Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-03-27

Sammanträde 2008-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00

Tema - Andris Rozenbachs och Per Lövendahl från Exploa Läs mer...teringskontoret informerar om nya bostäder i Axelsberg och Örnsberg samt gatuarbeten utmed Hägerstensvägen

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Ansökningar om verksamhetsbidrag 2008

3 Förlängning av avtal för Djur och Kul i Stockholm AB samt revidering av aktivitetsplanen gällande parkleksverksamhet

Dnr 112-2008-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Förlängning av avtal gällande driften av Gröndals ungdomsgård

5 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2007

6 Upphandling av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin

7 Redovisning av omstruktureringskostnader i samband med stadsdelsförvaltningens flytt till Telefonvägen 30

Remissärenden

8 Vårdnadsbidrag i Stockholms stad

9 Valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Anmälningsärenden

11 Revisionsplan 2008 - Inriktning för 2009-2011

12 Rapporter om intern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

13 Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll från den 25 mars 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från handikapprådet

Protokoll från den 19 mars 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Anmälan av tjänstemannabeslut

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för februari 2008.

Slutet sammanträde

18 Upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

Dnr 61-2008-103 Omedelbar justering

19 Upphandling av driften av tre öppen förskolor - godkännande av förfrågningslunderlag

Dnr 41-2008-103 Omedelbar justering

21 Nedläggning av faderskapsärende

22 Yttrande till tingsrätt i adoptionsärende

23 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Uppdrogs åt ordföranden Abit Dundar (fp) och vice ordföranden Jan Wallman (s) att justera dagens protokoll.

Ordföranden tillkännagav att protokollet från dagens möte ska justeras den 4 april 2008 och att protokollet från sammanträdet den 14 februari 2008 justerades den 25 februari 2008.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Ansökningar om verksamhetsbidrag 2008

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljar lokala föreningar verksamhetsbidrag i enlighet med förvaltningens förslag som redovisas i tjänsteutlåtandet daterat 20 februari 2008, dock med följande undantag:

Stadsdelsnämnden beviljar Fenix 300 tkr i verksamhetsbidrag

Stadsdelsnämnden beviljar Brännkyrka Veteranring 8,5 tkr i verksamhetsbidrag

Stadsdelsnämnden beviljar inte ansökan om verksamhetsbidrag till Media-re-agera.

2. Stadsdelsnämnden avslår ansökan om verksamhetsbidrag från:
Föreningen Amatörbokbindare i Hägersten, Stockholmspolisens IF/judo, Stockholm Läns Dövas pensionärsförening, Svensk-Amhariska föreningen samt Transforma.

3. Stadsdelsnämnden beviljar stadsdelsområdets familjedaghem och förskolor ett generellt bidrag tilldelas 51 kr per barn till kulturaktiviteter; totalt: 180 tkr.

4. Stadsdelnämnden beviljar inte hyresbidrag från och med 2009,
utan erbjuder pensionärsföreningarna att använda förvaltningens
befintliga lokaler.

5. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Stadsdelsnämnden ska i samverkan med det lokala föreningslivet och andra aktörer erbjuda en mångfald av verksamhet för barn och ungdomar. Mångfalden berikar det lokala kulturlivet i stadsdelen som är värdefullt för medborgarna. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit ett enhälligt beslut om nya riktlinjer för bidrag till föreningar. Enligt de nya riktlinjerna skall verksamheter som är riktade till barn och ungdom, äldre och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras. Förvaltningen har fördelat resurserna enligt riktlinjerna. fördelat resurserna

Med de begränsade ekonomiska resurserna måste nämnden göra olika överväganden. Vi vill poängtera att det är viktigt att ekonomiskt stöd går till verksamheter som aktiverar äldre och erbjuder sociala aktiviteter i syfte att erbjuda en rikare social samvaro för äldre inom vår stadsdel. Därför är det bra att förvaltningen gör en översyn av lokaler under 2008. Det är också viktigt att det sker en tydlig kommunikation med pensionärs-föreningar att nämnden från och med 2009 inte kommer att bevilja hyresbidrag.

Enligt kommunfullmäktiges beslut skatt lokala bidrag ges till verksamheter som bedöms vara värdefulla och ett komplement till stadens egna verksamheter. Majoriteten bedömer att Fenix är en sådan verksamhet och därför anser alliansen att Fenix ska få bibehålla samma ekonomiska stöd som förra året.

På grund av begränsade ekonomiska resurser gör nämnden en bedömning och finner att Media-re-agera inte är en väletablerad förening vilket är ett kriterium för att uppfylla kraven för att erhålla verksamhetsbidrag, därför avslås ansökan.

Det är viktigt att det framgår i ansökan för flera pensionärs-organisationer hur många medlemmar varje förening har. Detta för att kunna göra ett korrekt beslut och väl avvägt politiskt ställningstagande. Förvaltningen ska därför i beredningen inför 2009 års bidrag väga in antalet medlemmar då förslag till bidrag behandlas i nämnden.

Ärendet

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja det lokala kultur- och föreningslivet i stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. Bidrag kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver. Bidraget ska utgöra ett stöd till den direkta verksamheten och beviljas en gång per år. Barn, ungdomar, äldre och personer med funktions-nedsättning ska prioriteras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 februari 2008. Dnr 10-2008-004.

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Kjell Marténg (v) med instämmande av ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från (fp) och (m).

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Att avslå punkt 4, samt:

att förvaltningen får i uppdrag att förutom den i ärendet beskrivna fördelningen även fördela föreningsbidrag så att den sammanlagda summan motsvarar den summa som utdelades till föreningar för budgetåret 2007.”

Reservation

Ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

att under punkt 1 bevilja samma verksamhetsbidrag för år 2008 som för år 2007 till följande föreningar: PRO Gröndal, PRO Midsommar-kransen, PRO Nybohov, SPF Veteranerna Hägersten, Brännkyrka Veteranring, Fenix, Kulturföreningen Tellus, Media-re-agera av skäl som anges nedan.

att under punkt 2 bevilja ett verksamhetsbidrag till Stockholms-polisens IF/Judo av nedan angivna skäl.

att avslå punkt 4

att därutöver anföra följande:

Pensionärsföreningarnas insatser är förebyggande och bidrar till att hålla de äldre aktiva och vid god hälsa. Det är därför angeläget att stadsdelen stöder och uppmuntrar föreningarna på alla sätt, inte minst genom föreningsbidraget, så att föreningarna kan fortsätta sitt betydelsefulla arbete.

Brännkyrka Veteranring bör åtminstone få behålla sitt föreningsbidrag på samma nivå. Dess verksamhet är angelägen och väl fungerande och riktar sig även till äldre.

Fenix fyller en viktig funktion som mötesplats för olika grupper, bland annat äldre, isolerade och personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten bidrar till att bryta utanförskapet för många och eftersom bidrag ännu inte beviljats från Socialtjänstförvaltningen bör föreningen få behålla ett oförändrat verksamhetsbidrag.

Media-re-agera har beviljats ett bidrag som förmodligen kommer att innebära att verksamheten inte kan gå runt. Eftersom verksamheten riktar sig till ungdomar ser vi det som angeläget att föreningen beviljas det ansökta beloppet.

Kulturföreningen Tellus bedriver en verksamhet i Midsommarkransen som är välkänd över hela Stockholm. Deras barnmatinéer på söndag-arna, musikfest och utomhusbio försommar och höst i Svandamms-parken är årligen återkommande arrangemang som till stora delar kommer till stånd med hjälp av frivilliga krafter. Inte desto mindre är det förenat med en hel del kostnader att kunna genomföra dessa så populära evenemang varför vi anser att föreningens verksamhets-bidrag ska vara oförändrat. Satsning på kultur kommer på sikt samhället till godo.

Stockholmspolisens IF/Judo, bör få del av ansökt verksamhetsbidrag. Eftersom förvaltningen, i SDN 13 december 2007 ärende 3, där det gällde att lägga ner fritidsverksamheten för barn och ungdomar vid Elektravägens genomgångsbostäder, hänvisar ungdomarna till att söka sig till föreningar i närområdet och bland annat nämner SPIF Judo särskilt. Fritidsverksamheten på Elektravägen bedrevs även sommartid, och SPIF Judo ansöker just om bidrag för att kunna bedriva verksamhet sommartid. Det verkar som om SPIF Judo hörsammat förvaltningens rekommendation.”

_______________

§3 Förlängning av avtal för Djur och Kul i Stockholm AB samt revidering av aktivitetsplanen gällande parkleksverksamhet

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Djur & Kul i Stockholm AB förlängs from 1 januari 2008
  till och med 30 september 2009.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ny tidplan för upphandling i konkurrens gällande nämndens parkleksverksamhet.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns tre parkleks-verksamheter. Förvaltningen föreslår att aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens revideras gällande parkleksverk-samheten. Start för arbetet med upphandlingen planeras till augusti 2008 med avtalsperiod från och med 1 februari 2009. Förvaltningen har avvaktat med upphandlingen av de två parkleksverksamheterna som idag bedrivs i egen regi till dess att uppföljning gjorts och beslut om eventuell förlängning av avtalet med Djur & Kul i Stockholm AB gällande Aspuddens parklek har fattats. Detta för att samordning av avtalstider ska kunna ske.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 13 mars 2008. Dnr 112-2008-103.

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att avslå den andra att-satsen angående framtida upphandling av parkleksverksamhet.”

________________

§4 Förlängning av avtal gällande driften av Gröndals ungdomsgård

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att Hövdingagården AB får driva verksamheten i enlighet med tidigare avtal från 1 maj 2008 till 15 juni 2008.

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag till ungdomsverksamhet och lämpliga lokaler för detta i Gröndal senast till sammanträdet 14 maj 2008.

Ärendet

Gröndals fritidsgård har sedan flera år drivits på entreprenad av
Hövdingagården AB. Stadsdelsnämnden beslöt den 23 augusti 2007 att förlänga avtalet till och med den 30 april 2008. Verksamheten drivs i förhyrda baracker i Sannadalsparken för vilka det finns endast tillfälligt bygglov. För att tillgodose behovet hos de ungdomar som besöker ungdomsgården anser förvaltningen att en kortare förlängning av nuvarande avtal i de förhyrda barackerna görs. Ytterligare förlängning av entreprenadavtalet är inte juridiskt möjligt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 13 mars 2008. Dnr 114-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut men att i den andra att-satsen ändra ungdomsverksamhet till ungdomsgård.

Samt därutöver anföra:

Det är tydligt att ungdomsgården i Gröndal går en oviss framtid till mötes. Vi tycker att det är helt fel väg att gå att begränsa verksamheten till någon form av ungdomsverksamhet med hänvisning till att det är en liten skara ungdomar som besöker gården. Det är en logisk kullerbytta som är kortsiktig och som endast försämrar bidrar situationen för stadsdelens unga medborgare. Att lägga ned ungdomsgården samtidigt som området expanderar befolknings-mässigt och samtidigt som det i området kring Liljeholmen finns en ökande problematik med drogförsäljning är ett dumt förslag.

Vi tycker att förvaltningen i samband med upprustningen av Sannadalsparken och i samarbete med berörda förvaltningar centralt borde arbeta för en permanent byggnad som kan inrymma både ungdomsgård samt även kan fungera som lokal för stadsdelens äldre medborgare. Staden har precis sålt centrumkompaniet och erhållit 5,7 miljarder kr i köpeskilling, så staden lider inte brist på pengar till investeringar.”

________________

§5 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2007

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förvaltningens redovisning om hur statsbidraget för personliga ombud använts och översänder den som sitt svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen har begärt en redovisning av hur statsbidraget för personligt ombud har använts under 2007. Redovisningen ligger till grund för om statsbidrag ska beviljas för 2008.

Verksamheten med personligt ombud i Stockholms sydvästa stadsdelsnämndsområden vänder sig till personer med psykiska funktionshinder som bor i stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning driver verksamheten. Personligt ombud arbetar på uppdrag av klienter, oberoende av myndigheter, organisationer och andra. Verksamhetens utveckling följer den planering som angavs i ansökan om statsbidrag. Många klienter har genom ombudens stöd fått en bättre kontakt med myndigheter och vårdgivare. Ombuden arbetar även med att kontinuerligt redovisa systemfel.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 11 mars 2008. Dnr 24-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§6 Upphandling av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar till social-tjänstförvaltningen att för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av personliga ombud (PO).

 2. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med samordning av uppföljningen av ramavtalet samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister.

 4. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

Ärendet

Verksamheten med personliga ombud (PO) har pågått i staden sedan 2002. Det finns i dagsläget 22 personliga ombud i Stockholms stad. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslöt i aktivitetsplanen som antogs den 13 december 2007 att upphandla verksamheten personliga ombud. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling för att upphandla verksamheten personliga ombud.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 10 mars 2008. Dnr 86-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Kjell Marténg (v) med instämmande av vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Kjell Marténg (v) och vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Stadsdelsnämnden deltar inte i den samordnade upphandlingen av verksamheten personliga ombud (PO).

 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med socialtjänstförvaltningen inleda en dialog med RSMH och IFS om förutsättningar och möjliga former för brukardriven verksamhet med personliga ombud.

 3. Därutöver vill vi framföra följande.

Stadens utvärdering av verksamheten personliga ombud (PO) har visat att verksamheten har fungerat ganska väl och är jämnt etablerad över staden. Enligt utvärderingen anser många att dagens organisation av PO kan ifrågasättas och framhåller en central placering eller en brukarorganisation som alternativ utförare. Slutsatsen i utvärderingen är att organisationen av PO bör studeras närmare i anslutning till om verksamheten permanentas.

Brukarorganisationerna RSMH och IFS har skrivit till staden om utvecklingen av verksamheten PO och anser att brukarstyrning lämpar sig väl eftersom personliga ombud inte kräver biståndsbeslut. RSMH framhåller att verksamheten bör bedrivas fristående från myndigheter enligt de ursprungliga intentionerna. Båda organisationerna framhåller stiftelsen Parasoll som en modell för personliga ombud, där flera lokalföreningar har gått samman och anställt ombud. Däremot är inte enskilda föreningar lämpliga utförare eftersom medlemmarna själva är psykiskt funktionsnedsatta och därför inte alltid kan leda en sådan verksamhet.

Vi anser att staden bör ta fasta på sin egen utvärdering och studera möjligheten till en central organisering av de personliga ombuden som alternativ till dagens organisation. För- och nackdelar måste redovisas liksom möjligheter till en regionindelning. Allt talar för att verk-samheten behövs och bör permanentas, vilket bör tas med i nästa års budget.

I väntan på resultatet bör staden avbryta upphandlingen och verk-samheten fortsätta i kommunal regi. Dessutom bör en dialog omgående inledas med RSMH och IFS för att diskutera förutsättningar för en brukardriven PO-verksamhet. Det är av stor vikt att en sådan utveckling inte forceras fram, eftersom det kräver förankrings- och föreberedelsearbeten.

Brukar- och anhörigorganisationerna har framhållit att de inte med kort varsel kan sätta brukarstyrda enheter i drift. Om staden upp-handlar verksamheten idag finns stora risker att det blir privata företag som tar hem anbuden och inte brukarnas egna organisationer, vilket vore helt i strid med intentionerna med de personliga ombuden. Kommunala utförare bör dessutom alltid finnas som ett alternativ för de som önskar detta, även inom verksamheten personliga ombud.”

________________

§7 Redovisning av omstruktureringskostnader i samband med stadsdelsförvaltningens flytt till Telefonvägen 30

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

Ärendet

I en skrivelse till nämnden från vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) efterfrågades en redovisning av kostnader i samband med stadsdelsförvaltningens flytt. Förvaltningen redovisar i ärendet de lokalrelaterade omstruktureringskostnaderna. Avvikelse mot budget uppgick i bokslutet till 4,2 mnkr och bedöms i huvudsak tjänas in redan under 2008 genom lägre lokalkostnader. Personalkostnaderna till följd av bildandet av den nya förvaltningen har minskat med cirka 17 mnkr på årsbasis.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 25 mars 2008. Dnr 96-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§8 Vårdnadsbidrag i Stockholms stad

Vårdnadsbidrag i Stockholms stad

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och över-sänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen med anledning av att kommunfullmäktige i budget för 2008 beslutat att vårdnadsbidrag ska införas den 1 juli 2008. I ärendet redovisas hur vårdnadsbidraget föreslås utformas och handläggas. Vårdnadsbidrag kan tas ut för barn som fyllt ett men inte tre år. Det kan inte kombineras med andra ersättningar såsom anges i kommande lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Stadsdelsnämnderna föreslås ansvara för att informera och besluta om samt betala ut vårdnadsbidrag. Förvaltningen lämnar synpunkter på remissen, bland annat önskas förtydligande i regelverket samt handledning och stöd från centralt håll för handläggare av vårdnadsbidraget vid införandet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 mars 2008. Dnr 94-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra

Vi Socialdemokrater vill ha en familjepolitik grundad på barnets bästa, generell välfärd samt jämställdhet mellan män och kvinnor. Receptet för det är och förblir en politik som bidrar till både social och ekonomisk utjämning, med en solidarisk omfördelning. Men för att detta ska vara möjligt krävs det att människors förmåga tas till vara. Arbetslinjen måste prioriteras.

I ärendet går att läsa att det är stadsdelsnämnderna som vid införandet av vårdnadsbidrag kommer att få ansvaret för att informera och besluta om samt betala ut vårdnadsbidraget. Stadsdelsnämndens resurser ska alltså riktas mot att informera om bidrag i stället för att fokusera på att få människor i arbete. Ett bidrag som vi genom exempel från andra länder i princip bara utnyttjas av kvinnor, vilket leder till att småbarnsmammor kommer längre från arbetslivet. Konsekvensen av detta är ett fortsatt ojämställt arbetsliv och samhälle. Stadsdelen kommer på detta sätt att bekosta återinförandet av 50-talets hemmafruar, bidrag framför arbete.

Vårdnadsbidraget införs utan att staten skjuter till medel för detta vilket medför att den generella välfärden i vår stadsdel kommer att sjunka för att det fåtal som har den ekonomiska möjligheten att utnyttja bidraget ska kunna få detta. Dessutom är inte konsekvenser och kostnader utredda vad gäller ytterligare arbetsuppgifter med mera. Vi socialdemokrater ser detta som ännu en oseriös användning av våra medborgares samlade skatteintäkt.”

Ersättaryttrande

Ersättaren Fredrik Möller (kd) anmälde att han instämmer i majoritetens beslut till yttrande.

________________

§9 Valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen. Som ett led i stadens arbete för ökad valfrihet för invånarna i Stockholm föreslås att ett valfrihetssystem ska inrättas för insatser enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Den närmare utformningen av systemet vad gäller ersättningar, handläggning m.m. föreslås bli föremål för vidare utredning med sikte på beslut i samband med budget för 2009 och införande den 1 juli 2009. Förvaltningen, som är positiv till att ett system för valfrihet införs, lämnar i tjänsteutlåtandet synpunkter på sådant som behöver beaktas i det fortsatta utredandet om valfrihetssystemet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 26 februari 2008. Dnr 67-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.  

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Samt därutöver anföra:

Valfrihet är viktigt. Alla stockholmare, oavsett ålder, kön och eventuellt funktionshinder ska kunna välja hur den omsorg man behöver ska se ut. Stadsledningskontoret konstaterar dock att just inom området personer med funktionsnedsättning så behövs det ofta skräddarsydda individuella lösningar. Med pengsystem och att upprätta köer till boenden kommer stadsdelsnämndernas möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån behoven hos personer med funktions-nedsättning att minska. Eftersom det dessutom råder brist på särskilda boenden kommer ett valfrihetssystem bli ett slag i luften. Boendena idag är redan fulla och det byggs allt för få för att ett valfrihetssystem ska kunna få genomslag i verkligheten. Enligt förslaget ska man kunna ställa sig i kö till boenden över hela staden, men eftersom boendenas kvalitet beror på sammansättningen av de boende ska några i kön ändå få gå före. Det kan i praktiken ta tiotals år innan en person får det boende som han/hon vill till. Vad blir då egentligen skillnaden mot idag?

För att stockholmare med funktionsnedsättning ska få rätten att välja boende är det viktigaste att öka utbyggnaden av gruppbostäder och alternativa boenden som passar exempelvis yngre personer i alla delar av staden. Utbyggnaden måste bedrivas i nära samverkan med brukarna, anhöriga och handikapporganisationerna så att boendet anpassas till de individuella behoven.

Vad som behövs är ett förstärkt samordnat ansvar för att få ett övergripande perspektiv i planeringen och bättre samordning av mindre funktionsnedsatta gruppers behov av boenden. Tyvärr verkar bostadsbristen kvarstå en längre tid, eftersom den borgerliga majoriteten inte ens har tagit fram en ny utbyggnadsplan trots inventeringar om det stora behovet. Så länge det inte byggs tillräckligt med anpassade bostäder är det falsk marknadsföring att tala om valfrihet.

Vi delar handikapporganisationernas oro för konkurrensupp-handlingen eftersom privat drift inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. RSMH har framhållit att de känner sig trygga i vetskapen om att det är kommunen med sitt offentliga ansvar som tillgodoser de specifika behoven hos mentalt och socialt funktionsnedsatta personer. Deras erfarenhet är också att där biståndsbedömningen är integrerad i den samlade verksamheten fungerar det bäst. Detta riskerar att rivas upp när utförarverksamheten konkurrensutsätts.

Reglerna för kösystemet behöver klargöras innan det är möjligt att avgöra om valfriheten kommer att bli reell eller endast kosmetika. Förslaget är mycket oprecist i denna avgörande fråga. Vilket kommer att gå först – behoven eller kötid? Kan behovet av att få bo nära föräldrarna få gå före en person som stått länge i kön som kommer från en annan stadsdel?

Ersättningssystemet måste också presenteras innan det går att veta om reformen ger rimliga ekonomiska förutsättningar för verksamheterna. För att öka konkurrensen och öka möjligheten för de köanden att få en plats, kommer det till exempel att utgå en ersättning för tomma platser? Hur kommer ansvaret för kvalitetsuppföljningen att se ut? Hur ska kostnadsansvaret för transporterna till daglig verksamhet att lösas?”

Reservation

Ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande till kommunstyrelsen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi delar förvaltningens uppfattning att det ur ett brukarperspektiv är positivt med ökad mångfald och flera aktörer att välja mellan samt ett större inflytande över beviljade insatser. Däremot anser vi inte alls att förslaget till ’valfrihetssystem’ kan uppfylla dessa målsättningar.

Rätten till inflytande över sitt eget liv och stöd från samhället för att kunna leva ett liv som andra ska aldrig blandas ihop med en politisk högeragenda som går ut på att skapa privata monopol inom omsorgen enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning.

Vi säger ja till att stockholmare med funktionsnedsättningar ska ha rätt att välja det stöd som behövs för att kunna leva ett gott liv, men säger nej till en dogmatisk konkurrensutsättning som sätter systemet före individen. Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar är så mångfacetterad att en marknadsmodell inte kan lösa unika behov av omsorg. Det finns också stora risker med att forcera fram ärendet utan att göra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Ett ersättningssystem för socialpsykiatrin kräver exempelvis ett omfattande arbete och kan inte konstrueras på samma sätt som för LSS-insatser.

Det framgår också tydligt av förvaltningens svar hur komplex omsorgen är och vilka individuella hänsyn som måste tas för att behoven ska tillgodoses. Marknadens mekanismer riskerar att göra mer skada än nytta för individerna. Självfallet ska brukarna ha stort inflytande över de insatser som de har rätt till enligt LSS och SoL men att använda begreppet valfrihet kan leda till missförstånd och besvikelser när det i praktiken inte är möjligt att verkställa ’valfriheten’.

Vi vill hellre fokusera på rättigheter enligt lagstiftningen. Samhället ger grundläggande förutsättningar för att personer med funktions-nedsättning ska kunna välja sitt eget liv. Genom LSS får brukaren ett stort inflytande över 10 specifika insatser medan bistånd enligt SoL kan ges så att de passar varje individ men inte med samma brukar-inflytande. Det bästa vore en lagstiftning som både ger rätt till inflytande och till de skräddarsydda insatser som ofta behövs.

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår att det redan idag finns mångfald inom personlig assistans, stödfamilj och familjehem enligt LSS samt kontaktperson enligt SoL. På de flesta andra områden finns relativt många inriktningar och olika utförare. Däremot finns behov av utveckling av nya insatser och inriktningar precis som på andra områden.

’Valfrihetssystemet’ drivs fram av alliansen mot handikapp-organisationernas uttryckliga önskan. Krocken i den borgerliga politiken mellan dogmatisk konkurrensutsättning och sköra människors behov blir kanske som tydligast i detta ärende. Majoriteten tycks helt sakna kunskap om vardagen för personer
med funktionsnedsättningar.

Systemet ger exempelvis inga lösningar på det största frihetsproblemet idag för personer med funktionsnedsättningar, nämligen den akuta bristen på bostäder med särskild service. För att stockholmare med funktionsnedsättning ska få rätten att välja boende är det viktigaste att öka utbyggnaden av gruppbostäder och alternativa boenden som passar exempelvis yngre personer i alla delar av staden. Utbyggnaden måste bedrivas i nära samverkan med brukarna, anhöriga och handikapporganisationerna så att boendet anpassas till de individuella behoven.

’Valfrihetssystemet’ lägger större fokus på företagens möjligheter att expandera på vård- och omsorgsmarknaden än brukarens rätt att välja kommunala alternativ och slippa oro för byte av utförare efter en upphandling. Handikappråden och handikapporganisationerna får inget verkligt inflytande på stadsdelsnämndernas aktivitetsplaner. Alliansen lyssnar inte på deras åsikter om det viktigaste beslutet, nämligen om en verksamhet överhuvudtaget ska upphandlas. Den kommunala omsorgen riskerar att raderas ut innan mandatperioden är slut. Vilka risker det kan medföra för beställarkompetens och insyn analyseras inte alls, vilket är uppseendeväckande.

Vi delar handikapporganisationernas oro för konkurrensupphandling eftersom privat drift inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. Entreprenadupphandlingar riskerar att verksamheter får nya utförare efter varje avtalsperiod. RSMH har framfört att de är trygga när kommunen tillgodoser behoven hos mentalt och socialt funktionshindrade personer. Deras erfarenhet är också att där biståndsbedömningen är integrerad i den samlade verksamheten fungerar det bäst, vilket riskerar att rivas upp när utförarverksamheten konkurrensutsätts.

En person som behöver omsorger på grund av funktionsnedsättning kan långt ifrån alltid överblicka kvaliteten på ett stort antal företag. Alla har inte kraften eller förmågan att söka information eller använda e-tjänster eller snabbt fatta livsavgörande beslut. Det viktigaste är därför att alla verksamheter har god kvalitet, ger gott bemötande och finns i hela staden.

Vi vill i nära samverkan med handikapporganisationerna och handikappråden skapa kommunala förutsättningar för att alla stockholmare med funktionsnedsättningar ska få rätt att välja boende, daglig verksamhet, sysselsättning och övrigt stöd som de behöver i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att slutföra det planerings- och rapportsystem som vår majoritet tog initiativ till så att lediga platser kan överblickas av brukaren och handläggaren. Andra verktyg kan vara ett förmedlingssystem för sysselsättningstjänster inom socialpsykiatrin, vilket också var ett arbete som startades under vår förra mandatperiod.

Om vi ska få tillstånd ett reellt ökat inflytande krävs att stadsledningskontoret får nya direktiv som utgår från målet att öka brukarnas och anhörigas inflytande över hur de beviljade insatserna ska utföras. Däremot är det orealistiskt att utlova ett valfrihetssystem som helt och hållet uppfyller brukarnas önskemål och i vissa fall riskerar att vara till nackdel för övriga brukare som får sina insatser via de berörda verksamheterna.

Utgångspunkter för en utredning enligt nya direktiv ska vara:

- Staden ska ha huvudansvaret för både planeringen och driften av de verksamheter som utför insatserna för de funktionsnedsatta. Alla upphandlingar av driften av gruppboenden ska stoppas.

- Brukarna ska så långt som möjligt ha tillgång till den beviljade insatsen där de har sin huvudsakliga sociala förankring om de inte själva önskar annat.

- Alla verksamheter ska hålla en hög kvalitet.

- Även brukare som har mycket speciella behov måste ha tillgång till skräddarsydda, individuella lösningar i närheten där de och deras närstående bor.

- Verksamheterna måste byggas ut så att tillgången motsvarar behoven.

- Det måste skapas ett system där individens behov och önskemål kan balanseras med övriga brukares behov, exempelvis i ett gemensamt boende.

Ett förstärkt samordnat ansvar behövs i staden för att öka rätten att välja bostad med särskild service och för att få ett övergripande perspektiv i planeringen och samordning av mindre funktionshindersgruppers behov av boenden. Tyvärr verkar bostadsbristen kvarstå, eftersom alliansen inte har tagit fram en ny utbyggnadsplan, trots att gjorda inventeringar vittnar om ett stort behov. Så länge det inte byggs tillräckligt med anpassade bostäder är det falsk marknadsföring att tala om valfrihet.”

________________

§10 Plansamråd del av kvarteret Telefonfabriken

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd åberopar delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

 2. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande:

  Vi delar förvaltningens uppfattning att det är positivt att gammal, asfalterad industrimark bebyggs med bostäder, samt övriga synpunkter som framförs av förvaltningen.

  Däremot anser vi det nödvändigt att fler parkeringsplatser byggs än vad som föreslås från stadsbyggnadskontoret, och att antalet parkeringsplatser utökas från stadsbyggnadskontorets föreslagna 0,8 p-platser per lägenhet till 1,0 p-plats per lägenhet.

Ärendet

Förslag på detaljplan för del av kvarteret Telefonfabriken har inkommit från stadsbyggnadskontoret för samråd. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ca 200 bostäder samt en elnätstation. Planområdet ligger väster om Ericssons före detta huvudfabrik, i samma kvarter som stadsdelsförvaltningens nuvarande lokaler. Inom själva planområdet föreslås ny kvartersbebyggelse på fem till elva våningar. Parkering kommer att lösas i garage under samtliga hus samt som markparkering utmed gatorna.

Förvaltningen ser positivt på att den gamla industrimarken bebyggs med bostäder vilket gör området mer levande. Det förvaltningen vill belysa för den föreslagna planen är tillgängligheten samt att stadsbyggnadskontoret utifrån inkomna synpunkter vidare bör utreda placering och utformning, antal våningar för det kvarter som angränsar till naturmarken.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 13 mars 2008. Dnr 92-2008-006

Förslag till beslut

Ledamoten Kjell Marténg (v) med instämmande av ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från (v), (fp) och (m).

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att stadsdelsnämnden i huvudsak stöder förvaltningens förslag.

Att vidare framföra.

Den nya byggnationen kommer inte att ligga långt från Hägerstens-åsens centrum. Det är väsentligt, inte bara för tillgängligheten till parkområdet, utan också att det blir lätt att nå Hägerstensåsens centrum. Förutom trappor bör andra alternativ övervägas. En idé, möjlig eller inte möjlig, kan vara en direkt förbindelse från hus till parkområdet.

När det gäller lämplig höjd på husen måste man ta hänsyn till hur kuperat området är. På norra sidan av Bokbindarvägen, på andra sidan gatan i förhållande till villorna, ligger flerfamiljshus vars tak ligger på ungefär samma nivå, som Ericsson-byggnadens tak. Utan att ta ställning till vilken höjd som är lämplig konstaterar vi att de nya husen kan vara tämligen höga.

För övrigt anser vi att alla nya lägenheter bör vara hyresrätter.”

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig med hänsyn till förvaltningens förslag.

”Stadsdelsnämnden godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.”

________________

§11 Revisionsplan 2008 - Inriktning för 2009-2011

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes stadsrevisionens revisionsplan februari 2008.
Dnr 98-2008-102.

________________

§12 Rapporter om intern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapporter om intern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Dnr 35-08-602

Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

Axgården

Elingården

Fredrikagården

Ljusglimten

Violen

Ängsgården

Kastanjens vård- och omsorgsboende

Kastanjens demensboende

Kastanjens sjukhem

Servicehus

Axelsbergs servicehus

Fruängsgårdens servicehus

Kastanjens servicehus

Trekantens servicehus

________________

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 25 mars 2008.

________________

§14 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet av den 19 mars 2008.

________________

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegation.
Dnr 14-08-000

(Bilaga § 15)

Särskilt uttalande

Ledamoten Kjell Marténg (v) med instämmande av vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Kulturföreningen MusikMACKen har hos stadsdelsförvaltningen ansökt om arrangörsstöd med 50000 kr, dnr 42-08-004.

Föreningen har för avsikt att anordna en musikfest den 30 augusti alternativt den 6 september 2008 på Hägerstensåsens amfiteater, mellan kl. 10.00 och 23.00. Målgrupp är främst ungdom men alla är välkomna.

Ingen entré kommer att tas ut och man erbjuder ett tolvtimmars program med Jazz, Rock och Vismusik med inslag av debatt mellan ungdomar och främst lokala politiker. Det mesta kommer att skötas av oavlönade frivilliga men projektet medför ändå en del kostnader som exempelvis:

- Första hjälpen 9000 kr, (två läkare ställer upp gratis),

- Elkostnader,

- Hyra av transportfordon, etc.

Det är beundransvärt att frivilliga krafter lägger ner så mycket arbete på lyfta fram kulturen i vår stadsdel. MusikMACKen har dessutom erfarenhet av liknande stora arrangemang: Julikullen (Midsommarkransen) 2005, och Långholmen 2003.

Vänsterpartiet finner det därför mycket märkligt att ett så pass stort arrangemang, som det som MusikMACKen presenterar, endast beviljas ett stöd på 15000 kr. Särkskilt märkligt framstår det när man betänker att Fritidsgården Klubbensborg i samma ärende 15, med dnr 42-08-004, har beviljats ett lika stort arrangörsstöd med 15000 kr till valborgsmässofirande, som brukar vara överståndet inom några timmar.

Vi befarar att musikfesten inte kommer att kunna genomföras på grund av ett otillräckligt beviljat ekonomiskt stöd.”

______________

§16 Inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser enligt följande:

1. Brukarstyrda verksamheter - upphandling av verksamheter riktade till psykiskt funktionshindrade

Från RSMH Stockholms läns distrikt. Inkom 11 mars 2008,
dnr 106-08-001

2. Synpunkter över tillfällig bygglovsansökan för en förskola på Hanna Ryhdsgatan 5 i Fruängen

Inkom 12 mars (e-post) och 13 mars 2008,
dnr 109-08-001

3. Socialstyrelsens beslut vid tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård vid Hägersten-Liljeholmen

Från Socialstyrelsen. Inkom 12 februari 2008, dnr 71-08-699

4. Synpunkter på förslaget om ny detaljplan av kv. Telefonfabriken mm (Mobilvägen)

Inkom 13 mars 2008,
dnr 116-08-001

5. Trafikpåverkan när fler bostäder byggs, Stjernströms väg
Inkom 25 mars 2008, dnr 136-08-001

Svar på tidigare anmälda skrivelser

6. Svar på brev angående synpunkter på ärendet ”Omdisponering inom Axgården”

Svar av förvaltningen daterat 15 februari 2008, dnr 70-08-001

7. Svar på brev angående omdisponering inom Axgårdens vård- och omsorgsboende

Svar av förvaltningen daterat 15 februari 2008, dnr 72-08-001

_________________

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse om åtgärder för att rädda ungdomar i riskzonen

Ordföranden Abit Dundar m.fl.(fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ersättaren Fredrik Möller (kd) lade fram en skrivelse om att gemensamt arbete och åtgärder är nödvändigt för att rädda ungdomar i riskzonen”. Dnr 140-08-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_______________

Skrivelse om behov av förskoleplatser

Ordföranden Abit Dundar m.fl.(fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ersättaren Fredrik Möller (kd) lade fram en skrivelse med begäran om redogörelse av behoven av förskoleplatser inom stadsdelen.
Dnr 142-08-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_____________

Skrivelse om ungdomsrelaterat våld

Ordföranden Abit Dundar m.fl.(fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ersättaren Fredrik Möller (kd) lade fram en skrivelse med begäran om redogörelse av inträffade incidenter avseende ungdomsrelaterat våld och personrån i stadsdelen samt insatser som erbjuds unga brottsoffer. Dnr 143-08-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

____________

Skrivelse om barngruppernas storlek

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) lade fram en skrivelse om barngruppernas storlek samt antalet barn per personal vid de kommunala förskolorna i stadsdelen. Dnr 141-08-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_________________

Skrivelse om utvecklingen inom äldreomsorgen

Ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram en skrivelse om förberedelser inom äldreomsorgen för framtida kostnadsökningar - biståndsbedömda tjänster. Dnr 144-08-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

__________________

Månadsrapport

Avdelningschef Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget – månadsrapport för februari 2008.

Dnr 104-08-101

Särskilt uttalande

Ledamoten Kjell Marténg (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vänsterpartiet anser att den borgliga majoriteten i Landstinget nu för en sjukvårdspolitik som innebär att man inte tar ansvar för de äldre sjuka, eftersom nu allt fler äldre, av läkare på sjukhusen bedöms som färdigvårdade och färdigbehandlade, bara för att det inte finns plats för dem på sjukhusen. Detta får till följd att svårt sjuka och orkeslösa sänds hem eller till ett korttidsboende som inte har resurser eller är tänkt att vara en sjukvårdplats. (Det har till och med hänt att patienter avlidit i ambulansen hem som så kallade färdigvårdade.)

Sjukvården är en landstingsfråga och inte en stadsdelsförvaltnings-fråga och därför måste Landstinget ta sitt fulla ansvar för de äldre sjuka. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har även påpekat detta i sin månadsrapport för februari 2008, om än i milda formuleringar. Prognosen visar på ett underskott inom äldreomsorgen på 14,4 miljoner, kostnader som vänsterpartiet anser ska ligga under landstinget och inte som nu hos SDF, eftersom det till stor del beräknas bero på ökat behov av vårdinsatser och de kostnader det medför.

För att minska kostnaderna på korttidsboendet undersöker förvalt-ningen nu möjligheterna att vårda allt fler äldre sjuka i hemmet, vilket kommer att innebära att allt fler äldre sjuka och svaga i livets slutskede kommer att lämnas ensamma och utan tillsyn stora delar av dygnet, om det genomförs.

En sådan utveckling för att rädda budgeten säger Vänsterpartiet på det bestämdaste nej till.

Och vart tog det borgliga vallöftena vägen om att man skulle satsa på sjukvården och de äldre?”

__________________

Stadsdelsdirektörens information

T.f. stadsdelsdirektör Ingrid Widebäck inbjuder nämnden till följande:

- Verksamhetsbesök under april och maj månad med stadsdelsdirektör Maria Mannerholm som guide. Alla får en personlig inbjudan med anmälningsdatum.

- Invigning av Glasade gångens dagliga verksamhets nya lokaler, torsdagen den 3 april kl. 11.30-17.00 på Tellusborgsvägen 71.

- Träff om Fruängens centrum tisdagen den 8 april kl. 18.30-20.30 om ”Utveckling och förbättringar av Fruängens centrum”.

Vi söker rum för ungdomar

Ingrid Widebäck informerade om förvaltningens kampanj ”Vi söker rum för ungdomar”. Ungdomarna får stöd av en ungdomscoach och inackorderingsfamiljerna får hyra för rummet samt kontaktmanna-arvode.

Belastningsregistret

Med anledning av vad som uttryckts i media om att arbetsgivare inte begär utdrag ur belastningsregistret när personal anställs inom bland annat förskoleverksamhet, klargjorde Ingrid Widebäck att förvaltningen har som rutin att alltid kontrollera detta vid nyanställning av personal inom förskoleverksamhet, handikappomsorg och socialpsykiatri.

Budget- och skuldrådgivning

Det har även stått i tidningarna att kötiden till budget- och skuld-rådgivning är lång. Ingrid Widebäck informerade att förvaltningen under kötiden har telefonkontakt med klienter som inte blir utan råd och stöd.

Feriearbeten

Ingrid Widebäck förtydligade att förvaltningen erhållit 400 tkr till feriearbeten 2008, vilket innebär platser för cirka 50 ungdomar.

_________________

§18 Upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

 2. Stadsdelsnämnden delegerar till utbildningsdirektören att teckna avtal med leverantörer.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Med anledning av avtal för bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter (grundskola, skolbarnsomsorg och förskola) löper ut 30 juni 2008 måste ny upphandling genomföras. Upphandlingen genomförs som en samordnad upphandling mellan 12 stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden. Utbildningsförvaltningen svarar för samordningen av upphandlingen. Rangordnade ramavtal tecknas med minst tre högst fem leverantörer per personalkategori och börjar gälla från 1 augusti 2008.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 10 mars 2008. Dnr 61-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) reserverade sig med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut, samt därutöver anföra

Vi tycker att staden istället för denna upphandling ska beakta skolborgarrådets förträffliga förslag om att staden i egen regi inrättar en vikariepool bestående av pensionerade lärare.”

Reservation

Ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig med hänsyn till eget förslag.

”att avslå förvaltningens förslag till beslut.

att nämnden rekommenderar staden att bygga upp egna
vikariepooler i staden.

att därutöver anföra följande:

Det är stora problem både i staden och i stadsdelsnämnderna när det gäller vikariesituationen inom förskola och skola. Att använda vikarier från de upphandlade bemanningsföretagen blir mycket kostsamt för både förskolor och skolor. Den ansträngda ekonomin gör att förskolorna och skolorna ofta avstår från att använda vikarier, vilket naturligtvis får konsekvenser. Den ordinarie personalen blir utarbetad och kvaliteten blir lidande.

Ytterligare ett viktigt argument för varför vi bör bygga upp vikariepooler i egen regi är att vi måste ha kontroll på vilka som blir vikarier och möjliggöra kontinuitet så att barn och personal är bekanta med de vikarier som kommer till förskolan/skolan. Inte minst med tanke på att det vid ett flertal gånger har hänt att vikarier inte har kontrollerats mot belastningsregistret. Med egna vikariepooler kan vi ha en helt annan kontroll.”

________________

§19 Upphandling av driften av tre öppen förskolor – godkännande av förfrågningslunderlag

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

 2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av öppna förskolorna i Fruängen, Midsommarkransen och Liljeholmen.

 3. Stadelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t. ex. förtydligande av förfrågningsunderlaget.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslöt i aktivitetsplanen som antogs den 13 december 2007 att upphandla driften av stadsdelens öppna förskolor. Förvaltningen föreslår att en upphandling görs av tre av de fyra öppna förskolorna inom stadsdelen. Eftersom det finns intresse för avknoppning föreslår förvaltningen att nämnden inte lämnar något egenregianbud.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 10 mars 2008. Dnr 41-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningen förslag till beslut

samt därutöver anföra

Vi tycker att dessa öppna förskolor även fortsättningsvis skal vara i gemensam ägo.”

________________

§21 Nedläggning av faderskapsärende

§23 Yttrande till tingsrätt i adoptionsärende

§24 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes sociala delegationens protokoll av den 12 mars 2008.

________________