Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2006-02-14

Sammanträde 2006-02-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Välkommen!
Kersti Py Börjeson
Ordförande

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Läs mer...Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Förslag till svar på skrivelse angående projekt för arbetstidsförkortning inom idrottsförvaltningen

Bordlagt 2005-12-06
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Val av föreningsutskott för 2006

8 Verksamhetsberättelse 2005 för idrottsnämnden

9 Remiss avseende förslag till detaljplan för området vid Farsta idrottsplats i stadsdelen Farsta Strand, S-Dp- 2005-14684-54

10 Remiss avseende förslag till detaljplan för kv. Muffen m.m. inom stadsdelen Fruängen, S-Dp-2005-12343-54

11 Remiss avseende förslag till detaljplan för del av kv. Futharken m.m. i stadsdelen Norra Ängby, S-Dp-2004-05389-54

12 Synpunkter på reviderat planförslag avseende nya bostäder vid kv. Bottenstocken i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2002-12368-54

13 Köp av demonterbar hall att användas som provisorisk sporthall med placering inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta

(Gemensamt med Marknämnden)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Svar på skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet angående ombyggnad av fotbollsplan

15 Gubbängens idrottsplats-speedway, bullerdämpande åtgärder.

16 Eventuell stängning av Aspuddens badhus

17 Svar på skrivelse om fotbollsföreningars fördelning av träningstider är jämlik mellan könen.

18 Svar på skrivelse från vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) avseende Enskede IK

19 Svar på skrivelse från Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) avseende SSU och Ung Vänster

20 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 11-manna konstgräsplan m.m. på Skarpnäcksfältet.

21 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 11-manna konstgräsplan på Knutby bollplan

22 Åkeshovs Ridanläggning – genomförandebeslut avseende utbyggnad och upprustning, etapp 1 och 2

23 Grimsta ridanläggning – genomförandebeslut avseende uppförande av en ny ridhusbyggnad

24 Årsta Gårds bollplan- genomförandebeslut avseende återuppbyggnad av nedbrunnen omklädningsbyggnad

25 Stora Mossen gamla ishall – genomförandebeslut

26 Utvärdering av intraprenaden driftområde idrott ute Västerort

27 Fördelningsprinciper för fotbollsbokning

Ärende utan personalrepresentation

28 Beslut om genomförande och finansiering av upprustning och modernisering av Hässelby idrottsplats

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Tilldelningsbeslut Markanläggningskonsulter 2006-2007

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Tilldelningsbeslut Elkonsulter 2006-2007

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Information och övriga frågor

Mötesinformation

Justerat 2006-02-28
Kersti Py Börjeson
Bo Olsson
Leif Kroon Sekreterare

Ledamöter:
Kersti Py Börjeson (s) ordförande
Leif Kroon (kd) vice ordförande
Rolf Pettersson (s) tom § 27
Manlio Palocci (s)
Peter Nilsson (mp)
Billy Östh (m)
Johanna Westin Sjö (m) tom § 27
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Olle Hagberg (fp)

Ersättare:
Gadha Makdesi-Elias (s) tjänstgörande
Mehdi Oguzsoy (v) tjänstgörande
Fredrik Grönstedt (m) tom § 27
Jakob Pawlak (m) tjänstgörande fom § 28
Patrick Krassén (fp) tjänstgörande fom § 28
Diana Wallhager (fp)

Personalrepresentanter
Gunnar Buhre (Kommunal)
Loa Bienen (SKTF)

Tjänstemän:
Kjell Karlsson förvaltningschef ( ej § 13), Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson fastighetsdirektör, Anders Berlin driftdirektör, Ulf Carlsson administrativ direktör, Stefan Jansson driftdirektör, Åke Roxberger planeringsdirektör, Per Johansson chef för boknings- och föreningsbyrån, Mikael Wahlsten bokare, Bo Olsson nämndsekreterare.

Stadsbyggnads- och fritidsroteln:
Jan Ekbrand, biträdande borgarrådssekreterare

 

§1 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag

§2 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 10/2005 från nämndens sammanträde 2005-12-19, som justerats 2005-12-20

§3 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Kersti Py Börjeson (s) och vice ordförande Leif Kroon (kd) utsågs att justera dagens protokoll

§4 Röstgranskning

Ledamoten Carin Jahn (s), Maria Hannäs (v) ersättarna Lars-Erik Esbjörnsson (s), Louise Modig Hall (s), Jan Järvinen (s) och Jennie Åkerlind (s) hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

För Carin Jahn (s) tjänstgjorde Gadha Makdesi Elias (s) och för Maria Hannäs (v) tjänstgjorde Mehdi Oguzsoy (v)

§5 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2005-11-24 – 2006-02-01

b) Föreningsenhetens beslutsprotokoll nr 17/2005 och nr 1/2006

c) Revisionsberättelse avseende stadens borgensåtagande för AB SALK-Tennis

d) Fördjupning i Handikappolitiskt program för Stockholms stad, seminarieprogram och inbjudan.

e) Fiskeinfo 2005

§6 Förslag till svar på skrivelse angående projekt för

arbetstidsförkortning inom idrottsförvaltningen

Dnr: 017/280/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2005-11-25. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2005-12-06.

Idrottsförvaltningen ombeds i en skrivelse undersöka på vilket sätt idrottsförvaltningen kan utveckla och hitta nya och ändamåls­enliga former för kortare och flexiblare arbetstid. I skrivelsen framförs att ”man kan säkerligen minska både långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar genom förkortad arbetstid”.

Med anledning av denna skrivelse har idrottsförvaltningen gjort en översyn av förvaltningens olika verksamheter i syfte att hitta områden där olika former av arbetstidsförkortning skulle kunna bidra till förbättrad arbetstidsorganisation och därmed lägre sjukskrivningsnivåer.

På grund av den redan låga genomsnittliga sjukfrånvaron inom idrottsförvaltningen skulle det vara svårt att uppnå det primära syftet med ett projekt för arbetstidsförkortning, nämligen att sänka sjukfrånvaron. Idrottsförvaltningen anser därför att det är svårt att motivera start av ett projekt för arbetstidsförkortning i dagsläget, även om finansiering delvis kan ske genom medel från Kompetensfonden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna idrottsförvaltningens utlåtande som svar på skrivelse dat 19 april 2005 undertecknad av Py Börjesson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp), gällande arbetstidsförkortning inom idrottsförvaltningen.

Förslag till beslut

Peter Nilsson (mp) föreslog bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Val av föreningsutskott för 2006

Dnr: 012/043/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Utse Rolf Pettersson (s) till ordförande och Johanna Westin Sjö (m) till vice ordförande för föreningsutskottet

 1. Utse följande ledamöter och ersättare till idrottsnämndens föreningsutskottGadha Makdesi-Elias (s) ledamot
  Maria Hannäs (v) ledamot
  Olle Hagberg (fp) ledamot
  Jan Järvinen (s) ersättare
  Peter Nilsson (mp) ersättare
  Leif Kroon (kd) ersättare

Ärendet

Vid idrottsnämndens sammanträde den 30 mars 1999 bildades och valdes ett bidragsutskott. Bidragsutskottet har senare ändrat namn till föreningsutskottet. Utskottet har för 2005 bestått av fem ledamöter och tre ersättare.

Tre sammanträden har planerats för våren 2006. Ett har redan genomförts, den 16 januari 2006. Kommande sammanträden är planerade till den 9 februari och den 25 april.

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförandens förslag till beslut

§8 Verksamhetsberättelse 2005 för idrottsnämnden

Dnr: 101/647/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna verksamhetsberättelsen för år 2005

 1. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad investeringsram om 73,1 mkr avseende ej förbrukade investeringsanslag

 1. godkänna slutredovisning av investeringsprojekten Eriksdalsbadet etapp 2 och upprustning av Stadion etapp 1

 1. nedskriva fordringar om 207 065 kr

 1. balansera intraprenadens överskott om 375 tkr mot tidigare års ackumulerade överskott

 1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige

 1. förklara ärendet omedelbart justerat


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-02.

Idrottsnämnden skall främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Nämnden utför stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar, och nämnden svarar även för förvaltning av stadens anläggningar för idrott, bad och motion.

Inom nämndens verksamhet ingår att anordna fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder, och nämnden är också ansvarig för fiskevård inom stadens vatten samt frågor rörande camping och friluftsverksamhet.

För 2005 uppgick kostnaderna till 638 mkr och intäkterna till 188 mkr. År 2004 uppgick kostnaderna till 607 mkr och intäkterna till 197 mkr. Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten med 19,2 mkr (jämfört med 25,1 år 2004). Större delen av överskottet förklaras av förskjutningar i investeringsbudgeten vilket medfört överskott av drift- och kapitalkostnader med 14,8 mkr. Utomhusanläggningarna i västerort har under året drivits som intraprenad, och intraprenaden redovisar ett nettoöverskott om 0,4 mkr vilket avsätts till resultatfonden.

För investeringar redovisas utgifter om 239 mkr och inkomster om 20 mkr. År 2004 uppgick utgifterna till 201 mkr och inkomsterna till 28 mkr. Upprustning av Stadion, Eriksdalshallen, Zinkensdamms idrottsplats samt pågående nybyggnation av en idrottshall i Hässelby har varit de mest resurskrävande projekten. Totalt har närmare 200 projekt pågått under året.

Arbetet med ökad tillgänglighet har fortsatt genom investeringar i nya anläggningar och reinvesteringar i gamla inom den ram om 10 mkr som ingår i trafiknämndens budget.

Totalt får cirka 550 föreningar bidrag till sin ungdomsverksamhet och över 900 föreningar nyttjar stödet nolltaxa eller subventionerad taxa.

Förvaltningen har under året tillhandahållit ett stort utbud av friskvårds- och hälsoaktiviteter som rönt stor uppskattning. Antalet besök uppgick till cirka 3 miljoner under året, vilket är en ökning med 1,6 % jämfört med 2004.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Kroon (kd) lämnade följande uttalande

Tack före en i sig omfattande redogörelse av verksamheten 2005.

I bilaga berörs internkontrollplanen där nio områden prioriterats för kontroll. Av dessa kommenterar vi har följande:

Förekomst av och kostnader för konsulter

Nämnderna har för 2005 uppmanats att minska konsultkostnader. Redovisningen belyser utvecklingen mellan 2003 och 2004 men ingenting om utfallet 2005.


Kontroll av föreningars medlemsuppgifter

Redovisningen pekar på bestående brister i både bidragsregler och kontrollmöjligheter och det är angeläget att en attitydförändring kommer till stånd vad gäller föreningar med återkommande felaktiga ansökningar.

Kontroll om inköp och beställningar sker från upphandlade leverantörer

Det är anmärkningsvärt att exemplen från områdena möbler och lokaltillbehör. arkitekter samt el-arbeten visar så stor andel beställd från ej upphandlade leverantörer.

Rutiner för evenemangsavta1 och avtalsbevakning

En uppstramning av avtalshanteringen, där registraturet innehåller stor del inaktuella avtal medan de gällande inte förvaras där, synes påkallad.

Uppföljning av kvalitetsgarantier på enheterna

Kvalitetsfrågor i stadens utbud är viktiga. Även här tycks ett återkommande problem visa sig i kundundersökningarna nar det galler städning och rättelse av fel. Åtgärder och incitament bör rimligen sättas mer i fokus.

Billy Östh m fl (m) lämnade följande uttalande

Det är roligt att ta del av en verksamhetsberättelse som förmedlar så mycket positivt. Mycket ser bra ut, dock är det bekymmersamt att intäkterna gått ner och utgifterna ökat i förhållande till 2004.

Det är bra att förvaltningen skött ekonomin, även om det till väl stor del beror på försenade investeringar som borde ha kunnat vara sjösatta vid det här laget, till exempel Af Chapman-projektet.

Ibland blir redovisningarna lite väl stela och intetsägande. Det är utmärkt att förvaltningen verkar för att förbättra situationen för överviktiga barn, men det hade varit välkommet med lite redovisning om resultaten av verksamheten, som rimligtvis följs upp regelbundet och är mätbara?

Satsningen på Må-bra-kurser är säkerligen gynnsam för Stockholms stad som arbetsgivare, men vilken nämnd ansvarar för finansieringen? Så som verksamhetsberättelsen är skriven verkar det som om kostnaderna ligger på idrottsnämnden, när den väl i själva verket borde ligga på Personalpolitiska avdelningen.

Den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv. Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika. Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre i staden och samarbete över partigränserna bör efterstävas på ett helt annat sätt än vad som skett under dagens styre. I detta är det angeläget att säkerställa att de mål som sätts upp är mätbara, för att det ska kunna gå att följa upp och utvärdera de satsningar som görs.

Det är glädjande att ta del av redovisningen av de sportsliga framgångarna kring Stockholm Games/Solnaspelen, det hade dock varit av intresse att även få vetskap om hur ekonomin i det nya projektet fungerat.

Det är dock beklämmande att se att andelen och antalet kvinnliga chefer inom förvaltningen minskat från en redan låg nivå till en ännu lägre. Detta återspeglar dessvärre en utveckling som även skett på central nivå i staden, vilket på intet sätt gör saken bättre.

Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp) lämnade följande uttalande

Verksamhetsberättelsen är alltid en bra genomgång av den verksamhet vår nämnd ansvarar för. Dock finns det en hel del oklarheter som måste förklaras och specificeras till nästa nämnd. Det är nettokostnaden för badbesök år 2004 låg den på 8.86 kr, år 2003 låg den 8.37 kr, år 2002 låg den 9.65 kr medan den för år 2005 (enligt bilaga 5 sid 2) ligger den på 32.46 kr. Vilket är anmärkningsvärd skillnad som det inte finns kommenterat i verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen ges i uppdrag att till nämnden återkomma med en förklaring över hur nettokostnaden för badbesök kan variera så stort mellan år 2004 och 2005.

§9 Remiss avseende förslag till detaljplan för området vid Farsta idrottsplats i stadsdelen Farsta Strand, S-Dp- 2005-14684-54

Dnr: 311/015/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-19. Förvaltningen beställde under 2005 en detaljplaneändring av stadsbyggnadskontoret för att möjliggöra en utökning av antalet parkeringsplatser för Farsta idrottsplats och Farsta sim- och idrottshall. Det berörda området är beläget mellan Farsta idrottsplats norra långsida och Magelungsvägen. Del av parkeringsplatsen föreslås iordningställas på Y-mark (idrottsmark). Resterande del föreslås anläggas inom sedan tidigare planlagt vägreservatsområde. Motivet till förvaltningens beställning är att den befintliga parkeringsytan inte räcker till för alla de som besöker förvaltningens idrottsanläggningar inom området.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§10 Remiss avseende förslag till detaljplan för kv. Muffen m.m. inom stadsdelen Fruängen, S-Dp-2005-12343-54

Dnr: 311/824/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-18. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som syftar till att möjliggöra uppförandet av c:a 380 nya lägenheter och en ny park i anslutning till Vantörsvägen och Gamla Södertäljevägen. Stockholm Entreprenads verksamhet evakueras till Gubbängen och deras lokala verksamhet flyttas till planområdets norra del, strax söder om tennishallen på Mälarhöjdens idrottsplats.

I enlighet med idrottsnämndens tidigare fattade beslut om att när någon av förvaltningens anläggningar exploateras så skall fullgod kompensation utgå. Förvaltningen anser att detta skall ske även i detta fall.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§11 Remiss avseende förslag till detaljplan för del av kv. Futharken m.m. i stadsdelen Norra Ängby, S-Dp-2004-05389-54

Dnr: 311/789/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-18. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att flerbostadshus uppförs på befintlig parkering vid Åkeshovs sim- och idrottshall, att simhallen kan byggas ut, att en ny parkeringsanläggning uppförs i två plan samt att en del av lokalgatan får ingå i parkeringsändamålet.

Planförslaget möjliggör att flerbostadshus uppförs på befintlig parkering mellan skolan Nya Elementar och Åkeshovs sim- och idrottshall. Planen medger också en utbyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall västerut, med ett innehåll som motions- och undervisningsbassäng, barnbad, rehabiliteringsbassäng och babysim

Förvaltningen anser att föreliggande planförslag stämmer väl överens med förvaltningens idéer om att utveckla Åkeshovs sim- och idrottshall genom att låta bygga ut anläggningen väster om nuvarande simhall med motions- och undervisningsbassänger, barnbad m.m.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§12 Synpunkter på reviderat planförslag avseende nya bostäder vid kv. Bottenstocken i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2002-12368-54

Dnr: 311/003/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

  1. i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag samt
  2. därutöver anföra följande.

   Det reviderade planförslaget lämnar inte en tillfredsställande beskrivning på hur idrottens intressen i området ska tillgodoses. En god kompensation för den exploaterade planen innebär enligt idrottsnämnden att en 7-manna konstgräsplan anläggs intill nuvarande omklädnadsbyggnad, att en 11-manna konstgräsplan anläggs på lämplig plats i närområdet samt att en lösning utifrån områdets framtida behov sker vad gäller omklädnadsbyggnaden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-13.

Stadsbyggnadskontoret har i kv. Bottenstocken i Gröndal upprättat ett reviderat detaljplaneförslag som innebär bostadsbebyggelse på delar av Gröndals bollplan. Gröndals bollplan föreslås att minskas från en 11-mannaplan (ej fullstora mått) till en 7-mannaplan samt flyttas något mot befintligt klubbhus.


Idrottsnämnden har fastslagit att fullgod ersättning måste ordnas i närområdet för att en befintlig bollplan skall kunna exploateras. Förvaltningen kan konstatera att det inte finns någon konkret kompensation i enlighet med tidigare remissvar, daterad 2005-05-10. I nu reviderad planbeskrivning, daterad 2005-12-16, påtalas att det är önskvärt att finna en ny större plan för 11-mannaspel i stadsdelen. Eftersom fullgod kompensation inte föreslås kan förvaltningen inte tillstyrka planen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Ordförande med instämmande av samtliga ledamöter yrkade bifall till sitt förslag till beslut.

Se under rubriken BESLUT

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande m.fl. förslag till beslut.

§13 Köp av demonterbar hall att användas som provisorisk sporthall med placering inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta

(Gemensamt med Marknämnden)

Dnr: 312/030/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-16. Idrottsförvaltningen vill förvärva en demonterbar hall för att sedan uppföra densamma i Hässelby/Lövsta. Kostnaden för köp, flytt och erforderliga anslutningar m.m. bedöms till ca 3,5 mnkr.

Markkontoret föreslår att ett markområde i anslutning till det befintliga sportfältet i Lövsta, inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1, avsätts för den provisoriska sporthallen. Vidare föreslås att markområdet överförs till idrottsnämnden.

Förvaltningen anser att ett förvärv av den demonterbara hallen är lämpligt att göra dels ur perspektivet att staden har flera år av byggande till dess bristen på idrottshallar kan anses var på väg att lösas dels att den föreslagna köpesumman och kostnaderna för hallens uppförande bedöms som fördelaktiga.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. förvaltningen inom ordinarie budgetramar införskaffar en demonterbar hall med placering i Hässelby/Lövsta

Förslag till beslut

Caroline Silverudd Lundbom föreslog bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§14 Svar på skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet angående ombyggnad av fotbollsplan

Dnr: 326/814/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på skrivelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-27. Rådet till skydd för Stockholms skönhet har tillskrivit idrottsnämnden/förvaltningen om en utveckling som innebär att vissa bollplaner bebyggs med bostäder och att kompensation utgår med upprustade anläggningar som enligt rådet är förödande för barn och ungdomars möjligheter till spontan lek och idrott. Rådet har vidare i skrivelsen vänt sig emot att nämnden/förvaltningen medverkar till en sådan utveckling och vill initiera ett samtal med idrottsförvaltningen angående bebyggande och upprustning av bollplaner i Stockholm.

Rådet anför också att en skrivelse från en grupp närboende till Ängby IP inkommit till rådet i vilken de besvärar sig över idrottsnämndens beslut 05-12-06 om upprustning och moderniseringen av idrottsplatsen. Rådet vill initiera ett samtal med förvaltningen angående bebyggande och upprustning av bollplaner i Stockholm. Förvaltningen gör bedömningen att de samråd som i dag sker med inblandade parter, föreningar, förbund, markkontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningar är av sådan omfattning att de är heltäckande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§15 Gubbängens idrottsplats-speedway, bullerdämpande åtgärder.

Dnr: 412/678/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag till bullerdämpande åtgärder för speedwayåkning på Gubbängens IP
 2. godkänna att förvaltningen inom gällande budgetramar tar i anspråk högst 1 mnkr för dessa åtgärder
 3. överlämna föreliggande redovisning till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02- 06, Idrottsnämnden behandlade 2005-11-01 ärende om förutsättningar för speedwayåkning på elitnivå på Gubbängens idrottsplats. Förvaltningen redovisade förslag till insatser och villkor för att skapa förutsättningar för detta. Vidare redovisades att det inom staden inte finns alternativa anläggningar för speedwayåkning. Verksamheten bedrivs i dag enligt tillstånd utfärdat av länsstyrelsen 1998. Förvaltningen föreslår nu att miljöanmälan enligt miljöbalken tillämpas för fortsatt verksamhet.

Vidare föreslår förvaltningen tidigareläggning av vissa bullerdämpande åtgärder, som bedöms kosta högst 1 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§16 Eventuell stängning av Aspuddens badhus

Dnr:412/644/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-01.

I en skrivelse från Aspuddens badförening daterad 2004-03-27 har tidigare framförts önskemål om att omförhandla det avtal som träffades mellan dåvarande fritidsförvaltningen och badföreningen hösten 1986. Förvaltningen besvarade ärendet enligt ett tjänsteutlåtande rubricerat Lägesrapport beträffande Aspuddsbadet som behandlades av idrottsnämnden i början av 2005. Nämnden beslöt enligt förvaltningens förslag. Frågan om badets framtid har nu åter aktualiserats genom en hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna föreliggande redovisning

 1. Stå fast vid tidigare beslut att badet kan drivas vidare enligt nuvarande hyresfria avtal eller om föreningen önskar frånträda detta, föreslå annan användning av fastigheten genom överförande till annan förvaltning och därmed annan användning.
 2. Som ett alternativ till pkt 2 ovan teckna ett sedvanligt hyresavtal på 36 månader på självkostnadsbasis.
 3. Överlämna ärendet till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på nämndens hemställan i ärendet om Aspuddens badhus, dnr 147/2005-304.

Förslag till beslut

Ordförande föreslog bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§17 Svar på skrivelse om fotbollsföreningars fördelning av träningstider är jämlik mellan könen.

Dnr: 017/612/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse om fotbollsföreningars fördelning av träningstider är jämlik mellan könen

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-23. I en skrivelse från Kersti Py Börjesson m.fl. (s), Maria Hannäs m.fl. (v) och Peter Nilsson (mp) beskrivs den modell som finns för fördelningen av tiderna där såväl förvaltning som förening och distriktsförbund är involverade och har till uppgift att se till att idrottsnämndens prioriteringar uppfylls. En belysning görs också i skrivelsen av att det är fler som vill in i stadens idrottsanläggningar än det finns tider till och att det därmed kan uppstå en dragkamp om tider med risk att tidfördelningen kan uppfattas som orättvis. Förvaltningen ges med bakgrund av ovanstående, genom att se över hur några av de största fotbollsföreningarna fördelar sina tider, i uppdrag att undersöka om fördelningen av träningstider fördelas jämlikt mellan flick- och pojkfotbollen. Förvaltningen konstaterar i en undersökningen att flickor inte på något sätt får mindre träningstider än pojkar och svarar att fördelning av träningstider är jämlik mellan könen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§18 Svar på skrivelse från vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) avseende Enskede IK

Dnr: 017/85/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse om undersökning av Enskede IK:s bidragsansökningar för åren 1995-2005

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-20. I en skrivelse från Carline Lundbom Silverudd m.fl. (fp) får förvaltningen i uppdrag att utifrån uppgifterna i media hösten 2005 om bl.a. svarta tränarlöner och oegentligheter i bidragsansökningar undersöka de senaste 10 årens bidragsansökningar.

Förvaltningen har tagit fram den statistik och de bidragsansökningar som funnits tillgängliga och nedanstående siffror kan redovisas. De oegentligheter som nämns i skrivelsen gäller år 2003 då föreningen hade räknat fel då man summerade ner några kolumner, bilaga. I övrigt kan inte förvaltningen se att några fel är gjorda. Det är heller inte möjligt att tillbaks i tiden begära att föreningen ska kunna redovisa och skicka in medlemsmatriklar för de aktuella åren.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Caroline Silverudd Lundbom yrkade bifall till sitt förslag till beslut enlig följande

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
 2. därutöver anföra

Vi har bett om en genomgång av de senaste 10 årens bidragsansökningar vad gäller Enskede IK. Vi har fått 5 år. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att idrottsförvaltningen inte arkiverar bidragsansökningar längre tillbaka i tiden än 5 år och vi vill att man ser över sina rutiner på detta område.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut


§19 Svar på skrivelse från Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) avseende SSU och Ung Vänster

Dnr: 017/797/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från Caroline Siverudd Lundbom mfl (fp) angående bidragsansökningar från föreningar tillhörande SSU och Ung Vänster i Stockholm år 2000-2005

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-24. I en skrivelse från Caroline Lundbom Silverudd m.fl. (fp) får förvaltningen i uppdrag att utifrån skriverierna under 2005 om fiktiva medlemmar och medlemsfusk i SSU och Ung Vänster undersöka de senaste fem årens bidragsansökningar i Stockholms stad.

Under år 2000 beviljades sju SSU föreningar och fem Ung Vänster föreningar bidrag. Tillsammans redovisade dessa föreningar totalt 973 ungdomar och ett samlat bidragsbelopp på 254 398 kr varav 123 544 kr som hyresbidrag för föreningslokal. År 2005 uppgick bidragsbeloppet till totalt 308 636 kr varav 74 500 kr i form av hyresbidrag. Fortfarande var det 12 föreningar som ansökte om föreningsbidrag men antal ungdomar hade ökat till 1364 som fördelades på två SSU föreningar och 10 Ung Vänster föreningar. Således hade en markant sänkning skett hos SSU och en lika markant ökning skett hos Ung Vänster. Alla föreningar i fråga hade när de ansökt om bidrag skött och klarat sina åtagande gentemot förvaltningen och då därmed kvalificerat sig som bidragsberättigade föreningar.

Det är endast SSU, Ung Vänster och Högerteknologerna som för närvarande har bidrag från nämnden. Övriga partiers ungdomsorganisationer söker inte bidrag.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp) med instämmande av vice ordförande Leif Kroon (kd) och Billy Östh m fl (m) yrkade bifall till sitt förslag till beslut enligt följande

1. i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande

2. därutöver anför

Det är nog bra att man ser över bidragen till dom politiska ungdomsförbunden och hittar en annan ordning för bidrag som inte bygger på medlemmar. Det har under det senaste året varit mycket skriverier och så sent som den senaste veckan fanns det på TT en nyhet om att en medlem i MUF blivit kallad till SSU kongressen. Sammanställningen från Ungdomsstyrelsen talar sitt tydliga språk om hur det står till med ärligheten hos dom politiska ungdomsförbunden.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m fl (m) och Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp), reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§20 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 11-manna konstgräsplan m.m. på Skarpnäcksfältet.

Dnr: 017/374/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna föreliggande redovisning,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja program- och projekteringsarbetet,

 1. hos kommunfullmäktige hemställa om att få ianspråktaga de 12 mnkr som idrottsnämnden erhållit i 2006 års verksamhetsplan avseende investeringar för Skarpnäcksfältet och

 1. hos kommunfullmäktige hemställa om att idrottsnämndens driftbudget utökas 2007 med 1,7 mnkr för finansiering av utökade drift- och kapitalkostnader.

 1. uppmana fastighets och saluhallsnämnden att pröva möjligheten att anvisa mark som gör att Stockholms hundkapplöpningssällskap, SHS, kan fortsätta bedriva sin verksamhet i Stockholms regionen

 1. därutöver anföra

Det är mycket tillfredsställande att situationen för Spårvägens FF och dess hemmaplan äntligen kan lösas. Det är en fråga som bl.a. Skarpnäcks stadsdelsnämnd länge drivit. Det är också positivt att den nuvarande grusplanen kan bibehållas. Även en gräsyta för agility-verksamheten, hinderhoppning med hund kommer att finnas kvar, vilket är positivt. Det är viktigt att deras önskemål om utrymme för redskap och lektionssal kan tillfredställas.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-12. Kommunfullmäktige beslöt 2003-11-03 bland annat att idrottsnämnden tillsammans med dåvarande gatu- och fastighetskontoret och Skarpnäcks stadsdelsnämnd söka en lösning som innebär att en hemmaplan med läktare för Spårvägens FF kan byggas i Skarpnäck.

I budgeten för 2006 har idrottsnämnden via kommunfullmäktige erhållit 12 mnkr för iordningställande av en mindre fotbollsarena på Skarpnäcksfältet. Därutöver har förvaltningen avsatt 8 mnkr ur konstgräsanslaget (124 miljoner programmet) för anläggande av en konstgräsplan på befintlig grusplan inom Skarpnäcks sportfält.

Förvaltningen föreslår att en mindre arena för fotboll med möjlighet även för amerikansk fotboll iordningställs inom området för hundkapplöpning på Skarpnäcksfältet. Området medger även en yta för aktiviteter med hundar, agility-verksamhet.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

1. godkänna föreliggande redovisning,

2. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja program- och projekteringsarbetet,

3. hos kommunfullmäktige hemställa om att få ianspråktaga de 12 mnkr som idrottsnämnden erhållit i 2006 års verksamhetsplan avseende investeringar för Skarpnäcksfältet och

4. hos kommunfullmäktige hemställa om att idrottsnämndens driftbudget utökas 2007 med 1,7 mnkr för finansiering av utökade drift- och kapitalkostnader.

Förslag till beslut

Ordförande med instämmande av övriga ledamöter yrkade bifall enligt sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Leif Kroon och Billy Östh m.fl. (m) yrkade tillägg till förslag till beslut enligt följande

Att-sats 4 stryks samt därutöver anföra:

Vi anser att budgetbeslut bör fattas vid ett tillfälle per år. Att redan nu begära tilläggsanslag för 2007 anser vi vara djupt otillfredsställande.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande m.fl. förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon och Billy Östh m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§21 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 11-manna konstgräsplan på Knutby bollplan

Dnr: 017/799/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna föreliggande redovisning,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja program- och projekteringsarbetet,

 1. för projektets genomförande få ianspråktaga de 11,7 mnkr som kommunstyrelsen avsatte i budgeten i samband med beslut om Tertialrapport 2/2005 och

 1. hos kommunfullmäktige hemställa om att idrottsnämndens driftbudget utökas 2007 med 1,2 mnkr för finansiering av utökade kapitalkostnader år 1.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-18. Kersti Py Börjeson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) tillskrev idrottsnämnden, 2005-12-06, angående områden som är i behov av bollplaner. Skrivelsen omnämner bland annat Knutby bollplan i Rinkeby.

Förvaltningen föreslår att befintlig grusbollplan ersätts med en konstgräsfotbollsplan och byggs ut till spelmåtten 60 x 100 meter, vilket då medger att de lokala föreningarna kan spela sina hemmamatcher inom ”sin ” stadsdel.

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av vad som ovan anförts att idrottsnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att påbörja program- och projekteringsarbetet för anläggande av en 11 – manna konstgräsfotbollsplan på Knutby bollplan. Efter genomförd projektering återkommer förvaltningen i sedvanlig ordning till nämnden med ett genomförandebeslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon och Billy Östh m.fl. (m) yrkade bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Att sats 4 stryks, samt

därutöver anföra:

Medel finns, enligt vad vi fått erfara, tydligen i 2006 års reinvesteringsbudget för att täcka kapitalkostnaden för en konstgräsfotbollsplan på Knutby bollplan. Pengar som inte finns redovisade i budgeten. Ett minst sagt något märkligt sätt att hantera stadens ekonomi. Då det tydligen finns medel i reinvesteringsbudgeten motsätter vi oss inte denna investering. Dock bör det vara så att budgetbeslut endast fattas vid ett tillfälle per år. Att redan nu begära tilläggsanslag för 2007 anser vi vara djupt otillfredsställande.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon och Billy Östh m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


§22 Åkeshovs Ridanläggning – genomförandebeslut avseende utbyggnad och upprustning, etapp 1 och 2

Dnr: 125/743/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreliggande redovisning av förslag till utbyggnad och upprustning av Åkeshovs ridanläggning etapp 1 och 2.

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av föreslagna åtgärder.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-30.

I ett tjänsteutlåtande 1999-03-16 redovisades att det förelåg stora behov av upprustning och nybyggnation för att utveckla stadens ridsportsanläggningar.

Projektet upprustning och utbyggnad av Åkeshovs ridanläggning är ett led i det arbetet.

Ett förfrågningsunderlag har nu tagits fram tillsammans med en kalkyl för de arbeten som ingår i etapperna 1 och 2 av de totalt fyra etapper som utgör hela upprustnings- och utbyggnadsprojektet.

Förvaltningen kan under förutsättning av nämndens genomförandebeslut påbörja en upphandling redan under februari, 2006. Om entreprenaden påbörjas i mars 2006 kan arbetet vara klart till oktober 2006.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§23 Grimsta ridanläggning – genomförandebeslut avseende uppförande av en ny ridhusbyggnad

Dnr: 125/60/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreliggande redovisning av förslag till byggande av ett nytt ridhus vid Grimsta ridanläggning och samtidigt överföra projektet från programmet för reinvesteringprojekt till programmet för planeringsprojekt.

 2. Överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande med hemställan om att få ta i anspråk 18,0 mnkr av ramen för planerings- projekt (300 mnkr programmet) 2004-2006 för projektets genomförande.

 3. Till kommunfullmäktige hemställa om att idrottsförvaltningens driftbudget för 2008 utökas med 1,5 mnkr för ökade kapitalkostnader och att förvaltningen i budget för 2008 redovisar effekterna på drift- och underhållskostnadssidan.

 4. Förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-31. Projektet upprustning av den gamla ridhusbyggnaden vid Grimsta ridanläggning var ursprungligen ett projekt som ingick i reinvesteringsprogrammet för 2006 där 10 mnkr avsattes för ändamålet.

Ett översiktligt program togs fram under våren 2005 som grund för den projektering som påbörjades under sommaren 2005.

I takt med att handlingar nu färdigställts, kan förvaltningen konstatera att den ursprungliga kalkylen inte håller. Projektet kommer att bli betydligt dyrare. Trots det menar förvaltningen att projektet är angeläget och bör genomföras i den omfattning som projekteringen avser. För att kunna klara finansieringen föreslår förvaltningen därför att projektet överförs från reinvesteringsprogrammet till programmet för planeringsprojekt och att man där får ta i anspråk 18 mnkr för projektets genomförande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon och Billy Östh m.fl. (m) yrkade bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Att sats 3 stryks, samt

därutöver anföra:

Budgetbeslut bör fattas vid ett tillfälle per år. Att redan nu begära tilläggsanslag för 2008 anser vi vara djupt otillfredsställande.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon och Billy Östh m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§24 Ärendet utgår ur fördragningslistan

§25 Stora Mossen gamla ishall – genomförandebeslut för upprustning och modernisering av den gamla ishallen

Dnr: 125/86/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreliggande förslag till upprustning av den gamla ishallen på Stora Mossens IP för utförande 2006 i en etapp för sammanlagt 12 mnkr inkl hittills nedlagda kostnader för projektering mm.

 1. Godkänna att finansiering inom ramen för reinvesteringsprogrammet med totalt 11 mnkr samt tillgänglighetsåtgärder finansierade inom tillgänglighetsprogrammet med 1 mnkr.

 1. Under förutsättning av att projektet Grimsta ridhusanläggning överförs till programmet för planeringsprojekt, omdisponera 5,3 mnkr för delfinansiering av projektet Stora Mossens ishall.

 1. Ge förvaltning i uppdrag att påbörja upphandling av de arbeten som ska utföras under våren och sommaren 2006.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-01.

Stora Mossens ishall byggdes 1978 och sedan dess har inga större upprustnings- eller underhållsåtgärder vidtagits. Den snart 30 år gamla hallen börjar därför bli ordentligt sliten och i stort behov av upprustningsåtgärder. Det gäller inte minst ispisten och kylslingorna i denna. Ett byte planeras därför kunna utföras under våren och sommaren 2006 inför kommande issäsong. Vidare kommer en upprustning och modernisering att ske av själva ishallen.

Parallellt med genomförandet av investerings de aktuella investeringsarbetena kommer också omfattande underhållsarbeten att ske eftersom den tubpannan i kylanläggningen som uppnått sin tekniska livslängd måste bytas ut. Åtgärden som sker med start under våren är budgeterad i underhållsprogrammet 2006.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp) lämnade följande uttalande

Det är bra att man förbättrar för konståkningen i Stora Mossen. Det är dock viktigt att det sker i samråd med konståkningen så att det blir enligt deras önskemål. Så ett nära samarbete med konståkningen är viktigt.

§26 Utvärdering av intraprenaden driftområde idrott ute Västerort

Dnr: 408/067/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna redovisningen

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2005-12-28.

Under hösten 2005 har en studie av kundernas bedömning av service och skötsel av idrottsplatserna i Västerort genomförts. Undersökningen har genomförts via utskick av en enkät till ca 130 föreningar och skolor. Svarsfrekvensen är 72%.

Överlag får anläggningarnas skötsel och service även vid denna undersökning högre betyg efter det att intraprenaden tog över driften. Vid de två senaste undersökningen är det en högre svarsfrekvens från skolorna som är stora nyttjare av idrottsplatserna. De som besöker idrottsplatserna är överlag mer nöjda än de som besöker bollplanerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§27 Fördelningsprinciper för fotbollsbokning

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna redovisningen

Per Johansson, chef för boknings- och föreningsbyrån, och Mikael Wahlsten, bokare och ansvarig för fördelning av tider till fotbollsklubbar, redovisade de principer som gäller för fotbollsbokning. Huvudprinciperna är att ge föreningarna så bra planer som möjligt och så nära lagens hemvist som möjligt. Matchtilldelningen sker av Svenska Fotbollförbundet ner till division 3 och av Stockholms fotbollförbund för övriga matcher. Träningstider fördelas av idrottsförvaltningens bokningsenhet bl.a. utifrån föregående års resultat och antal lag i S:t Erikscupen. Önskemål om tider sker till bokningen senast den 10 januari och förslag till fördelning skickas ut till föreningarna i februari. Slutlig fördelning fastställs i början av mars.

Ärenden utan personalrepresentation

§28 Beslut om genomförande och finansiering av upprustning och modernisering av Hässelby idrottsplats

Dnr: 125/68/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna upprustningen av Hässelby IP enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

 1. Godkänna förvaltningens del av finansieringen för arbetena.

 1. Anta markentreprenören IVV AB att utföra arbetena.

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-12. I samband med inkomna önskemål till stockholmsidrotten om idrottsinvesteringar inom ramen för s.k. handslaget beräknades en modernisering och upprustning av Hässelby IP för friidrotten till ca 2 Mkr. För att finansiera projektet skulle fyra parter, stockholmsidrotten, Hässelby stadsdelsförvaltning, Hässelby SK – friidrott och idrottsförvaltningen bidra med vardera 500 Tkr. Efter genomförd detaljprojektering konstaterades att ett genomförande av projektet kostnadsbedömdes till ca 4.9 Mkr inklusive oförutsedda kostnader. Förvaltningen genomförde under hösten 2005 en anbudsupphandling avseende arbetena. Inget anbud inkom. Enligt förvaltningen är det dock mycket angeläget att genomföra upprustningen av Hässelby IP. Därför har en förhandlingsupphandling genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) med en av de ordinarie leverantörerna av dessa specialentreprenader inom idrottsförvaltningens program för konstgräsplaner och friidrottsytor.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§29 Tilldelningsbeslut Markanläggningskonsulter 2006-2007

Dnr: 125/650/05

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

1. Följande:

1. Riborn Konsult AB 556690-8363

2. Tyréns AB 556194-7986

3. Naturvårdsbyrån Orback AB 556393-0592

4. WSP Sverige AB 556057-4880

antages som ramavtalspartners avseende mindre markanläggnings-konsultuppdrag inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2006-01-01 – 2007-12-31 med möjlighet till ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 4,5 milj. SEK exkl. moms.

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-31.

Upphandlingen har genomförts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsförfrågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Elva anbud har inkommit varav sju är kvalificerade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§30 Tilldelningsbeslut Elkonsulter 2006-2007

Dnr: 125/649/05

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Följande:
  1. Allel Elektrokonsult AB 556124-9664
  2. Teknisk Merkantil Konsult AB 556398-5513
  3. AB Hagerud Elteknik 556130-5680
  4. K-Konsult Elmiljö AB 556385-7100
  5. Rejlers Ingenjörer AB 556051-0272


antages som ramavtalspartners avseende mindre elkonsulttuppdrag inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2006-01-01 – 2007-12-31 med möjlighet till ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 4,5 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-31.

Upphandlingen har genomförts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsförfrågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Fjorton anbud har inkommit varav tretton är kvalificerade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Ärende med personalrepresentation

§31 Grimsta bollplan, genomförandebeslut avseende anläggande av konstgräsplan

Dnr: 125/87/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreliggande redovisning

 1. Godkänna att 4 mnkr tas i anspråk som idrottsnämnden erhållit i budget 2006 som ersättning för överlåtelse till Markkontoret av f.d. Västberga BP som sedan snart 10 år upplåtes för tillfälliga genomgångsbostäder.

 1. Godkänna att Västberga f.d. BP snarast överlåtes till Markkontoret.

 1. Godkänna att 11 mnkr anslås för projektet Grimstafältets konstgräsfotbollsplan finansierat dels genom ursprungligen avsatta 7 mnkr i ordinarie investerings-program dels genom de 4 mnkr som erhållits för Västberga f.d. bollplan.

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja en upphandling för projektets genomförande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-07.

Byggandet av en konstgräsfotbollsplan på Grimsta sportfält behandlades i ett tjänsteutlåtande till idrottsnämnden 2004-09-21 som dels var svar på en remiss från stadsbyggnadsnämnden inför en detaljplaneändring och dels kan betraktas som ett inriktningsbeslut i ärendet. Enligt idrottsnämndens beslut godkändes att 6 mnkr tillfördes nämndens investeringsbudget för 2005 som ersättning för exploatering för bostadsändamål av en befintlig parkeringsyta belägen på y-mark. Den nya detaljplanen möjliggör också att bilparkering vid större arrangemang kan ske på en befintlig grusplan inom området. Konstgräsfotbollsplanen utförs på intilliggande parkmark som tidigare via skötselavtal varit upplåten till förvaltningen för fotbollsspel.

Projekteringen av den fullstora planen med totalmåtten 65 x 111 meter är nu avslutad och förvaltningen föreslår att idrottsnämnden genom ett genomförande-beslut ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§32 Rinkeby bollplan, genomförandebeslut avseende anläggande av konstgräsplan

Dnr: 412/728/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. Godkänna föreliggande förslag till utbyggnad av konstgräsfotbollsplan för spel med 11-mannalag för barn- och ungdomsseriespel för en beräknad kostnad av högst 8,2 mnkr

2. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av projektet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-06.

Idrottsförvaltningen har åtagit sig att projektera och bygga en konstgräsfotbollsplan belägen vid Rinkebyskolan invid Rinkebystråket i Rinkeby. Projektet bekostas av stadsdelsförnyelsemedel inom den ram på 40,8 mnkr som Rinkeby stadsdelsnämnd disponerar för olika stadsförnyelseprojekt som syftar till att öka områdets attraktivitet och minska skillnaderna mellan ytterstad och innerstad. För detta ändamål har stadsdelsnämnden anslagit 8,2 mnkr. Då projekteringen startade, konstaterades att anläggandet av en fullstor 11-mannaplan för seniorseriespel skulle innebära stora ingrepp i omgivande terräng. En alternativ lösning med en något mindre plan togs därför fram.

Det reviderade förslaget godkändes av Rinkeby stadsdelsnämnd 2005-10-13 varvid ärendet översändes till idrottsförvaltningen för fortsatt projektering och utförande. Idrottsförvaltningen har nu färdigställt ett förfrågningsunderlag och kan gå ut med en förfrågan för anbudsupphandling.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§33 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Vice ordförande Leif Kroon framförde en hälsning från nämndens tidigare vice ordförande Alf T Samuelsson

§34 Anmälan av skrivelse från ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Peter Nilsson (mp) angående Genomlysning av Ishockeyns behov

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Den idrottsliga satsning som skett i Stockholm under mandatperioden är unik bland annat utifrån sin stora omfattning. Under mandatperioden har stora satsningar skett bland annat på friidrotten, ridsporten och på konstgräsplaner. Vad gäller ishockeyn så finns även här behov av ytterligare ishallar och rinkar.

Ishockeyn är en av landets största och mest populära idrotter. Ishockeyn är en sport som har stor potential både publikt och kommersiellt. Större evenemang och tävlingar i staden kan både ge god publicitet och leda till stora turistekonomiska intäkter. Det är samtidigt av stor vikt att ishockeyspelande barn- och ungdomar har goda träningsmöjligheter för sin idrott.

Vi anser att en genomlysning av ishockeyns behov i Stockholm bör ske. Genomlysningen bör ta utgångspunkt i dagens anläggningar samt hur behoven fördelar sig över staden.

Idrottsförvaltningen har gedigen erfarenhet och stor kompetens vad gäller byggandet av idrottsanläggningar. Flera av stadens nuvarande ishallar håller dock inte den standard som ett långsiktigt användande kräver. Därför bör ishallar som är i dåligt skick särskilt ses över.

Ishallar och rinkar bör fördelas över staden på ett geografiskt rättvist sätt. Samtidigt skall dock hänsyn tas till de lokala behoven.

Det långsiktiga målet skall vara ändamålsenliga anläggningar för både pojk- och flickhockeyn i Stockholm.

§35 Anmälan av skrivelse från ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Medhi Oguzsoy (v) och Peter Nilsson (mp) angående mindre idrotters behov

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Den stora idrottsliga satsning som skett i Stockholm under mandatperioden innebär att flera idrotter börjat få bättre möjlighet till både träning och tävling. Detta gäller många idrotter så väl utomhus- som inomhus.

Samtidigt finns det många mindre idrotter som ofta har en svårare tillvaro. Stora idrotter med långa traditioner har ofta starka förbund som aktivt verkar för den enskilda idrotten. Samtidigt har dessa idrotter också ofta anläggningar till sitt förfogande som skapar gynnsamma förutsättningar.

Mindre sporter saknar i många fall dessa möjligheter exempelvis idrotter inom budo, bågskytte, fäktning, curling, skateboard. För flera mindre idrotter finns också särskilda behov i form av exempelvis specialutrustning som normalt inte finns på idrottsanläggningarna.

Ett positivt exempel som bör nämnas är den satsning som nu görs i arbetet med byggandet av Hässelbyhallen. Hallen konstrueras så att den även blir en utmärkt anläggning för inomhus klättring. Möjligen kan även andra mindre idrotter integreras i framtida hallbyggen på ett liknade vis.

Ett alternativ till detta skulle kunna vara en idrottshall med särskild multifunktionell inriktning. Alltså en anläggning som specialanpassas till ett antal mindre idrotter som idag har en svår lokalsituation.

Idrottsförvaltningen uppdrags därför att genomföra en genomlysning på hur dessa och andra mindre idrotters behov kan tillgodoses.