Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-20

Sammanträde 2012-03-20

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Närpolischef Peter Saarman informerar om brottsutvecklingen i stadsdelen och hur det ser ut i relation till andra stadsdelar samt det förebyggande arbetet.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

Anmälan månadsrapport

10 Månadsrapport februari 2012 - ekonomi och verksamhet.

Beslutsärenden

11 Kostnadsanalys av enheten för Funktionsnedsättning - granskningsrapport.

12 Koppargården vård- och omsorgsboende- Patientsäkerhetsberättelse 2011.

13 Uppföljning av Backlura Fritid AB, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS på parkleken Gulsippan.

14 Uppföljning av Vällingby Fritid AB, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS i Hässelby och Vällingby.

15 Redovisning av äldreomsorgens projekt inom demensvård och mat och måltider 2010-2011.

16 Redovisning av uppföljning av intraprenadavtal på Skolörtens gruppboende 2011.

17 Redovisning av ramavtalsuppföljning vård- och omsorgsboenden 2011.

18 Patientsäkerhetsberättelser 2011 - Skolörtens servicehus, Skolörtens gruppboende, Liviagården och Hässelgården.

19 Verksamhetschefer enligt 29 § HSL för vård- och omsorgsboenden i Hässelby-Vällingby.

20 Nybyggnad av förskola kv Hallen, Hässelby Strand.

Remisser

21 Reviderat detaljplaneförslag för nya bostäder i kv Korthållaren 5 mm, i stadsdelen Vällingby.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-00135-54.
Dnr 1.5.3-056-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Detaljplan för del av Vinsta 5:1 mfl, söder om Lövstavägen, i stadsdelen Hässelby Gård, Hässelby Villastad och Vinsta.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2009-00924-54.
Dnr 1.5.3-064-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Detaljplan för fastigheten Lunda 6:1 mfl i stadsdelarna Lunda och Kälvesta.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2004-06696-54.
Dnr 1.5.3-055-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Samråd om förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Vagnhallen 15 och 16 i stadsdelen Råcksta.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-11167-54.
Dnr 1.5.3-052-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 68/2012.
Dnr 1.5.1-054-2012

26 Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen.

Yttrande till Stadsrevisionen, dnr 420-19/2012.
Dnr 1.4-062-2012

27 Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun.

Kompletteringsyttrande till Skolinspektionen, dnr 43-2010:5285.
Dnr 1.4-565A-2011

Anmälningar och Redovisningar

28 Uppdragslista.

29 Om små barn i riskmiljöer.

30 Boulehall.

Svar på skrivelse (Medborgarförslag).
Dnr 1.2.4-024-2012

31 Vita Villan och parklek i Smedshagen.

Svar på skrivelse från (MP+FP+M).
Dnr 5-742-2011 och 5-744-2011

32 Uppsägning av förskoleplats.

Svar på skrivelse från (V+S).
Dnr 4.1-692-2011

33 Matinköp till förskolorna.

Svar på skrivelse från (V).
Dnr 4-740-2011

34 Anhörigkonsulent.

Svar på skrivelse från (MP+V+S).
Dnr 7-743-2011

35 Koppargården.

Svar på skrivelser från (V) och (MP).
Dnr 7-689-2011, 7-690-2011, 7-695-2011, 7-688-2011, 7-096-2012, 7-097-2012.

Beslutsärenden (forts.)

36 Översyn av vård- och omsorgsplatser på Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

Dnr 7-144-2012

Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Vice ordförande Leif Larsson förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte vice ordförande Leif Larsson utse ledamot

Bo Arkelsten (§§ 1-13+15-36) och Per Hallberg (§ 14) att justera dagens protokoll.

Tillkännagav vice ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 27 mars 2012.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

· Flera personer samtalade om det planerade biblioteket i Hässelby gård.

· Medborgare framförde åsikt om att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) måste ha en oberoende ställning i förvaltningen.

· Boende i stadsdelen lämnade muntliga synpunkter på remisserna ”Detaljplan för fastigheten Lunda 6:1 m fl i stadsdelarna Lunda och Kälvesta”

”Reviderat detaljplaneförslag för nya bostäder i kv Korthållaren 5 (Indalsbacken)”.

· Synpunkt att det ofta är skräpigt vid återvinningsstationen vid Riddersviksvägen/ Vidholmsbackarna.
Förvaltningen tar med sig frågan.

· Klagomål på att medlemmar i Riddersviks ridskola rider på andra vägar än de som är avsedda för ridning.


· Framfördes synpunkter på Liviagårdens eventuella flytt till Koppargården. Viktigt med samråd med personal och boende.

· Medborgare framförde att bilar kör fort på Västergöksvägen.
Nämndledamot Bo Arkelsten tar med sig frågan till trafikkontoret för eventuell åtgärd.

· Frågan om bastu vid Nälstabadet togs upp på nytt.

· Medborgare framförde att det är viktigt att förvaltningen informerar om den fina vård som bedrivs i stadsdelen i kommunal såväl som privat regi.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

 

Dnr 1.6-121-2012.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 12 mars 2012.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, sammanträde den 12 mars 2012.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Näringslivsråd

Anmälan protokoll från Näringslivsrådets sammanträde den 23 februari 2012.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Månadsrapport februari 2012

Ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 februari 2012.

Dnr 1.2.1-222-2012.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen månadsrapporter, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och presta­tionsutveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom tertial-rapporter utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporte­rar förvaltningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret.
Enligt föreliggande rapport redovisas en prognos på netto 1525,3 mnkr vilket är ett underskott på 25,6 mnkr mot budget efter budgetjusteringar. Den ekonomiska progno­sen baseras på bokförda värden under januari-februari 2012 samt prognostiserade vär­den för resterande del av året.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till korrigering av verksamhetsplan avseende ersättning för hemtjänst i assistans-liknande form.

Reservation

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till korrigering i verksamhetsplan avseende ersättning för hemtjänst i assistansliknande form.

3. Då budgeten redan visar ett underskott och målsättningen är en budget i balans vill
vi att förvaltningen, till nästa nämndmöte, redovisar följande;

a. Äldreomsorgen

Hur stor förändring behöver ske i genomsnittlig biståndsnivå, med bibehållen volym som använts i prognos, under resten av året för att budget skall hållas?

b. Funktionsnedsatta

Hur stor förändring behöver ske i genomsnittlig biståndsnivå, med bibehållen volym som använts i prognos, under resten av året för att budget skall hållas?

Hur stor är den beräknade nettoskillnaden mellan den kostnad vi betalar till privata gruppbostäder och den ersättning vi får från staden under 2012?

c. Ekonomiskt bistånd

Hur stor förändring behövs i antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd med samma genomsnittsbidrag som använts i prognosen?

d. Stadsmiljö

Beskriv förändring i servicenivå på skötsel av parker och grönområden jämfört med 2010 och 2011.

e. Övrigt

Ge förslag på hur prognostiserat underskott kan undvikas för verksamhetsåret.”

Beslutsgången

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (M+FP+C):s yrkande.

§11 Kostnadsanalys av enheten för Funktionsnedsättning - granskningsrapport

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 februari 2012.

Dnr 1.2.1-723-2011.

Sammanfattning

Omsorgen om funktionsnedsatta har under flera år uppvisat budgetunderskott.
Flera översyner av organisation och ärendehantering har gjorts. Då problemen kvarstått anli­tade förvaltningen sommaren 2011 en extern konsult för ny genomlysning av verk-sam­heten. Ett förändringsarbete inleddes. Mot bakgrund av prognostiserade underskott genomfördes på uppdrag av SLK en extern analys av kostnadsökningarna. I analysen föreslås ett antal förändringar inom områdena styrning och ledning, ekonomisk kontroll, fakturahantering, ärendedragningar, journalhantering mm. Förvaltningen har redan vid­tagit åtgärder som lett till kostnadsminskningar. Pågående åtgärder och de åtgärder som återstår att göra, bedöms kunna resultera i ytterligare kostnadsreduceringar under 2012.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en redovisning av vidtagna åtgärder.

Särskilt uttalande

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M) ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C) lämnade följande särskilda uttalande:

”Det är mycket bra att förvaltningen och SLK tagit initiativet till att anlita en extern konsult för att granska och analysera de höga kostnadsavvikelser som enheten för funk­tionsnedsättning haft under en längre tid. Mot bakgrund av analyser och förklaringar till de långvariga och höga kostnadsavvikelser förvaltningen tidigare lämnat (= många oförutsedda inflyttade med funktionshinder ), ser nämnden nu fram emot att åtgärder i enlighet med redovisad rapport nu vidtas, så att budgethållningen kan förbättras.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) anslöt sig till :

”Rapporten från Ramböll är beställd av Stadsledningskontoret men det framkommer inte vad de, i egenskap av ansvarig för de ekonomiska styrmodellerna anser om rapporten och det gör rapporten mindre användbar och nyttig för nämnden att förhålla sig till. Följande kan dock konstateras

· Förvaltningen har själva, före Ramböll analyserat verksamheten, kommit fram till samma analys och hade börjat med implementering av dessa.

· Kritik mot förvaltningen avseende hur system Agresso, Paraplyet m.m. hanteras, är ytterst en fråga för en central ekonomifunktion att säkerställa (hur förvaltningen är utbildade och att systemen fungerar tillfredsställande). I rapporten är det oklart om det är felaktigt handhavande i förvaltningen eller om de centrala systemen som inte är bra nog, som är problemet.

· Förvaltningen har inte fått central support i utvecklandet av verktyg som behövs för uppföljning.

Vi anser, att det vore bättre att centrala enheter inom kommunen säkerställer att det finns gemensamma processer och systemstöd, samt kompetent personal och resurser inom stadens enheter som utför denna typ av analys, i stället för att ge ”bidrag” till den privata företagssfären för att utbilda dem i hur Stockholms processer och verksamheter fungerar. Staden tappar kompetens genom att inte ha egna resurser som jämför olika nämnder och deras arbetssätt. Att i stället, till högre timkostnad utbilda utomstående konsulter på stadens bekostnad, leder till en i framtiden högre kostnad för den offentliga verksamheten och ett sämre utnyttjande av skatteintäkterna. Vilka privata utförare använder kommunala konsulter för att utvärdera deras verksamhet?”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande

”Jag ställer sig bakom M och FP och C:s särskilda uttalande.”

§12 Koppargården vård- och omsorgsboende – patientsäkerhetsberättelse 2011

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

Den 15 februari 2012.

Dnr 1.2.2-111-2012.

Sammanfattning

Från 1 januari 2011 har en ny lag, Patientsäkerhetslagen (2010:659) trätt i kraft. I denna ställs krav på att vårdgivaren årligen till den 1 mars ska upprätta en patientsäkerhets-berättelse. Den nya patientsäkerhetslagen innebär bland annat att ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården reformeras. Vårdgivare1 får ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivare ska både arbetaförebyggande för att förhindra vårdskador och utreda såväl händelser som lett till en skada som händelser som skulle kunna halett till en skada.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med information hur förvaltningen framöver ämnar arbeta med patienssäkerhetsberättelser och redovisningen av dessa till nämnden.

Särskilt uttalande

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C) lämnade följande särskilda uttalande:

Under hösten 2011 uppmärksammade nämnden en rad kvalitetsbrister på Koppargården. Nämnden uppdrog därför förvaltningen att återta ansvaret för Koppargården fr o m februari i år. En ny patientsäkerhetslag trädde i kraft redan 1 januari 2011 och förvalt­ningen är nu ansvarig för att denna lag efterlevs. Den nya lagen kräver att vårdgivaren, stadsdelens förvaltning, arbetar förebyggande och, när något gått eller bedömts kunde gått fel, nogsamt utreder det inträffade i syfte att säkerställa ständiga förbättringar. Alliansen uppmanar därför förvaltningen att löpande avrapportera vad som planeras och redovisa hur arbetet kommer att bedrivas så att Patientsäkerhetslagen framledes efterlevs.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande

”Jag ställer sig bakom M, FP och C:s särskilda uttalande.”

§13 Uppföljning av Backlura Fritid AB, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS på parkleken Gulsippan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 februari 2012.

Dnr 1.2.1-123-2012.

Sammanfattning

Backlura Fritid AB driver Parkleken Gulsippan på uppdrag av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Utifrån uppföljningen bedöms verksamheterna vara av god kvalitet men dokumentationen är ett utvecklingsområde och behöver generellt förbättras. Förutom uppföljning på verksamhetsnivå, följs den enskildes biståndsbedömda insats upp minst en gång varje år eller vid behov.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att åtgärder vidtas inom utsatt tid.

Särskilt uttalande

Ledamot Seyfi Dogan m fl (S), vice ordförande Leif Larsson (V), och ledamot

Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”S, V och MP anser att uppföljning av verksamheterna ska ske oftare än en gång om året, minst två gånger per år. Även oanmälda besök bör göras.”

§14 Uppföljning av Vällingby Fritid AB, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 februari 2012.

Dnr 1.2.1-124-2012.

Sammanfattning

Vällingby Fritid AB driver fem verksamheter på uppdrag av Hässelby-Vällingby stads­delsförvaltning. Utifrån uppföljningen bedöms verksamheterna vara av god kvalitet men dokumentationen är ett utvecklingsområde och behöver generellt förbättras. Förutom uppföljning på verksamhetsnivå, följs den enskildes biståndsbedömda insats upp minst en gång varje år eller vid behov.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att åtgärder vidtas inom utsatt tid.

Särskilt uttalande

Ledamot Seyfi Dogan m fl (S), vice ordförande Leif Larsson (V), och ledamot

Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”S, V och MP anser att uppföljning av verksamheterna ska ske oftare än en gång om året, minst två gånger per år. Även oanmälda besök bör göras.”

Ledamot Bo Arkelsten deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§15 Redovisning av äldreomsorgens projekt inom demensvård och mat och måltider 2010-2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 februari 2012.

Dnr 1.2.6-125-2012.

Sammanfattning

Inom projektet ”God demensvård i Hässelby-Vällingby” har personal inom äldreomsor­gen utbildats inom demens utifrån de nationella riktlinjerna som publicerades av Socialstyrelsen i maj 2010. Projektet har finansierat två undersköterskors utbildning till ”Silviasystrar” och en föreläsningsserie för anhöriga och närstående har genomförts. Inom projektet ”Bra kvalitet på mat och måltider” har genombrottsmetoden testats och utvärderats för att uppnå individuellt anpassad mat måltider. Metoden kommer under 2012 att implementeras på samtliga enheter med målet att genombrottmetoden ska bli ett vedertaget arbetssätt. På vård- och omsorgsboendena har legitimerad dietist haft handledning och utbildning för personalen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

§16 Redovisning av uppföljning av intraprenadavtal på Skolörtens gruppboende 2011

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 februari 2012.

Dnr 1.2.1-126-2012.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2007 ska nya entreprenadavtal som upphandlas inom valfrihetssystemet förvaltas och följas upp av respektive stads­delsnämnd. Detta innebär att när entreprenadupphandlingen är slutförd och avtal på-skrivna ska avtalen lämnas över till respektive stadsdelsnämnd. Respektive stadsdels-nämnd har därefter ansvar för avtalens förvaltning, uppföljning av verksamhetens kva­litet, löpande dialog med entreprenören, erinran om brister etc. Denna redovisning an­gående Skolörtens gruppboende är koncentrerad på de mervärden verksamheten åtagit sig enligt anbudet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att åtgärder vidtas inom utsatt tid.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Seyfi Dogan m fl (S) anslöt sig till:

”Vi anser att en viktig del i förvaltande av gruppboendet är värdegrunden, om dess vara eller inte vara kan inte accepteras utifrån att förvaltningen upplever den leva i vardagen. Värdegrunden behöver ha en uttalad strategi med mätbara mål så att det inte blir en subjektiv uppfattning. Vidare upplevs de ökade avvikelserna i vården såsom oroande och den tolkning som verksamhetschefen gör att detta beror på att rapportsystemet börjar fungera bättre verkar inte till fyllest, tänkbart är att orsaken är en annan. Vi kräver att en noggrannare analys görs angående orsak och verkan så att fakta kan fastställas. Verksamheten har åtagit sig att främja aktiva anhöriga för ökad livskvalitet hos de boende. Då kan man inte vara tillfreds med att en aktiv litet anhöriggrupp har löst upp sig, för att åstadkomma det man har åtagit sig så är det ett minimum att anhöriggruppen bibehålls. Veckomöten och månadsmöte för personalen är ett viktigt instrument att få alla att arbeta mot samma mål och att då inte tillåta samtliga i personalen (minst en majoritet) får deltag är inte ett bra sätt att förmedla information och mål. Vi ser mycket allvarligt på att verksamheten inte uppfyller de överenskomna arbetstimmarna, detta är något som omedelbart bör leda till ekonomisk kompensation, beteendet är bedrägligt och ev. anmälas till behörig instans bör övervägas.”

§17 Redovisning av ramavtalsuppföljning vård- och omsorgsboenden 2011

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 februari 2012.

Dnr 1.2.1-127-2012.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2005 om en uppföljningsmodell för äldreomsorgen som innebär att alla verksamheter som är belägna inom stadsdels-nämndens verksamhetsområde ska följas upp årligen. Uppföljningarna avser enheternas följsamhet avseende lagar, föreskrifter, avtal och riktlinjer samt kvalitet. Förvaltningen har under 2011 genomfört ramavtalsuppföljningar på Skolörtens gruppboende och ser­vicehus, Hässelgården, Liviagården, Villa Vesta gruppboende och Sjöberga gård profil­boende. Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av verksamheterna och bedömda avvikelser, med tidsanvisning för åtgärdande, som vidarebefordrats till utförare och äld­reförvaltningen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp åtgärder inom utsatt tid.

§18 Patientsäkerhetsberättelser 2011 för Skolörtens servicehus, Skolörtens gruppboende, Liviagården och Hässelgården

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 februari 2012.

Dnr 1.2.1-128-2012.

Sammanfattning

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvår­den. Vårdgivaren får ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhets­arbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskada.
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera hur det organisatoriska ansva­ret för patientsäkerhetsarbetet är fördelar inom verksamheten. Vårdgivaren ska senast den 1mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:

  1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerhet och
  3. vilka resultat som uppnåtts.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

§19 Verksamhetschefer enligt 29§ HSL för vård- och omsorgsboenden i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 februari 2012.

Dnr 7-129-2012.

Sammanfattning

Enligt 29§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det där det bedrivs hälso- och sjuk­vård finnas någon som svarar för verksamheten. Denna verksamhetschef represente­rar vårdgivaren och det är således nämndens uppgift att utse verksamhetschefer inom kommunalt bedriven verksamhet. För närvarande är det äldreomsorgens avdelnings­chef som är verksamhetschef för Liviagården, Skolörtens servicehus och Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Förvaltningen föreslår att nämnden utser enhetschefer på Koppargården, Liviagården och Skolörtens servicehus till verksam-hetschefer enligt 29 § HSL.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att utse verksamhetschef på Koppargårdens vård och omsorgsboende till verksamhetschef enligt 29§ HSL.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att utse enhetschefer på Koppargården, Liviagården och Skolörtens servicehus till verksamhetschefer enligt 29§ HSL.

§20 Nybyggnad av förskola kv Hallen, Maltesholmsvägen 157, Hässelby Strand

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 februari 2012.

Dnr 4-131-2012.

Sammanfattning

Projektet gäller uppförande av en ny förskola i Hässelby Strand. Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Behovet av förskoleplatser är stort i
Hässelby Strand där underskottet beräknas uppgå till c:a 125 platser under kommande år. Starten av den nya förskolan bedöms kunna ske till årsskiftet 2013-2014.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget att låta uppföra en 6-avdelnings för­skola för en beräknad totalkostnad på ca 39,3 mnkr innebärande en årshyra på 3,3 mnkr år 1.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om rätt att genomföra projektet.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal om genomförande under förutsättning av Kommunstyrelsens beslut.

§21 Reviderat detaljplaneförslag för nya bostäder i kv Korthållaren i stadsdelen Vällingby

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-00135-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 februari 2012.

Dnr 1.5.3-056-2012.

Sammanfattning

Svenska Bostäder har begärt detaljplaneändring i syfte att förtäta fastigheten Korthållaren 5 med nya bostäder. Efter samråd har tidigare planförslag delvis förän-drats. Den nu föreslagna bebyggelsen består av ett punkthus i 12 våningar i södra delen och tre stjärnhus i 3-5 våningar i planområdets norra del. Punkthuset innehåller ca 42 lägenheter och stjärnhusen innehåller totalt ca 35 lägenheter. Förvaltningen välkomnar det reviderade planförslaget som innebär en sänkning av punkthusets höjd från 17 till 12 våningar. Under förutsättning att behovet av förskoleplatser i området kan tillgodoses har förvaltningen i övrigt inget att erinra, utan ser som helhet positivt på det aktuella planförslaget.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) hänvisade till tidigare särskilda uttalande vid stadsdelsnämndens sammanträde 2011-05-17, § 16 enligt följande:

”Punkthuset kan behållas enligt förslaget men placeringen av de tre stjärnhusen i planens norra del skall utgå. De är olämpligt placerade och försämrar boendemiljön för befintligt höghus, då ett av husen placeras på och alldeles intill den lilla gård o uteplats som de boende nu har tillgång till. Då det gäller husen intill Lyckselegatan är de förlagda i en norrsluttning, där inte många av lägenheterna torde få en solglimt. Dessa hus kommer inte heller att få tillgång till en acceptabel utemiljö. Vi har all anledning att slå vakt om Vällingbys särmärke, den höga kvaliteten på och tillgången till välplanerad, tillräcklig och hälsosam utemiljö i anslutning till flerfamiljsbostäderna. Att göra avkall på stadsdelens främsta tillgång, är att anträda ett sluttande plan!”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§22 Detaljplan för del av Vinsta 5:1 mfl, söder om Lövstavägen, i stadsdelen Hässelby Gård, Hässelby Villastad och Vinsta.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2009-00924-54.

.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 februari 2012.

Dnr 1.5.3-064-2012.

Sammanfattning

Planförslaget innebär uppförande av nya bostadshus i fyra/fem våningar söder om Lövstavägen. Totalt 214 lägenheter varav 90 hyresrätter som byggs av Familjebostäder AB samt 124 bostadsrätter som byggs av Ikano Bostad AB. Syftet med planförslaget är också att utveckla Hässelby Gård och göra området vid Lövstavägen mer attraktivt. Under förutsättning att förslaget till grönkompensation genomförs i samarbete med stadsdelsförvaltningen, anser förvaltningen att planförslaget innebär en acceptabel av­vägning mellan ett effektivt markutnyttjande och behovet av en bra boendemiljö.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C) lämnade följande särskilda uttalande:

”Stockholmsregionen är Sveriges ekonomiska motor – det är därför bra och nödvändigt att Stockholm växer – även i vår stadsdel – så att fler får möjligheter att arbeta och stu­dera. Alliansen ställer sig därför mycket positiva till huvuddragen i den föreslagna detaljplanen.

Vi är dock oroade för att gatorna i stadsdelen bedöms vara normala stadsgator, något som bl.a. tidigare fått konsekvenser för anläggningen av en mycket trång rondell vid de nybyggda bostäderna vid Lövstavägen. Rondellen har så liten diameter att SL:s bussar tvingas använda båda körfälten och enligt uppgift (Polisen) tar mycket tung trafik, bl.a.från Lundaterminalen, omvägen via Skattegårdsvägen (förbi skolor), något som knappast är väghållarens avsikt.

Alliansen uppmanar därför att eventuella rondeller och trafikplatser utmed Lövstavägen utformas med tanke på den (framtida) trafik som använder Lövstavägen, där effekterna av Förbifart Stockholm och den utbyggda Växthusvägen, kan innebära ökad trafikvo­lym.

Vi skulle gärna se att befintlig rondell görs om i samband med att detaljplanen tar form. Givetvis behöver också området ha ett parkeringstal som ligger på 1, i synnerhet som någon utbyggnad av kollektivtrafiken inte är aktuell. Alliansen uppmanar förvalt­ningen att i sitt remissvar inlämna ovanstående synpunkter.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vänsterpartiet ser positivt på utbyggnaden av bostäder i form av flerfamiljshus.

Behovet av och efterfrågan på hyresrätter är vad som bör prioriteras. En bättre propor­tion skulle vara 70 % hyresrätter och 30% bostadsrätter om behovet skulle vara sty­rande.

Vi ser att tendensen att bygga flerfamiljsbostäder utan fullgod utemiljö visar sig även i denna plan. Trevliga gårdar att vistas på har en stor social betydelse för trivsel och trygghet i ett bostadsområde inte minst för barn och unga. Här kommer gårdarna att ligga i skugga större delen av året, vilket gör att de boende säkert söker sig till soligare och mer inbjudande platser. Till nackdel för områdets sociala potential.

Den stora och ökande utbyggnaden utefter Lövstavägen och Johannelundsområdet har redan medfört att kollektivtrafiken nått sin kapacitetstopp, både vad gäller de busslinjer som matar till T-bana och pendeltåg samt i rusningstid även den spårbundna trafiken.

Vi kan inte fortsätta se på byggplaner som om de är helt frikopplade från de boendes möjligheter att resa för att ta sig till arbeten utbildningar etc. En utbyggnad som genere­rar biltrafik pga otillräcklig kapacitet i kollektivtrafiken är av miljö- och klimatskäl förkastlig. Att vår stadsdel har ett stort utbyggnadstryck i även perifera delar gör att detta dilemma måste uppmärksammas och en trafikplanering värd namnet göras i den takt antalet invånare ökar.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet anser att planförslaget i stort uppfyller åtgärder för ett acceptabelt genomförande om man beaktar följande punkter. Att grönkompensationen förverkli­gas enligt framlagt planförslag. Att kollektivtrafiken förbättras vad gäller ökad turtät­het och att man planerar för en spårförbindelse mellan Hässelby Villastad och Vällingby. Samt bygger ut kollektivtrafiken med ökad förbindelse mellan Hässelby och Barkarby/Kista området. De höga bullervärden utmed Lövstavägen pga den tra­fikintensitet som idag finns på 17 000 fordon och med en planerad ökning till 23000

fordon per dygn bör samtliga lägenheter ha sina boningsrum dvs sov- eller vardagsrum mot gårdssida dvs mot sydväst för att åstadkomma en så tyst boendemiljö som möjligt. Det är av vikt att dessa hus byggs med en byggteknik som kraftigt reducerar trafik­bullernivån inomhus.

Det bör påpekas att det är vetenskapligt bevisat att trafikbuller som stör möjligheten till kontemplation i hemmet orsakar sjukdomstillstånd som stress, högt blodtryck m.m. vilket leder till ökade kostnader för samhället och ett ökat lidande för människor som bor i sådan miljö.

På andra sidan Lövstavägen finns Ica Nära butiken och bensinstationen med bl. a. livs och snabbmat vilket leder naturligt till gångtrafik över Lövstavägen med bl. a. barn och ungdomar. För att förebygga trafikolyckor och köbildning på den redan hårt trafikerade Lövstavägen förordas att en cykel- och gångbro byggs vid korsningen Lövstavägen och Skattegårdsvägen. Miljöpartiet anser också att en maximal hastighet på Lövstavägen ska vara 50 km/tim för att förebygga olyckor och minska trafikens påverkan på närmiljön.

Antalet p-platser per lägenhet (lhg) bör uppgå till 1,0 det är ej rimligt att tro att respe-ktive lgh i området inte kommer att ha tillgång till minst 1 bil. Pga området läge så är dess behov av kommunikation stort och med de brister som idag finns hos kollektiv-trafik så är det näst intill ett måste att ha tillgång till egen bil om man vill bo i området. Att inte redan vid byggplaneringen planera för detta leder bara till att man exporterar innerstadens parkeringselände ut till Hässelby. P-platssituationen måste planeras utifrån de området som ska bebyggas och ej från någon generell norm utan förankring i boendet verklighet.

En fasad på 325 meter synes nära bli en lika lång upplevd mur, önskvärt vore att det mellan några av huskropparna fanns utrymme för gång- och cykelväg så att denna stenmur upplevs mer som ett antal bostadsbyggnader än en enda lång mur. På motsatta sidan byggs det redan en sådan mur och en är mer än tillräckligt. ”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande

”Jag ställer sig bakom M, FP och C:s särskilda uttalande.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§23 Reviderat detaljplaneförslag för del av Lunda 6:1 m.fl. i stadsdelarna Lunda och Kälvesta.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2004-06696-54.

.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 februari 2012.

Dnr 1.5.3-055-2012.

Sammanfattning

Planområdet omfattar fastigheten Tumultet 1 och del av fastigheten Lunda 6:1. I norr gränsar planområdet till Järfälla kommun. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra 34 rad- och kedjehus inom planområdet som är tänkt att gestaltas som en tät trädgårdsstad. Området gränsar till Lunda terminalområde. Förslaget innebär negativa konsekvenser avseende företagens framtida möjligheter att utveckla sina verksamheter vid Lundaterminalen som är ett av få kvarvarande områden som staden har för industri- och transportintensiv verksamhet. Förvaltningen anser mot bakgrund av detta, att explo­atering för bostadsbyggande i det föreslagna planområdet inte bör genomföras.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C) lämnade följande särskilda uttalande:

”Alliansen anser i enlighet med tidigare ärende att det är bra att Stockholm växer och får fler bostäder. I detta ärende finns dock en risk för att en mycket stor arbetsplats kan påverkas negativt genom att den tvingas till inskränkningar, vilket skulle kunna leda till att verksamheten måst flytta. En framtida bebyggelse nära Lundaterminalen kommer innebära att de boende (barnen i synnerhet) kommer påverkas av terminalens verksam­het. En bebyggelse måste därför byggas på sådant sätt att påverkan minimeras.

När den relativt lilla föreslagna bebyggelsen (34 radhus) och den enda stora arbetsgiva­ren med industri- och transportverksamhet i området ställs motvarandra, prioriterar Alliansen att säkra arbetsplatserna. Alliansen tillstyrker därför förvaltningens svar på remissen, men uppmanar samtliga intressenter att lösa frågan utan målkonflikter skapas dvs. bygga nya bostäder på ett sådant sätt att Lundaterminalens verksamhet kan säkras på lång sikt, utan inskränkningar eller påverkan på de boende.

Alliansen uppmanar förvaltningen att lämna ovanstående synpunkter i sitt remissvar.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi instämmer fullt ut i förvaltningens svar på ovanstående remiss.

Förslaget till bostadsbyggande på denna plats är helt olämpligt ur så gott som samtliga tänkbara aspekter. ”

Särskilt uttalande

Ledamot Seyfi Dogan m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi har tidigare i processen framfört det olämpliga i att bostäder byggs på den aktuella marken. Det aktuella området ligger i stadsdelsområdet Spånga/Tensta men ”kilar in i Kälvesta området vilket gör att Hässelby/Vällingby stadsdelsområde är den stadsdel som berörs. De huvudsakliga skälen till detta är närheten till godsterminalen i Lunda där den höga bullernivån och omlastning dygnet runt av icke klassificerad verksamheten samt den ökande trafiken på den smala lokalgatan inte har tagits hänsyn till i utred­ningen/planeringen av det tilltänkta bostadsområdet.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Stadsdelens industriområden och dess möjlighet till utveckling måste ges maximalt stöd och byggnationer som hotar dessas utvecklingsmöjligheter att skapa arbetsplatser i stadsdelen, måste ha en högre prioritet än bostadsbyggande. Lundaterminalens bety-delse för transportsystemet av varor i Stockholmsregionen är så viktig att potentiella konflikter mellan boende och den verksamhet som drivs där måste undvikas.

Att Stadsbyggnadsnämnden återigen försöker driva igenom dessa byggnationer trots motstånd från boende, företrädare för industriområdena och lokal stadsdelsnämnd är förvånande.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande

”Jag ställer sig bakom M, FP och C:s särskilda uttalande.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§24 Samråd om förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Vagnhallen 15 och 16 i stadsdelen Råcksta.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-11167-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 februari 2012.

Dnr 1.5.3-052-2012.

Sammanfattning

Planområdet är beläget mellan Bergslagsvägen och Jämtlandsgatan vid den västra delen av Råcksta i ett arbetsplatsområde omgärdat av olika verksamheter.

Planen syftar enbart till ändring av gällande bestämmelser från industri till handel, kontor och hotellverksamhet. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget under förut­sättning att den föreslagna tillbyggnaden uppförs med brandsäker gavel mot Bergslagsvägen samt att tillräckliga åtgärder vidtas för att klara bullernivåerna inomhus. Därutöver bör ventilationsintag styras så långt från Bergslagsvägen som möjligt.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi instämmer i förvaltningens svar men vill dessutom att den industriella verksamhet som finns i området idag inte kommer att begränsas i sina eventuella expansionsplaner. Stadsdelen har brist på arbetstillfällen och därför måste befintliga verksamheter inte hotas av detaljplaneändringar.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§25 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 69-2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 februari 2012.

Dnr 1.5.1-054-2012.

Sammanfattning

En översyn av Stockholms stads ersättningssystem för hemtjänst har genomförts och ett förslag om nytt system har tagits fram. Det nya systemet innebär en ökning av ersätt­ningen till utförarna och bygger på principen om utförd tid. Det nya systemet förutsätter att utförd tid kan följas upp på ett tillförlitligt sätt och äldreförvaltningen föreslår därför att utförarna ska rapportera utförd tid elektroniskt i anslutning till den enskildes bostad. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget i stort men påpekar att ersättningssystemet kommer att innebära ökade kostnader för köp av hemtjänst och att det är viktigt att hän­syn tas till detta vid budgettilldelningen. Förvaltningen menar även att införsel av ett nytt ersättningssystem och ett elektroniskt tidsregistreringssystem kan vara svårt att införa redan vid årsskiftet 2012-2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C) lämnade följande särskilda uttalande:

”Alliansen ser det är mycket viktigt att ett förslag till nytt ersättningssystem för hem­tjänsten nu är framtagen och som bygger på att ersättningen relateras till den faktiska tid brukaren har fått hjälp i hemmet. Vi tror att ett nytt ersättningssystem enligt framlagt förslag kan bidra till att göra omsorgen av de äldre i hemmen ännu effektivare och attraktivt, jämfört med andra omsorgsformer. Alliansen noterar att förvaltningen dels ställer sig frågande om kostnaden för införandet av ett elektroniskt system och dels ifrå­gasätter tidpunkten för ett införande (2012/2013). Alliansen uppmanar därför förvalt­ningen att återkomma med rapporter om ekonomiska konsekvenser av införandet samt återrapportera arbetet med implementeringen, givet KS/KF antar förslaget.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi instämmer förvaltningens svar på remissen, och vill därutöver anföra att;

vänsterpartiet välkomnar översynen och vi välkomnar även att förvaltningen så tydligt lyfter att hemtjänsten behöver mer resurser. Det är mycket som behöver förbättras inom hemtjänsten. Vi utgår också från att kraven i kommande förfrågningsunderlag verkligen kommer att ställa tydliga krav på personalens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet så att de pengar som tillförs hamnar där de ska. Förslaget till nytt ersättningssystem ser vi som ett erkännande av den kritik som länge har framförts, bland annat mot att gångtiderna inte har räknats med i ersättningen och att ersättningen inte har tagit hänsyn till tid för dokumentation.

Hemtjänsten är i kris och det behövs en rejäl satsning för att kvaliteten på insatserna ska vara så god att både äldre och medarbetare känner sig nöjda. Idag är hemtjänsten under­finansierad, hårt styrd av strama schablontider och valfriheten är reducerad till ett val mellan hundratalet utförare, av vilka fåtalet äldre har någon god kännedom om.

Att hemtjänsten i Stockholms stad har för liten budget bekräftas i en aktuell rapport ". stadens förhållandevis låga ersättningsnivå i kombination med det omfattande hem­tjänstuppdraget riskerar att långsiktigt påverka verksamhetens kvalitet negativt." (Slut­rapport Översyn ersättningsnivåer inom hemtjänsten i Stockholms stad)

Insatserna i hemtjänsten är hårt styrda av schablontider, som i praktiken många gånger fungerar som tak även om det i teorin ska vara ett verktyg för att öka likvärdigheten i staden. Tidsgränserna upplevs som orealistiska av hemtjänstens personal, som därmed också ständigt känner att de inte kan göra sina insatser för de äldre på ett värdigt sätt.

Vänsterpartiet kämpar för verklig valfrihet i vardagen. Att äldre ska kunna påverka in­nehållet i insatsen, vem som ger hjälp och hur den utförs är rättigheter som ger verkligt självbestämmande. Att antalet utförare av hemtjänst blir fler och fler är i sig ingen ga­ranti för valfrihet. Äldre röstar inte med fötterna. Många äldre har inte ork att göra ett informerat val.

Mer resurser måste till för att individuella behov ska styra i högre grad än idag.”

Särskilt uttalande

Ledamot Seyfi Dogan m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi stödjer reservationen från (S) och (V) i äldrenämnden och vill för övrigt anföra följande.

Det vi har sett är att personal inom hemtjänsten får allt mindre tid för de äldre vilket innebär en försämring av kvaliteten i vården av dem som bor hemma. Därför är det positivt att det nu skett en översyn av systemet. Förslaget ska göra att de äldre får den vård de har fått biståndsbeslut på. Ersättningen ska ges per timme och tiden ska registreras för att säkerställa att den äldre får den tid som beviljats.

Ersättningen ska höjas, enligt förslaget ska bland annat kringtid ska vara inräknad i ersättningen. Det skulle innebära att den faktiska biståndsbedömda tiden hos pensionären ger en ökad kostnad.

Vi instämmer med förvaltningen att det är viktigt att nämnden får full kompensation i budgeten för de ökade kostnader som förslaget innebär.

Vi har märkt att förvaltningen fått ägna mycket tid till administration och konsumentkontakt sen den

det nya valsystemet infört med nära 100 utförare inom hemtjänsten enbart i Hässelby-Vällingby. Det och annat har ökat overhead kostnaden för förvaltningen. Vi anser därför privata vårdgivare ska ha samma ersättning som kommunala utförare, inte att de ska få mer som föreslagits.

Projektet med handdatorer, ParaGå, har prövats av vår hemtjänstpersonal, men fungerar inte problemfritt och vi håller med förvaltningen att det behövs en längre period och att fler behöver lära sig hantera den innan det nya ersättningssystemet sätts i sjön.

Vi vill också gärna veta vad förslaget får för konsekvenser vad gäller bland annat kostnad och kvalitet. Det är svårt att se hur förslaget kommer att fungera i praktiken t ex hur kringtiden att fungera i praktiken. Bäst vore om det blev ett pilotprojekt i någon stadsdel så att förslaget blir prövat. Målet är att få en modell som är rättvis och enkel att förstå och som leder till en omsorg med hög kvalitet för de äldre.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande

”Jag ställer sig bakom M, FP och C:s särskilda uttalande.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§26 Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen.

Yttrande till Stadsrevisionen, dnr 420-19/2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 februari 2012.

Dnr 1.4-062-2012.

Sammanfattning

Revisionskontoret har granskat hur nämnderna i Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Enskede-Årsta-Vantör styr, följer upp och kontrollerar att äldre på externt drivna vård- och omsorgsboenden får de insatser som beviljats och att de erbjuds en god och säker hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Den samlade bedömningen är att nämndernas styrning, uppföljning och kontroll av insatserna inte är tillräcklig. Förvaltningarna til­lämpar inte enhetliga rutiner och verktyg för insyn och kontroll av kvaliteten i extern ut­förares verksamhet. Granskningen visar även att det finns oklarheter och olikheter i tolkningen av nämndens rehabiliteringsuppdrag och ansvarsfördelningen mellan bestäl­lare och utförare. Revisionskontoret föreslår kommunstyrelsen, äldrenämnden samt stadsdelsnämnderna åtgärder för utvecklingsarbete ab bedömda risker.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Stadsrevisionen.

Äldreomsorgen inom stadsdelen har tidigare påvisat brister. Brister finns även i styrning, insyn, kontroll och uppföljning av externa äldreboenden. Det är mycket bra att förvaltningen ställer sig bakom Stadsrevisionens analys och slutsatser i den rapport, nämnden nu tagit del av. I dessa delar godkänner nämnden redovisad rapport.

Då rapportens analys och slutsatser dock bedöms vara allvarlig beslutar nämnden

Att initiera kontakter med staden för att snarast utveckla enhetliga, centrala riktlinjer /vägledning för att utöva insyn, kontrollera och följa upp externa äldreboenden på ett metodiskt och systematiskt sätt

Att uppdra till förvaltningen att snarast åtgärda framkomna brister (lokalt i den egna förvaltningen) och återkomma till nämnden med en redovisning.

Nämnden noterar också förvaltningens kommentar vad gäller rehabiliteringsansvaret och den ansvarsfördelning som råder mellan legitimerad och myndighetsutövande personal. Dessa oklarheter är olyckliga och bör tydliggöras.

Stadsdelsnämnden uttalar att det är viktigt att MAS har en oberoende ställning inom förvaltningsorganisationen.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet ställer sig bakom stadsrevisionens slutsatser avseende den styrning, uppföljning och kontroll som måste ske av de insatser som görs inom äldreomsorgen. Detta gäller framförallt de externt drivna vård- och omsorgsboendena. Kan styrningen, uppföljningen och kontrollen följa samma mall som den inom de i egen regi drivna vård- och omsorgsboendena så är detta önskvärt. Möjligheten för nämndens ledamöter att göra en jämförande bedömning leder till ökad kvalité och mer vård och omsorg för skattebetalarnas pengar. Vad det gäller MAS uppgifter i sin egenskap i förhållande till entreprenörens MAS så tycker Miljöpartiets ledamöter/ersättare i stadsdelsnämnd Hässelby och Vällingby att de ska vara en övervakande och kvalitetsuppföljande roll i egenskap som MAS enligt Socialstyrelsen föreskrifter. Dessutom anser vi att stadsdelsnämnden ska ha en kompletterande anmälningsskyldighet i förhållande till entreprenörens MAS vad gäller s.k. lex Maria anmälan. Orsak härtill är att stadsdelsnämnden har ansvar för den vård och omsorg som förmedlas inom området oavsett dess juridiska organisationsform den bedrivs i.

I stadsrevisionens slutsatser angående Hässelby och Vällingby stadsdelsområde vill Miljöpartiet speciellt framlyfta dess slutsats angående Carema Cares entreprenad av Koppargården.

”Nämnden borde ha agerat på ett mer kraftfullt sätt tidigare i processen enligt revisionskontorets bedömning.”

Miljöpartiet ville redan den 14 februari 2011 i skrivelse till ärende 14 agera för ett övertagande men som vi alla vet ville inte majoriteten detta utan de vill avvaktade till slutet av 2011! Med facit i hand var Miljöpartiet uppfattning i enlighet med stadsrevisionen den rätta.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut”.

Beslutsgången

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C), lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Lars Jakobsson (MP) anslöt sig till (M+FP+C):s förslag.

Ledamot Seyfi Dogan m fl (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (M+FP+C+V+MP):s förslag till beslut.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§27 Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun

Kompletteringsyttrande till Skolinspektionen, dnr 43-2010:5285.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 februari 2012.

Dnr 1.4-565A-2011.

Sammanfattning

Skolinspektionen genomförde 2011 en tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Utifrån en helhetsbedömning begärde Skolinspektionen en redovisning om vilka åtgärder som vidtagits avseende identifierade brister. Kommunen har inkommit med en sådan redovisning med utgångspunkt från särskild bilaga i stadsdelsförvalt-ningarnas VP 2012. För att kunna slutföra bedömningen huruvida de vidtagna åtgär-derna är tillräckliga begär Skolinspektionen kompletterande uppgifter. För Hässelby Vällingby avser kompletteringen utvärdering av barngruppernas storlek och samman-sättning. Stadsdelsförvaltningen ger en kompletterande beskrivning av hur konsekvens-utredningar samt uppföljning och utvärdering används för att bedriva en verksamhet i enlighet med läroplanen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens kompletterande uppgifter och överlämnar dem till stadsledningskontoret.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att skyndsamt utvärdera
barngrup­pernas storlek och sammansättning

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas, utifrån utvärderingen av barngruppernas storlek, för att verk­samheten ska kunna bedrivas i enlighet med de kvalitetsmål läroplanen anger.

4. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkommer så fort som möj­ligt med förslag till åtgärder. Förslagen ska vara ekonomiskt underbyggda

5. Stadsdelsnämnden anför härutöver:
Nämnden anser att barngruppernas storlek är avgörande för att säkerställa en god kvalitet inom förskoleverksamheten. I KF:s budget finns måltal angivna. Vi anser också att de synpunkter Skolinspektionen redovisar i sitt tillsyns­ärende är viktiga att beakta för förvaltningen.

Beslutsgången

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C), lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Seyfi Dogan m fl (S) och ledamot

Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till (M+FP+C):s förslag.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§28 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 20 mars 2012.

Dnr 1.1-130-2012.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§29 Om små barn i riskmiljöer

Svar på skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 februari 2012.

Dnr 6-552-2011.

Sammanfattning

Uppgifter i lokalmedia om att familjer i ett bostadshus i Vinsta skulle ha blivit bedragna på pengar har förvaltningen ej fått verifierat. Det aktuella boendet i Vinsta är ett relativt enkelt boende, men det avspeglas också i hyresnivåerna. De som bor i huset har själva sökt sig dit och förvaltningen har inget generellt uppdrag att förmedla annat boende till familjer t.ex. på grund av trångboddhet eller låg standard. Däremot är det förvaltningens ansvar att utreda föräldrars omsorgsförmåga och livssituation i det läge det genom an­mälan eller på annat sätt kommer till förvaltningens kännedom om förhållanden som kan innebära risk för att barn ska fara illa. Förvaltningen driver också ett aktivt vräk­ningsförebyggande arbete.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

§30 Boulehall

Svar på Medborgarförslag

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 februari 2012.

Dnr 1.2.4-024-2012.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förvaltningen föreslås se över möjligheterna att tillhandahålla lämplig lokal för boulespel under vinterhalvåret samt undersöka hur andra förvaltningar handlagt frågan. Förvaltningen ser positivt på att föreningslivet engagerar sig och samverkar med andra intressenter, dock kan förvaltningen inte erbjuda några lo­kaler då man inte är någon fastighetsägare. Stadsdelsförvaltningen ser i dagsläget inga möjligheter att finansiera varken byggnation eller drift av en boulehall i stadsdelen

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

medborgarförslag om boulehall i Hässelby-Vällingby.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) anslöt sig till:

”Vi anser att det är mycket positivt att området har tillgång till fritidsaktiviteter av olika slag och för alla åldersgrupper. Är det något som samhället behöver idag så är det möjligheter till ett värdefullt umgänge mellan generationerna, en aktivitet som boule är ett utmärkt förslag till detta.

Idag finns ett 10-tal bouleplaner i området som används under de varma årstiderna och att denna friskvårdsaktivitet ska behöva upphöra pga lite snö och kyla är en förbisedd prioritering.

Vi förespråkar att förvaltningen t ex. tar i anspråk en del av Riddersviks trädplantering och gör i ordning en boulebana under tak så att denna fritidsaktivitet även kan fortsätta under årets kalla del.

Vi vill verka för en aktiv fritid som främjar individers friskvård till en så låg kostnad som möjligt för medborgarna, en sådan åtgärd är bra för människan och leder till ett bättre och friskare samhälle. Att iordningställa en boulehall med skydd för nederbörd och vind på en plats som idag står oanvänd är en sådan möjlighet, låt oss ta den.”

§31 Vita Villan och parklek i Smedshagen

Svar på skrivelser från (MP) och (FP+M).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 februari 2012.

Dnr 5-742-2011 och 5-744-2011.

Sammanfattning

Vita villans övervåning nyttjas idag som kontor för en trångbodd förskoleenhet. Under­våningen används av dagbarnvårdare en dag i veckan. Under våren kommer det också bedrivas öppen förskoleverksamhet en dag i veckan. En kombination av administrativ verksamhet och öppen verksamhet fungerar inte i Vita villan. Stadsdelsförvaltningen ser ingen möjlighet att själva bygga om Vita villan och utöka verksamhetsutbudet. Förvalt­ningen är dock medveten om behovet av en öppen mötesplats i Smedshagen. En fram­komlig väg som förvaltningen ser är att undersöka förutsättningarna att genom flera in­tressenters gemensamma engagemang och samverkan finna möjligheter att utveckla en öppen mötesplats i Smedshagen via ytterstadsutvecklingen.

______________

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C) yrkade på återremittering av ärendet till vil­ket vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Seyfi Dogan m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för vidare utredning och beredning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda vilka enklare verksamhe­ter, utöver de befintliga, som kan bedrivas i Vita villan.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka med vilka övriga intressenter denna verksamhet kan bedrivas med.

4. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag, under­byggda med ekonomiskt underlag.

5. Stadsdelsnämnden anför därutöver
Vi kan inte stödja, under innevarande budgetår, en kostnadskrävande ombyggnad. Å andra sidan ser vi inte något hinder för att enklare verksamheter kan vidareutvecklas, utan större investeringar. I synnerhet om denna verksamhet kan bedrivas i samarbete med andra intressenter.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer sig bakom nämndens beslut.”

§32 Uppsägning av förskoleplats

Svar på skrivelse från (V+S).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 februari 2012.

Dnr 4.1-692-2011.

Sammanfattning

Leif Larsson (v) har inkommit med skrivelsen ”Uppsägning av förskoleplats”, där frå­gor ställs avseende uppsägning av förskoleplats på grund av utebliven avgiftsbetalning. Stadsdelsförvaltningen följer de bestämmelser som fastställts av kommunfullmäktige.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

§33 Matinköp till förskolorna

Svar på skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 februari 2012.

Dnr 4-740-2011.

Sammanfattning

Leif Larsson (v) har inkommit med skrivelsen ”matinköp till förskolorna”, där fråga ställs avseende begränsning av valfrihet som resultat av träffade avtal om upphandling. Stadsdelsförvaltningen följer gällande ramavtal och medverkar i referensgrupp till kommande upphandlingar.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

§34 Anhörigkonsult

Svar på skrivelse från (MP+V+S).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 februari 2012.

Dnr 7-743-2011.

Sammanfattning

(MP+V+S) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att be­svara frågan om tjänsten som anhörigkonsulent. Förvaltningen gjorde en förändring inom uppdraget anhörigkonsulent under hösten 2011 som (MP+V+S) ställer sig frå­gande till. De undrar varför anhörigkonsulentens tjänstgöringsgrad minskat och om detta får några konsekvenser för förvaltningen och anhöriga samt varför verksamheten från Växthuset flyttas till Hässelby gård. Förvaltningens intention med förändringen är att utveckla anhörigstödet så att det når ut till alla behövande samt att nöjdheten med an­hörigstödet därmed ökar. Förvaltningen har inga planer på att flytta verksamheten på Växthuset i Vällingby till Hässelby gård.

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M) ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C) yrkade på återemittering av ärendet.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Seyfi Dogan m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) yrkade avslag på (M+FP+C):s återremitteringsyrkande.

Vice ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann bifall till (M+FP+C):s yrkande om återremittering.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för vidare handläggning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att stadsdelen har anhörigstöd och anhörigkonsulent enligt kommunfullmäktiges budget.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att snarast återkomma till nämn­den med förslag på hur detta uppnås.

Särskilt uttalande

Ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgö­rande ersättare Marianne Magnusson (C) lämnade följande särskilda uttalande:

”Alliansen påpekade redan i höstas vikten av ett fungerande anhörighetsstöd inom stads­delen. Kommunfullmäktige har bl.a. i budgeten beslutat att det ska finnas Anhörigkon­sulent i varje stadsdel. I den redovisning som görs i ärendet kan det tolkas på olika sätt hur den faktiska bemanningen nu är dimensionerad och om Kommunfullmäktiges beslut i budgeten uppnås i stadsdelen.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande

”Jag ställer sig bakom nämndens beslut och (M+FP+C):s särskilda uttalande.”

§35 Koppargården

Svar på skrivelser från (V) och (MP).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 februari 2012.

Dnr 7-689-2011, 7-690-2011, 7-695-2011, 7-688-2011, 7-096-2012, 7-097-2012.

Sammanfattning

Förvaltningen överlämnar detta tjänsteutlåtande till stadsdelsnämnden som svar på skri­velser från Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna rörande övertagandet och driften av Koppargården, uppsägningen av avtalet med Carema, användningen av Koppargårdens bibliotek samt förstärkning av stadsdelens MAS-funktion.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velserna.

§36 Översyn av vård- och omsorgsplatser på Koppargårdens vård- och omsorgsboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 februari 2012.

Dnr 7-144-2012.

Sammanfattning

Förvaltningen ser sedan övertagandet av Koppargården i egen regi svårigheter med så­väl personalplanering som att hålla budgeten inom fastställda ramar, med anledning av minskad efterfrågan och beläggning i verksamheten. I dagsläget finns 29 vakanta platser samtidigt som en viss överetablering av vård- och omsorgsplatser råder inom regionen. Genom att minska antalet sjukhemsplatser och successivt tomställa ett våningsplan skulle också en öppning för Liviagårdens fortsatta drift i permanenta lämpliga lokaler kunna vara en lösning. Förvaltningen har sedan Liviagården evakuerades till Bromma sjukhus sökt efter lämpliga lokaler för verksamheten, utan resultat. Förvaltningen före­slår därför att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att minska antalet platser på Koppargårdens vård- och omsorgsboende samt att överflytta Liviagården till det tomställda planet på Koppargården.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att minska antalet platser på Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att flytta in Liviagården i det tomställda planet på Koppargården.

Anmälan av skrivelser

§37 Att återvinna användbara saker. Second hand i stället för sopberg.

Anmäldes skrivelse den 20 mars 2012 från vice ordförande Leif Larsson (V),

Dnr 3-208-2012.

§38 Läsplatta

Anmäldes skrivelse den 20 mars 2012 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP).

Dnr 2.8-209-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.