Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om att inventera behov av servicelägenheter och trygghetsbostäder

3 Medborgarförslag om grillplats vid amfiteatern

4 Medborgarförslag om utegym vid Blommensbergsskolan

Beslutsärenden

5 Bygg fler solbryggor i Hägersten

Remissärenden

7 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola

8 Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 243-2013-1.5.1 Omedelbar justering

9 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet

10 Järvalyftet 2007-2012 - en satsning som gör skillnad

11 Sanering av Vinterviken - motion från (S)

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 288-2013-1.5.1 Omedelbar justering

12 Stockholms stads snöröjning - motion från (S)

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 206-2013-1.5.1 Omedelbar justering

13 Stockholm en stad i världsklass för dyslektiker - motion från (S)

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 266-2013-1.5.1 Omedelbar justering

14 Satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden - motion från (V)

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 360-2013-1.5.1 Omedelbar justering

15 Plansamråd för kvarteret Sparbanksboken 5 i Hägerstensåsen Yttrande till stadsbyggnadskontoret

16 Serveringstillstånd för restaurang Rhino

Yttrande till socialnämnden
Dnr 291-2013-1.5.2 Omedelbar justering

17 Serveringstillstånd för restaurang Indian Garden Sjövikstorget

18 Serveringstillstånd för restaurang WKB Marievik

Yttrande till socialnämnden
Dnr 356-2013-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Serveringstillstånd för Café Bowling

Yttrande till socialnämnden
Dnr 367-2013-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

20 Inspektionsprotokoll Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

21 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

25 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

26 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för juli 2013
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

27 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

28 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 27 juni och 22 augusti 2013
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 4 september 2013.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 13 juni 2013 justerades 18 juni 2013.

Dagordningen godkändes.

_____________________

§2 Medborgarförslag om att inventera behov av servicelägenheter och trygghetsbostäder

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 7 juni 2013.

Dnr 312-2013-1.2.4

__________________

§3 Medborgarförslag om grillplats vid amfiteatern

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 14 juni 2013.

Dnr 332-2013-1.2.4

__________________

§4 Medborgarförslag om utegym vid Blommensbergsskolan

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 30 juli 2013.

Dnr 371-2013-1.2.4

________________________

§5 Bygg fler solbryggor i Hägersten. Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om att bygga solbryggor har inkommit till stadsdelsnämnden. De bryggor som hänvisas till i förslaget har anlagts med medel från olika exploateringsprojekt. Förvaltningen tar med sig önskemålet om nya solbryggor för att vid kommande lämpliga projekt se över möjligheterna att inrätta sådana inom stadsdelsområdet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 23 augusti 2013.

Dnr 250-2013-1.2.4

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) med stöd av Eva Fagerhem (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Jessica Jormtun m.fl. (MP), Eva Fagerhem (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att stadsdelsnämnden tillstyrker medborgarförslaget om att anlägga fler solbryggor i stadsdelen.

2. Att stadsdelsnämnden inför 2014 anhåller om extra medel från staden centralt, så att anläggandet av nya bryggor kan rymmas inom nästa års budget.

3. Att tillägga följande:

Precis som förslagsställaren har vi noterat att trängseln vid badberg och vikar i stadsdelen är stor. I och med att befolkningen ökar kommer trängseln att öka än mer. Vi föreslår därför att det anläggs badbryggor istället för solbryggor, vilket ökar barns och vuxnas möjligheter till lek och rörelse.

De solbryggor som tidigare anlagts har varit beroende av medel från olika exploateringsprojekt. Vi anser att satsningar på parker, promenadstråk, bryggor och annat som främjar rekreation måste kunna ske utan att vara villkorade av olika exploateringsprojekt. Därför behöver stadsdelens budget för investeringar i parkmark förstärkas.

I förlängningen är vi också positiva till att det på lämplig plats inom stadsdelen anläggs ett kallbadhus placerat ute i vattnet. Anläggandet av ett sådant bad får gärna ske i samarbete med lokala föreningar och andra intressenter.”

________________

§6 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

  2. Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

  3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

En uppdatering av delegationsordningen behöver göras med anledning av att nya regler införts i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2013. Ett tillägg behöver även göras för beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 juli 2013.

Dnr 34-2013-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§7 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola <BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Till följd av att det finns fler privata och kommunala aktörer inom utbildningsområdet har utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till övergripande riktlinjer och lokala handlingsplaner för övergång från förskola till skola. En övergripande bild ges av hur arbetet med barns övergång ska gå till och vem som ansvarar för de olika delarna. Dessutom ges en beskrivning av vad den lokala handlingsplanen, årsplaneringen och dokumentationen bör innehålla.

Förvaltningens uppfattning är att det är bra och nödvändigt med riktlinjer och förtydliganden av hur övergång och överlämning av information ska ske mellan förskolan och skolan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 augusti 2013.

Dnr 293-2013-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är ett ömsesidigt ansvar för de inblandade verksamheterna att genom en bra övergång ge förutsättningar för barns långsiktiga utveckling och lärande. De barn som behöver extra stöd ska prioriteras. Vi menar att förutsättningarna för att övergångarna ska ske på bästa sätt blir bättre om både förskola och skola är organiserade under den lokala stadsdelsförvaltningen såsom den var fram till 2006.”

___________________

§8 Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialförvaltningen har utarbetat förslag till riktlinjer för socialtjänstens handläggning av ärenden som rör vuxna personer som utsatts för eller utövat våld i nära relation. Riktlinjerna ska vara ett komplement till stadens program för kvinnofrid mot våld i nära relationer.

Förvaltningen anser att förslaget i huvudsak är väl genomarbetat, men anser att det behöver förtydligas på några punkter, bland annat vad gäller bemötande och barnperspektivet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 juli 2013.

Dnr 243-2013-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att i huvudsak tillstyrka förvaltningen förslag till yttrande till kommunstyrelsen samt att därutöver anföra följande.

Det är bra att det nu kommer riktlinjer när det gäller handläggningen av ärenden som rör våld i nära relationer. Liksom att dessa riktlinjer omfattar alla vuxna, oavsett kön. Vi instämmer i det som sägs att det är viktigt med tidig upptäckt och att det finns allmän kompetens att bedöma om någon kan vara våldsutsatt eller våldsutövande. Detta kräver kunskaper och resurser hos personal inom berörda myndigheter såsom socialtjänst, skola, förskola, polis och landsting. Det är också viktigt att det sker en samordning i bemötande och av behovsinsatser mellan olika myndigheters insatser och åtaganden.

De nya rutinerna kommer med stor sannolikhet att leda till ökad arbetsbörda till redan arbetstyngda utredningsenheter. Detta i sin tur kommer att kräva ytterligare ekonomiska resurser.

Kvinnojourerna utgör till stor del samhällets skyddsnät och måste tilldelas resurser.”

__________________

§9 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Äldreförvaltningen föreslår att en fast vårddygnsersättning införs för vård- och omsorgsboende inom valfrihetssystemet från 1 januari 2014, istället för nuvarande system med tre ersättningsnivåer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning tycker att den föreslagna ersättningsmodellen är bra och att fokus läggs på individ-uppföljningen. Förvaltningen kan dock se svårigheter med den snäva tidsram som finns för införandet. Det är därför angeläget att staden tar fram en plan för hanteringen av den nya ersättningsmodellen. Detta också utifrån att permanenta förändringar i Paraplysystemet kan genomföras tidigast 2015. Hänsyn behöver också tas till att modellen kommer att innebära högre kostnader för beställarsidan inom äldreomsorgen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 juli 2013.

Dnr 355-2013-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att det kommer ett förslag till ett nytt ersättningsystem för vård- och omsorgsboenden, som gör det lättare att planera för en god bemanning och god kontinuitet och som på sikt kanske kan leda till att utförare som är kända för kvalitet i verksamheterna återvänder till staden, som till exempel Röda Korset och Ersta.

Vi delar dock förvaltningens oro över den snäva tidsram som finns för själva införandet. Ersättningsbeloppen för respektive inriktning på boende fastställs i budget redan 2014 varför det är viktigt med en plan för införande och hantering av den nya ersättningsmodellen och att modellen nogsamt följs upp. Innebär den nya ersättningsmodellen initialt ökade kostnader för förvaltningen inom äldreomsorgen ska dessa ersättas av staden.”

Särskilt uttalande

Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det kan uppstå svårigheter att införa det nya systemet redan till den första januari 2014. Under samma period ska flera andra förändringar genomföras. Vi anser att införandet av en ny ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden bör ske med hänsyn till biståndsbedömarnas arbetssituation. Om tidsplanen orsakar dem en orimlig arbetsbelastning bör införandet senareläggas.”

__________________

§10 Järvalyftet 2007-2012 - en satsning som gör skillnad. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Järvalyftets inriktningsbeslut fattades av kommunfullmäktige 2007. När det nu finns visioner för större delen av Stockholms stad (Vision Söderort och kommande Vision Hässelby-Vällingby) ökar behovet att inordna arbetet i stadens löpande utvecklingsarbete.

Förvaltningen ser positivt på att arbetet med att utveckla Järva fortsätter. Det är också bra att ansvaret för samordning och uppföljning av ytterstadsarbetet läggs på kommunstyrelsen med tanke på att nästan hela ytterstaden omfattas av politiskt beslutade visioner. Förvaltningen anser att samverkan mellan stadsledningskontoret, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region och Exploateringsnämnden för etableringar också bör prioriteras även i söderort. Den beslutade utflyttningen av några av stadens förvaltningar och bolag till ytterstaden är ett steg i rätt riktning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 augusti 2013.

Dnr 270-2013-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) med stöd av Eva Fagerhem (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Jessica Jormtun m.fl. (MP), Eva Fagerhem (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att tillstyrka att det politiska ansvaret för uppföljning, utförande och samordning av Vision Järva 2030 med flera visioner huvudsakligen flyttas till kommunstyrelsen och att den särskilda politiska styrgruppen avvecklas.

2. Att förorda att en del av beslutsrätten ska ligga lokalt i stadsdelarna, bland annat att en del av Järvapengarna fördelas lokalt.

3. Att yrka på att en lokal politisk referensgrupp ska tillsättas som ska vara remissinstans för alla ärenden.

4. Att föreslå att mål och indikatorer ska tas fram för Järvalyftet och följas upp i stadens integrerade ledningssystem, ILS.

5. Att tillägga följande:

Det finns goda skäl för att det huvudsakliga ansvaret för Vision Järva 2030 förs över till kommunstyrelsen, eftersom det behövs en förstärkt styrning och det samordnande och uppföljande ansvaret sedan tidigare ligger på stadsledningskontoret. Det är samtidigt mycket viktigt att lokalbefolkningen involveras i planerings- och utvecklingsarbetet. Lokala arenor och samarbetsformer för medborgarinflytande och medverkan ska utvecklas.

Vår kritik gäller främst två saker:

A. Människor som är berörda har inte givits möjlighet att komma till tals eller vara med och påverka hur utvecklingsarbetet ska fortskrida. Det har kommit in 15 000 förslag på förbättringar i Järvalyftet, men dessa tas inte hänsyn till. Föreningslivet på Järva har mer eller mindre glömts bort, liksom det civila samhället och de lokala politikerna. Varken lokalpolitiker eller medborgare vet ens på vilka grunder projekt beviljas medel. Beslutsgången måste förstärkas och göras tydlig för alla. Processerna ska vara öppna och det ska råda transparens om hur ansökningar görs om medel till Järvalyftet. De lokala stadsdelsförvaltningarna ska också ha ett större inflytande.

B. Utifrån den målbild som sattes upp i Järvalyftet är resultaten hittills mycket blygsamma. Endast när det gäller boende/stadsplanering har en del förbättringar skett genom renoveringar och upprustning. Men i Järva är trångboddheten stor, och har ökat, inte minst bland barnfamiljer. Det behövs ett större nytillskott av bostäder, inte enbart renovering. Detta är en väsentlig förutsättning för att barn och unga ska få goda livschanser och möjlighet till studiero. När det gäller utbildning/språkundervisning, tryggheten i området samt fler jobb/företagande står utvecklingen still eller går i fel riktning. Skolresultaten har försämrats, allt fler går ut skolan utan fullständiga betyg och inte minst nedrustningen av centrumen har inneburit att många arbetstillfällen försvunnit från Järva. I Järva finns ett antal ungdomar mellan 16 och 24 år som saknar sysselsättning i arbete eller studier. Det behövs ett fokus på den gruppen ungdomar för att få en bra social utveckling i området.

Även om ansvaret för samordning och styrning i huvudsak förs över till kommunstyrelsen, behövs det en lokal beslutanderätt. Det kan vara en lokal styrelse bestående av företrädare för föreningsliv och näringsliv med flera, som ges rätt att förfoga över en del av medlen för Järvalyftet. Det allra viktigaste om Vision Järva 2030 ska kunna bli framgångsrikt är att medborgarna görs delaktiga. Det behövs konkreta och realistiska aktivitetsmål utifrån lokala behov och prioriteringar. Styrningen behöver förstärkas genom att målen följs upp i stadens integrerade ledningssystem, ILS. Järvalyftet behöver också inriktas mer på delaktighet, demokratiska rättigheter och lika möjligheter än de yttre och fysiska förutsättningarna.”

__________________

§11 Sanering av Vinterviken. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I en motion från (S) föreslås att en plan för sanering av Vinterviken tas fram samt att saneringen påbörjas omgående efter att saneringsplanen tagits fram. Detta mot bakgrund av Vintervikens historia som inneburit föroreningar av marken samt områdets viktiga roll som ett uppskattat utflyktsmål i dag.

Stockholms stad har fått statliga bidrag för kompletterande undersökningar av markföroreningar i Vinterviken. Exploateringskontoret är huvudman för arbetet som ska leda till en riskbedömning av området samt en bedömning om området behöver saneras.

Förvaltningen anser att slutrapporten med riskbedömningen bör avvaktas innan ytterligare planer eller andra dokument tas fram. Visar riskbedömningen att sanering krävs är det viktigt att det genomförs.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 23 augusti 2013.

Dnr 288-2013-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§12 Stockholms stads snöröjning. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I en motion från (S) föreslås en rad insatser för att förbättra Stockholms stads snöröjning.

Förvaltningen tror att det går att effektivisera och förbättra snöröjningen i staden. I motionen föreslås en del åtgärder som kan vara rimliga för att öka kapaciteten. Främst att se över åtgärder för att lösa omhändertagandet av snömassor, uppföljning av entreprenörers efterlevnad av avtalen samt den maskinella kapaciteten. När det gäller mobilisering av det civila samhället ser förvaltningen risker med anledning av stadens ansvar vid inträffade olyckor på grund av bristande snöröjning. I frågan om att återföra ansvaret för snöröjning till stadsdelsnämnderna är förvaltningen inte helt övertygad om att det är den mest effektiva lösningen. Övriga åtgärder som föreslås i motionen bör först prövas för att försöka få till en bättre snöröjning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 23 augusti 2013.

Dnr 206-2013-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med stöd av Jessica Jormtun m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att godkänna tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen med undantag av sista stycket om var ansvaret för snöröjning bör ligga

Att tillstyrka motionärens förslag om att återföra ansvaret för snöröjningen till stadsdelsnämnderna samt därutöver anföra följande:

I motionen från socialdemokraterna beskrivs att snöröjningen i Stockholms stad är ett återkommande diskussionsämne bland annat på grund av att staden inte förmår leverera en bra fungerande snöröjning och medborgarnas förväntningar riskerar därför att vara låga.

Vi känner igen diskussionen från vår egen stadsdel där vi tydligt sett konsekvenserna av centraliseringen i form av en mycket försämrad snöröjning. Förutom det vi alla sett med våra egna ögon så har stadsdelens pensionärsråd under flera år vittnat om en klart försämrad snöröjning och dito halkbekämpning av trottoarer och gångvägar. Det har vållat mänskligt lidande och medfört ökade sjukvårdskostnader.

Bland annat av ovanstående skäl anser vi att ansvaret för snöröjningen ska återgå till stadsdelsnämnderna som har kännedom och kunskap om de lokala behoven. De ekonomiska risker man tar, enligt förvaltningen, kan undvikas genom att verksamheten återgår till kommunal regi.”

__________________

§13 Stockholm en stad i världsklass för dyslektiker. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I en motion från (S) föreslås att Stockholm ska bli en stad i världsklass för dyslektiker samt hur detta kan förverkligas.

Förvaltningen lämnar synpunkter på de delar av verksamheten som hör till stadsdelsnämndens ansvarsområde det vill säga förskola och insats inom ledsagartjänst.

Förvaltningen lyfter fram att förskolan redan idag har ett tydligt ansvar för att förbereda läs- och skrivutveckling och att arbeta utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Dyslexi kan vara ett stort funktionshinder för den enskilde. Enligt lagen är ledsagning en insats som är knuten till aktiviteter utanför hemmet. Insatser där det kan ingå läs- och skrivhjälp är hemtjänst i assistansliknande form, personlig assistans och boendestöd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 juli 2013.

Dnr 266-2013-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§14 Satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I en motion från (V) föreslås att kommunfullmäktige beslutar om ett antal åtgärder för att öka tillgången till möteslokaler.

Förvaltningen är medveten om att det finns ett behov av samlingslokaler. Möten är en viktig del av förenings- och kulturverksamheter. Om den bild som ges i motionen stämmer, det vill säga att det är svårt för de av staden prioriterade grupperna att få tillgång till samlingslokaler, anser förvaltningen att det kan vara motiverat att utreda möjligheterna att förbättra situationen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 augusti 2013.

Dnr 360-2013-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med stöd av Jessica Jormtun m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande till kommunstyrelsen

samt att därutöver anföra följande:

Motionärerna tar upp problemet med att det finns allt färre samlingslokaler i staden för ideella organisationer och föreningar att tillgå. Fastighetskontoret svarar bland annat att traditionella samlingslokaler ’ersatts’ med mötesplatser i exempelvis skola och bibliotek. Det finns dock för det första flera samlingslokaler i medborgarhus i Stockholm, inom vår stadsdel på Hägerstensåsen, så de är inte helt ersatta än. För det andra är det inte så att samlingslokalerna på övriga ställen (exempelvis skola) har ökat nämnvärt enligt stadsledningskontorets informationstjänst.

Förutom att det inte finns samlingslokaler tillgängligt i alla delar av Stockholm så är priserna för att hyra lokalerna emellanåt på tok för höga, som exempelvis på Jakobsbergs gård i Bredäng. Det kan röra sig om betydelsefulla lokala engagemang som bara har medlemmarnas egna plånböcker att tillgå för att få hyra in sig. Prissättningen måste därför ses över. Det dessa aktörer gör är att bruka demokratin och på så sätt bidra till att utveckla den. De lämnar ett mycket viktigt bidrag till samhället. Därför ska staden genom sitt ägande av fastigheter verka för att mötesfriheten säkerställs. Till en början bör man därför utreda möjligheten att etablera minst en samlingslokal inom varje stadsdelsområde.”

______________________

§15 Plansamråd för kvarteret Sparbanksboken 5 i Hägerstensåsen. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

Ärendet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, studentbostäder och en förskola på den östra sidan av Hägerstensåsen. Planområdet ligger vid Hägerstensåsens östra del och utgör i huvudsak naturmark i dag. Projektet innebär att en ny gata som länkar samman Kamrerarvägen och Hypoteksvägen anläggs.

Förvaltningen ser positivt på tillskottet av förskoleplatser och studentbostäder i området. Förvaltningen lämnar synpunkter på att dagvattentillförseln till naturmarksområdet nedanför den planerade nybyggnationen måste säkras och att närbelägna lekplatser rustas upp istället för att en ny lekplats anläggs. Förvaltningen anser vidare att den föreslagna torgytan ska anges som torg istället för park i detaljplan samt lämnar synpunkter angående grönkompensation utifrån samrådet för programmet för Hägerstensåsen med bland annat att Mellanbergsparken utvecklas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 augusti 2013.

Dnr 326-2013-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet.

_________________

§16 Serveringstillstånd för restaurang Rhino. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Matmonopolet AB kan få tillstånd att få servera alkohol till allmänheten vid restaurang Rhino.

2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Matmonopolet AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid restaurang Rhino, Årstaängsvägen 21 B i Liljeholmen. Sökande avser att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11:00 - 22:00 måndag till söndag samt med samma tid för uteservering. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 juni 2013.

Dnr 291-2013-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§17 Serveringstillstånd för restaurang Indian Garden Sjövikstorget. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Bengal Garden AB kan få tillstånd att få servera alkohol till allmänheten vid restaurang Indian Garden Sjövikstorget.

2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Bengal Garden AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid restaurang Indian Garden Sjövikstorget i Liljeholmen. Sökande avser att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11:00 - 00:00 måndag till söndag samt kl. 11:00 - 22:00 för uteservering. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 juni 2013.

Dnr 337-2013-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§18 Serveringstillstånd för restaurang WKB Marievik. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att West Wong AB kan få tillstånd att få servera alkohol till allmänheten vid restaurang WKB Marievik.

2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

West Wong AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid restaurang WKB Marievik Årstaängsvägen 1 B i Liljeholmen. Sökande avser att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11:00 - 02:00 måndag till söndag. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 augusti 2013.

Dnr 356-2013-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Serveringstillstånd för Café Bowling. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Perfect Strike Brännkyrka Bowling AB kan få tillstånd att få servera alkohol till allmänheten vid restaurang Café Bowling med serveringstid vardagar 17:00 – 22:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar 11:00 – 22:00.

2. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Perfect Strike Brännkyrka Bowling AB ansöker om tillstånd för alkoholservering vid restaurang Café Bowling Tellusborgsvägen 10 i Midsommarkransen. Sökande avser att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11:00 - 22:00 måndag till söndag.

Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas förutsatt ändrad serveringstid vardagar 17:00 - 22:00 medan serveringstiden lördagar, söndagar och helgdagar kvarstår enligt ansökan kl. 11:00 - 22:00.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 augusti 2013.

Dnr 367-2013-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Inspektionsprotokoll Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes äldreförvaltningens protokoll daterat 25 juni 2013 från inspektion av Hägersten-Liljeholmens hemtjänst den 30 maj 2013.

Dnr 351-2013-7

_________________

§21 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet och minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets möte 27 augusti 2013.

______________________

§22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av synpunkterna från rådet för funktionshinderfrågor och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 22 augusti 2013.

____________________

§23 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 20 augusti 2013.

__________________

§24 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Dagvattenhantering Blommensbergsvägen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 10 juni 2013, dnr 317-2013-1.2.3

Översänt till Trafikkontoret

Habiliteringsersättningen ska höjas

Inkom 19 juni 2013 från deltagare på Glasade Gången,
dnr 335-2013-1.2.3

Tomma lägenheter Axelsberg

Inkom 26 juni 2013 från lokala pensionärsrådet,

Dnr 345-2013-1.2.3

Avsaknad av samlingslokal i Liljeholmen

Inkom 26 juni 2013 från lokala pensionärsrådet,

dnr 346-2013-1.2.3

Kallbadhus i Hägersten-Liljeholmen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 8 augusti 2013, dnr 374-2013-1.2.3

Översänt till Idrottsförvaltningen

Förbättringar för badande vid sjön Trekanten

Inkom 12 augusti 2013, dnr 376-2013-1.2.3

Förvaltningens svar biläggs.

Synpunkter på detaljplan för kvarteret Sparbanksboken 5

Inkom från boende i området 16, 19, 21 och 27 augusti 2013, dnr 380-2013-1.2.3

Översänds till stadsbyggnadskontoret

______________________

§25 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 3-2013-1.1

_________________

§26 Nämndens och förvaltningens frågor

Återvinningsstationer

Utifrån en tidigare skrivelse från Miljöpartiet om Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer, frågade Johan Faxér (MP) om förnyade kontakter kan tas med Trafikkontoret och FTI för att ta reda på hur arbetet fortskrider med att erbjuda fler återvinningsstationer och i övrigt mer lättillgängliga insamlingssystem till hushållen. Förvaltningen återkommer.

____________________

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om månadsrapporten för juli 2013. Dnr 148-2013-1.2.1

Feriearbeten

Lars Wennberg informerade att förvaltningen erbjudit feriearbeten till 249 ungdomar under sommaren 2013, vilket är 29 fler platser än målet.

Ekonomiskt bistånd till boendekostnader

Ingrid Widebäck besvarade fråga som ställdes av Eva Fagerhem (S) på nämndens sammanträde 13 juni 2013, om utbetalt ekonomiskt bistånd till boendekostnader. Under första halvåret 2013 har totalt drygt 1 mnkr betalats ut för kostnader för härbärge, hotell och vandrarhem. Härbärgeskostnader utgör cirka 48 % av summan, hotellkostnader cirka 34 % och vandrarhemskostnader cirka 18 %.

Information om Lean

Förvaltningen inbjuder nämnden till information om Lean torsdag
den 12 september kl. 9-10. Inbjudan delas ut under mötet och mejlas till nämnden.

Verksamhetsbesök på Tora och Kravatten

Maria Mannerholm påminde om tidigare utdelad inbjudan till verksamhetsbesök på Tora och Kravatten fredag 13 september kl. 13.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2013.

Rapporter för kännedom i pärm

Uppföljning av mat- och måltidssituationen

Äldrenämnden 21 maj 2013

FUT V – lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Socialnämnden 11 juni 2013

_____________________

§28 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 27 juni och 22 augusti 2013.

___________________________