Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2010-03-16

Sammanträde 2010-03-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Exploatering av skolgårdar - svar på remissen till kommunstyrelsen (motion 2009:36)

7 Friluftssamverkan i Stockholm - svar på remiss

8 Aspuddsbadet - svar på remisser från kommunstyrelsen:

9 Programförslag för en ny stadsdel och park på Årstafältet, Dp 2007-08046-53 - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

10 Uthyrning av det fria kulturlivets lokaler

12 Upprustning och utveckling av Bellevueparken - inriktningsbeslut

13 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall,- genomförandebeslut.

14 Ny ridanläggning i Sätra - genomförandebelsut

15 Upprustning och utveckling av handikappbadet vid Stora Sköndal

16 Ekonomiskt stöd till Stockholms Winter Games 2011-2012

- Ansökan från Stockholms Idrottsförbund
(Utsänt)

17 Förslag rörande idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2010

18 Besiktning av idrottsanläggningar

19 Månadsrapport februari 2010

20 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

21 Drift av Ärvingehallen

(Bordlagt 2010-02-09)
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

22 Ramavtal avseende Tekniska konsulttjänster konstruktion - tilldelningsbeslut

Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§23 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§24 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 1/2010 från nämndens sammanträde 2010-02-09 som justerats 2010-02-22.

§25 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att ju­stera dagens protokoll.

§26 Röstgranskning

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) hälsade nämndens nya ledamot Frida Johansson Metso (FP) välkommen.

Ersättarna, Fredrika Bernadotte (M) och Malin Romlin (S) har förhinder att närvara.

§27 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2010-01-28 - 2010-03-04.

b) Handikapprådets protokoll 1/2010 den 19 januari 2010

c) ”Hyresgästens rätt att bestämma vem eller vilka som får tillträde till den för­hyrda anläggningen/lokalen

d) Stockholms friluftsguide 2010

§28 Exploatering av skolgårdar - svar på remissen till kommunstyrelsen (motion 2009:36)

Dnr: 015-956/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen hänvisa till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-03.

Kommunstyrelsen har begärt idrottsnämndens yttrande över en motion av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda MP) om exploatering av skolgårdar. Motionärerna anser att stadens officiella inriktning när det gäller fysisk planering i dag är ”förtätning” av redan exploaterad mark och att det synsättet på ett tydligt sätt även kommit att beröra ett antal skolgårdar i staden.

Motionärerna föreslår att SISAB i samarbete med flera av stadens nämnder, däribland idrotts­nämnden ges i uppdrag att ta fram en rapport om skolgårdar, innehållande upprustnings- och utvecklingsförslag. Förvaltningen ser positivt på att medverka med sin kompetens i en sådan kartläggning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet under rubrik ”Förvaltningens synpunkter” noterar skriv­ningen ”Förvaltningens huvudsakliga uppdrag är dock att på olika sätt stödja föreningslivet genom byggande av idrottsanläggningar…”.

Den uppfattningen överensstämmer inte med skrivningen i ”Verksamhetsberättelse 2009 för idrottsnämnden” (ärende 6 2010-02-16): ”Idrottsnämnden har ett grunduppdrag och det är att få fler stockholmare fysiskt aktiva”. Den senare uppfattningen överensstämmer med miljöpartiets som uppfattar dagens skrivning som högst missvisande.

§29 Friluftssamverkan i Stockholm - svar på remiss

Dnr: 015-066/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-04

I enkäter och medial bevakning kan förvaltningen konstatera att stockholmarnas intresse för tillgång till natur och friluftsliv står allt mer i fokus. De positiva hälsoeffekterna av vistelse i naturen blir också allt mer belagt av forskning. I skrivelsen av Emilia Hagberg och Åsa Rom­son (båda MP) om ”Friluftssamver­kan Stockholm” där det bland annat föreslås att stadens in­nehav av naturmarker i länet bör användas aktivt till att ta initiativ till en samverkan i Stock­holmregionen kring friluftslivet. Förvaltningen anser att det är positivt om en länsöverskri­dande samverkansgrupp för friluftsfrågor kan skapas. Ansvaret för denna samordning bör ligga hos stadens markförvaltade organisation, fastighetskontoret som har de bästa förutsättningarna att leda arbetet i en sådan gruppering.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§30 Aspuddsbadet - svar påremisser från kommunstyrelsen:

Dnr: 015-093/2010, 015-094/2010

015-095/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen.

 1. Idrottsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-25.

I skrivelsen från Stefan Nilsson och Else Lundin (båda mp) föreslås att processen med att riva Aspuddsbadet stoppas och att utredning av nya finansiärer sker för drift och upprustning av badet. Skrivelsen är daterad ett par dagar efter att rivningen påbörjades. I skrivelsen föreslås att processen stoppas. I skrivelsen från Inger Stark (v) framkommer att man vill att staden träffar den nya ekonomiska föreningen. I dessa båda skrivelser framförs likartade förslag. Malte Sigemalm (s) begär i sin skrivelse en redovisning av uppkomna direkta och indirekta samhälls­kostnader för rivningen av Aspuddens badhus. De två förstnämnda skrivelserna innehåller för­slag som inte längre är aktuella i och med att Aspuddsbadet revs i december 2009. De frågor om samhällskostnader som Malte Sigemalm ställer i sin skrivelse besva­rar förvaltningen i ärendet. Den sammanlagda kostnaden för stadens del för riv­ningen av Aspuddsbadet uppgår till 1360 tkr inklusive konsultkostna­der om 38 tkr för den statusutredning som gjordes i mars 2009. I kostnaden ingår även senare konsultkostnader för miljöar­bete samt bevakningskostna­der, stängsel runt och försegling av byggnaden samt själva rivningskostnaden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§31 Programförslag för en ny stadsdel och park på Årstafältet, Dp 2007-08046-53 - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr: 311-151/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som yttrande över remissen åberopar nämnden idrottsförvaltningens tjänsteutlå­tande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-26

Programförslaget för Årstafältet innebär bland annat att en befintlig centralanlägg­ning med två fullstora rugbyplaner som sammantaget omfattar cirka 27000 kvm försvinner. Platser föreslås reserveras dels för en framtida idrottshall som även kan inrymma en simhall, dels för en 11-mannaplan för klubbverksamhet. Den befintliga anläggningen är av central betydelse för Stockholmsrugbyn. Om inga fullgoda ersättningsytor och servicefunktioner kan ordnas och vara iordning­ställda innan den nuvarande idrottsanläggningen rivs anser idrottsförvaltningen att anläggningen för rugby ska ligga kvar på Årstafältet. Förvaltningen ser även svå­rig­heter med att inrymma en fullstor konstgräsfotbollsplan på föreslaget om­råde mot Östberga. Då det redan finns konstgräsplan och skolidrottshall i Östberga bör nya idrottsanläggningar hellre anläggas på den norra delen av Årstafältet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

Som yttrande över remissen åberopa vad som anförs nedan:

Vänsterpartiet anser att den gällande detaljplanen i huvudsak inte ska ändras och att plane­ringen av området som landskapspark ska fullföljas. Vårt förslag beträffande Årstafältet framtid innebär att

- färdigställa den beslutade landskapsparken

- utreda om bebyggelse är möjlig runt fältet, i Årsta partihallar, Årsta park och på den ned­lagda Årstalänken.

- utreda möjligheten att däcka över Huddingevägen, Åbyvägen och Södra länken (områ­det innan tunneln) och bygga bostäder antingen på överdäckning eller i anslutning.

- utreda hur Årsta och Östberga bättre ska kopplas samman, t ex. genom bostäder längs Åbyvägen och vid Icas lager som ska avvecklas eller genom gemensamma kollektivtra­fiklösningar eller genom aktiviteter på fältet etc.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

1. delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut,

2  Årstafältet ska fortsätta att utgöra område för fritid och rekreation och en landskapspark med utrymme för aktiviteter ska anläggas, samt att

3. därutöver anföra

Detaljplanen för Årstafältetslandskapspark som fastställdes 2001 genom ett enigt beslut av fullmäktige, hade uppenbarligen inget värde enligt de nu styrande politikerna i stadshuset. Genomförandet av parken har i praktiken avslutats 2006 utan samråd med de boende kring fältet. Den lagliga genomförandetiden sträcker sig emellertid till år 2016. Som huvudsaklig markägare tar sigde nu styrande partiernarätten att bryta planerna för landskapsparken som avsågs tjäna som rekreationsplats för en stor del avSöderort.

Det är positivt att den före detta Årstalänken bebyggs samt ambitionen att bättre länka samman Årsta och Östberga. Men, det öppna fältet har en viktig betydelse för allmänhetens rekreation och sportaktiviteter i en alltmer tätbebyggd stad. Att bevara Årstafältet som land­skapspark enligt intentionerna i den gällande, lagakraftvunna detaljplanen är synnerligen angeläget för Söderorts utveckling i framtiden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt ut­talande enligt följande:

Vi ser mycket positivt på det programförslag som nu är på remiss gällande Årstafältets framtida utveckling. Vi anser att det är glädjande att staden nu planerar in ytor för idrottsut­övande i den nya stadsdel som kommer att växa fram här.

På Årstafältet finns idag en idrottsanläggning för rugby. Denna anläggning kommer enligt planförslaget att utgå. Anläggningen spelar en central roll för den nationella rugbyn och inte minst för Stockholmsrugbyn. Därför är det viktigt att innan nuvarande idrottsanläggning rivs hitta fullgoda ersättningsytor för en rugbyanläggning. Vi är positiva till idrottsförvalt­ningens förslag av lokalisering på Gubbängsfältet.

Jari Visshed m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi finner det positivt att den borgerliga majoriteten i och med det rådande programförslaget har vänt vad gäller att utveckla Årstafältet till ”Årstad”. Det är väl att Årstalänken äntligen bebyggs, att Göta landsväg bevaras och att blandad bebyggelse eftersträvas.

Vi är dock tveksamma till exploateringsgraden vad gäller bebyggelse vilket tar för mycket av parken i anspråk. Den rödgröna oppositionen står också fast vid att en landskapspark ska färdigställas.

Vi instämmer i förvaltningens synpunkt att om inga fullgoda ersättningsytor kan anordnas för nuvarande idrottsanläggning och vara iordningsställda innan nuvarande idrottsanlägg­ning rivs så ska anläggningen för rugby ligga kvar på Årstafältet.

Vi instämmer även i förvaltningens förslag om att flytta planen som är planerad vid slänt/backe vid Östbergavägen till den norra sidan av parken. Detta på grund av att Öst­berga redan har tillgång till konstgräsplan (Lisebergs BP) och att Årsta saknar konstgräs­plan.

§32 Uthyrning av det fria kulturlivets lokaler

Dnr: 017-261/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Tjänsteutlåtandet godkänns som svar på skrivelsen om uthyrning av det fria kul­turlivets lokaler.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-01.

Idrottsförvaltningen respektive kulturförvaltningen har gemensamt fått uppdraget att undersöka förutsättningarna och intresset för att stadens fria kulturliv, fria teatergrupper och annan kultur­verksamhet att hyra ut sina lokaler genom idrottsnämndens bokningsenhet. Förvaltningarna har gemensamt utrett frågan. Intresset finns hos det fria kulturlivet att hyra ut sina lokaler då de inte nyttjas för egen verksamhet.


Förvaltningarnas slutsats är dock inte att idrottsnämndens bokningsenhet ska hantera detta, utan att organisationen Kulturdirekt, som både har en stor del av det fria kulturlivet som sina med­lemmar och även sköter lokaluthyrning idag, är bäst lämpad att sköta denna lokaluthyrning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§33 Resepolicy

Dnr: 330-396/2008

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsförvaltningens förslag till resepolicy godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-26.

Nämnden godkände den 13 maj 2008 förvaltningens förslag till handlingsplan för idrottsnämn­dens miljöarbete 2008-2011. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett förslag till resepolicy. I detta ärende lämnas ett förslag till resepo­licy för idrottsförvaltningen. Policyn gäller för resor som anställda inom id­rotts­förvaltningen gör i tjänsten, men föreslås även om­fatta de resor som nämn­dens förtroendevalda gör inom ramen för sitt uppdrag.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Förvaltningens förslag till ny resepolicy är tydligt konkret och ambitiös. Målen om minime­rad klimatpåverkan, förebild och ansvarstagande för miljön, trygg och säker arbetsmiljö samt kostnadseffektivt resande ligger helt i linje med den nödvändiga omställningen till ett grönt Stockholm. Miljöpartiet de Gröna uppmanar förvaltningen att sprida policyn till öv­riga delar av stadens organisation.

§34 Upprustning och utveckling av Bellevueparken - inriktningsbeslut

Dnr: 412-138/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Norrmalms stadsdelsnämnd, trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden och fastighetsnämnden godkänner program för upprustning och utveckling av Bellevueparken, med den inriktning som framgår av förvaltningarnas förslag, till en total utgift för staden om 55 mnkr.

 2. Nämnderna ger förvaltningarna i uppdrag att vidareutveckla projektet och återkomma till berörda nämnder med underlag för genomförandebeslut.

 3. Nämnderna godkänner att förvaltningarna gör en framställan till länsstyrelsen om 25 mnkr av det s.k. vägverksanslaget för Kungliga Nationalstadsparkens utveckling.

Ärendet

Idrottsförvaltningen, tillsammans med flera förvaltningar, redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-22. Bellevueparken ligger inom Nationalstadsparken och ingår i den unika historiska landskapsparken kring Brunnsviken. Den används i dag för bollspel, naturlek, båtliv, utflykter och promenader. Besökstrycket är idag lägre än i Norrmalms mer centrala parker. Bellevuepar­ken beräknas i framtiden spela en större roll för människors möjlighet till rekreation i sin när­miljö när Norra Stationsområdet och Albano bebyggs med nya bostäder och arbetsplatser. Par­ken är en viktig och nödvändig grön oas i direkt anslutning och i kontrast till den tätbebyggda staden. Ett program för upprustning och utveckling av parken har tagits fram under projektled­ning från trafikkontoret och Norrmalms stadsdelsförvaltning och genom en referensgrupp med representanter från berörda förvaltningar och aktörer i parken.

Programmets huvuddrag är att förstärka karaktären av engelsk landskapspark, förstärka de ekologiska värdena, skapa en park som blir ett attraktivt utflyktsmål året runt.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Upprustning av Bellevueparken som utgör del av Nationalstadsparken är en efterlängtad åt­gärd, under förutsättning att upprustning och utveckling av parken inte innebär exploatering av området.


Parken utgör en fjärde del av Norrmalms totala parkmark och erbjuder stenstadens invånare rekreationsmöjligheter i en miljö med i stort sett orörda natur och kulturvärden.

Inriktningsförslaget innehåller många goda idéer. Dessa får dock konkretiseras i den kom­mande detaljplanen, så att upprustnings- och utvecklingsarbetet inte medför negativa ver­kan på parkens natur- och kulturvärden.

I inriktningsförslaget nämns planer på att anlägga en 4H-gård. Det är ur pedagogisk och ekologisk synpunkt en utmärkt idé som bör förverkligas.

Vi finner det bekymmersamt att Fastighetskontoret anser att 5 miljoner kronors invester­ingskostnad för stallbyggnaderna är osäker investering för att få lönsamhet. Vid upprust­ning av en sådan historisk miljö är 5 miljoner kronor att betrakta som felräkningssumma för Fastighetskontorets investeringsbudget och särskilt anmärkningsvärt är kontorets inställning i frågan med tanke på att objektets skötsel och upprustning är en kommunal angelägenhet. Det får inte heller glömmas att kommunala verksamheter, till skillnad från affärsverksam­heter, inte drivs med lönsamhetsmål utan, målet är att bedriva kommunala verksamheter med en budget i balans. Eftersom, som Fastighetskontoret redovisar, dessa 5 miljoner in­ryms i investeringsplanen för 2014 finns det ingen anledning att inte genomföra upprust­ningen.

Samtidigt behöver kommunikationerna till och från parken förbättras, inte minst vad gäller kollektivtrafik med buss samt cykelleder.

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma på att de 10 miljonerna som Vägverket åtog sig att betala som kompensation för intrång i parkområdet som arbetet med Norra Länken medför täcker troligen inte de faktiska kostnaderna för de skador som intrånget förorsakar.

§35 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall, - genomförandebeslut.

Dnr: 412-267/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beslutar att bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-08.

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 14 april 2009 ett inriktningsbe­slut om upp­rustning och modernisering av sim- och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Västertorp och Väl­lingby. Nämnden begärde att kommunfullmäktige skulle godkänna inriktningen och anslå 500-600 mnkr i budget för åren 2010- 2012. I september 2009 godkände nämnden en komplette­rande nuvärdesberäkning som underlag för inriktningsbeslutet. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om inriktningen den 15 mars 2010 där idrottsnämnden medges rätt att fortsätta ut­redningsarbetet för upprustningen. För upprustningen av Farsta sim- och idrottshall fanns sedan tidigare vissa hand­lingar framtagna. Anläggningen är byggd 1974 och kommer som den första av de ovan nämnda fyra anläggningarna att genomgå en omfattande upprustning och moderni­sering.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. Nämnden godkänner för egen del redovisat förslag till genomförandebeslut för upprust­ning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall till en be­räknad investeringsutgift om 196,0 mnkr, inklusive 30,7 mnkr för tidigare nedlagda utgifter samt uppställning av en provisorisk ersättningshall på Farsta IP. Kostnaden för projektering om 6,0 mnkr ryms inom fastställd bud­get.
 2. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av pro­jektet i enlig­het med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 3. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om utökad investerings­bud­get med to­talt 160,0 mnkr under åren 2011-2012 för finansie­ring av projektet.
 4. Under förutsättning av beslut enligt ovan, får förvaltningen i uppdrag att på­börja upphand­lingen av projektet och återkomma till nämnden enligt de principer som gäller för tilldelningsbeslut.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

§36 Ny ridanläggning i Sätra - genomförandebelsut

Dnr: 125-295/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner för egen del förslag till genomförandebeslut för en ny ridanlägg­ning i Sätra till en kostnad om 114,6 mnkr. Kostnaden ryms inom fast­ställd budget 2010-2012.

 2. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av en ny ridan­läggning i Sätra i enlighet med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan får förvalt­ningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av produktion av en ny ridan­lägg­ning i Sätra.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-02.

Den befintliga ridanläggningen i Sätra ska ersättas med en ny för att kunna erbjuda ryttare i sydvästra Stockholm en ändamålsenlig, tillgänglighetsanpassad och säker ridanläggning. I en första etapp har arbetet med ombyggnad av tillfartsvägen till anläggningen samt vatten- och avloppsförsörjningen påbörjats. Kostnaderna för den nya ridanläggningen beräknas totalt komma att uppgå till 114,6 mnkr. Anläggningen beräknas kunna tas i drift hösten 2012. Drift- och un­der­hållskostnader liksom kapitalkostnader måste tillföras idrottsnämndens bud­get och beaktas i den ordinarie budgetprocessen.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt ut­talande enligt följande:

Det är glädjande att vi nu kan genomföra ännu en stor satsning på tjejidrotten, och utbygg­naden kommer att fylla ett stort behov. Det är också glädjande att tillgänglighetsanpassan­det av de nya lokalerna har varit en röd tråd i hela projektet.

Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att en ny anläggning för ridsport kan uppföras, många ungdomar, ofta flickor har ridning som fritidsintresse.

Miljöpartiet vill värna Naturreservatet och kräver att så små intrång som möjligt görs i re­servatet vid anläggandet av ridskola. Det är av stor vikt för hela områdets karaktär att den vackra grusvägen Sätra Gårdsväg inte breddas och asfalteras. Väl utformad belysning ska ordnas så att ridskoleeleverna tryggt kan ta sig till och från stallområdet.

Avseende parkeringsplatser ska den, på sommaren inte utnyttjade båtuppläggningsplatsen, en mycket stor grusad yta, användas för parkering. Bara ett fåtal nya parkeringsplatser ska få anläggas.


Med tanke på Östra Mälarens vattenskyddsområde samt miljökvalitetsmålen för god vatten­status måste gödsel- och dagvattenhantering utformas nogsamt inom ridskoleområdet.

Det äldre ridskoleområdet bör inlemmas i Naturreservatet Sätraskogen och stallområdet an­vändas för friluftsliv, kulturändamål eller dylikt som överrensstämmer med naturreservatets syften.

§37 Utveckling och upprustning handikappbadet vid Stora Sköndal

Dnr: 411-273/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner redovisad inriktning för förslag till hyresavtal med

  Stiftelsen Stora Sköndal och ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett sådant som löper på 25 år.

 2. Nämnden godkänner redovisat förslag till genomförandebeslut av etapp 1 för utveckling och upprustning av handikappbadet vid Stora Sköndal till en beräknad investeringsutgift om sammanlagt ca 17,2 mnkr för arbeten under 2010 och 2011 inklusive tidigare nedlagda kostnader.

 3. Utöver de åtgärder som genomförs under 2010 och 2011, återkommer förvaltningen med ett underlag för genomförandebeslut avseende upprustningsetapp 2 för år 2012 och 2013 med en beräknad utgift om högst 15,0 mnkr.

 4. Nämnden godkänner att förvaltningen genomför de upphandlingar som är nödvändiga för de arbeten som måste utföras innan badet öppnar för sommarsäsongen 2010.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-09.

Bassängbadet vid Stora Sköndal uppfördes under 1980-talet med medel från Stockholms läns landsting, Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms Stad genom dess fritidsnämnd. Förvalt­ningen sedan dess bedrivit verksamhet under somrarna för barn och ungdo­mar med olika funk­tionsnedsättningar. Badet riskerar nu att behöva stängas efter år av eftersatt under­håll. Förvalt­ningen har tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal tagit fram ett förslag till ett nytt 25 årigt hyresavtal. Detta för att göra det möjlig för staden att rusta upp och modernisera anläggningen, för att även fortsättningsvis kunna bedriva en mycket uppskattad verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§38 Ekonomiskt stöd till Stockholms Winter Games 2011-2012

Ansökan från Stockholms Idrottsförbund

Dnr: 404-915/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens utlåtande och beviljar Stockholms Id­rottsförbund ett stöd om 250 tkr/år för att genomföra Stockholm Winter Games 2011-2012.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att efter erfarenheten av Stockholm Winter Games år 2011 -2012 återkomma till nämnden med en redovisning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-

Stockholms Idrottsförbund (SIF) har inkommit med en ansökan om ett projektstöd för att under åren 2011-2012 genomföra Aktiviaden i Stockholmsmässan i Älvsjö. Arrangemanget, som genomfördes för första gången 2010 med stöd av idrottsnämnden, innehöll såväl idrottstäv­lingar som pröva på aktiviteter. Idrottsförvaltningen har enbart positiva erfarenheter från de åren ”Aktiviaden” tidigare genomfördes på 1990-talet. Verksamheten lockade många jullovsle­diga barn och ungdomar och passade enligt för­valtningen väl in i uppdraget att öka stockhol­marnas motionsaktiviteter. Arrangemanget 2010 visade enligt förvaltningen på en möjlig posi­tiv utveckling, även om det i år i stor utsträckning utgjorde en innebandyturnering med vissa pröva på verksamheter i andra idrotter.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. bevilja Stockholms idrottsförbund ett stöd om 350 tkr/år för Stockholm Winter Games
 2. därutöver anföra

Vi ser mycket positivt på att Stockholms idrottsförbund tar ansvar för öka stockholmarnas motionsaktiviteter under vinterhalvåret genom Stockholm Winter Games. I enlighet med förvaltningen ser vi också att evenemanget har förutsättningar att utvecklas vidare, inte minst via ett utvecklat regionalt samarbete med fler kommuner, idrottsaktörer och finansiä­rer.

Vi vill tillmötesgå Stockholms idrottsförbund äskande om ett ökat stöd till Stockholm Winter Games med 350 tkr/år för perioden 2011-2012 under förutsättningar att man även lyckas involvera fler parter i finansieringen.


Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. att delvis godkänna förvaltningen förslag till beslut
 2. att därutöver besluta att anföra följande

Miljöpartiet de Gröna tycker det är positivt med ett fortsatt stöd av Stockholm Winter Ga­mes – som ett led i att öka stockholmarnas, här barn och ungdomars, motionsvanor. Det är dock viktigt att det stöd som ges till arrangemang stödjer både tjejer och killars idrottande. Därför ska Stockholms Idrottsförbund erbjuda idrotter som vänder sig till både tjejer och killar.

Beslutsgång

Björn Begner (M) anmälde jäv och deltog inte under behandlingen av ärendet

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§39 Förslag rörande idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2010

Dnr: 406-214/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. godkänna förvaltningens förslag om tretton stipendier om vardera 10000 kronor att fördelas utifrån de i tjänsteutlåtandet redovisade riktlinjerna

 2. välja två ledamöter som ska ingå i stipendiekommittén

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-23.

Staden har sedan början av 1970-talet delat ut ungdomsledarstipendier till väl förtjänta ung­domsledare inom idrottsföreningar, idéburna och övriga föreningar med barn- och ungdoms­verksamhet. Ärendet bereds av en stipendiekommitté bestående av två ledamöter som utses av idrottsnämnden samt en tjänsteman från idrottsförvaltningen. Stipendiekommittén tar del av inkomna nomineringar och lämnar därefter förslag till idrottsnämnden. Stipendierna föreslås uppgå till 10000 kronor vardera och beviljas 13 ungdomsledare. Tre av stipendierna är riktade speciellt till ungdomsledare inom handikappföreningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§40 Besiktning av idrottsanläggningar

Dnr: 413-260/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Svenska Ishockeyförbundets beslut om avgiftsbelagd besiktning enligt skrivelse i augusti 2009 avvisas.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-26.

Idrottsnämnden bygger, förvaltar och driver idrottsanläggningar för stora delar av den organise­rade idrottsrörelsen. Endast enstaka förbund tillhörande Riksidrottsförbundet saknar represen­tation i Stockholm. För att säkra tillgången på funktionella anläggningar finns därför inom id­rottsförvaltningen kompetens inom bland annat drift, underhåll, planering och fastighetsskötsel. Vissa förbund genomför kontroller eller besiktningar för att på så sätt redovisa funktionaliteten i de olika anläggningarna genom en klassificering. Det faktiska ansvaret för bland annat säker­het, energieffektivitet och funktionalitet ligger dock alltid hos fastighetsägaren. Svenska Is­hockeyförbundet begär från och med denna säsong en avgift för att genomföra denna besikt­ning. Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden avvisar denna begäran.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§41 Månadsrapport februari 2010

Dnr: 101-1188/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljning av ekonomi och verksamhet godkänns

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-16.

Förvaltningen har haft högre driftkostnader och lägre intäkter än budgeterat t.o.m. februari. Detta förklaras till stor del av det kalla vädret med mycket snö. Förvaltningen har haft ökade kostnader för snöröjning av tak, bortforsling av snö m.m. Avvikelsen på intäktssidan jämfört med 2009 beror på att planhyror för vinterfotboll har uteblivit och på minskad försäljning av årskort för sim- och idrottshallarna. Förvaltningen beräknar i nuläget ingen nettoavvikelse för investeringar. Huvuddelen av projekten beräknas kunna genomföras i enlighet med verksam­hetsplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Med anledning av den uppmärksammade debatten, inte minst i media, om den borgerliga majoritetens ovilja att tillmötesgå stockholmsfotbollens vädjan att få ett antal stadens konstgräsplaner skottade och värmda inför seriestarterna i mars gör vi följande anmärk­ningar:

Idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt har i debatten talat mycket om de ökade kostnaderna för att skotta och värma konstgräsplaner. I denna redovisning kan vi dock också se att sta­den samtidigt har gått miste om intäkter om ca 2-2,5 mnkr för uthyrning av vinterfotboll­planer.

Eller som det ibland heter: det som göms i snö dyker upp i tö.

§42 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner informerad om att förvaltningen nu håller på att avsluta vinterprogrammet. Det innebär bl.a. att arbetet med att iordningställa bollplaner startar. Inom en vecka kommer ytterligare 10 konstgräsplaner att vara öppna.

b) Anders Berlin informerade om att premiären för Djurgården Fotboll på Stadion är den 21 mars. Gräsmattan kommer då att vara spelduglig. Djurgården spelar sin första hemmamatch utan publik. Djurgårdens damlag kommer att ha sin första hemmamatch den 4 april . Brommapojkarna kommer att spela sin första hemmamatch den 6 april. Den nylagd konstgräsplan på Grimsta IP är då klar.


c) Else Lundin (MP) frågade varför Liljeholmsbadet inte får vara med i den kundundersök­ning som förvaltningen gör. Marina Högland svarade att kundundersökningen är ett sätt i att följa upp kvalitén i förvaltningens anläggningar. Med tanke på att Liljeholmsbadet alltid legat i topp på tidigare undersökningar, har vi fokuserat på de anläggningar där vi behöver förbättra kvalitén.

d) Else Lundin (MP) frågade om förhållandet mellan ökade kostnaden för snöröjning och minskade kostnader för kyla av konstis. Ingrid Gyllfors svarade att kostnaden för snö­röjning är mycket högre än den minskade kostnaden för kyla. Förvaltningen kommer att kunna göra en mer djupgående analys om ca en månad. Resultatet kommer att redovisas till nämnden.

e) Madeleine Sjöstedt meddelade att Inger Båvner på egen begäran kommer att sluta som för­valtningschef. Datum är ännu inte bestämt men troligtvis i samband med semestern.

§43 Uppföljning av skulder. Anmälan av skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Det är viktigt att eventuella skulder till förvaltningen inte blir liggandes för länge. Staden ska ha en tydlig och förutsägbar relation till klubbar och föreningar som hyr anläggningar. Idrottsförvaltningen får därför i uppdrag att återkomma med en redogörelse för hur snabbt eventuella skulder betalas samt ge en överblick av situationen med föreningar eventuella skulder.

§44 Ta över Ericssonhallen nu! Anmälan av skrivelse från Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Den s.k. Ericssonhallen i Ericssonområdet i Älvsjö står outnyttjad sedan en tid. Hallen är fullstor och rymmer två hela innebandyplaner i bredd.

Lokalen förvaltas av ett fondbolag som söker ny hyresgäst. Stockholms stads idrottsförvaltning har vid två tillfällen haft möten med hyresvärden och diskuterat både förvärv och möjligheter att för­hyra hallen. Förvaltaren är inte intresserad av en försäljning i dagsläget – vilket kanske hade varit det mest intressanta scenariot för Stockholms stad – men ser mycket positivt på att hyra ut hallen till staden.


Hyresnivån är 1,9 mnkr på årsbasis och avtalet skulle löpa på fyra år, vilket är tämligen förmånliga villkor för en fungerande fullstor hall. Men med den besparing om närmare 25 mnkr som den bor­gerliga majoriteten i idrottsnämnden har beställt fram finner förvaltningen inget utrymme för att ta på sig ett nytt hyreskontrakt.

Både majoritet och opposition verkar eniga om att det råder allvarlig brist på hallar – särskilt större hallar – i Stockholmsområdet. Detta samtidigt som många fotbollsklubbar har hänvisats inomhus med anledning av att den borgerliga majoriteten vägrar skotta och värma stadens konstgräsplaner på ett tillfredsställande sätt. Och samtidigt som majoriteten krymper idrottsförvaltningens investerings­budget från 300 mnkr 2009 till 200 mnkr 2011 och därför har svårt att bygga en egen hall.

Vi uppmanar därför idrottsnämnden att skyndsamt ge förvaltningen i uppdrag fortsätta förhandling­arna kring en förhyrning av Ericssonhallen och att samtidigt tillskjuta medel för att klara hyran un­der 2010.

Ärenden utan personalrepresentation

§45 Drift av Ärvingehallen

Dnr: 125 - 79 - 2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av driften av Ärvingehal­len i enlig­het med idrottsförvaltningens förslag.

 1. Paragrafen förklaras omedelbar justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-12-04.

Svenska Sportvaruhuset har inkommit med en utmaning till idrottsnämnden om att överta drif­ten av ett antal idrottsanläggningar. Företaget har i ett flertal år drivit en idrottshall i Sundby­berg på en helt kommersiell grund. Förvaltningen är beredd att pröva driften även av enstaka idrottshall. Förvaltningen föreslår att Ärvingehallen ska upphandlas först som enskild anlägg­ning. Förvaltningen anser det angeläget att Svenska Sportvaruhuset på detta sätt får pröva sin kapacitet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

Avslå förslaget om att lägga ut Ärvingehallen för upphandling som svar på den utmaning som inkommit från Svenska sportvaruhuset AB

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. att de pågående förhandlingarna med Svenska Sportvaruhuset AB omedelbart avbryts
 2. samt därutöver anföra följande:

Att låta privata aktörer upphandla idrottsanläggningar är dålig idrottspolitik. Det är natur­ligtvis viktigt att driften av anläggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt. Att konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå.

Idrottsnämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningarna konkurrensut­sätts. Utvärderingar av den tidigare borgerliga majoritetens privatiseringspolitik visar att konkurrensutsättning medför lägre kvalitet och sämre situation för medarbetarna samtidigt som verksamheten inte blir billigare. Mycket oroande belägg gavs för att brukarna upplevt kvaliteten som markant sämre i privat regi.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§46 Ramavtal avseende Tekniska konsulttjänster konstruktion - tilldelningsbeslut

Dnr: 125 - 1111/2009

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Bjerking AB 556375-5478

2. FB Engeneering AB 556204-9501

3. Teknisk Merkantil Konsult AB 556398-5513

antages som ramavtalspartners avseende Ramavtal tekniska konsulttjänster kon­struktion inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tolv prisbasbe­lopp per tillfälle under perioden 2010-2011 med möjlighet till ett plus ett års för­längning. Den beräknade volymen för perioden, inklusive optionsår, är 6 milj. SEK exkl. moms.

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-23.

Ramavtalet avser tekniska konsulttjänster för konstruktion inom investerings- och underhålls­programmet. Svar har inkommit från 16 företag varav 11 är kvalificerade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

_ _ _