Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Social omsorg
Enhetschef Lena Ahlsén informerar om verksamheten inom vuxenenheten.

Me Läs mer...dborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter. Frågestunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Inomhuslokal till Vippans parklek

3 Musik- och kulturhus för unga - med hjälp av vuxna

Kring en möjlig utveckling för brandstationen i Midsommarkransen
Dnr 463-2011-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 X Nämndens sammanträdestider 2012

Remissärenden

7 Förstudie Spårväg syd

8 Reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar

9 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 373-2011-1.5.1 Omedelbar justering

14 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Förteckning över inkomna skrivelser

18 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

19 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för september
Balanslista över inkomna skrivelser
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

26 Nedläggning av faderskapsärende

27 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 19 oktober 2011
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 2 november 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 29 september justerades
4 oktober 2011.

Dagordningen godkändes.

_________________

§2 Medborgarförslag om inomhuslokal till Vippans parklek

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 6 oktober 2011.

Dnr 460-2011-1.2.4

_____________________

§3 Medborgarförslag om musik- och kulturhus för unga – med hjälp av vuxna. Kring en möjlig utveckling för brandstationen i Midsommarkransen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 10 oktober 2011.

Dnr 463-2011-1.2.4

_________________________

§4 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till nämnden. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007. Den har därefter uppdaterats vid behov, senast i augusti 2011. I detta ärende har delegationsordningen kompletterats med utökad delegation till Socialjouren avseende polisanmälan av brott mot underårig och vissa andra grövre brott. Delegationsordningen har även kompletterats med en punkt gällande rätten att besluta om framställan till Centrala studiestödsnämnden om ändring av betalningsmottagare av studiemedel.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 oktober 2011.

Dnr 105-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§5 Nämndens sammanträdestider 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bordlade ärendet.

Ärendet

Sammanträdestider för 2012 föreslås med utgångspunkt från stadsledningskontorets tidplan för budget- och uppföljningsarbete. Sammanträdena är öppna för allmänheten och inleds kl. 18:00 med en öppen frågestund för allmänheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 oktober 2011.

Dnr 481-2011-1.1

______________________

§6 Svar på skrivelse om Ericssonhuset vid E4

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ärendet

Förvaltningen har svarat på en skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om förvaltningens möjligheter att påverka att student-/ungdomsbostäder byggs i Ericssonhuset vid E4. Exploaterings- och planansvaret i staden vilar på fackförvaltningarna. Den aktuella fastigheten är privatägd vilket innebär små möjligheter för staden att påverka innehållet i en bostadsexploatering.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 oktober 2011.

Dnr 308-2011-1.2.5

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§7 Förstudie Spårväg syd. Yttrande till kommunstyrelsen och AB Stockholms lokaltrafik

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen och till AB Storstockholms lokaltrafik.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

AB Storstockholms lokaltrafik har genomfört en förstudie om Spårväg syd med anledning av befolkningsutvecklingen i regionen. Studien har utgått ifrån regionala målsättningar och är tänkt att främja utvecklingen av de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen. I förstudien har tre alternativ studerats: ett bussalternativ, ett BRT-alternativ (Bus Rapid Transport) samt ett spårvägsalternativ. För samtliga alternativ diskuteras sträckningen Flemingsberg – Masmo – Kungens kurva/Skärholmen – Fruängen – Älvsjö. Utifrån genomförda trafikanalyser och projektmålen redovisas slutsatsen att resandeunderlaget inte motsvarar den volym då spårväg bör övervägas.

Förvaltningen anser utifrån de mål och intentioner som finns för Stockholms utveckling, där visionen för söderorts utveckling utgör en väsentlig del, samt utifrån redovisade miljöaspekter att en satsning på spårtrafik är det mest långsiktigt hållbara alternativet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 oktober 2011.

Dnr 396-2011-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi stöder tillfullo förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen angående Spårväg syd, samt anser liksom förvaltningen att spårtrafik är det mest optimala ur flera aspekter.

Stockholms södra delar samt Södertörn som helhet är beroende av en väl fungerande infrastruktur där kollektivtrafiken utgör en viktig del. En fungerande kollektivtrafik behövs för att skapa goda möjligheter till resande till och mellan regionens alla delar.

Genom att binda samman Stockholms södra delar med spårbundna tvärförbindelser skapas förutsättningar för att ytterstaden utvecklas i enlighet med den utveckling som utmålas i Stockholms stads vision för söderort 2030.

För Stockholms södra delar samt berörda kommuner på Södertörn är Spårväg syd en förutsättning för att uppnå Söderortsvisionen. Spårväg syd är en av de viktigaste beståndsdelarna för att utveckla Stockholms södra delar. I dag pendlar många från länets södra delar för att arbeta i länets norra. En bättre utbyggd tvärgående spårbunden kollektivtrafik skapar en attraktion för att få fler företagsetableringar i Söderort och därmed på sikt fler arbetstillfällen till Söderort. Spårväg syd skapar även förutsättningar för att bygga bostäder i större omfattning. En effektiv tvärkommunikation binder även samman ytterstadsdelarna och skapar förutsättningar för en naturlig integration.

Dessa positiva och grundläggande fördelar tas inte med när samhällsekonomin beräknas för de olika alternativen i förstudien. Som ett exempel tar förstudien upp att en satsning på spårbunden trafik signalerar en långsiktig satsning på förbättrad kollektivtrafik, vilket föranleder att andra vågar satsa i området. Det är enligt författarna en positiv effekt som inte ingår i bedömningen som förstudien gör. Dessa är dock positiva effekter som det är viktigt att politiker i Stockholm stad och landsting tar i beaktande.

Det är viktigt att SL tillsammans med andra berörda parter beaktar hela söderorts framtida utveckling och ger Spårväg syd den högsta prioriteten, i den fortsatta utredningen.

Vi påminner om den succé som tvärbanan blev, med betydligt fler resenärer än beräknat, även innan några ytterligare exploateringar skett. En spårväg är ett attraktivare och tydligare transportmedel, som ur många aspekter inte går att jämföra med buss. En busslösning initialt kan, som förvaltningen även påpekar, innebära att spårvägslösningen uteblir.

’Spårväg syd’ erbjuder en satsning på hållbar och långsiktig samhällsutveckling.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att det har gjorts en förstudie för Spårväg syd och att allmänheten givits tillfälle att inkomma med synpunkter. Den slutliga sträckningen bör därför snart kunna fastställas. Vi anser att Spårväg syd ska prioriteras och byggas så snart det är praktiskt möjligt.

Det behövs attraktiva och hållbara kommunikationer, som till exempel Spårväg syd, och även satsningar på utbildning och näringsliv för att möjliggöra den flerkärniga struktur som är målet med den regionala utvecklingsplanen. Ett starkt Södertörn gynnar hela Stockholmsregionen, och för Hägersten-Liljeholmen finns mycket att vinna på en sammanbindning med grannkommunerna.

En viktig aspekt i den regionala utvecklingen är målet om ett ökat resande med kollektivtrafik. Just tvärregionala resor har lägst kollektivtrafikandel. Här är satsningar på spårtrafik särskilt angelägna, om klimatförändringarna ska kunna hejdas. Spårväg hör till de mest populära färdsätten i kollektivtrafiken. Exemplet med Tvärbanan visar tydligt att verkligheten kan överträffa prognoser om resandeutveckling. Genom att förlänga spårdragningen så att hela Södertörn ingår kan resandeunderlaget bli än större. Därför bör även göras en studie som omfattar sträckning från Haninge, via Flemingsberg, Älvsjö, Hagsätra och vidare bort mot Tyresö.

Anläggning av spår tar tid och i avvaktan på att Spårväg syd blir färdig bör en satsning snarast göras på snabba direktbussar enligt den blivande spårsträckningen. Därigenom skapas resmönster som utgör grunden för resande med den kommande spårtrafiken. De stora BRT-bussar som finns i flera utländska städer ställer stora krav på mark och nya vägbanor med planskilda korsningar. Vi förordar därför alternativet att bygga spår direkt och att under byggtiden förbättra framkomligheten för bussar genom signalprioritering och bussfiler inom befintliga vägbanor.

I den fortsatta planeringen av Spårväg syd är det viktigt att man ser till att barriäreffekterna blir så små som möjligt, och att dessa redovisas i anslutning till de olika sträckningsförslagen.

Konsekvenserna för olika depålägen måste också fördjupas.

Avslutningsvis önskar vi ett fortsatt öppet och brett samrådsförfarande där tid ges för medborgarna att delta i dialogen, inte minst för att därigenom minimera risken för överklaganden.”

____________________

§8 Reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialförvaltningen har gjort ett förslag till reviderade riktlinjer för familjevård av barn och ungdomar. De viktigaste förändringarna är att barnperspektivet och tillsynen av familjehemmen stärks och att det placerade barnets rätt till utbildning betonas. Förvaltningen är positiv till förändringarna, men anser att familjevården behöver tillföras mer resurser om den ska klara av att göra fyra besök per år i alla familjehem.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 september 2011.

Dnr 421-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens beslut.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till yttrande

2. Därutöver vill vi framföra följande

Förslaget till nya riktlinjer är bra. Om kraven ska kunna förverkligas krävs stora resursförstärkningar, vilket vi utgår från är väl känt. Redan utifrån befintlig ambitionsnivå konstaterade den så kallade BUSS-utredningen att det fanns ett strukturellt underskott om cirka 100 miljoner kronor inom den sociala barnavården.

Det finns för- och nackdelar med att ett av de fyra årliga besöken, som socialnämnden har föreslagit, ska vara oanmält. Socialförvaltningens förslag innebär att möjlighet ska finnas för oanmälda besök men stadgar inget obligatorium.

Stadsdelsförvaltningen medger att det kan vara bra med oanmälda besök vid vissa speciella tillfällen, som vid anmälan eller vid misstanke om missförhållanden, dvs. tillämpning endast i undantagsfall.

Förvaltningen nämner även att praktiska nackdelar med fyra årliga besök skulle vara om familjehemmet är beläget långt från Stockholm.

Å andra sidan föreskriver riktlinjerna att placeringar ska göras inom en radie av tio mil runt Stockholm. Om närhetsprincipen tillämpas fullt ut minskar de praktiska svårigheterna, som till exempel att ingen är hemma vid ett oanmält besök.

Mot bakgrund av vad som framkommit i Vanvårdsutredningen och Upprättelseutredningen och utifrån att barnets bästa ska vara styrande anser vi att oanmälda besök bör vara obligatoriska. Familjehemmet bör vara tillräckligt professionellt för att förstå syftet. Däremot skulle man kunna tänka sig ett samarbete med kommunen där familjehemmet är beläget, i de fall där familjehemmet ligger långt från Stockholm.

Förslaget om fyra årliga besök finns bland andra i SOU 2009:68. Det vore bra om en allmän barnskyddslag kunde antas utifrån det förslaget. Den sociala barnavården kan behöva regleras likvärdigt i hela landet med bestämmelser av mer precis och konkret karaktär för att minska utrymmet för godtyckliga bedömningar. Kommunerna ska inte behöva ta riktlinjer och förlita sig på att medel härför tillskjuts. De av regeringen i september aviserade 500 miljonerna till stärkt skydd av utsatta barn under en treårsperiod förslår inte långt.”

_______________________

§9 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadens budget- och skuldrådgivning har saknat riktlinjer över hur arbetet ska bedrivas. Ett förslag till riktlinjer har nu utarbetats och skickats för synpunkter till stadsdelsnämnderna som är huvudmän för verksamheten.

Förvaltningen är positiv till att riktlinjer ska fastställas eftersom riktlinjer skapar förutsättningar för en likartad hand­läggning och bedömning över staden. Förslaget behöver dock kompletteras och konkretiseras, bland annat vad gäller hur måluppfyllelsen ska mätas och hur verksam­heten ska dokumenteras. Vid fördelningen av resurser till stadsdels­nämnderna behöver det beaktas att en utökning, som effekt av en lagändring, skett av målgruppen under 2011.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 oktober 2011.

Dnr 373-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens beslut.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och översända det som remissyttrande till kommunstyrelsen.

2. Att tillägga följande.

Budget- och skuldrådgivningen har fått alltmer att göra på senare år.

En förklaring är rådande lågkonjunktur, som leder till att fler får ekonomiska problem och behöver hjälp med sin ekonomi. Förutom arbetslöshet kan även familjeföretag som inte längre bär sig, sjukdom eller skilsmässor vara orsaker till överskuldsättning. En annan tänkbar anledning till att människor hamnar i svåra ekonomiska problem är det starka kommersiella trycket på konsumenterna, genom reklam och aggressiv telefonförsäljning, samt inte minst olika kreditgivares lockande erbjudanden.

Ytterligare en anledning till att människor snabbare hamnar i svårare skuldsituationer kan vara att antalet konsumentrådgivare i staden är kraftigt underdimensionerat. Det är bra att riktlinjer tas fram för

budget- och skuldrådgivarna, men utan en tillräcklig satsning på konsumentrådgivare i staden saknas en viktig länk i kedjan.

Konsumentrådgivarna kan ge råd vid olika köpsituationer och kan fånga upp människors ekonomiska problem tidigare. De kan därmed i förlängningen minska trycket på budget- och skuldrådgivningen.

I riktlinjerna försöker man lägga över på skuldrådgivarna en del av det arbete som konsumentrådgivarna förväntas göra. Detta kommer att leda till ännu längre väntetider. Det är inte ovanligt att människor får vänta över ett halvår på hjälp, vilket betyder att de riskerar att hamna i en många gånger svårare ekonomisk situation. Detta är inte acceptabelt. I riktlinjerna bör föras in kravet att det inte får dröja mer än en månad innan någon får hjälp av budget- och skuldrådgivare.

Stockholms stad kommer också att behöva anställa många fler, såväl konsumentrådgivare som budget- och skuldrådgivare, de närmaste åren för att kunna nå målen i de föreslagna riktlinjerna.”

___________________

§10 Brukarundersökningar vid avdelningen för social omsorg. Familjestöd, ungdomsstöd, föräldramottagning och ungdomsmottagning

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Årets brukarundersökning vid barn- och ungdomsenhetens familjestöd, ungdoms­stöd, föräldramottagning och ungdoms-mottagning anmäldes. Resultatet visar att brukarna är mycket nöjda med det stöd de fått vid respektive verksamhet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 september 2011.

Dnr 351-2011-1.2.1

__________________

§11 Brukarundersökningar vid avdelningen för social omsorg. Assistansenheten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Årets brukarundersökning vid assistansenheten anmäldes. Undersökningen visar att assistansen och hur den fungerar har en avgörande betydelse för hur brukarna kan leva sina liv. Intervjupersonerna är mycket nöjda med sina ordinarie personliga assistenter. Vikten av att assistenterna har kunskap om det personspecifika och visar respekt för brukarens personliga integritet betonas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 september 2011.

Dnr 351-2011-1.2.1

______________________

§12 Brukarundersökningar vid avdelningen för social omsorg. Ungdomsgårdar och ungdomscafé

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

En brukarundersökning från ungdomsgårdarna anmäldes. Personalen upplevdes som förtroendeingivande och att de bryr sig om vad besökarna vill. Det sammanfattande betyget på verksamheten var hög.

Även resultatet från brukarundersökning genomförd på förvaltningens ungdomscafé i Gröndal anmäldes.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 oktober 2011.

Dnr 351-2011-1.2.1

______________________

§13 Skolinspektionens granskning av förskolan

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del Skolinspektionens rapport om granskning av verksamheten i de kommunala förskolorna 2011 och lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms stad under perioden 1 april 2011 till 26 augusti 2011. Förvaltningen kommenterar Skolinspektionens synpunkter och ger förslag till hur förvaltning och förskolor ska arbeta vidare med Skolinspektionens identifierade utvecklingsområden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 oktober 2011.

Dnr 189-2011-1.2.1

_______________________

§14 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 24 oktober 2011.

___________________

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 18 oktober 2011.

__________________

§16 Anmälan av inkommen skrivelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelse anmäldes till stadsdelsnämnden:

Arbetstgivaren försämrar äldreomsorgen

Från Kommunal Stockholms län, sektion 27

Daterad 2011-10-24, dnr 500-2011-1.2.3

_____________________

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

________________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om kostnader för ombyggnation av servicehus

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde en skrivelse om kostnader för ombyggnation av servicehus.

Dnr 506-2011-7

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Förhållandena inom äldreomsorgen

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet delade ut ett uttalande med anledning av Kommunals skrivelse till nämnden om förhållandena inom äldreomsorgen. Dnr 500-2011-1.2.3

Yvonne Goldberg redogjorde för situationen och besvarade frågor från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Gamla brandstationen i Midsommarkransen

Johan Faxér (MP) frågade vad exploateringskontoret har för planer för brandstationen under den tid som det tar att göra områdesprogrammet för Aspudden/Midsommarkransen och om nya detaljplaner för den framtida användningen av brandstationen och dess tomt. Förvaltningen återkommer i frågan.

Utskick av remisser

På önskemål från Johan Faxér (MP) kommer förvaltningen att mejla remisser till nämnden direkt efter att de inkommit till förvaltningen. Nämnden får därmed mer tid att sätta sig in i dessa ärenden.

Frågor om vårdnad

Sara Gunnerud (S) frågade vad lagen säger om vårdnad när män i samkönade relationer fått barn genom en surrogatmamma. Förvaltningen återkommer i frågan.

MAS ställning visavi nämnden

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Agneta Blomkvist besvarade frågor från Eva Fagerhem (S) om vilken ställning MAS har visavi nämnden samt vad som gäller för verksamheter som drivs i egen regi och i entreprenad m.m.

Stadsdelsdirektörens information

Tilldelningsbeslut Axgårdens vård- och omsorgsboende

Ingrid Widebäck Informerades att Carema Care AB tilldelades entreprenaden för Axgårdens vård- och omsorgsboende. Avtalet gäller från 1 mars 2012.

Upprustningen av Västertorps centrum

Gunnar Ohlsén informerade att arbetet med upprustningen av Västertorps centrum väntas komma igång i oktober.

Samrådsmöten

Gunnar Ohlsén informerade om tre samrådsmöten:

- 31 oktober – detaljplan för kvarteren Golvläggaren och Syllen, nya bostäder.

- 8 november – detaljplan för kvarteren Teleprintern 2, reglera om förgårdsmark från park till tomtmark och Smältrullen 7, privat förskola

- 29 november – områdesprogrammet för Hägerstensåsen

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2011, med angivna datum för vilka sammanträden respektive skrivelse planeras att tas upp.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för september 2011. Dnr 76-2011-1.2.1

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Förvaltningen prognostiserar ett underskott på 4,1 miljoner kronor inom individ och familjeomsorgen, äldreomsorgen, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för funktionsnedsättning har minskat medan kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka från föregående prognos och underskottet är nu 6 miljoner kronor.

Nämnden har ett politiskt ansvar att lyfta till Stadshuset att resurserna till socialtjänsten måste öka för att klara socialtjänstlagen och garantera god arbetsmiljö. Vi har dessvärre fortfarande inte sett skymten av den fulla kompensation för kostnader för ekonomiskt bistånd som utlovades av finansborgarrådet Sten Nordin före sommaren.

De sociala behoven är stora. Individ och familjeomsorgen visar fortfarande ett underskott och skulle behöva ekonomiska resurser utifrån de faktiskt behov som finns.

Även äldreomsorgen visar ett underskott. Förvaltningen skriver att man på Axelsberg servicehus och vob som enda utförarenhet visar ett underskott och att enheten måste fortsätta sitt arbete med att anpassa sina kostnader.

Förslaget att minska bemanningen på vob till två personal dagtid trots att beläggningen är konstant samtidigt som Stockholms stad gett extra pengar för att förstärka bemanningen på demensboenden är svårt att förstå.

Vi ser nu tendensen att underskotten inom socialtjänsten biter sig fast. Nämnden borde därför begära hos kommunstyrelsen att få större budget för 2012.”

________________________

§25 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 19 oktober 2011.

_____________________