Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Tema Äldreomsorg
Kerstin Malmport informerar om biståndsbedömning och
Marie Bergström Läs mer...om projektet "Bättre samverkan - bättre liv".

Medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter. Frågestunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om fixartjänst för rörelsehindrade och för personer med stora balanssvårigheter

Beslutsärenden

3 Svar på medborgarförslag om strandparken i Ekensberg - trädäck i 2-3 nivåer längs Mörtviksstranden

6 Verksamhetschef enligt hälso - och sjukvårdslagen vid Axgårdens vård- och omsorgsboende

7 Förlängning av avtal för Fruängens ungdomsgård AB och Hövdingagården AB gällande ungdomsgårdar

8 Förlängning av avtal med med ISS Facility Services AB

Servicetjänster på Telefonvägen 30
Dnr 240-2008-104
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Dnr 356-2011-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Gemensam upphandling av bemanningstjänster - pedagogiska verksamheter

Dnr 418-2011-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Fyllnadsval till sociala delegationen

Remissärenden

12 Plan för Stockholms bibliotek 2011-2015

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 328-2011-1.5.1 Omedelbar justering

13 Klimat- och energistrategi för Stockholms län

14 Stockholms miljöprogram 2012-2015

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 334-2011-1.5.1 Omedelbar justering

15 Förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen

17 Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Dnr 304-2011-1.5.3

19 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Förteckning över inkomna skrivelser

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser

27 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

29 Nedläggning av faderskapsärende

30 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 4 oktober.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 25 augusti justerades
30 augusti 2011.

Dagordningen godkändes.

_________________

§2 Medborgarförslag om fixartjänst för rörelsehindrade och för personer med stora balanssvårigheter

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 30 augusti 2011.

Dnr 381-2011-1.2.4

___________________

§3 Svar på medborgarförslag om strandparken i Ekensberg – trädäck i 2-3 nivåer längs Mörtviksstranden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I medborgarförslaget föreslås att ett trädäck i 2-3 plan placeras i anslutning till bänkarna vid parkvägen i Ekensberg ute vid udden. Flertalet barnfamiljer använder platsen för att bada. Trädäcket föreslås också vintertid kunna användas för fika och i samband med skridskoåkning.

Förvaltningen anser inte att platsen är lämplig för bad på grund av botten- och vattenströmsförhållanden och vill därför inte inbjuda till bad genom att anlägga ett trädäck på platsen. Mot den bakgrunden anser förvaltningen inte att medborgarförslaget ska genomföras, utan hänvisar istället till de officiella badplatserna vid Ormberget, Örnberget och Trekanten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 september 2011.

Dnr 131-2011-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§4 Svar på medborgarförslag till ändring i parkleken kvarteret Akterspegeln

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I medborgarförslaget föreslås att de båda ingångarna till parkleken i kvarteret Akterspegeln förses med grindar samt att staketet ses över och repareras. Användningen av parken har ökat markant i samband med den pågående upprustningen av Sannadalsparken. Förvaltningen föreslår att de föreslagna åtgärderna genomförs snarast.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 september 2011.

Dnr 382-2011-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§5 Tertialrapport 2 - 2011

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2011 med helårsprognos.

2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 27,5 mnkr.

3. Nämnden begär budgetjustering för 0,6 mnkr för nyöppnad gruppbostad enligt LSS.

4. Nämnden beslutar efter kommunstyrelsens uppmaning att se över årsmålen för fyra indikatorer under målet 2.3 genom att ändra nämndens årsmål för dessa i enlighet med vad som anges i detta ärende.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämndens mål kommer att uppfyllas i allt väsentligt. Några dock inte inom given budget. Det ekonomiska utfallet beräknas till ett underskott med 2,4 mnkr före resultatöverföringar och beräknade budgetjusteringar och ett underskott med 2,4 mnkr efter. Detta är en förbättring med 7,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 september 2011.

Dnr 284-2011-1.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till beslut.

2. Nämnden beslutar att skriva till kommunstyrelsen om att resurserna till socialttjänsten bör utökas i 2012 års budget samt att resurserna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder åter ska fördelas i ett eget anslag.

3. Nämnden beslutar att skriva till kommunstyrelsen och begära ytterligare extraanslag för att täcka underskottet i försörjningsstöd.

4. Därutöver vill vi framföra följande.

Tertialrapporten visar liksom tidigare att flera anslag är otillräckliga. Prognosen visar ett nettounderskott om 2,4 mnkr. Underskotten finns inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom ekonomiskt bistånd. Detta samtidigt som staden för år 2011 prognosticerar ett överskott på 1,7 miljarder.

Det är glädjande att stadsdelen lyckats hålla barnomsorgsgarantin, likaså att föräldranöjdheten i årets brukarundersökning har ökat jämfört med förra året. Dock är det ett problem att nämnden inte lyckats minska antalet barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn.

Nämnden har ett politiskt ansvar att lyfta till stadshuset att resurserna till socialtjänsten måste öka för att klara socialtjänstlagen och garantera en god arbetsmiljö. Försörjningsstöd och arbetsmarknads-åtgärder måste återigen fördelas i ett eget anslag. För att minska människors behov av försörjningsstöd behövs inte fler coacher utan fler riktiga jobb och goda möjligheter att utbilda sig inom sektorer som har brist på arbetskraft.

Kostnaderna är fortsatt höga inom enheten för barn och ungdom med ytterligare placeringar på skola med behandling, SIS, samt fler jourhemplaceringar. Fler unga mellan 20-25 år är fortfarande på HVB-hem med behandling inom vuxenenheten. Kostnaderna för kontaktpersoner/familjer inom barn och ungdom är också höga.

Den sociala barnavården behöver förstärkas med 100 mnkr i strukturellt underskott enligt tidigare BUSS-utredning (om den sociala barnavården i staden).

Vad gäller sommarjobb för ungdomar har nämnden erhållit extra medel för feriearbete och det kan höja platserna från 50 till 159. Det är dock inte tillräckligt. Nämnden bör begära ytterligare resurser från kommunstyrelsen för att kunna ge alla ungdomar som så önskar ett sommarjobb.

För personer med funktionsnedsättning visar prognosen en avvikelse mot budget med 10 mnkr. Osäkerheten om LASS kommer att beviljas kombinerat med en privat gruppbostad som inte är med i LOV-upphandlingen har lett till ökade kostnader. Detta pekar på brister med valfriheten.

Förvaltningen beskriver också valfriheten inom äldreomsorgen som till exempel innebär att den som har hemtjänst kan välja mellan ett
80-tal hemtjänstutförare varav en är kommunal. Samtidigt som vi i DN den 27/9 kunde läsa att, enligt en ny, ännu opublicerad studie från Karolinska Institutet, drygt hälften av dem som är 77 år eller äldre saknar förmågan att själv välja utförare inom sjukvård och äldre-omsorg. De äldre kan inte agera som rationella och välinformerade kunder och bidrar därmed inte till en marknadsmässig korrigering av kvaliteten inom vård och omsorg.

I en annan forskarrapport från SNS från den 7/9 som samma dag refererades i DN säger forskarna att de inte kan hitta några vetenskapliga belägg för att privatiseringar inom välfärdssektorn minskat byråkratin, ökat effektiviteten eller att kvaliteten och demokratin stärkts.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är mycket glädjande att det enligt tertialrapporten ser ut som vi kommer att lyckas genomföra i stort sett hela verksamhetsplanen för 2011. Dock finns det vissa områden som behöver förbättras. Men även på de områdena går utvecklingen i de flesta fall åt rätt håll.

Det är med stor oro som vi ser att det ekonomiska biståndet ökar istället för att minska som prognostiserats i budgeten. Nämnden klarar sannolikt inte målet när det gäller ekonomiskt bistånd inom given budgetram. Det ekonomiska utfallet beräknas till ett underskott med 4,2 mnkr. Budgetramen baserades på en prognos som innebar att behovet av ekonomiskt bistånd skulle minska inom stadsdelen men utvecklingen visar på en ökning vilket bl.a. är hänförligt till den ekonomiska instabilitet vi kan se i vår omvärld. Arbetet med att försöka få budgeten i balans måste fortsätta men detta får dock inte skegenom nedskärningar inom andra verksamheter.”

___________________

§6 Verksamhetschef enligt hälso - och sjukvårdslagen vid Axgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser vikarierande enhetschef Roger Blomqvist till verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen för hälso- och sjukvård vid Axgårdens vård- och omsorgsboende i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren utse en person som ansvarar för verksamhet som rör hälso- och sjukvård. För Axgårdens vård- och omsorgsboende är stadsdelsnämnden vårdgivare och därmed skyldig att utse verksamhetschef.

Förvaltningen föreslår att vikarierande enhetschef Roger Blomqvist vid Axgårdens vård- och omsorgsboende utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården fram till att boendet övergår till entreprenaddrift.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 september 2011.

Dnr 363-2011-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§7 Förlängning av avtal för Fruängens ungdomsgård AB och Hövdingagården AB gällande ungdomsgårdar

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Fruängens ungdomsgård AB, organisationsnr 556740-5898, gällande driften av Fruängens ungdomsgård förlängs från 1 juli 2012 till och med 30 juni 2013.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att avtalet med Hövdingagården AB, organisationsnr 556592-1367, gällande driften av Aspuddens ungdomsgård förlängs från 1 juli 2012 till och med 30 juni 2013.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra ungdomsgårdar som drivs på entreprenad sedan 1 maj 2008. Fruängens ungdomsgård som drivs av Fruängens ungdomsgård AB och Aspuddens ungdomsgård som drivs av Hövdingagården AB har avtal som innehåller möjlighet till förlängning på samma villkor
1 + 1 år. Den första förlängningen upphör 30 juni 2012. En sista förlängning av dessa två avtal föreslås till och med 30 juni 2013.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2011.

Dnr 395-2009-104

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§8 Förlängning av avtal med med ISS Facility Services AB Servicetjänster på Telefonvägen 30

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med ISS Facility Services AB, organisationsnr 556410-3280, gällande servicetjänster på huvudkontoret Telefonvägen 30 och intern posthantering inom hela stadsdelsförvaltningen, förlängs från
1 augusti 2012 till och med 31 juli 2013.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har ett avtal med ISS Facility Services AB gällande servicetjänster på huvudkontoret Telefonvägen 30 och intern posthantering inom hela stadsdelsförvaltningen sedan
1 augusti 2008. Avtalet innehåller möjlighet till förlängning på samma villkor med 1 + 1 år. En ändring av avtalet gjordes 1 januari 2010 med anledning av att växeln inte längre är förvaltningens ansvar. Den första förlängningsperioden pågår till och med 31 juli 2012. Förvaltningen föreslår i detta ärende att en sista möjliga förlängning görs från 1 augusti 2012 till och med 31 juli 2013.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 september 2011.

Dnr 240-2008-104

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§9 Gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i en gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenörer för mindre parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen, att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

För genomförande av stadsdelarnas anläggningsarbeten såsom parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten planerar stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö att göra en ny gemensam ramavtalsupphandling. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning föreslås administrera upphandlingen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 september 2011.

Dnr 356-2011-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§10 Gemensam upphandling av bemanningstjänster – pedagogiska verksamheter

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av bemanningstjänster – pedagogiska verksamheter för Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid utbildningsförvaltningen att för nämndens räkning att fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nuvarande ramavtal om bemanningstjänster – pedagogiska verksamheter upphör 31 juli 2012. Avtalen går inte att förlänga ytterligare, varför en ny upphandling behöver genomföras.

I detta ärende föreslås stadsdelsnämnden att tillsammans med övriga intresserade stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden genomför en gemensam upphandling av bemanningstjänster – pedagogiska verksamheter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 augusti 2011.

Dnr 418-2011-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§11 Fyllnadsval till sociala delegationen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Magnus Bock (M) till ledamot i sociala delegationen samt Tita Bergquist (M) och Jonas Haak (FP) till ersättare.

Ärendet

Sociala delegationen består av sju ledamöter och fem ersättare. Anders Ekberg (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare. Ordföranden Abit Dundar (FP) meddelar att Folkpartiet nominerar Jonas Haak till ny ersättare i sociala delegationen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2011.

Dnr 521-2010-1.1

Förslag till beslut

Ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) nominerade Magnus Bock (M) till ledamot i sociala delegationen och Tita Bergquist (M) till ersättare.

Magnus Bock (M) efterträder Marita Liljequist (M) som avsagt sig sitt uppdrag i nämnden och Tita Bergquist efterträder Magnus Bock (M) som tidigare var ersättare.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förslagen från Folkpartiet och Moderaterna.

___________________

§12 Plan för Stockholms bibliotek 2011-2015. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Biblioteksplanen är ett stadsövergripande styrdokument som anger ramar och riktning för den samlade biblioteksverksamheten i staden. Förvaltningen lyfter bland annat fram att i takt med att staden växer ökar även behoven av fler bibliotek. Hägersten-Liljeholmen är en av Stockholms snabbast växande stadsdelar. Många av dem som flyttar hit är barnfamiljer. Kultur är viktigt för barns och ungdomars lärande. Liljeholmsområdet utpekas i översiktsplanen som ett av Stockholms stadsutvecklingsområden.Här kommer nya bostäder och arbetsplatser att byggas för drygt 8000 boende och nästan lika många arbetande. Liljeholmen är också en av stadens stora trafikknutpunkter med tunnelbana, bussterminal och tvärbana. Förvaltningen ser därför gärna att ett kulturcentrum med bibliotek inrättas i Liljeholmen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 september 2011.

Dnr 328-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

En enig nämnd anmälde ett särskilt uttalande.

”I Hägersten-Liljeholmen byggs det många nya bostäder och det kommer att byggas ännu fler inom de närmaste tio åren, t.ex. vid Lövholmen. Med byggandet ökar också befolkningen i vår stadsdel. Det är naturligtvis glädjande att många nya medborgare vill leva här, men detta ställer också stora krav på staden att planera en bra service utifrån medborgarnas behov. I takt med att stadsdelen växer ökar även behoven av fler bibliotek.

Nämnden vill betona vikten av att ett nytt bibliotek etableras i Liljeholmen som ska vara anpassat för alla, oavsett ålder, funktions-nedsättning, utbildning eller ekonomi. En ny kulturverksamhet har efterfrågats av medborgare länge i Liljeholmen. Nämnden ser därför gärna att ett kulturcentrum med bibliotek inrättas.

Här vill nämnden poängtera att det är viktigt att tidigare beslut om inrättande av ett bibliotek i Axelsberg fullföljs. Enligt det tidigare beslutet skulle det inrättas ett profilbibliotek med inriktningen ’farfar-barnbarn bibliotek’ som skulle fungera som en mötesplats mellan generationer. Även i Axelsbergsområdet har det byggts fler nya bostäder som även dessa leder till att det behövs mötesplatser i form av bibliotek för invånarna i stadsdelen.

Nämnden håller med om att man följer med den tekniska utvecklingen så att den integreras i biblioteksverksamheten. Ny teknik kan också vara vägar att nå barn och ungdomar för att förmedla intresse för litteratur, läsning och kultur.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”En strategisk plan är en bra grund för biblioteksverksamheten, men blir verkningslös om inte tillräckliga resurser ställs till förfogande. Grunden för folkbibliotekens verksamhet är böckerna och den kvalificerade personalen. Vi ser därför med oro på att såväl antalet böcker som personalstyrkan minskar på biblioteken.

Kultur är viktigt för barns och ungdomars lärande och för att bygga sin egen identitet. Biblioteken är också, som biblioteksplanen anger, ofta barnens första möte med berättande och läslust utanför hemmet. Vi delar därför förvaltningens uppfattning att biblioteken ska samverka med fritidsverksamhet, förskola, skola, etc. Förskolans roll för barns språkutveckling kan inte nog betonas och bibliotekens samarbete med förskolorna ska uttryckas på ett tydligt sätt i planen.

Skolbibliotekens roll och utveckling behöver tas med i planen. Dessa lyder sedan 1 juli 2011 under skollagen. Nu finns möjlighet för varje kommun/stadsdel att på ett nytt sätt utveckla skolbiblioteken, i samarbete med skolans övriga personal. Lagen klargör dock inte ansvaret för hur resurserna, bl.a. behovet av kvalificerad personal, ska säkras.

Vi ser liksom förvaltningen gärna att ett kulturcentrum med bibliotek inrättas i Liljeholmen, men det får inte ske på bekostnad av ett nytt, fullt utbyggt bibliotek i Axelsberg, eller minskad verksamhet på övriga bibliotek inom stadsdelen.

Stadsdelsbiblioteken hörde tidigare till stadsdelsnämndernas organisation och det var naturligt med ett tätt samarbete mellan stadsdelsnämndernas övriga verksamheter. Vi tycker att det är oroväckande att stadsdelsnämnderna inte nämns i utkastet till strategisk plan.”

___________________

§13 Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Riksdagen fastställde 2009 miljömål. Regeringens klimatproposition fastställer mål fram till 2020. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att dessa mål uppnås och har därför tagit fram en klimat- och energistrategi för länet.

Förvaltningens synpunkter framförs i ärendet. Klimat- och energistrategin gör en bra ansats med högt uppsatta mål, men förvaltningen tror att det kommer att ställa stora krav på åtgärder, framförallt i form av ekonomiska incitament; ett omfattande arbete för attitydförändringar samt mycket stora investeringar på utbyggd kollektivtrafik.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2011.

Dnr 333-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Nämnden beslutar att

1. bifalla förvaltningen

2. säga följande

Stategin till klimat- och energistrategi är passiv och klen. Energieffektviseringar är en viktig del i den framtida energi och klimatpolitiken. Det som saknas är en offensiv satsning på förnyelsebar energi. Speciellt vind - och solenergi som redan är kommersiellt gångbart. Solenergin beräknas redan om 10 år bli den biligast energikällanför framtagande av el och värme.

Idag har vi i Stockholms län et kraftigt underutnyttjande av exempelvis sol och vindenergi. Det är dags att ta klimat frågorna på all var och börja nu och inte som klimatstrategin lämna de stora satsningarna till kommande generationer. Sverige ligger efter när det gäller satsningar på förnyelsebar energi. Den största anledningen har varit att pengar som borde ha satsats på förnyelsebar energi gått till att hålla de gamla atomkraftverken vid liv. Vi har inte tid att halka ännu längre ner. Det är dags att börja framtidssatsningarna nu.

Vårt land har enorma möjligheter att ligga i framkant när framtidens energismarta lösningar tas fram. Det är viktigt att vi politiker driver på och inte passivt sitter med armarna i kors och är nöjd med bara lite, bara lagom.

Varje hus i vår stadsdel bör ha någon form av modern förnyelsebar energi. Det är för få vindkraftverk i Hägersten–Liljeholmen. Det är för få hus som har någon form av solenergi. Det är viktigt att alla gör vad man kan för att minska klimateffekterna och för att ta steg mot framtidens förnyelsebara moderna samhälle.”

Reservation

Ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Förslaget till klimat- och energistrategi behöver omarbetas från grunden. 63 % av utsläppet av växthusgaser kommer i dag från transporter. 68 % av transporterna sker med privatbil. Trots detta har programförslaget som utgångspunkt, dock inte tydligt uttalat, att Förbifart Stockholm byggs med de konsekvenser av ökad biltrafik och ökade utsläpp som den nya motorvägen medför. Även själva vägbygget är oerhört energislukande.

En klimat- och energistrategi för Stockholms län måste ha som utgångspunkt en kraftig begränsning av privatbilismen och en storsatsning på kollektivtrafiken. I annat fall kan programmet inte betraktas som seriöst.”

___________________

§14 Stockholms miljöprogram 2012-2015. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag på nytt miljöprogram för Stockholms stad 2012-2015 har tagits fram och bygger vidare på integreringen i stadens styr- och uppföljningssystem. Förvaltningen anser att miljöprogrammet har möjlighet att utgöra ett bra underlag för arbetet med att minska den negativa påverkan på miljön från stadens verksamheter.

Nämnden berörs bland annat genom att stadens byggnader föreslås energieffektiviseras vid större ombyggnader. Detta gäller främst förskolor. Förvaltningen befarar att det kan medföra orimliga kostnader. Enda alternativet kan då bli rivning och nybyggnation. I övrigt lämnar förvaltningen synpunkter på drift- och underhåll för biologisk mångfald i naturmark, redovisning av energianvändning och miljöeffektiva transporter samt indikatorn om andel detaljplaner där hänsyn tagits till klimatförändringar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2011.

Dnr 334-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till yttrande

2. Mätbara mål ska också kvantifieras samt få ett datum när det ska vara nått.

3. Delmålet 3:3 som anger att staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 3,0 ton CO2 per stockholmare vill vi sänka till 2,7 ton

4. Delmål 4:2 anger att grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas. Av detta följer att alla områden som avses i delmål 4:2 ska kompenseras

5. Ett nytt mål/delmål läggs till om att minska byggmaterialen järn, stål och betong

6. Därutöver vill vi framföra följande

Miljöprogrammet måste gälla all verksamhet som staden finansierar oavsett utförare, om inte blir programmet allt mer tandlöst i takt med att de privata utförarna ökar.

Idag utförs hemtjänst av ett stort antal aktörer, vilket totalt sett innebär ett ökat bilresande. Det finns exempel på att ett tiotal ofta bilburna hemtjänstutförare besöker samma fastighet samma dag, vilket givetvis innebär en ökad miljöbelastning.

Även matlagningen till äldreboenden, gruppbostäder och förskolor berörs av delmålet. Det bästa är att laga maten på plats. När mat transporteras från annan plats måste även den miljöbelastningen vägas in i samband med upphandling. Det är bra att målet om ekologiska livsmedel höjs, men vi vill höja målet till 40 procent.

För att kunna stärka mark- och vattenområden med särskild betydelse för den biologiska mångfalden krävs skarpare skrivningar och att de områden som av länsstyrelsen satts upp som särskilt skyddsvärda snarast får status av naturreservat.

Om man konkretiserar mål i till exempel procent samt ger ett datum för när det ska vara nått, höjer det ofta motivationen att uppfylla målet. Att sänka toleransen med ytterligare 10 procent för utsläpp av koldioxid är önskvärt och nödvändigt inför framtiden. Vi behöver redan nu öka planteringen av nya träd. Det är en bra åtgärd för klimatet då träd tar upp och binder koldioxid. För att klara nyplanteringarna är alla ’gröna ytor’, stora som små, värdefulla.

Ett fortsatt byggande med materialen järn, stål och betong är kraftigt belastande för klimatet. De ger kraftiga utsläpp av koldioxid (CO2) när de framställs. Som byggmaterial ger trä istället ’bonus’ då det materialet lagrar CO2.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Förslaget till miljöprogram har för låg ambitionsnivå. Majoriteten verkar inte våga eller vilja föreslå mål och åtgärder som gör att Stockholm på allvar kan bli en hållbar stad. För att ta tre exempel:

* Vad gäller luftföroreningar ligger förslaget till mål på den nivå som redan krävs av lagen, vilket inte är särskilt ambitiöst eller progressivt, för att uttrycka det milt.

* På klimatområdet anges som mål att varje Stockholmare ska släppa ut högst 3 ton CO2 per år till 2015 trots att det är långt över vad som är en hållbar nivå och trots att staden kan göra mycket för att minska utsläppen. Målet borde vara högst 2 ton CO2 till 2015.

* Vid upphandling av måltider ställs krav på minst 25 % ekologiska livsmedel, en andel som gott kunde dubbleras till 50 %.

Listan skulle kunna göras längre.

Hållbar utveckling inkluderar även sociala och ekonomiska aspekter. I förslaget till program har vi dock inte lyckats hitta några krav gällande rättvis handel när produkter upphandlas. Vi anser att Stockholm ska vara ett föredöme även på det området. Oberoende produktmärkningar finns, till exempel Fairtrade/Rättvisemärkt.

Målen är på vissa ställen vaga. Detta behöver inte i sig vara dåligt, om de vaga målen med hjälp av relevanta indikatorer görs mätbara. På en rad ställen i förslaget till miljöprogram är det dock blankt där vi hade förväntat oss en beskrivning av vilka mätvärden som ska tolkas som att ett mål är uppfyllt. Det är därför svårt att avgöra vilket värde den långa listan med indikatorer egentligen har.

Målen verkar också lätt kunna åsidosättas. Angående till exempel områden av betydelse för den biologiska mångfalden sägs å ena sidan att antal kvadratmeter mark som tas i anspråk bör vara noll, å andra sidan att i avvägningar i planärenden kan även mark av särskild betydelse behöva ianspråktas.

Ansvaret för genomförandet åvilar samtliga stadens nämnder och styrelser. Samtidigt slås fast att budget alltid är överordnat styrdokument. Det verkar därmed som upplagt för en situation med vackra ord i teorin och lite handling i praktiken, med hänvisning till att staden inte har råd, eller på grund av att berörda nämnder inte tilldelas tillräckliga medel. Detta skulle då vara en konstig "motsättning", eftersom det tvärtom förhåller sig så att vi inte har råd att vänta längre med åtgärder på detta område.

Slutligen undrar vi liksom förvaltningen över vad kraven på energieffektivisering kan medföra i praktiken. Om en ombyggnadskostnad överstiger 40 % av byggnadens värde ska man ner till i princip passivhus. Vilket förstås är bra. I teorin.

I praktiken skulle det för exempelvis förskolor med lågt bokfört värde medföra att man ser det som det mest ’lönsamma’ alternativet att riva och bygga nytt i stället för att renovera och bygga om. Vilket inte kan anses vara särskilt energieffektivt, totalt sett. Om detta skulle bli en effekt bör målen på detta område formuleras annorlunda.”

___________________

§15 Förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att en parboendegaranti ska införas som ger förutsättningar till sammanboende för de äldre par som så önskar. I detta ärende redovisas stadsledningskontorets förslag till ersättningsmodell i samband med parboende, som omfattar ersättning för basservice samt möjlighet till förhandling med utföraren i varje enskilt fall. Förvaltningen ställer sig positiv till stadsledningskontorets förslag.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 september 2011.

Dnr 365-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) och föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Nämnden beslutar att

1. godta förvaltningens förslag till beslut

2. Att också par där den ene har demens eller psykisk funktionsnedsättning ska kunna omfattas av parboendegarantin

3. Att utöka provboendetiden till sex månader

Det är hög tid att en parboendegarant börjar gäla. Alla äldre par som önskar fortsätta bo tillsammans måst kunna omfattas av den rättigheten, även i de fall då den ena har demens eller psykisk funktionsnedsättning. Kostnadsfrågorna måste gå att lösa.

Det kan även vara av värde med en längre tid för provboende än tre månader, då det är svårt att i förväg veta vilka påfrestningar det kan innebära att bo tillsammans i samma lägenhet inom ett vård- och omsorgsboende.”

___________________

§16 Plansamråd – tilläggsplan för Liljeholmskajen etapp 1 i Årstadal, Liljeholmen. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag på tillägg till detaljplan Liljeholmskajen etapp 1 i Årstadal har inkommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. Planens syfte är att möjliggöra en höjning av Liljeholmskajens planerade höghus från 21 till 24 våningar som ett tillägg till gällande detaljplan. Förvaltningen ser positivt på förslaget och anser att det stämmer väl med stadens intentioner att bygga tät stadsmiljö.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2011.

Dnr 379-2011-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi ser positivt på en utökning av antalet våningar eftersom vi principiellt är för högre byggnader i ytterstaden. Högre hus ökar antalet tillgängliga lägenheter på stadens begränsade ytor. Naturligtvis ska högre hus bara byggas där det utifrån infrastruktur, omgivning och service är lämpligt.”

___________________

§17 Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram en strategi för arkitektur och modernisering av Stockholms byggnadsordning som är ute på samråd. I strategin redovisas arkitekturens möjligheter att skapa ett rikt och levande stadsliv, en attraktiv stadsmiljö och hög arkitektonisk kvalitet för en hållbar stadsutveckling.

Förvaltningen anser att mycket av det som framförs i strategin fungerar redan i dag som utgångspunkter vid stadsplaneringen. Vidare lämnar förvaltningen synpunkter på uppföljning av samrådsprojekt och utvecklandet av metoder för samråd, nyskapande arkitektur, tydlighet med stadens ambitioner redan i markanvisningar, områdesvis planering, grönstrukturen samt utveckling av tyngdpunkter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2011.

Dnr 304-2011-1.5.3

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Nämnden åberopar delvis förvaltningens svar som yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

I Arkitektur Stockholm saknar vi hur klimatförändringarna kommer att påverka Stockholm fram till 2030. Kurvan på våra utsläpp av växthusgaser behöver vända ner redan år 2015. Stadsbyggande ska ses långsiktigt och staden bör ha en god framförhållning. Dokumentet behöver därför kompletteras enligt följande:

1. Hur kommer krav på 50 procent lägre utsläpp av växthusgaser påverka byggandet framöver? Vi tror att hus inte längre kan byggas i stål, järn och betong i samma utsträckning som nu. De är material som ger stora mängder koldioxid (CO2) vid sin framställning. Nya hus kan istället byggas av trä, som då också ger en lagring av CO2. Betongen till Förbifart Stockholm och nya Slussen kommer sannolikt ta en stor del av vår CO2-kvot i anspråk.

2. Konsekvenserna av en allt högre nivå på Saltsjön. FN:s klimatpanel bedömer nu höjningen av havsnivån till 120-160 cm fram till 2100. Med stor sannolikhet tvingas vattennivån i Mälaren följa med upp. Detta får drastiska konsekvenser för Stockholms bebyggelse och infrastruktur.

3. Liksom vattnet skapar egna stadsdelar inom tullarna gör de gröna kilarna det utanför innerstaden. Gröna ytor ska inte ses som barriärer utan som bidrag till en bra boendemiljö. Vår stadsdels ”gröna ytor” är nu och kommer att bli än mer välbehövliga ekologiska lungor. Vi behöver snarare fler än färre av dessa när klimatförändringen slår till.

Vi vill också understryka att insatser mot den ökade bostads-segregationen måste fokusera på förorter och innerstad som saknar hyreshus och inte bara på förorter med många hyreshus. Man bör sträva efter en blandning av olika upplåtelseformer för bostäder.

En helhetssyn med ett områdesperspektiv krävs vid planeringen i syfte att utveckla de kvaliteter som finns inom olika stadsdelar. Hänsyn ska tas till vilken slags bebyggelse som bör/behöver tillkomma. Detta bör staden, som utövare av det kommunala planmonopolet, kunna förverkliga och det bör ingå som en del av strategin.

Det stadsövergripande arbetet för ökad dialog med medborgare, t.ex. inom ramen för Söderortsvisionen, bör nämnas och tydliggöras och strategin härför bör utvecklas. Det är viktigt att staden samverkar och för en dialog med medborgare och andra aktörer.

Förslaget till strategi öppnar för en hög exploatering, mer styrd av ekonomiska intressen än av allmänintresset. Tyvärr riskerar strategin att befästa den hänsynslöshet som präglar många planerade, pågående och nyligen slutförda projekt i Stockholm.”

___________________

§18 Anmälan av brukarundersökning 2011 för förskolan

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen presenterar och kommenterar resultat av brukarundersökning för förskolan 2011 i staden som helhet och för Hägersten-Liljeholmen specifikt. Förskolans brukare är nöjda och mycket nöjda med verksamheten och uppfattar verksamheten som trygg och säker. Förskolornas målmedvetna arbete för ökad kvalitet har bidragit till att vårdnadshavarna givet högre betyg i år än tidigare inom alla områden. Särskilt märkbart är den ökade nöjdheten för frågeområdet ”Samverkan med hemmet”.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 september 2011.

Dnr 404-2011-1.2.1

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Trots en fortsatt befolkningsökning upplever Stockholmarna en ständigt ökande valmöjlighet. Det är glädjande att nämnden kan se hur förskolorna i Hägersten- Liljeholmen har blivit bättre på att informera om sin pedagogik och verksamhet till föräldrarna.

Enligt brukarundersökningen har Hägersten-Liljeholmens förskolor bättre resultat än staden i stort på nästa alla områden. Det är viktigt att nämnden arbetar vidare med den pedagogiska utvecklingen och fortsatt utbyggnad av fler förskoleplatser inom stadsdelen där det sker nya inflyttningar.”

___________________

§19 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 27 september 2011.

___________________

§20 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 22 september 2011.

_________________

§21 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 20 september 2011.

___________________

§22 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Hägersten-Liljeholmens Lokala Brottsförebyggande råd 2 september 2011.

________________________

§23 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Kajen förfaller och trafiksituationen är oacceptabel,
Gröndalsvägen

Inkom från bostadsrättsföreningen Gröndalssundet 16 augusti 2011, dnr 364-2011-1.2.3

Förvaltningens svar biläggs.

Respektera Västertorp - Synpunkter på Hotellhems utbyggnad

Inkom 2 september 2011, dnr 392-2011-1.2.3

Förvaltningens svar biläggs.

Förslag till samordning av insatser för miljö- och trafik i Västertorp

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 13 september 2011, dnr 416-2011-1.2.3

Översänt till Trafikkontoret och Exploateringskontoret

Klagomål på byte av lägenhet vid Axelsbergs servicehus

Uppgifter i handlingen omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL

Inkom 15 juni 2011, dnr 306-2011-1.2.3

Upprop från boende på Trekantens servicehus om att inte omvandla till trygghetsboende

Från boende på Trekantens servicehus, namnunderskrifter,
Inkom 20 september 2011, dnr 432-2011-1.2.3

________________________

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

________________________

§25 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om parkleken Vippan i Fruängen

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde en skrivelse för beredning om upprustning av parkleken Vippan. Dnr 446-2011-3.1

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Papperskorgar

Magnus Bock (M) vidarebefordrade en fråga från en medborgare om borttagna papperskorgar vid hörnet Ugglemossvägen/ Mälarhöjdsvägen. Förvaltningen undersöker och återkommer i frågan.

Sponsrade papperskorgar

Elisabet Stålhem (M) frågade hur det går med arbetet att få sponsrade papperskorgar i stadsdelen. Gunnar Ohlsén informerade att lanseringen av sponsrade papperskorgar är på gång.

Fruängens Centrum

Johan Nilsson (M) ställde frågor med anledning av information i pensionärsrådets protokoll där det står att fastighetsägaren Citycon undersöker hur centrumanläggningen kan rustas upp. Gunnar Ohlsén svarade att en diskussion har påbörjats mellan stadsbyggnadskontoret och Citycom.

Synpunkter på parker och grönområden

Johan Faxér (MP) vidarebefordrade en fråga från en medborgare om vart man vänder sig om man har synpunkter på skötseln av parker och grönområden. Gunnar Ohlsén informerade att dessa frågor ställs direkt till stadens driftcentral på telefon 08-651 00 00 eller via formulär på stadens hemsida: www.stockholm.se - Trafik och Stadsplanering – Parker och Grönområden (alternativt Gator och Torg, Parkering) – Felanmälan.

Västertorps Centrum

Lars Svärd frågade om förvaltningen fått information om datum för när upprustningen av Västertorps Centrum ska påbörjas. Gunnar Ohlsén svarade att förvaltningen inte fått någon sådan information.

Cykelbanorna på Telefonvägen

Lars Svärd frågade när cykelbanorna på Telefonvägen ska vara färdigställda. Gunnar Ohlsén informerade att Trafikkontoret har målat linjerna för cykelbanan och gjort en linjefålla vid trafikljuset. Det som saknas är skyltar med parkeringsförbud för bilister. Förvaltningen påminner Trafikkontoret om detta.

___________________________

Stadsdelsdirektörens information

Gruppledarnas träffar med brukarråden

Maria Mannerholm påminde gruppledarna deras möten med pensionärsrådet 24 oktober kl. 15:00 och handikapprådet 27 oktober kl. 15:30.

Tillsyn av förskoleverksamheten

Renée Hildebrand informerade och besvarade frågor med anledning av resultatet av Skolinspektionens granskning av de kommunala förskolorna. Rapporten föreläggs nämnden vid sammanträdet 27 oktober 2011.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2011.

Nämnden önskade att förvaltningen förtydligar listan genom att ange datum för när respektive skrivelse planeras att tas upp.

Rapport för kännedom

Lägesrapport 2011 – hemlöshet

Socialnämnden 30 augusti 2011

________________________

§30 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 8 september, 21 september och 27 september 2011.

_______________________