Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2003-02-18

Sammanträde 2003-02-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Investeringsstöd till visst bostadsbyggande.

Remiss av departementspromemoria (S)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Revisionsrapporten ”Integrerat system för ledning och styrning. En bild av läget på gatu- och fastighetskontoret” (S)

7 Underlag för budget år 2004 och beräkningar för år 2005 och 2006 (A)

8 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2002 (A)

9 Utbyggnad av Lindhagensgatan. Genomförandebeslut. Återremiss (RI)

10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 12 och 14/2002 (RI)

11 Stöld av och ur motordrivna fordon på Valhallavägen på Östermalm. Skrivelse från Helena Bonnier (m) (RI)

12 Stomlinje 2:s dragning vid Norra Real. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

13 Lägesredovisning avseende programområdet Hjorthagen –Värtahamnen – Frihamnen – Loudden. Delgenomförande- beslut avseende fortsatt utredning m m (RI)

14 Tillfällig gångbro vid Norrtull. Uppdrag om komplettering med hissar (RI)

15 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2003 (RI)

16 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning av 2002 (RI)

17 Upprustning och förnyelse av Björns Trädgård på Södermalm. Genomförandebeslut (RI)

18 Tilläggsöverenskommelse avseende upplåtelse med tomträtt inom Mälarvarvsområdet på Långholmen (RI)

19 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltverket på Kungsholmen (RI) (utdelas)

20 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss. Återremiss från nämnden (RI)

21 Detaljplan för kv Fikonet m m på Södermalm. Remiss (RI)

22 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl (RI)

23 Detaljplan för del av Norra Länken, Norrtull-Roslagstull. Remiss (RI)

24 Samrådsförslag till detaljplan för bostäder i kv Harholmen m m vid Ekholmsvägen inom stadsdelen Skärholmen (RY)

25 Miljöhänsyn i byggandet. Remissvar av revisionsrapport (RY)

26 Vårbergsvägens viadukt vid Skärholmens centrum samt Ekholmskopplet, omisolering samt reparation av kantbalkar. Genomförandebeslut (RY)

27 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Delvis återremitterat (RY)

28 Ny detaljplan för del av kv Linaberg i Mariehäll. Remiss (RY)

29 Stigen vid sjön Trekantens södra sida. Skrivelse från Liljeholmens stadsdelsnämnd (RY)

30 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla. Inriktningsbeslut (RY)

31 Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenarbete för respektive vattenområde 2002 (RY)

32 Vision för Söderort. Lägesredovisning (RY)

33 Redovisning av försäljningen av småhustomträtter (RY)

34 Fler bostäder i Stockholm på statliga markområden och fastigheter. Uppdrag från nämnden (RY)

35 Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av fastig-heten Sjövik 5, Liljeholmen samt upplåtelse av mark med tomträtt till AB Familjebostäder (RY)

36 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut (RY)

37 Program för ny detaljplan för Huddingevägen m m i stadsdelarna Hagsätra och Rågsved. Remissvar (RY)

38 Riddersviks trädskola. Förutsättningar för fortsatt verksamhet (RY)

39 Tilläggsavtal till överenskommelse om tomträttsupplåtelse av fastigheten Hornafjord 4 i Kista samt detaljplan för del av kv Hornafjord (RY)

40 Tunnelbaneförlängning Hagsätra – Älvsjö. Översiktlig banutredning (RY)

41 Bebyggelse på Råcksta bollplan. Återremisser (RY)

42 Järva friområde. Remissutskick gällande inriktningsprogram för markanvändning och verksamheter (RY)

43 Önskemål om hastighetsbegränsning på Postiljonsvägen i Svedmyra (RY)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Tranbodarne 12 på Södermalm. Hemligt (SV)

45 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

46 Rivning av byggnad på fastigheten Smältrullen 6, Liljeholmen. Rivningsbeslut (F)

47 Lunda och Västberga terminalområden – transport- och varuflöden (St)

48 Överklagande av beslut att inte införa 30 km/tim på del av Enskedevägen och på Herrhagsvägen i Svedmyra (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Överklagande av beslut att inte införa 30 km/tim på del av Spånga Kyrkväg i Tensta (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 11/2002 (Pa)

51 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp). Bordlagt 4 februari 2003 nr 13 (RI)

52 Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Tegelviksgatan, Barnängsgatan, Nackagatan, Tengdahlsgatan och Alsnögatan (Pa). Bordlagt 4 februari 2003 nr 30 (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet

53 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet år 2003.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 9 och 4 februari 2003 nr 31

54 Trafikplan och trädplan för Södermalm.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och 4 februari 2003 nr 32 (RI).

55 Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:41.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 36 och 4 februari 2003 nr 39. (St)

56 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 4 februari 2003 nr 40. (RY)

57 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB.

Bordlagt 17 december 2002 nr 42 och senast 4 februari 2003 nr 41 (RY)

58 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006 (för närvarande vakant – tidigare Helena Bonnier (m) - resp Ingvar von Malmborg (mp)).

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 5 och senast 4 februari 2003 nr 45.
Mötesinformation

Justerat: 3 mars 2003
 
Roger Mogert                                                                  Sten Nordin
Närvarande:
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Madeleine Sjöstedt (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
 

Ersättare
 
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp)
Olivia Hasahya (s)
Martina Lind (fp), tjänstgörande
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Henrik Wallgren (m), §§ 1-44 och 46-58
Göran Wrene (s)
 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.
Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Barbro Collin, Göran Gahm, John Godberg, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Gunnar Jensen, Claes-Olle Rasmusson, Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Torkel Kjellman.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 4 mars 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Stombussarnas framkomlighetsproblem av ordföranden Roger Mogert (s).

 2. Dubbelriktad taxikö av ersättaren Björn Nyström (kd).

 3. Längre bussar sparar miljön och minskar trängseln av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om boendeparkeringstillstånd för bilpooler

-----------------------------------------------------------

Enhetschefen John Godberg vid gatu- och fastighetskontoret besvarade tidigare ställd fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om boendeparkeringstillstånd för bilpooler. Kontoret lovade återkomma med svar på kompletterande fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om möjligheten att utvidga boendeparkeringsområdet för bilpoolsbilar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om avveckling av p-förbudszonerna i ytterstaden

------------------------------------------------------------------

Enhetschefen John Godberg vid gatu- och fastighetskontoret besvarade tidigare ställd fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om avveckling av p-förbudszonerna i ytterstaden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om planerna för Norra Stationsområdet

----------------------------------------------------------

Ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp) önskade en muntlig redovisning om planerna för Norra Stationsområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att lämna begärd redovisning vid nämndens nästa sammanträde.

Fråga om uppsägning av kontrakt på lokaler i Hjorthagen-Värtahamnen-

Frihamnen-Loudden

----------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade tidigare ställd fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om uppsägning av kontrakt på lokaler i kv Shanghai inom rubricerade område och tidsplanen för exploatering av området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 11 februari 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 18 februari 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels medge förtroendevalda som så önskar att delta i Stockholms Hamnars seminarier om sjöfartens integrering i det europeiska transportnätet efter anmälan till nämndsekretariatet.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 03-010-81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Investeringsstöd till visst bostadsbyggande. Remiss av departementspromemoria

Dnr 03-720-137:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av finansdepartementets promemoria med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§6 Revisionsrapporten ”Integrerat system för ledning och styrning. En bild av läget på gatu- och fastighetskontoret”

Dnr 02-130-4158:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över revisionsrapporten ”Integrerat system för ledning och styrning. En bild av läget på gatu- och fastighetskontoret” till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Underlag för budget år 2004 och beräkningar för år 2005 och 2006

Dnr 03-110-224

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2004 och beräkningar för 2005 och 2006 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§8 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2002

Dnr 03-110-268

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen avseende 2002 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för år 2003 med 10 mkr p g a förskjutet projekt från år 2002 som inte kan inrymmas inom plan år 2003, s k ombudgetering (förv nr 181).

 3. Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

 4. Beslut i detta ärende justeras omedelbart p g a gällande tidsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Utbyggnad av Lindhagensgatan. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 99-601-801

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 91 mnkr (förväntad prisnivå) och investeringsinkomster om 40 mnkr enligt kontorets utlåtande samt ger kontoret i uppdrag att genomföra utbyggnad av Lindhagensgatan som esplanad (genomförandebeslut).

 2. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 12 och 14/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott

för den 12 november och 17 december 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Stöld av och ur motordrivna fordon på Valhallavägen, Östermalm. Skrivelse från Helena Bonnier (m)

Dnr 02-912-3996

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Helena Bonnier (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Helena Bonnier (m).

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§12 Stomlinje 2:s dragning vid Norra Real. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr 02-331-3998

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Lägesredovisning avseende programområdet Hjorthagen –Värtahamnen – Frihamnen och Loudden. Delgenomförandebeslut avseende fortsatt utredning m m

Dnr 02-511-757

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen och Loudden.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 15 mnkr avseende fortsatta utredningar m m under 2003 enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen och Loudden.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 15 mnkr avseende fortsatta utredningar m m under 2003 enligt kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga D3.

§14 Tillfällig gångbro vid Norrtull. Uppdrag om komplettering med hissar

Dnr 02-670-3205:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av möjligheterna att anordna hissar vid den tillfälliga gångbron vid Norrtull.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att ge kontoret i uppdrag att undersöka möjligheter att underlätta för gångtrafikanterna att ta sig över övergångsstället samt att därutöver anföra följande:

Tillgänglighet i trafikmiljön är oerhört viktigt. Åtgärder som underlättar för rörelsehindrade, äldre, skolklasser m fl att ta sig över övergångsstället bör därför undersökas. Det kan handla om längre perioder för gående, möjlighet att stanna på mittrefugen eller dylikt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§15 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

för den 9 januari 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§16 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning av 2002

Dnr 01-005-2200

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av arbetet inom Tillgänglighetsprojektet under 2002.

 2. Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Upprustning och förnyelse av Björns Trädgård på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 03-630-377

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga F.

§18 Tilläggsöverenskommelse avseende upplåtelse med tomträtt inom Mälarvarvsområdet på Långholmen

Dnr 99-410-455

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna tilläggsöverens­kommelse avseende tomträttsupplåtelse till Mälarvarvet Uthyrnings AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltverket på Kungsholmen

Dnr 02-006-243

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad utredning av alternativa lägen för asfaltverket i Hornsberg, Kungsholmen.

 2. Nämnden godkänner för sin del att asfaltverket i Hornsberg flyttas till kv Drivremmen, Västberga.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss. Återremiss

Dnr 02-512-2305:2

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kojan m m i Stadshagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Detaljplan för kv Fikonet m m på Södermalm. Remiss

Dnr 2000-512-04453

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss rörande ny detaljplan för kv Fikonet m m inom stadsdelen Södermalm, S-Dp 2002-09169-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss rörande ny detaljplan för kv Fikonet m m inom stadsdelen Södermalm, S-Dp 2002-09169-54.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§22 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl

Dnr 01-411-1788

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 till Svenska Bostäder, BESQAB och Folkhem.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§23 Detaljplan för del av Norra Länken, Norrtull-Roslagstull. Remiss

Dnr 2002-512-04070

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del tillstyrka förslag till detaljplan för Norra Länken, Norrtull – Roslagstull i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del tillstyrka förslag till detaljplan för Norra Länken, Norrtull – Roslagstull i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§24 Detaljplan för bostäder i kv Harholmen m m vid Ekholmsvägen inom stadsdelen Skärholmen. Planremiss

Dnr 02-512-1212:3

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till detaljplan för kv. Harholmen m m vid Ekholmsvägen inom stadsdelen Skärholmen.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden på planremissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslagtill beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att minskningar av den samlade park- och grönytan i möjligaste mån undviks. Ianspråktagen grönyta bör kompenseras i området.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§25 Miljöhänsyn i byggandet. Remissvar av revisionsrapport

Dnr 02-130-4160

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på revisionsrapporten Miljöhänsyn i byggandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på revisionsrapporten Miljöhänsyn i byggandet.

Reservation

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga J2.

§26 Vårbergsvägens viadukt vid Skärholmens centrum och Ekholmskopplet, omisolering samt reparation av kantbalkar. Genomförandebeslut

Dnr 03-620-320

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utföra underhållsarbeten på Vårbergsvägens viadukt och Ekholmskopplet enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Delvis återremitterat

Dnr 01-410-613

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta programarbete för nya bostäder och verksamheter som anpassas till bostäderna inom Vinsta företagsområde enligt i utlåtandet föreslagna riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Detaljplan för del av kv Linaberg i Mariehäll. Remiss

Dnr 02-512-4210

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§29 Stigen vid sjön Trekantens södra sida. Skrivelse från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 02-620-1354

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen från Liljeholmens stadsdelsnämnd med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att delge Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att uppdra åt kontoret att återkomma med en studie av huruvida stigen vid sjön Trekanten skall förses/har behov av fler dräneringstrummor samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden delar kontorets uppfattning att stigen längs Trekanten skall förbli en naturstig som är gångbar vid barmark. Breddning för att möjliggöra maskinell snöröjning och upplysning skulle göra att naturvärden förloras och manuell snöröjning är inte motiverad av kostnadsskäl.

Att hålla stigen i skick är ett gemensamt ansvar för stadsdelsnämnden som ansvarar för förbättrad skötsel och underhåll av befintlig dränering och för gatu- och fastighetsnämnden som ansvarar för att tillräckligt antal dräneringstrummor finns. Fler dräneringstrummor är nödvändiga för att möjliggöra en bättre avrinning. Som det nu är förvandlas stigen lätt till lervälling med klar risk för att stigen försvinner ner i sjön.

§30 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla. Inriktningsbeslut

Dnr 99-6302754

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra förslagen i idékatalogen.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att inom ramen för Kista Science Cityprojektet utarbeta en strukturplan för nordvästra delen av norra Järvafältet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenarbete för respektive vattenområde 2002

Dnr 03-007-476

Gatu- och fastighetskontoret m fl hade den 29 januari 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna förvaltningarnas och bolagets anmälan av rapporten Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenarbete för respektive vattenområde.

 2. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för redovisning till kommunfullmäktige.

 3. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna rapporten för kännedom till styrelsen för Stockholms Hamn AB, stadsdelsnämnderna i Stockholm, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, miljönämnden i Solna, styrelsen för Solna Vatten AB, miljö- och myndighetsnämnden i Sundbyberg, områdesnämnderna i Nacka, miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla, samt Länsstyrelsen i Stockholm och Naturvårdsverket.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Vision för Söderort. Lägesredovisning

Dnr 2002-511-263

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovisning för Vision för Söderort.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Redovisning av försäljningen av småhustomträtter

Dnr 1996-413-00871

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av försäljningen av småhustomträtter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt bilaga K.

§34 Fler bostäder i Stockholm på statliga markområden och fastigheter. Uppdrag från nämnden

Dnr 00-511-3656

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Sjövik 5, Liljeholmen samt upplåtelse av marken med tomträtt till AB Familjebostäder

Dnr 03-785-423

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del köpeavtal med JM AB för del av Sjövik 5 i Liljeholmen och en utökad investeringsram med 60 mnkr.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner köpeavtalet och medger en utökad investeringsram med 60 mnkr för gatu- och fastighetsnämnden.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar gatu- och fastighetsnämnden, genom gatu- och fastighetskontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för köpeavtalets fullföljande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del köpeavtal med JM AB för del av Sjövik 5 i Liljeholmen och en utökad investeringsram med 60 mnkr.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner köpeavtalet och medger en utökad investeringsram med 60 mnkr för gatu- och fastighetsnämnden.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar gatu- och fastighetsnämnden, genom gatu- och fastighetskontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för köpeavtalets fullföljande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt

ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§36 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Dnr 01-411-2185:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten till Skanska Mark och Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden godkänner att kontoret i samband med detaljplanearbetet för kv Jämlikheten arbetar fram ett förslag till lösning av trafik­föringen till och från Björkhagens golfbana.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra nybyggnad av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5 till en beräknad kostnad av 11 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§37 Program för ny detaljplan för Huddingevägen m m i stadsdelarna Hagsätra och Rågsved. Remissvar

Dnr 02-512-4220:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden på programförslaget för ombyggnad av Huddingevägen inom Hagsätra och Rågsved.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.


§38 Riddersviks trädskola. Förutsättningar för fortsatt verksamhet

Dnr 99-680-2761

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna förutsättningarna för verksamheten vid Riddersviks trädskola samt redogörelsen för ersättningstomter för Småa AB.

 2. Nämnden rekommenderar att stadsdelsnämnderna gör sina trädinköp hos Riddersviks trädskola.

 3. Nämnden beslutar att delge stadsdelsnämnderna beslut i detta ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna förutsättningarna för verksamheten vid Riddersviks trädskola samt redogörelsen för ersättningstomter för SMÅA AB, att rekommendera att stadsdelsnämnderna och övriga nämnder och bolag i staden där trädinköp kan bli aktuellt gör sina trädinköp hos Riddersviks trädskola, att delge stadsdelsnämnderna och övriga nämnder och bolag där trädinköp kan bli aktuellt beslut i detta ärende samt att därutöver anföra följande:

Den av den tidigare majoriteten beslutade nedläggningen av Riddersviks trädskola var ogenomtänkt, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Riddersviks trädskola levererade bra produkter till bra priser och verksamheten gick runt ekonomiskt. Träd från Riddersvik har fördelen att de vuxit upp i den jordmån och i det klimat där de sedan skall planteras om och transportsträckorna blir korta.

Riddersviks trädskola har under avvecklingsperioden, innan nedläggningsbeslutet ändrades, fört en tynande tillvaro. Det är nu angeläget att Riddersviks trädskola får tillfälle att etablera sig som trädleverantör och upprätta en kundkrets.

Gatu- och fastighetsnämnden rekommenderar därför stadsdelsnämnderna och övriga nämnder inom vars verksamhetsområde trädinköp kan bli aktuellt (ex.vis Kyrkogårdsnämnden) att göra sina trädinköp från Riddersviks trädskola.

Nämnden tar i och med detta beslut inte ställning till några konkreta platser för ersättning till SMÅA AB utan tar ställning när ärendena blir aktuella för behandling.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§39 Tilläggsavtal till överenskommelse om tomträttsupplåtelse av fastigheten Hornafjord 4 i Kista samt detaljplan för del av kv Hornafjord

Dnr 00-411-1886

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2003 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till tilläggsavtal till överenskommelse mellan staden och Activum Memory KB avseende tomträttsupplåtelse av fastigheten Hornafjord 4 i Kista.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Hornafjord, S-Dp 2001-04971-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Tunnelbaneförlängning Hagsätra – Älvsjö. Översiktlig banutredning

Dnr 03-333-305

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att översända utredningen om T- baneförlängningen Hagsätra-Älvsjö jämte kontorets utlåtande till SL och banverket för kännedom och beaktande vid kommande planeringsarbeten för projektet.

 2. Nämnden beslutar att, för kännedom, översända utredningen jämte

kontorets utlåtande till regionplane- och trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden jämte Vantör och Älvsjö stadsdelsnämnder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Bebyggelse på Råcksta bollplan. Återremisser

Dnr 01-770-3672

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan (genomförandebeslut).

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden anvisar den västra delen av Råcksta bollplan till Seniorgården AB för en tid av två år på i utlåtandet angivna villkor (inriktningsbeslut).

 4. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Järva friområde. Remissutskick gällande inriktningsprogram för markanvändning och verksamheter

Dnr 02-511-3799

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoren att remittera programförslaget till berörda stads­delsnämnder, föreslagna huvudmän och övriga berörda.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Önskemål om hastighetsbegränsning på Postiljonsvägen i Svedmyra

Dnr 02-360-3829:1

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma med en redovisning i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Staden följer idag vissa principer rörande ärenden av detta slag. Nämndens ambition är att 30-zoner ska inrättas i bostadsområden. För att garantera att staden följer en konsekvent linje bör detta enskilda ärende behandlas i samband med en redovisning av hur dessa kan utformas. Ärendet bör, när det återkommer, även redovisa vilka konsekvenser olika ställningstaganden får för trafiksituationen och trafiksäkerheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§44 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Tranbodarne 12 på Södermalm

Dnr 2000-4131-02587

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§45 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ersättaren Henrik Wallgren (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§46 Rivning av byggnad på fastigheten Smältrullen 6, Liljeholmen. Rivningsbeslut

Dnr 02-770-1939

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att riva förskolebyggnaden på fastigheten Smältrullen 6, Borrvägen 5-7, Liljeholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Lunda och Västberga terminalområden – transport- och varuflöden

Dnr 03-300-558

Gatu- och fastighetskontoret m fl hade den 29 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan av undersökningen om transport och varuflöden i terminalområdena Lunda och Västberga, ”Lunda och Västberga – transport och varuflöden”.

 2. Nämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i samarbete med näringslivskontoret och gatu- och fastighetskontoret initiera en utredning hos regionplane- och trafik­nämnden om lokalisering av framtida terminalområden inom staden och i regionen.

 3. Nämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta en strategi för stadens terminalområden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Överklagande av beslut att inte införa 30 km/tim på del av Enskedevägen och på Herrhagsvägen i Svedmyra

Dnr 02-360-597

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna utlåtandet till länsstyrelsen med begäran att överklagandet lämnas utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma med en redovisning i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Staden följer idag vissa principer rörande ärenden av detta slag. Nämndens ambition är att 30-zoner ska inrättas i bostadsområden. För att garantera att staden följer en konsekvent linje bör detta enskilda ärende behandlas i samband med en redovisning av hur dessa kan utformas. Ärendet bör, när det återkommer, även redovisa vilka konsekvenser olika ställningstaganden får för trafiksituationen och trafiksäkerheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§49 Överklagande av beslut att inte införa 30 km/tim på del av Spånga Kyrkväg i Tensta

Dnr 01-360-2477:2

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar utlåtandet till länsstyrelsen med begäran att överklagandet lämnas utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma med en redovisning i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Staden följer idag vissa principer rörande ärenden av detta slag. Nämndens ambition är att 30-zoner ska inrättas i bostadsområden. För att garantera att staden följer en konsekvent linje bör detta enskilda ärende behandlas i samband med en redovisning av hur dessa kan utformas. Ärendet bör, när det återkommer, även redovisa vilka konsekvenser olika ställningstaganden får för trafiksituationen och trafiksäkerheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§50 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 11/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 19 december 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§51 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp).

Dnr 2002-410-04197

Bordlagt 4 februari 2003 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på Per Bolunds skrivelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Hastighetsbegränsning till 30 km/h på Tegelviksgatan, Barnängsgatan, Nackagatan, Tengdahlsgatan och Alsnögatan

Dnr 02-360-3337

Bordlagt 4 februari 2003 nr 30

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att hastighetsbegränsning 30 km/h införs på Tegelviksgatan, Barnängsgatan, Nackagatan, Tengdahlsgatan och Alsnögatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§53 Val av ledamöter samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet år 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att till ledamöter samt ordförande och vice ordförande i nämndens kollektivtrafikutskott välja följande:

Margarita Pulido (s), ordförande

Helena Bonnier (m), vice ordförande

Claes Fleming (fp), ledamot

Åsa Romson (mp), ledamot

Mats Rosén (kd), ledamot

Ann-Marie Strömberg (v), ledamot

§54 Trafikplan och trädplan för Södermalm.

Dnr 02-370-428

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och 4 februari 2003 nr 32

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Maria-Gamla Stans stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 samt skrivelser från Gunnar Jernberg den 31 januari 2003 och Södra Stations trafikgrupp inkommen den 4 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

 2. Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Södermalm.

 3. Nämnden antar kontorets förslag till trädplan för Södermalm.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets bearbetade förslag till beslut rörande området kring Götgatan mellan Hornsgatan och Noe Arksgränden (Götgatsbacken), att östra och norra sidan av Mosebacke torg görs till gågata, att uppdra åt kontoret att se över möjligheter att tydligare förbinda Medborgarplatsen med Björns trädgård i enlighet med nedanstående, att bordlägga övriga delar av Trafikplan för Södermalm, att godkänna kontorets förslag till Trädplan för Södermalm samt att därutöver anföra följande:

Götgatsbacken är ett av de områden i innerstaden där behovet av åtgärder för en levande stad är mest brådskande. Området är också ett av de mest populära att promenera i bland stockholmarna. Att göra Götgatsbacken till gågata bidrar med nödvändiga förutsättningar för såväl nöjesliv som handel. Samtidigt underlättas transporter till bostäder och företag i området. Det är därför av största vikt att planen genomförs så skyndsamt som möjligt.

Även Mosebacke torg är en av de mest populära områdena att vistas och flanera i. Området tjänar därför på att torgkänslan förstärks samt att kontakten mellan torget och kulturinstitutionerna ökas. Genom att införa gågatubestämmelser på torgets östra och norra del åstadkoms detta utan att parkeringsmöjligheterna i området försämras.

Just eftersom området kring Medborgarplatsen är så omtyckt av stockholmarna finns det behov av att tydligare förbinda torget med Björns trädgård, både utseendemässigt och i att prioritera gångtrafikanter framför bilister. Framkomlighet och trafiksäkerhet bör också förbättras för gående och cyklister både i övergången mellan Medborgarplatsen och Björns trädgård och i korsningen Götgatan/Folkkungagatan.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Berthold Gustavsson (m) och tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp) och tjänstgörande ersättaren Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§55 Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:41.

Dnr 2002-334-02118

Bordlagt 21 januari 2003 nr 36 och 4 februari 2003 nr 39.

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 27 november 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§56 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503:2-3

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 4 februari 2003 nr 40

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB

Dnr 02-413-246

Bordlagt 17 december 2002 nr 42 och senast 4 februari 2003 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal för tennishall och garage vid Racketen 8 i Alvik med Salktennis AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av detaljplanen inklusive försäljning av marken i enlighet med i kontorets utlåtande angivna villkor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma med en redovisning i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Ianspråktagen grönmark ska kompenseras i området. Ärendet bör därför kompletteras med förslag på var och hur sådan kompensation kan ske.

Reservation.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§58 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 5 och senast 4 februari 2003 nr 45

Protokollsutdrag

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att hos kommunstyrelsen föreslå Birgitta Rydell (fp) till ledamot och Märit Jäderberg (m) till ersättare i Stockholms konstråd.