Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2008-04-15

Sammanträde 2008-04-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Remiss om motion (2008:8) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen

7 Remiss om motion (2008:10) om hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen

8 Nytt drift och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation

9 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

10 Underlag till budget 2009 och inriktning 2010 - 2011 för idrottsnämnden

11 Remiss avseende förslag till detaljplan för konferensbyggnad på Helgeandsholmen inom fastigheten Gamla Stan 1:1 m.m., i stadsdelen Gamla Stan

12 Remiss avseende förslag till detaljplan för del av fastigheten Vårbrodden 25 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2007-39180-54

13 Svar på skrivelse om allmänhetens åkning i Stockholms ishallar

15 Redovisning av förstudie/program för anläggande av en skatepark i Högdalen

16 Genomförandebeslut om anläggning av 7-manna konstgräsfotbollsplan på Johannes bollplan.

Information och övriga frågor, Ärenden utan personalrepresentation

18 Tilldelningsbeslut om upprustning och tillgänglighetsanpassning av Beckomberga sim- och idrottshall

19 Tilldelningsbeslut angående om- och tillbyggnad av omklädningsbyggnad på Hagsätra IP

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§53 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§54 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 2/2008 från nämndens sammanträde 2007-03-11 som justerats 2008-03-25.

§55 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utses att justera dagens protokoll.

§56 Röstgranskning

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och ersättarna Ulrika Jonasson (m) och Jennie Åkerlind (s) har förhinder att närvara.

För Ulf Fridebäck (fp) tjänstgör Daniele Fava (fp).

§57 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2008-03-01 - 2008-04-03

b) Revisionsberättelse avseende FoC Farsta.

§58 Remiss om motion (2008:8) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen

Dnr: 015/321/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

 1. att föreslå att motionen avslås

att därutöver anföra

Det är viktigt att påtala att anledningen till att offentlig verksamhet konkurrens-utsatts är att medborgarna ska kunna välja bland olika alternativ för att på så sätt tillgodogöra sig en så uppskattad tjänst som möjligt. Alla människor har olika behov och preferenser. Det gör att en enda utförare knappast kan uppfylla alla olika önskemål. Vår politik utgår från den enskilde medborgaren och därför är konkurrensutsättning i grunden något positivt.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-19.

Till idrottsnämnden har för svar senast 30 april 2008 remitterats motionen (2008:8) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motionen är undertecknad av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v). I motionen sägs att upphandlingar av entreprenörer innebär kostnader för staden, dels för själva upphandlingsprocessen, dels för viss hithörande administration under entreprenaden, dels och för uppföljning av uppdraget. Kostnaderna bör enligt motionärerna beräknas, redovisas och bäras av entreprenörerna.

Det är emellertid förvaltningens uppfattning att sådana kostnadsberäkningar kan vara svåra att göra. Därför vore det – enligt förvaltningens mening – av stort värde om kommunfullmäktige beslöt att uppdra åt lämpligt centralt organ i staden att ta fram en grundläggande formel för sådana kostnader och sättet för deras beräkning.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

godkänna och åberopa redovisat tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss i rubricerad sak

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

tillstyrka motionen av Ann-Margrethe Livh m.fl (v)

samt vill därutöver anföra följande:

Motionen tar upp en mycket viktig fråga för stadens nämnder. I fråga om upphandling av idrottsnämndens verksamhet innebär detta kostnader som i dagsläget belastar nämnden och som vi inte får tillbaks när ett företag tecknar avtal för drift av våra verksamheter eller som i fråga om ett antal simhallar, när upphandlingen avbryts för att anbuden är för dåliga.

Vi har inget emot att, som idrottsförvaltningen föreslår, staden centralt upprättar en modell för att kartlägga kostnader och hur upphandlade företag ska kunna belastas för detta. Att alla nämnder arbetar på samma sätt är enbart positivt.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§59 Remiss om motion (2008:10) om hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen

Dnr: 015/339/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

godkänna och åberopa redovisat tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss i rubricerad sak.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-25.

Till idrottsnämnden har för svar senast 30 april 2008 remitterats motionen (2008:10) om hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motionen är undertecknad av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v). I motionen föreslås bl.a. att staden omgående måste sätta upp ett kraftfullt regelverk för en löpande granskning av ekonomi och kvalitet inom privat driven verksamhet som finansieras med kommunala pengar.

Enligt förvaltningens mening föreligger det risk, att det i motionen föreslagna regelverket för ytterligare granskningsåtgärder skulle komma att uppfattas som direkt fientligt mot entreprenaddrift som sådan och att seriösa företagare därför skulle tveka att lämna in anbud till staden och dess nämnder. De samlade kostnaderna för en sådan allmän, omfattande och kontinuerlig kontroll av entreprenörerna och deras verksamheter torde heller inte stå i någon rimlig proportion till den nytta åtgärderna eventuellt skulle kunna medföra.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

tillstyrka motionen av Ann-Margrethe Livh m.fl (v)

samt vill därutöver anföra följande:

När kommunal verksamhet privatiseras minskar det demokratiska inflytandet över verksamheten. Att Vänsterpartiet motsätter sig upphandlingar av verksamheter är ingen nyhet. Men när den nuvarande politiska majoriteten så urskillningslöst lägger ut våra gemensamma verksamheter på privata vinstdrivande företag blir det av yttersta vikt att dessa verksamheter granskas noggrannare än idag.

För idrottsnämnden handlar det också om verksamheter som drivs av enskilda klubbar på stadens uppdrag. Där är det viktigt att se till att andra klubbar som nyttjar anläggningarna inte missgynnas.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (s) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det sker en omfattande upphandling av kommunala verksamheter i Stockholm. Viss upphandlad verksamhet har visat sig innebära effektiviseringar för kommunen. Men det finns också exempel på upphandlad verksamhet där kvaliteten blivit så lidande att verksamhet har tvingats återgå till kommunal regi. För att avgöra om en verksamhet drivs bäst i kommunal regi eller upphandlat krävs alltid en bedömning i fall från fall. Den borgliga majoriteten i Stockholm är allt för kategorisk i sin privatiserings- och upphandlingsiver. Privatiseringarna tar allt för sällan sin utgångspunkt i verksamheternas unika förutsättningar och behov. Fokus ligger snarare på att sälja ut så mycket som möjligt så snabbt som möjligt.

Vad gäller idrottsnämndens specifika verksamhet så finns många exempel på att idrottsförvaltningen är en effektiv förvaltare av idrottsanläggningar. Samtidigt finns flera exempel på lyckosamma samverkansavtal där idrottsföreningar skött vissa enkla löpande skötseluppgifter på uppdrag idrottsnämnden. Samtidigt finns det exempel på helt föreningsdrivna anläggningar som varit mindre lyckosamma och som har slutat med att idrottsförvaltningen har tvingats återta både ägande och drift av anläggningen.

Vidare anser vi att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

§60 Nytt drift och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/136/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

som svar på remissen åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-28.

Kommunstyrelsen har gett idrottsnämnden tillfälle att svara på en remiss om nytt drift- och förvaltningsuppdrag för stadens datakommunikation. Dokumen­tet beskriver stadslednings-kontorets förslag till ansvarsfördelning av den långsik­tiga planeringen och samordningen av stadens lösningar för datakommunikation samt hur den operativa driften av denna ska hanteras. I förslaget ges kommunstyrel­sen det yttersta ansvaret för den långsiktiga samordningen. Stadsled­ningskontoret föreslår att den operativa driften av stadens datakommunika­tion, som bedöms vara icke-strategisk, upphandlas enligt stadens policy för upphandling och konkurrens-utsättning. Den operativa driften kan delas in i tre delar där den första delen handlar om stadens gemensamma kommunikations­nät, den andra om förvaltningsinterna nätverk och den tredje om de fastighetsnät som ingår i respektive förvaltningsinternt nätverk.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§61 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/370/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-09.

Stadens samtliga nämnder har beretts tillfälle att svara på en remiss om uppdatering av stadens e-strategi. Dokumentet beskriver stadsledningskontorets förslag till hur e-strategin ska tillämpas i verksamheterna fr.o.m. den 1 juli 2008.

E-strategin beskriver hur informationstekniken ska användas för att realisera stadens vision och utveckla den moderna e-förvaltningen. Syftet med e-strategin är att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar för alla aktörer att agera i samma riktning. Ett antal insatsområden rörande centrala IT-frågor inom stadens verksamhet formuleras enligt följande - Focus på invånarnas och näringslivets behov, organisationsövergripande service och samverkan, utveckling av den moderna e-förvaltningen, tekniska förutsättningar och IT-standardisering samt gemensamma verksamhetsstöd och kompetensutveckling.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§62 Underlag till budget 2009 och inriktning 2010 - 2011 för idrottsnämnden

Dnr: 102/355/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. Förvaltningens förslag till underlag till budget 2009 och inriktning
2010-2011 för idrottsnämnden godkänns.

2. Nämnden begär hos kommunfullmäktige utökad driftbudget för fastighetsunderhåll om 15,0 mnkr årligen fr.o.m. 2009.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-28.

Idrottsnämndens främsta uppdrag är att bidra till en bättre folkhälsa bland stadens invånare. Vetenskapliga studier har återkommande visat på betydelsen av fysisk aktivitet för människors hälsa. Idrottsnämndens ansvarsområde - stödet till idrottsrörelsen, 0-taxan till barn- och ungdomsverksamhet, att bygga, utveckla och driva idrottsanläggningar och den egna friskvårdsverksamheten på bad och i sim- och idrottshallar - kommer därför att få allt större betydelse i framtiden. Nämnden har under senare år haft goda ekonomiska förutsättningar, vilket till stor del beror på en positiv intäktsutveckling. Nämndens ekonomiska situation påver­kas i huvudsak av tre faktorer – simhallarnas besöks- och intäktsutveckling, ökande underhållsbehov i anläggningarna samt den ökade investeringsvolymen som medför ökade drift- och kapitalkostnader för nya anläggningar. Byggandet av idrottsanläggningar och andra träffpunkter är en betydelsefull del i infrastrukturen i en växande region. Det är viktigt att stadens Vision 2030 också innefattar idrottssatsningar och att idrotten har en given plats i planeringen av nya bostadsområden och vid förtätning av befintliga stadsdelar.

Idrottsnämnden ansvarar för förvaltningen av anläggningar vars totala återanskaff­nings­värde har beräknats till cirka 4mdkr. Förvaltning och underhåll av dessa anläggningar är ett av nämndens huvuduppdrag. Fastighetsbeståndet har de se­naste åren utökats snabbt och kommer sannolikt att fortsätta växa de närmaste åren. I förvaltningens förslag till investeringsplan för planeringsperio­den 2009-2011 och förslag till långsiktiga investeringar ingår såväl upprustningar av befintliga anläggningar som relativt omfattande nyinvesteringar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra

Under den förra mandatperioden genomfördes en historisk storsatsning på idrotten i Stockholm. Sedan den borgliga majoriteten tog makten i kommunen har nyinvesteringar inom idrotten minskat. De investeringar som nu genomförs är beslut fattade under förra mandatperioden. Inom något år när de sista socialdemokratiska investeringsbesluten är slutförda kommer detta att märkas i form av minskade investeringar.

Flera viktiga investeringar saknas i denna sammanställning, exempelvis saknas flera hallar och näridrottsplatser. Samtidigt är bristen på reinvesteringsmedel oroande. Att byggtakten kommer att avta är allvarigt men att låta befintliga anläggningar förfalla på ett sätt som långsiktigt kan öka kostnaderna är dumt. Samtidigt är majoritetens ambitioner att privatisera kommunens idrottsverksamheter oroande. Särskilt oroande är viljan till entreprenaddriften. Idrottsförvaltningen har lång erfarenhet och stor kunskap i frågan om drift av idrottsanläggningar. Samtidigt utnyttjas stordriftfördelarna på ett effektivt sätt. Vilket gör att kostnaderna kunnat hållas på en låg nivå.

Vidare anser vi att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. inte godkänna förvaltningens förslag till underlag för budget 2009 och inriktning 2010 - 2011 för idrottsnämnden
 2. Godkänna förvaltningens andra att-sats

samt vill därutöver anföra följande:

Det finns självklart stora delar där det råder politisk enighet om verksamheterna inom idrottsnämnden. Till dessa hör satsningen på idrottande ungdomar och upprustning och nybyggande av idrottsanläggningar. Men sedan finns det två stora skillnader mellan den av den nuvarande majoriteten drivna politiken och vänsterpartiets idrottspolitik. Det första gäller privatiseringen av verksamheterna där vänsterpartiet motsätter sig denna utveckling. Vi anser att gemensamma anläggningar ska drivas gemensamt. Den avbrutna upphandlingen av några av stadens simhallar visar också att det inte ens är ekonomiskt lönsamt att låta privata företag driva anläggningarna.

Den andra frågan där vänsterpartiet tydligt skiljer sig från borgarnas prioriteringar gäller ekonomin. Vi sätter en utbyggd verksamhet framför skattesänkningar, Vi vill därför särskilt lyfta fram några verksamheter som vi vill att idrottsnämnden prioriterar. Det gäller upprustning av omklädningsrum samt konstgräs på Tanto BP som verkligen behövs med tanke på det hårda tryck som råder på Zinkensdamm, det gäller det personneutrala kort för stadens anställda som vänsterpartiet drivit eller beslutat förra perioden och upprivet samt gratisbad för barn och ungdomar som den nuvarande majoriteten låtit upphöra.

Vi vill också se en snar satsning på den skateboardpark som planeras i Högdalen samt den planerade sim- och idrottsanläggningen i Skarpnäck. Vänsterpartiet anser också att det behövs en fullstor inomhusfotbollsplan likt den i Spånga någonstans i södra Stockholm. Ca 65 procent av medarbetarna vid idrottsförvaltningen är timavlönade. Det är glädjande att förvaltningen under innevarande år avser att påbörja en översyn av detta förhållande. En viss andel timavlönade behövs självklart i en flexibel organisation. En sådan hög andel som idag är emellertid varken ekonomisk rationell eller av godo för de anställda. Förvaltningen bör i första hand och omgående verka för att timanställda erbjuds tillsvidareanställning.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

att godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2009 och inriktning för åren 2010-2011

Att därutöver besluta om en ökad fokusering på att allt fler unga stockholmare väljer att inte längre idrotta via idrottsföreningar och vi därför på annat sätt försöker engagera dem genom att till exempel att fokusera på idrotter som över huvudtaget inte nämns i underlaget till budget exempelvis tennis, badminton, squash, dans, kanot/kajak och segling; idrotter som kan bedrivas och vänder sig till fler åldersgrupper och där dessutom pojkar och flickor kan utöva idrotten tillsammans.

Att stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljövänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energikostnader, bland annat för produktion av is och uppvärmning av vatten och luft i simhallar och idrottshallar. Idrottsanläggningar kan vara lämpliga platser för stadens satsningar på alternativ energi.

Med hänsyn till de begränsade resurserna och miljön är det av särskild vikt att den utrustning som finns vid anläggningarna är så energisnål som möjligt. Särskild hänsyn ska i så stor utsträckning som möjligt tas till miljöaspekter i allmänhet och energikonsekvenser i synnerhet när nämnden upphandlar varor och tjänster vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energieffektivisering.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§63 Remiss avseende förslag till detaljplan för konferensbyggnad på Helgeandsholmen inom fastigheten Gamla Stan 1:1 m.m., i stadsdelen

Dnr: 311/308/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-18.

Stadsbyggnadsnämnden tog 2007-09-27 ställning till redovisning av programsamråd avseende en konferensbyggnad på Helgeandsholmen och beslutade om inriktningen för det fortsatta arbetet. Stadsbyggnadskontoret har därefter upprättat ett detaljplaneförslag som nu utsänts på remiss. Detaljplaneförslagets syfte är att möjliggöra en utbyggnad av riksdagens lokaler på Helgeandsholmen och mot Norrström för att tillgodose behovet av en konferensanläggning och möteslokaler för allmänhet utanför riksdagens säkerhetszon.

Förvaltningen har inget att erinra mot att det planeras att bygga en konferensbyggnad i anslutning till riksdagens lokaler på Helgeandsholmen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa följande:
 2. att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå vidare planarbete i nuvarande form samt

därutöver anföra följande:


En mer heltäckande utredning kring riksdagens framtida lokalbehov behöver göras. Det nu föreslagna projektet kan inte anses vara väl anpassat till omgivningens höga kulturvärden, en kulturmiljö av riksintresse och en stadsbildsfråga av yttersta vikt. Arkeologiska undersökningar visar på viktiga historiska lämningar. En byggnad på den nu lilla gröna udden ger hela udden en steril prägel. Att under dessa förutsättningar stressa fram en kortsiktig lokallösning inför Sveriges ordförandeskap i EU är inte rimligt. En snabbare lösning för riksdagens konferensbehov måste tas fram då tidsplanen för "puckeln" är orealistisk. Krav på redovisade alternativ gör att ett återremissförfarande är lämpligt.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§64 Remiss avseende förslag till detaljplan för del av fastigheten Vårbrodden 25 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2007-39180-54

Dnr: 311/378/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa redovisat tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-02.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som medger uppförandet av en ny fullstor idrottshall i direkt anslutning till Smedshagsskolan inom stadsdelen Hässelby Villastad. Detaljplaneförslaget har nu utsänts på remiss. Förvaltningen anser att detaljplaneförslaget väl stämmer överens med förvaltningens planer för den fullstora idrottshallen vid Smedshagsskolan och en 7-manna fotbollsplan. Förvaltningen har inga erinringar mot detaljplaneförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§65 Svar på skrivelse om allmänhetens åkning i Stockholms ishallar

Dnr: 017/902/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Förvaltningens svar på skrivelsen godkänns

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-26.

Else Lundin (mp) och Axel Nekham (mp) har i skrivelse vid idrottsnämndens sam­manträde den 18 december 2007 föreslagit att förvaltningen ska se över möjlighe­terna och komma med förslag till hur allmänhetens åkning i Stockholms ishallar kan öka.

Förvaltningen vill inledningsvis säga att förvaltningen är positiv till att öka tiderna för allmänhetens åkning i ishallarna där så är möjligt. Året i ishallarna har verksamhetsmässigt av förvaltningen delats upp i fyra delar; ordinarie säsong, försäsong, eftersäsong och icke säsong. Den ordinarie säsongen sträcker sig från den 15 oktober till och med vecka 9, dvs. sportlovsveckan. Under denna period gäller nolltaxa och subventionerad taxa. Allmänheten har tider mellan må. V 44 och söndag v 9. Dessa tider ligger på nästan alla isytor mellan 0800-1500 vardagar och 1100-1400 på helger. Att öka dessa tider begränsar tiderna för förenings­verksamhet och skolor.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§66 Sim- och idrottshall i Skarpnäck

Redovisning av programskisser utifrån parallella arkitektuppdrag

Dnr: 311/426/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Simning och simhallar är en viktig del av Stockholms idrotts- och motionsutbud. Det är därför angeläget att vi planerar för att kunna erbjuda så många stockholmare som möjligt tillgång till en närliggande simhall.

De framtagna förslagen visar tydligt hur konjunkturläget påverkar investeringskostnaderna. Det spann på 240-390 miljoner kronor som redovisas ska jämföras med idrottsnämndens totala investeringsbudget för 2008 på 325 miljoner kronor. Det är inte en rimlig fördelning att en enstaka anläggning ska ta minst en årsbudget i anspråk. Det finns i dag aktörer som kan bygga och driva simhallar enligt egna koncept. Det skulle kunna vara en intressant lösning för staden. Vi vill därför att förvaltningen undersöker om det går att hitta en lösning som innebär att en simhall skulle kunna byggas i privat regi med staden som hyresgäst.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-27.

Förvaltningen redogör i ärendet för innehållet i tre arkitektförslag (programskisser) som framtagits inom ramen för parallella uppdrag avseende en sim- och idrottshall i Skarpnäck. Förslagen kan grovt bedömas hamna i kostnadsintervallet 240 - 390 Mkr.

I samband med en motion av Maria Hannäs (v) beslöt KF följande 2003-11-03, § 32;

”Idrottsnämnden uppmanas att tillsammans med gatu- och fastighetsnämnden och Skarpnäcks stadsdelsnämnd ta fram ett förslag hur en kombinerad idrottshall och badanläggning med friskvårdsdel, anpassad även för funktionshindrade, kan åstadkommas i området Bagarmossen/Skarpnäck”.

Marknämnden har avsatt tomten ”Flygeleven” i Skarpnäck för bad- och idrottsändamål till idrottsförvaltningen. Idrottsförvaltningen har som parallella uppdrag under år 2007 via tre arkitektkontor låtit ta fram tre programskisser till sim- och idrottshall i Skarpnäck på ovan redovisad tomt.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

godkänna förvaltningens redovisning

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Vi tycker att det är angeläget att sim och idrottshallen i Skarpnäck blir av så snart som möjligt. Vi tar inte ställning till de olika arkitektförslagen men ser gärna att hallen utformas med inspiration från den nya DGE-byen i Köpenhamn. Det är en mycket populär simhall kombinerat med idrottshallar, gym och café (bland annat en rundbana, med plats för en scen i mitten, tysta barnbassänger i tre olika djupnivåer).

Vi hoppas att bygget av sim- och idrottshallen inte försenas av finansieringsfrågan. När frågan var uppe i kommunfullmaktige fanns en politisk enighet om vikten av denna hall och vi hoppas att det inte förändras nu när det är tid för projektet att bli verklighet.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut men att därutöver besluta
 2. att - då det har är fråga om ett helt ny sim- och idrottshallsprojekt, använda sig av alternativa energikällor exempelvis solceller.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är oerhört positivt att som sker i förslaget från Berg arkitektkontor AB planera ". . .för verksamhet utanför seriesystemsverksamheten, för att nå tjejer och även killar som inte ar med i idrottsföreningar". Detta i en tid då fler ungdomar, framför allt de något äldre väljer att inte engagera sig i "organiserad" form. Däremot är det inte försvarbart att planera för 80 (åttio!) parkeringsplatser (samma förslag).

§67 Redovisning av förstudie/program för anläggande av en skatepark i Högdalen

Dnr: 412/268/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-03.

Idrottsnämnden fick 2006 kommunfullmäktiges uppdrag att utreda förutsättningarna att anlägga en skatepark i anslutning till Högdalstopparna. Arkitektbyggkonsultfirman Aperto har på förvaltningens uppdrag tagit fram ett program för en skatepark med skatedesign, konstruktion, geoteknisk undersökning samt kostnadskalkyl.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens redovisning av förstudie/program för anläggande av en skatepark i Högdalen

 2. Anse skrivelse från Stockholm Suburban Surfers till ledamoten Jari Visshed (s) som besvarad

 3. Överlämna idrottsnämndens beslut till kommunstyrelsen och exploateringsnämnden.

Förslag till beslut

Else Lundin (mp) föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar bordlägga ärendet

§68 Genomförandebeslut om anläggning av 7-manna konstgräsfotbollsplan på Johannes bollplan.

Dnr: 125/372/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. godkänna redovisat förslag till anläggning av konstgräsfotbollsplan på Johannes bollplan till en kostnad om ca 7,0 mnkr.

2. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-31.

I verksamhetsplanen för 2008 ingår en anläggning av konstgräsfotbollsplan på Johannes bollplan. Johannes bollplan är idag en 7-manna grusplan, och syftet med projektet är att genom anläggning av konstgräs och upprustning av planen i övrigt höja kvalitén och öka utnytt­jandet. På den befintliga grusplanen anläggs ny konstgräsbeläggning med totalmåtten 64 X 36meter. Planen förses även med ny belysning och nya stängsel samtidigt som rakbanor för skolfriidrott renoveras och kompletteras.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

huvudsak godkänna förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med nar staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§69 Månadsrapport mars 2008

Dnr: 101/841/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-07.

Förvaltningens månadsprognos för mars grundar sig på bokslut för 2007 och bokförda kostnader och intäkter under årets första tre månader. Prognosen visar en ekonomi i balans.

Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettoöverskott om 4,0 mnkr. Inom driftbudgeten beräknas ett underskott om 1,0 mnkr, medan en preliminär beräk­ning av kapitalkostnaderna visar ett överskott om cirka 5 mnkr. Underskottet för drift beror på planerad användning av intraprenadens resultatfond. För kapitalkostnader beräknas preliminärt ett överskott om cirka 5,0 mnkr jämfört med budget bl.a. på grund av ytterligare förskjutning inom projektet af Chapman. Nämndens investeringsbudget för 2008 uppgår till totalt 325,0 mnkr. Förvalt­nin­gen beräknar i nuläget ingen nettoavvikelse totalt för investeringar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§70 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner informerade att förvaltningen inte haft någon kontakt med Hammarby IF ishockeyförening sedan de inställde betalningarna. Föreningsbidrag har inte betalts ut eftersom de har skuld till förvaltningen. Det hyresavtal föreningen har med förvaltningen avseende kanslilokaler har sagts upp då föreningen inte betalt hyran.

b) Inger Båvner informerade att förvaltningen skickat ett brev till Djurgårdens IF Fotbollsförening om plantäckning och planvärme på Stadion. Förvaltningen meddelar föreningen att ett system för värme och täckning kommer att installeras under 2008 och vara på plats innan starten av fotbollssäsongen 2009. Kopia på brevet har delats ut till nämndledamöterna.

c) Axel Nekham (mp) framförde ett tack till förvaltningen för att tjänsteutlåtandet om sim- och idrottshallen i Skarpnäck var tryckt i färg och alla bilder var tydliga. Han framförde en önskan att förvaltningen även i framtiden trycker bilder med stor tydlighet.

d) Mehdi Oguzsoy (v) önskade få en genomgång av bidragsreglerna för stöd till föreningars barn- och ungdomsverksamhet. Inger Båvner svarade att så kan ske till kommande sammanträde.

Ärenden utan personalrepresentation

§71 Tilldelningsbeslut om upprustning och tillgänglighetsanpassning av Beckomberga sim- och idrottshall

Dnr: 411/789/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Anta genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnas av TL Bygg AB om 13147000 kronor exkl. moms för upprustning och tillgänglighetsanpassning av Beckomberga sim- och idrottshall

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-26.

Idrottsnämnden fattade i december 2007 genomförandebeslut om upprustning och tillgänglighetsanpassning av Beckomberga sim- och idrottshall. Idrottsnämnden förvärvade hallen i januari 2007 och verksamheten drivs idag av Stockholms handikappidrottsförbund. Syftet med projektet är att rusta upp hallen, verksamhetsanpassa lokalerna och öka tillgängligheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag
 2. att därutöver anföra följande:

1. Stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljövänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energikostnader, bland annat för produktion av is och uppvärmning av vatten och luft i simhallar, idrottsplatser och -hallar. Idrottsanläggningar kan vara lämpliga platser för stadens satsningar på alternativ energi. Därför är det vid upphandling av synnerlig vikt att kunskapskrav vad beträffar energieffektiv drift samt kemikalier finns med i den tekniska specifikationen.

Med hänsyn till de begränsade resurserna samt miljön är det av särskild vikt att den utrustning som finns vid idrottsförvaltningens anläggningar är så energisnål som möjligt. Särskild hänsyn ska i så stor utsträckning som möjligt tas till miljöaspekter i allmänhet och energikonsekvenser i synnerhet när nämnden upphandlar varor och tjänster vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energieffektivisering.

2. I förfrågningsunderlagets villkor skall framgå att upphandlingsavtalet kan hävas om företrädare för entreprenören under avtalstiden blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning:

· Jämställdhetslagen

· Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

· Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med

· funktionshinder

· Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell

· läggning

3. Endast lägsta anbudspris får inte vara det utslagsgivande vid nämndens upphandlingar.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§72 Tilldelningsbeslut angående om- och tillbyggnad av omklädningsbyggnad på Hagsätra IP

Dnr: 411/231/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Anta genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnas av Heving & Hägglund AB om 12 980000 kronor exkl. moms för om- och tillbyggnad omklädningsbyggnad på Hagsätra IP

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-27. Idrottsnämnden fattade den 2 februari 2008 genomförandebeslut angående om- och tillbyggnad omklädningsbyggnad på Hagsätra IP. Projektet omfattar tillbyggnad av befintlig omklädningsbyggnad med fyra nya omklädningsrum samt en verkstad/garage. Den befintliga delen rustas upp och byggs om med bl.a. nytt tak och ny fasad med bättre värmeisolering.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag
 2. att därutöver anföra följande:

1. Stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljövänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energikostnader, bland annat för produktion av is och uppvärmning av vatten och luft i simhallar, idrottsplatser och -hallar. Idrottsanläggningar kan vara lämpliga platser för stadens satsningar på alternativ energi. Därför är det vid upphandling av synnerlig vikt att kunskapskrav vad beträffar energieffektiv drift samt kemikalier finns med i den tekniska specifikationen.

Med hänsyn till de begränsade resurserna samt miljön är det av särskild vikt att den utrustning som finns vid idrottsförvaltningens anläggningar är så energisnål som möjligt. Särskild hänsyn ska i så stor utsträckning som möjligt tas till miljöaspekter i allmänhet och energikonsekvenser i synnerhet när nämnden upphandlar varor och tjänster vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energieffektivisering.

2. I förfrågningsunderlagets villkor skall framgå att upphandlingsavtalet kan hävas om företrädare för entreprenören under avtalstiden blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning:

· Jämställdhetslagen

· Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

· Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

· Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

3. Endast lägsta anbudspris får inte vara det utslagsgivande vid nämndens upphandlingar.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

­_ _ _