevändning för försäljning. Ett dåligt underhåll och behöver aldrig bli ett skäl till försäljning. I det här fallet finns alternativ: Vi föreslår att fastighetskontoret får uppdraget utveckla fastigheten i stället för att avveckla den. Möjligetern till utveckling är många, allt från ungdom, idrott och föreningsverksamhet.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det finns goda grunder för detta, men att som huvudprincip att sälja ut så mycket som möjligt är inte en ansvarsfull, långsiktig politik.

3) Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Nämnden avslår förslaget till beslut samt därutöver anföra följande:

Under hela mandatperioden 2006-2010 såg vi en massiv utförsäljning av stadens egendomar utanför staden. Vi har hela tiden agerat emot dessa ideologiska utförsäljningar.

Den moderatledda majoriteten har inte mäktat med fler argument för denna inskränkning i demokratin än att ägandet inte är en del av staden kärnverksamhet och de fastigheter man privatiserat har inte ansetts ha ett strategiskt värde. Vad detta strategiska värde är har man märkligt nog aldrig definierat, något som också fått kritik från stadens revisorer.

Nu noterar vi att detta även drabbat stadens egendomar inom stadens gränser. Det är samma argument som anförs, och lika lite får vi veta om varför försäljningen ska ske. Fastigheten har inte ett strategiskt värde för staden.

Vi anser att denna utförsäljning av medborgarnas gemensamma egendomar är djupt olycklig och oåterkalleligt inskränker demokratin.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M), Elisabeth Svenssons (C) och vice ordföranden Jakop Dalundes m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Sonja Pagrotsky m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§16 Rapport från förvaltningschefen

- Förvaltningschefen informerar nämnden om att kontoret har påbörjat förarbetet med kommande årets direktiv.

§17 Övrigt

- Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) informerar nämnden om att då det gäller flytande bostäder för studenter pågår det diskussioner på stadsövergripande nivå.