Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2013-02-05

Sammanträde 2013-02-05

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Miljöhandlingsplan 2013-2015 för idrottsnämnden

7 Byggande av en ny drottshall på Stora Mossens IP. Inriktnings- och genomförandebeslut

9 Införande av standardiserat arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholm - projekt eDok. Remiss

10 Skapande av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Remiss av motion

11 Konstgräs kring Järvafältet. Remiss av motion

12 Byte av Stadions namn till Olympiastadion. Remiss av skrivelse

14 Hemställan om anläggande av 11-manna konstgräsplan på Sätra bollplan. Skrivelse

15 Simhall på nordvästra Kungsholmen. Remiss av medborgarförslag

Ärenden utan personalrepresentation

16 Ramavtal för entrékort, färgband och rengöringskit. Tilldelningsbeslut

17 Förnyad ramavtalsupphandling av förbrukningsmateriel till sim- och idrottshallar. Förfrågningsunderlag

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen efter att punkten Information och övriga frågor lagts till.

§2 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 10/2012 från nämndens sammanträde 2012-12-18 som justerats 2012-12-20.

§3 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§4 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.


Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2012-12-05 – 2013-01-21

b) Kontorsutlåtande över remiss från kommunstyrelsen av förslag till skol­plan för Stockholms stad. Remisstid 21 december 2012.

c) Kontorsutlåtande över remiss från kommunstyrelsen av remiss från Natur­vårdsverket av rapporten Att tillgängliggöra skyddade natur- och kulturområ­den. Remisstid 21 december 2012.

d) Tillämpningsanvisningar för tillfällig delegation efter idrotts­för­valtningens omorganisation 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Verksamhetsberättelse 2012 för idrottsnämnden

Dnr: 101-85-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsberättelsen för 2012 godkänns.

2. Fordringar om 1 876 254 kronor nedskrivs enligt stadens regler för
ekono­misk förvaltning.

3. Intraprenadens överskott om 1,8 mnkr förs över till tidigare års
ackumule­rade resultatfond, som därmed uppgår till 4,6 mnkr.

4. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-23.

Idrottsnämnden redovisar ett nettounderskott inom driftbudgeten om totalt 19,3 mnkr efter re­sultatdisposition. Underskottet beror på att intäkter för sålda års- och halvårskort avseende 2013 har periodiserats. Exklusive denna periodisering hade idrottsnämnden redovisat ett netto­överskott om 8,4 mnkr efter resultatdispo­sition.

Överskottet inom driftbudgeten beror på att det funnits en extra stor osäkerhet över hur intäk­terna för planhyror, sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter samt energikostnaderna skulle utvecklas under hösten.

Den ökade osäkerheten som inrymts i prognoserna under året beror på följande. En taxehöjning gjordes på planhyrorna för idrottshallar från och med hösten 2012 och det har varit svårt att be­döma den ekonomiska effekten av taxehöjningen samt hur efterfrågan skulle påverkas. Flera sim- och idrottshallar har fram till nyligen varit stängda för upprustning, vilket gör det svårare att bedöma intäktsutveck­lin­gen för dessa. Slutligen har förutsättningarna kring elpriset föränd­rats under året, i samband med tertialrapport 2 erhölls uppgifter om ett högre elpris än det bud­geten baserades på.

Under hösten har ett lägre fast elpris förhandlats fram, vilket kraftigt förbättrat nämndens eko­nomiska läge. Även intäkterna för planhyror samt sim- och idrotts­hal­larnas försäljning har ut­vecklats positivt. Detta har resulterat i att förvalt­ningen har varit lite för restriktiv avseende olika kostnader, exempelvis har vissa pla­nerade projekt avseende fastighetsunderhåll senare­lagts.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Verksamhetsberättelsen för idrottsnämnden 2012 visar på en i många delar välskött verk­samhet som ger många stockholmare goda möjligheter att idrotta och delta i föreningsliv.

Några påpekanden är ändå viktiga inför den fortsatta verksamheten under 2013 och framåt.

Arbetet med att nå fler unga, särskilt tjejer och personer med funktionsnedsättning, måste ges högsta prioritet. Precis som förvaltningen beskriver finns ett stort behov av nätverkande och andra typer av insatser för att nå unga. Vi ser gärna att förvaltningen dels återkommer med verksamma förslag på åtgärder utifrån den erfarenheten för att säkerställa att fler stock­holmare blir fysiskt aktiva, dels ökar takten i arbetet med att skapa en gemensam fritidswebb för barn och unga med funktionsnedsättning. Webben bör rimligen vara i drift under 2013. Det räcker inte med det s.k. verktyget idrottsbonus för att nå uppsatta mål för 2013 och framåt.

Måluppfyllelse

Vi vill återupprepa den kritik vi tidigare framfört mot en del av de mål och indikatorer som majoriteten utformat och hur dessa samverkar. Det är svårt att se hur måluppfyllelsen i att företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa uppfylls ge­nom graden av upphandlad verksamhet i staden, t.ex. driften av en sim- och idrottshall till entreprenör. Därtill finns det anledning att vara kritisk till begreppet delvis uppfyllt. Här har staden tyvärr satt nya standarder för betygsinflation, som exempel kan nämnas målet Invå­nare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande. Där finns endast en indikator med, An­talet ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi. Idrottsnämnden nådde inte upp till mål­värdet om 60 sommarjobbande ungdomar, trots det uppfylldes målet delvis. Här skulle nämnden kunnat göra stora insatser för att locka fler unga in i idrottsutövandet i Stockholm, genom att t.ex. erbjuda ungdomarna jobb på stadens anläggningar och bad under sommar­lovet.

Det är välkommet att Moderaterna nu säger sig vilja bygga fler (billiga) idrottshallar. Samti­digt har investeringsbudgeten för idrottshallarna minskat under en rad av år vilket gör det allt svårare att uppfylla målen, inte minst när det gäller ungdomars idrottande.

Verksamhetsberättelsens investeringsbilaga redovisar hur ambitionsnivån kraftigt har sänkts under året. I VP 2012 låg investeringsvolymen på 318700 mnkr samtidigt som bokslutet visade en differens på nästan 30 mnkr i minskade investeringar. Det går inte att göra sats­ningar i retorik och verksamhetsplaner utan att det också genomförs i praktiken. Verklighe­tens Stockholm visar tydligt både bristen på anläggningar och idrottsytor och det gigantiska underhållsbehovet för kommande år.

Därtill sänder det fel signaler när intraprenaden i västerort gör ett överskott medan andra av­delningar år efter år brottas med besparingar. De har vissa underhållsbehov, och det är bra att ha en viss buffert, men pengarna bör användas till verksamhet snarare än att sättas av i en s.k. resultatfond. Vi anser att staden bör överväga att bryta avtalet och ta tillbaka verksamhe­ten i egen regi.

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Stockholm står inför stora utmaningar vad gäller att komma tillrätta med ojämlikheten som råder i staden, inte minst avseende hälsa. Det är en utmaning som såväl idrottsnämnden som staden som helhet bär med sig in i år 2013.

Det är positivt att idrottsnämnden under år 2012, efter en väl genomförd och konstruktivt präglad process, enhälligt beslutat om ett förslag till nytt idrottspolitiskt program som samt­liga partier i kommunfullmäktige kan ställa sig bakom.

I verksamhetsberättelsen för år 2011 redovisades ett överskott på 5,5 mnkr för posten fastig­hetsunderhåll. För år 2012 är överskottet på 3,1 mnkr. Detta är beklagligt med tanke på de stora underhållsbehov som finns i verksamheten. Idrottsförvaltningens snäva budgetramar har fått som konsekvens att förvaltningen inte vågat använda de avsatta medlen fullt under varken år 2011 eller 2012. Det är illa att ett överskott presenterats två år i rad avseende det så viktiga underhållsarbetet.

Vi noterar att inte en enda förening har utnyttjat möjligheten att söka medel för att öka till­gängligheten i sina verksamhetslokaler. Vi saknar en förklaring till varför det är så. Därför bör förvaltningen återkomma med en redogörelse för vad anledningen är samt vilka even­tuella åtgärder som behövs. Det är viktigt att föreningarna uppmuntras att ansöka om medel för att bidra till att öka tillgängligheten i staden.

På grund av att förvaltningens olika ansökningar under året avslagits har insatser avseende friskvårdsinsatser i daglig verksamhet och gruppbostad inte kunnat genomföras. Det är vik­tigt att det finns resurser till åtgärder för den här viktiga målgruppen, den styrande majo­ri­teten kan inte enbart förlita sig till ansökningar om projektmedel.

Andelen miljöbränslen i förvaltningens miljöbilar är fortsatt låg (34,4 % mot målet på
85 %). Det är mycket viktigt att ett starkt offensivt arbete bedrivs för att öka andelen mil­jöbränslen.

Nämnden bör noga följa konsekvenserna av de oroande taxeökningar som genomfördes un­der år 2012 i syfte att analysera hur dessa påverkat stockholmarnas nyttjande av hallarna.

Vi noterar att nämndmålet ”Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra” uppfylls helt. Detta är bra, men samtidigt är de indikatorer som används enbart rela­terade till simhallar. Staden har många idrottsanläggningar och om detta nämndmål ska ha någon betydelse bör fler typer av anläggningar beröras vid mätningen av trygghet. Vad gäl­ler exempelvis fotbollsarenor bör en indikator vara att undersöka den upplevda tryggheten hos den vanliga besökaren av anläggningen, såsom exempelvis barnfamiljer.

Det är med stor oro som vi konstaterar att bara 20 procent av de bemannade anläggningarna har genomfört utrymningsövningar under år 2012. En brand som uppstår kan snabbt leda till allvarliga följder i en välbesökt anläggning. Vi anser att utrymningsövningar skyndsamt ska genomföras på de anläggningar som ännu inte genomfört dessa.

Vi konstaterar att uppföljningen av internkontrollplanen visar att inköp gjorts från ej upp­handlade leverantörer. Det är viktigt att förvaltningen kommer tillrätta meddetta.

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

För varje år som högeralliansen stått för ansvaret för idrottsnämnden så har ambitionsnivån successivt sänkts.Byggtakten och tillkomst av nya anläggningar motsvarar inte behoven på långa vägar. Löpande underhåll skjuts på framtiden och medel avsatta för underhåll används som regulator för att täcka underskottet av driftbudgeten. Att uppskjutna underhållsinsatser leder till kapitalförstöring och fördyringar tycks icke bekymra sittande majoriteten. Trots enorma behov av nya anläggningar så finns det inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att täcka behoven. När olika föreningar försöker väcka och uppmärksamma högeralliansen om behoven av nya anläggningar så blir svaret från dem att det saknas medel. Fotbolls­före­ningar i Bromsten och Sätra ska enligt majoritetens logik vara tacksamma att man lägger nya konstgräsplaner i Hjorthagen och i Årsta. Högeralliansen ställer med sin förda politik olika föreningar och behov mot varandra och väljer innerstaden och närförort framför föror­terna.

Med vackra formuleringar och skicklig retorik försöker högeralliansen stilla idrottsstock­holm, men det är inte hållbart i längden och det krävs handling också. Egna uppsatta mål i verksamhetsplaneringen struntar de i. Den styrande majoritetens nedskärningar och avgifts­ökningar förklaras som satsningar i olika dokument. Det ska låta fint, men att man inte sätter handling bakom orden är inga problem för den moderatledda koalitionen.

Privatiseringar och konkurrensutsättningar ska fortsätta oavsett om det gagnar stockholmar­na eller inte. Konkurrensutsättningen av Högdalens sim- och idrottshall som gjordes förra året innebär att staden förlorar minst 1 miljon kronor årligen, som strömmar rakt ner i risk­kapitalisternas fickor. Företaget kommer att under kontraktstiden tjäna minst 10 miljoner kronor på bekostnad av idrottsstockholm. Andra simhallar står på tur att gå samma öde till mötes som Högdalen. Enligt högeralliansen i stadshuset så ska allt säljas som inte är myn­dighetsutövning, men nu verkar de skylla privatiseringar på konkurrenslagstiftningen. Det är dock lögn och inget annat. För det första så har Konkurrensverket inte prövat saken, för det andra så kan det inte vara inom rimlighetsnivå att kommunen ska plöja ner 100-tals miljoner i anläggningar för att i nästa handvändning låta ett privat företag utan ekonomiska risker ta hem vinster, för det tredje så påminner detta vansinne mycket om de olagliga avknoppningar som högeralliansen drev igenom inom bland annat barnomsorg och vård. Riskkapitalisters väl och ve kommer i detta sammanhang före barn och ungdomar i Stockholm. Det är mycket allvarligt och ansvarslöst av högeralliansen att bedriva politiken på detta sätt.

§6 Miljöhandlingsplan 2013-2015 för idrottsnämnden

Dnr 330-24-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till miljöhandlingsplan.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-08.

Förslag till idrottsnämndens miljöhandlingsplan grundar sig på Stockholms miljö­program 2012-2015. Idrottsnämnden yttrade sig över en remiss av programmet i oktober 2011. I budget för 2012 fick stadens nämnder i uppdrag av kom­munfullmäktige att ta fram egna handlingspla­ner. Stockholms miljöprogram har sex huvudmål och 29 delmål. Idrottsnämndens verksamheter berörs av 18 delmål med åtföljande indikatorer.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden återremitterar förvaltningens förslag till miljöhandlingsplan.

Nämnden anför därutöver följande:

Staden behöver arbeta tydligare med att energieffektivisera. Detta gäller inte minst stadens idrottsanläggningar som många gånger är energikrävende. Vid nybyggnation bör nya al­ter­nativa lösningar på energieffektiva byggnader undersökas. I Växjö har exempelvis världens första tennishall med passivhusstandard byggts. I stadens miljöprogram anges att energian­vändningen ska vara högst 55 kWh/kvm i nyproducerade byggnader. Idrottsförvaltningen bör ha högre ambitioner än så. Energianvändningen i nyproducerade idrottshallar och id­rottsplatser bör förbruka max 50 kWh/kvm. Målet bör vara att efter år 2015 bygga enligt passivhusstandard. Ur klimatsynpunkt är det mycket viktigt att använda sig av förnybara energikällor, såsom exempelvis solceller.

Miljöhandlingsplanen bör innehålla målet att förvaltningen vid utgången av år 2015 ska ha ökat andelen ekologiska livsmedel i sina verksamheter till 50 procent.

I planen anges att personbilar med högre utsläpp av koldioxid än 200 g/kv inte ska använ­das. Detta är ett alltför högt värde och det bör sänkas till 120 g/km.

Förvaltningens miljöbilar har länge tankat en alltför låg andel miljöbränslen (år 2012 är an­delen 34,3 % mot målet 85 %). Det behövs ett starkt offensivt arbete för att öka andelen miljöbränslen. Meningen ”Idrottsförvaltningens anställda ska dokumentera varför man inte tankar med förnyelsebart bränsle i månadsvisa journaler” bör skärpas till att utgångspunkten är att förnyelsebart bränsle ska tankas, men om undantag görs ska de anställda dokumentera skälet till detta.

Det är viktigt att nya båtplatser som anläggs uppförs på ett hållbart sätt samt att båtplatserna har tillgång till latrintömning och miljövänlig båttvätt.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de grönas förslag till beslut.


Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss och finner att idrottsnämnden beslutar att fatta beslut i ärendet idag.

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt för­slag till beslut.

Särskilt uttalande

Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) lämnar sär­skilt uttalande och Leif Kroon (KD) lämnar ersättaryttrande enligt följande:

Idrottsnämnden ska aktivt delta i stadens miljöarbete. Miljöplanen för 2013-2015 visar på höga ambitioner och konkreta arbetsmetoder, vilket nämnden lagt grunden för bland annat genom den säsongindelning för anläggningar som råder. Att värma upp planer vintertid och hålla isar frusna sommartid skulle innebära en mycket hög energiförbrukning.

Idrottsnämndens viktigaste miljöarbete består i energieffektiviseringar på våra anläggningar. Det finns stort utrymme till förbättringsåtgärder när gamla anläggningar ska renoveras. Inom stadens simhallar finns ett stort renoveringsbehov. I valet mellan ombyggnation/renovering och nybyggnation ska de långsiktiga energi- och driftskostnaderna analyseras noga. Att byg­ga nytt är troligen inte bara mer kostnadseffektivt utan ger bättre förutsättningar för ny tek­nik och smarta energibesparande åtgärder jämfört med att renovera gamla anläggningar.

Inför kommande beslut om att bygga nya anläggningar och/eller renovera önskar nämnden få utrettvilka konsekvenser på energiförbrukningen samt andra miljökonsekvenser som investeringen innebär.

Idrottsnämndens prioriterade mål är att få fler stockholmare fysiskt aktiva, främst barn och unga. Att driva idrottsanläggningar är en viktig del i att skapa möjligheter för fysisk akti­vitet. Med detta som utgångspunkt ska verksamheten bedrivas så energieffektivt och miljö­vänligt som möjligt.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Staden är en stor fastighetsägare, arbetsgivare och upphandlare och har en viktig roll att spe­la i kampen för en bättre miljö. Anläggningar, fastigheter och verksamheter ska bedrivas så energieffektivt som möjligt. All upphandling ska innehålla miljökrav och varje arbetsplats ska ta ett miljöansvar.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden har ett stort ansvar för att ytterligare effektivisera stadens idrottsanläggningar. Framförallt sim- och ishallar kräver mycket energi och förvalt­ningarna måste arbeta med att effektivisera anläggningarna så att dessa kräver så lite energi som möjligt och att energin återanvänds där det är möjligt. Vi bör lära av goda exempel runt om i landet och i världen. Det kan exempelvis vara värt att titta på anläggningar där man an­vänder värmen som transporteras från isanläggningar till att värma upp simhallar och vice versa.

Energibesparing inom idrottsnämndens område måste ske genom just energieffektivisering. Det får inte vara så att det används som en ursäkt för att spara in på verksamheten och på så vis göra budgetbesparingar. Det måste exempelvis finnas möjlighet att spela fotboll i Stock-

holm även vintertid precis som att det är rimligt att skridskosäsongen kan inledas tidigare än i december. Det gäller att utveckla våra anläggningar och metoder så att detta kan göras på ett energieffektivt sätt.

§7 Byggande av en ny idrottshall på Stora Mossens IP

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 411-101-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner att förvaltningen från fastighetskontoret beställer upp­förande av en ny idrottshall med dubbla planer på Stora Mossens IP till en beräknad investeringsutgift om högst 40,0 mnkr.

2. Idrottsförvaltningen medges rätt att efter godkännande i kommunstyrelsens ekono­mi­utskott teckna ett tillägg till nuvarande hyresavtal för Stora Mossens IP till följd av den aktuella investeringen.

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande av hyreshöjningen om cirka 3,0 mnkr år 1 till följd av investeringen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-15.

Fastighetsnämnden får i uppdrag av idrottsnämnden att bygga en ny fullstor dubbelhall för id­rottsändamål på Stora Mossens IP för totalt 40,0 mnkr inklusive hittills nedlagda kostnader. Den nya hallen utförs enligt det förprogram som idrottsförvaltningen tagit fram. För den nya hallen finns en byggrätt som totalt mäter 40x112 meter i storlek. Bredden vid hallens mittparti är cirka 30 meter. Bredden på själva hallen som placeras strax norr om befintlig ishall är
26 me­ter. Den totala ytan för hallen med två fullstora planer och ett gemensamt mittparti med omklädningsytor med mera, uppgår till ca 3000 kvm. Med en beräknad kostnad om högst
40,0 mnkr, blir detta 13500 kr/kvm.

Den nya hallen är avsedd för bollsporter, gymnastik och skolidrott och utförs enligt det pro­gram som idrottsförvaltningen har för miljöanpassat byggande. Hallen ska också vara tillgäng­lig för personer med funktionsnedsättning.

Drifttagningen av den nya hallen innebär en tillkommande hyreskostnad för idrottsförvaltnin­gen år 1 med cirka 3 mnkr vara 2,35 mnkr (71 procent) utgör kapitalkostnad.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Idrottsnämnden ställer sociala och etiska krav i upphandlingen enligt vad som framgår nedan.

Vid upphandling på idrottsförvaltningens område ska förfrågningsunderlaget alltid innehålla sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänsk­liga rättigheter i arbetslivet ska följas.

Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kol­lektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav. Det räcker inte med att lönekostnader under­stigande avtal mellan Fastighetsanställdas förbund och Almega ska kunna resovisas utan de anställdas villkor ska vara sådana att alla avtalade rättigheter säkras.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktions­möjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

Alla nämnda krav ska självklart gälla såväl leverantör som underleverantör.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Ansökan om föreningsbidrag

Dnr 404-66-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden beviljar Rinkeby Boxing Clubs ansökan om idrottsbonus med 200000 kronor per år under tiden 2013 till och med 2015.

2. Idrottsnämnden beviljar Shanta IF sammanlagt 170000 kronor i idrottsbonus för åren 2013 och 2014.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-11.

Rinkeby Boxing Club har inkommit med en ansökan om idrottsbonus. Den verksam­het som ansökan avser är framför allt ”prova på”-verksamhet på fredag- och lördagkvällar samt en riktad flickverksamhet.

Shanta IF har inkommit med en ansökan om idrottsbonus för att nå fler invandrar­flickor med fysisk aktivitet, ”drive in-basket”, genom att rekrytera och utbilda kvinn­liga ledare.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beviljar Rinkeby Boxing Club och Shanta IF idrotts­bonus enligt förvaltningens utlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholm – projekt eDok

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Dnr 055-868-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över förslag till ”Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok”, hänvisar idrotts­nämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-15.

Förslaget till ”införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok” utgår från kommunstyrelsens uppdrag att inrätta ett standardiserat arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthan­te­ring. Projekt eDok är ett delprojekt i genomförandet av stadens e-arkiv (projekt Navet), vilket reglerar gemensam långtidslagring av information i Stockholms stad.

Det föreslagna tekniska systemstödet för ärende- och dokumenthantering är helt i linje med id­rottsförvaltningens syn på en effektiv e-förvaltning. Om staden dessutom sparar 26 mnkr per år och hämtar hem investeringen på 2-3 år så är detta ett tillräckligt incitament för en investering i stadsgemensamma arbetsprocesser.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Skapande av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:49) av Emilia Bjuggren
och Jari Visshed (bägge S)

Dnr 412-871-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som yttrande över remiss av motion (2012:49) om skapande av idrottsmöjlig­heter på Kungsholmens skolgårdar hänvisar idrottsnämnden till vad som sägs
i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-21.

Motionärerna föreslår att Skolfastighetsbolaget (SISAB) och berörda förvaltningar får i upp­drag att lägga konstgräs eller uppföra kulananläggningar på skolgårdarna till några av stads­delens skolor. Vidare att skolgårdsytorna görs bokningsbara i stadens bokningssystem på kvällstid samt att viss tid på varje yta blir öppen för spontanidrott.

Förvaltningen anser att ett tillskott i det totala utbudet av konstgräsytor för motion och idrott är välbehövligt. Enligt rådande ansvarsfördelning är det i normalfallet SISAB som har ansvaret för investeringar och drift på skolmark.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsförvaltningen erbjuder SISAB att bistå med planering och beställning av in­vesteringar i idrottsytor på stadens skolgårdar.

2. Som yttrande över remiss av motion (2012:49) om skapande av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar hänvisar idrottsnämnden till vad som sägs i följande utlå­tande.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Idrottsförvaltningen har meddelat att ett tillskott i det totala utbudet av konstgräsytor för motion och idrott är välbehövligt. Eftersom det enligt rådande ansvarsfördelning är SISAB som har ansvaret för investeringar och drift på skolmark vill vi kraftfullt uppmana kommun­fullmäktige att ge SISAB i upprag att avsätta medel för ändamålet. Då idrottsförvaltningen har lång erfarenhet av att arbeta med anläggande av idrottsytor ser vi gärna att förvaltningen bistår SISAB med den kunskapen och hjälper till med planering och beställande.

I förslaget till idrottspolitiskt program framgår att det är idrottsnämnden tillsammans med övriga berörda nämnder som ansvarar för att verka för att kunna erbjuda en mångfald i an­läggningar och ytor som syftar till att främja det spontana idrottandet. Tillgängliga ytor på stadens skolgårdar skulle möjliggöra just detta.

Fotboll är den ojämförligt största idrotten i Stockholm och därav är det viktigt att skapa fler fotbollsytor i Stockholm. Bristen på idrottsytor drabbar dock i princip alla idrotter i staden, varför det är önskvärt att de idrottsytor som skapas på skolgårdarna är så multifunktionella som möjligt och kan användas till att utföra många olika idrotter.

Förutom att det skulle underlätta för föreningslivet och spontanidrottandet om det skapas fler idrottsytor i Stockholm så är det positivt för skolorna. I förslaget till nytt idrottspolitiskt program föreslås att utbildningsnämnden ansvarar för att dagligen erbjuda alla elever i sko­lan möjlighet till fysisk aktivitet under eller i anslutning till skoldagen. Detta underlättas om skolorna har ytor på skolgården som stimulerar till fysisk aktivitet.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till yttrande.

Nämnden anför därutöver följande:

Vi ser positivt på att, i enlighet med motionens intentioner, öka möjligheten till idrottsakti­viteter på skolgårdar under de tider då skolverksamhet inte pågår. Då ansvaret för investe­ringar och drift på skolmark återfinns hos SISAB och utbildningsförvaltningen bör idrotts­förvaltningen, SISAB och utbildningsförvaltningen få i uppdrag att inleda en dialog om hur möjligheterna till idrott på skolgårdar kan utvecklas. Inom ramen för en sådan dialog bör parterna diskutera vilka idrottsaktiviteter som attraherar såväl killar som tjejer, i syfte att

säkerställa jämställda satsningar. Det är viktigt att en utveckling av idrottsytor på skolgårdar inte resulterar i verksamhet som primärt nyttjas av enbart ett kön.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§11 Konstgräs kring Järvafältet

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:44) från Emilia Bjuggren (S)

Dnr 412-872-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

  1. Som svar på remissen om konstgräs kring Järvafältet hänvisas till förvaltningens tjänste­utlåtande.

  1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-22.

I motionen föreslår Emilia Bjuggren (S) att de grusplaner som finns i stadsdelarna kring Järva­fältet ersätts med konstgräs samt att SISAB ges i uppdrag att anlägga Kulananläggningar eller liknande på sina skolgårdar runt Järvafältet.

Idrottsförvaltningen tar i sitt svar endast ställning till förslaget att förse de grusplaner som finns i stadsdelarna kring Järvafältet med konstgräs, eftersom det är det som ingår i idrottsnämndens ansvarsområde.

Förvaltningen anser att tillgången på konstgräsplaner runt Järvafältet är relativt god. Förvaltnin­gen förvaltar för närvarande över sexton fotbollplaner inom området, varav hälften är försedda med konstgräs. Förvaltningen bedömer att på sikt bör ytterligare konstgräsplaner ersätta befint­liga grusplaner inom området.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. som svar på remissen om konstgräs kring Järvafältet hänvisar idrottsnämnden till vad som sägs i följande utlåtande.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Fotboll är den ojämförligt största idrotten i Stockholm och bristen på fotbollsplaner är ett stort problem. Vid en jämförelse av olika delar av Stockholm är bristen på konstgräsplaner inte mest akut i området kring Järvafältet. I området finns totalt åtta fotbollsplaner försedda med konstgräs. Konstgräsplanerna på Spånga IP är i dag dock främst avsatta till fotbolls­föreningarna från andra områden i Västerort än de runt Järvafältet, vilket innebär att i prak­­-ti­ken finns tre 11-manna konstgräsplaner och tre 7-manna konstgräsplaner tillgängliga för barnen och ungdomarna runt Järvafältet.

I stadsdelarna runt Järvafältet växer många barn och ungdomar upp med svaga socioekono­miska bakgrunder och andelen som inte klarar grundskolan är stor. Enligt idrottsnämndens förslag till idrottspolitiskt program är just den gruppen, barn och ungdomar 7–20 år med lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnittet, en prioriterad grupp. Detta för att gruppen är fysiskt aktiv i mindre utsträckning än andra grupper.

Vidare vet vi att det gett positiva effekter när staden har gjort särskilda satsningar på fritids­verksamhet i några utvalda områden i ytterstaden under storhelger och lov. Skadegörelse och destruktiva upptåg minskar och det blir helt enkelt lugnare. Genom att skapa träffpunk­ter där barn och unga kan umgås och idrotta bidrar staden till att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Det ger effekter för både de individer som får möjlighet att ha en mer meningsfull fritid och för hela staden långsiktigt.

Varken Hjulsta, Akalla eller Husby (Kvarnbacka BP ligger mellan Kista och Husby och kan möjligen räknas till Husby) har idag någon egen konstgräsplan i området. Därför är exem­pelvis Hjulsta BP, Stenhagens BP och Husby BP och grusplaner lämpliga att prioritera att anlägga konstgräs på.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Stockholm är idag en delad stad där den stora utmaningen är att komma till rätta med ojäm­likheten som råder i staden. Detta handlar inte minst om hälsa.

Socioekonomiska faktorer har en stor betydelse för huruvida människor utövar fysisk aktivi­tet. Samtidigt har de som är fysiskt aktiva en mycket bättre hälsa än de som är fysiskt inakti­va. Att hälsan är ojämlik är således allvarligt. Staden har en mycket viktig uppgift i att skapa lika möjligheter för alla stockholmare, inte minst barn, att få och inneha en god hälsa. Sta-

den behöver genomföra särskilda idrottssatsningar som kommer inte minst människor i yt­terstaden tillgodo, särskilt inaktiva tjejer. Det behövs fler och resursstarkare mötesplatser för ungdomar och fler kostnadsfria fritidsaktiviteter. Det behövs satsningar på organiserad spon­tanidrott som lyckas locka både tjejer och killar. Det behövs idrottsaktiviteter som särskilt attraherar tjejer, såsom dans och aerobics. Det behövs ökade resurser till föreningslivet, som är en av stadens viktigaste aktörer för att nå unga och uppmuntra dem att börja idrotta.

Stockholm ska vara en stad där alla människor oavsett bakgrund eller kön har lika möjlighe­ter att skapa sig ett gott liv.

§12 Byte av Stadions namn till Olympiastadion

Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Stefan Nilsson (MP)

Dnr 412-873-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på remissen om namnbyte på Stockholms stadion till Olympiastadion hänvisas till förvaltningens tjänste­utlåtande.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-18.

I remitterade skrivelse föreslår Stefan Nilsson (MP) att Stockholms stadion byter namn till an­tingen Olympiastadion, Stockholm alternativt Stockholms Olympiastadion samt att Stockholms stad gör en begäran till Storstockholms Lokaltrafik om namnbyte av tunnelbanestationen Stadi­on till Olympiastadion.

Idrottsförvaltningen lämnar endast ställningstagande angående förslag till namnbyte av Stock­holms stadion, eftersom det är arenan som ingår i idrottsnämndens ansvarsområde. Stockholms stadion byggdes till de olympiska spelen1912. Arenan används idag främst för fotboll, friidrott och konserter. Det finns inga internatio­nella riktlinjer för namngivning av olympiska huvudare­nor utan det har lokala in­stanser själva bestämt över. Namnfrågan för Stadion har prövats vid flera tillfällen. I november 2009 behandlade idrottsnämnden en remiss om namnändring för Stadion. Kommunfullmäk­tige avslog 2011 frågan om namnbyte från Stadion till Olympiasta­dion.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till yttrande.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Nämnden anför därutöver följande:

Vi instämmer i motionärens bedömning att ett namnbyte till Olympiastadion skulle underlätta att marknadsföra såväl arenan som Stockholm som idrottsstad. Följaktligen anser vi att skrivel­sen bör bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§13 Låt Roller Derby utövas på samma villkor som andra sporter

Svar på skrivelser från Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Åsa Jernberg samt Axel Nekham (bägge MP)

Dnr 411-947-2012, 411-949-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S) om att låta Roller Derby ut­övas på samma villkor som andra sporter och skrivelse från Åsa Jernberg samt Axel Nekham (bägge MP) angående förslag på lösningar avseende idrotts­ytor för sporten Roller Derby hänvisar idrottsnämnden till vad som sägs i förvaltningens tjänsteut­låtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-03.

Förvaltningen konstaterar att intresset för Roller Derby i Stockholm har etablerat sig, om än in­te i någon större omfattning, sedan sporten introducerades 2007. Vintertid har Roller Derby i Stockholm en fast tid i veckan i Farsta idrottshall på en tillfälligt iordningställd bana. De flesta av deltagarna är vuxna tjejer vilket i regel innebär träningstider senare på kvällarna. Tränings­tiderna är således förlagda till fredagar mellan klockan 19.00–22.00. Fler och mer attraktiva ti­der bör ställas till förfogande, inom ramen för fördelning av tider i inomhushallar, om verk­sam­heten ökar framöver, särskilt om antalet ungdo­mar i verksamheten blir fler. Därutöver avser förvaltningen att inför kommande sommarsäsong iordningställa en uppritad oval bana på någon eller några av sta­dens idrottsplatser. Detta förutsätter dock att idrottsplatsen har en slät och hård­gjord yta motsvarande cirka 20x30 meter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med:

- En redovisning av vilken eller vilka av stadens idrottplatser som förvaltningen kom­mer att iordningställa för rollerderbysporten inför kommande sommarsäsong.

- En redogörelse för rollerderbysportens möjligheter att starta ungdomsverksamhet utifrån dialogsamtal med företrädare för sporten.

Nämnden anför därutöver följande:

Rollerderby är en ung sport som uppstod i början av 2000-talet i USA. Stockholm Roller Derby grundades så sent som 2007. Trots det lockar sportens matcher redan stora mängder besökare i Stockholm.

Rollerderbysporten har lyckats växa och etablera sig i Stockholm trots svårigheter att få till­gång till träningslokaler. Om lokalutmaningarna kvarstår försvåras dock för sporten att fort­sätta växa och möjligheterna minskar att kunna expandera verksamheten till den prioriterade målgruppen unga. Idag finns inte någon lokal eller utomhusyta i Stockholm anpassad för rollerderby och utövarna har svårt att finna träningslokaler. Förvaltningen bör föra en dialog med företrädare för rollerderbysporten om möjligheterna för och intresse hos sporten att bygga upp en ungdomsverksamhet. Förvaltningen bör även vara behjälplig i att finna lokaler för att möjliggöra en sådan eventuell uppbyggnad.

Det är viktigt att även nya sporter, särskilt de sporter som lockar stockholmare som vanligt­vis inte idrottar, ges möjligheter att växa och bidra till en mångfald i idrottsutbudet. Roller Derby togs i april 2011 upp som en grenmedlem i Svenska Skridskoförbundet, vilket bety­der att föreningarnas verksamhet råder under riksidrottsförbundets gemensamma regler för fair play och allas rätt till deltagande. Det är därför inte skäligt att Stockholms stad gör en annan bedömning än att behandla idrotten på samma sätt som övriga idrotter.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.


Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§14 Hemställan om anläggande av 11-manna konstgräsplan på Sätra bollplan

Svar på skrivelser från Skärholmens stadsdelsförvaltning och Sätra sportklubb

Dnr 412-511-2012, 412-941-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelserna om att anlägga en 11-manna konstgräsplan på Sätra BP hänvisas till förvaltningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-07.

Skärholmens stadsdelsförvaltning och Sätra sportklubb har i skrivelser till idrotts­nämnden hem­ställt om att det anläggs konstgräs på Sätra bollplans 11-manna grus­fotbollsplan och att en upp­rustning görs av bland annat omklädningsbyggnaden. Sätra sportklubb, som är en renodlad dam- och flickfotbollsklubb, är den förening som i huvudsak använder bollplanerna på Sätra BP. I skrivelserna anförs att det rå­der brist på fullstora konstgräsfotbollsplaner och att stads­delen i dag endast har en fullstor konstgräsfotbollsplan på Vårbergs IP. Detta innebär enligt skribenterna att tjejfotbollsklubbens äldre ungdomar ”har svårt att hävda sig mot större lag”
och har långa resvägar.

Förvaltningen beräknar i regel kostnaderna för att anlägga en fullstor konstgräsfot­bollsplan, inklusive ny planbelysning, till cirka 10 mnkr. I förvaltningens invester­ingsprogram för 2013 med inriktning för åren 2014-2017 har anläggande av konst­gräsfotbollsplan på Aspuddens IP prioriterats i sydvästra Stockholm. I övrigt anges i det långsiktiga investeringsprogrammet att en upprustning av Vårbergs IP plane­ras med start 2016, med bland annat anläggande av ytter­ligare en fullstor 11-man­na konstgräsfotbollsplan. Medel för anläggande av konstgräs på Sätra BP finns inte med i det beslutade investeringsprogrammet för 2013 med inriktning för åren 2014-2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningen får i uppdrag att initiera ett ärende hos fastighetskontoret att anlägga en regelrätt 11-manna konstgräsplan på Sätra bollplan.

2. Förvaltningen får i uppdrag att initiera ett ärende hos fastighetskontoret om skyndsam genomgång av underhållsbehovet av klubbhus och omklädningsrum och därefter fatta beslut om nödvändiga reinvesteringar av densamma.

3. Investeringsplanen 2013-2017 revideras med anledning av ovanstående.

Nämnden anför därutöver följande:

Fotboll är den ojämförligt största idrotten i Stockholm, liksom i hela landet. Var tredje orga­niserad idrottsaktivitet bland barn och unga i Stockholm utgörs av fotboll. Även i Sätra med omnejd är fotbollsintresset väldigt stort, särskilt bland unga tjejer.

Fotbollsklubben i Sätra är mycket populär och en otroligt viktig verksamhet för unga tjejers idrottsutövande. För att kunna upprätthålla detta intresse hos ungdomarna är det viktigt att det finns en fotbollsplan i området som det går att spela på, ett klubbhus där uppläggen inför matc­herna kan diskuteras och omklädningsrum att byta om i. Som läget är nu är planen fruk­tans­värt sliten, klubbhuset samt omklädningsrummen så förfallna och slitna att det är farligt att vis­tas i dem. Inget underhåll har gjorts på varken planen eller byggnaderna på flera år. Om inget görs snarast kommer det inte att dröja länge förrän en olycka är framme. Det är viktigt att vi vuxna signalerar att ungdomars verksamhet är vktig att satsa på. Om vi inte vill att en klubb som hållit många generationers tjejer igång ska gå i graven bör vi agera nu!

Bristen på fotbollsplaner är ett stort problem, det vet vi. Vi är dessutom överens om att an­lägg­ningen av konstgräs ökar glädjen i att nyttja planerna, att det främjar föreningslivet och ger fler ungdomar möjlighet att delta i en meningsfull fritid, vilket är helt i linje med det idrottspolitiska programmet 2013-2017.

Tidigare beslutade investeringsplaner har reviderats otaliga gånger de senaste åren, vilket inne­bär att så även kan och bör ske med anledning av det här ärendet. Idrottsnämnden fattar inte all­tid de klokaste och mest rättvisa besluten, det är viktigt att vi har den insikten och i efterhand korrigerar de bedömningar och felaktiga beslut som trots allt klubbas igenom.

Dialogen med föreningslivet lyfts ständigt fram som en av hörnstenarna i idrottsnämndens arbete. För oss Socialdemokrater är det synnerligen viktigt att dialogen som förs med före­ningslivet är fruktbart för alla parter och leder till en utveckling framåt, inte bara i retoriken utan också i praktiken.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden beslutar i enlighet med vänsterpartiets förslag i verksamhetsplanen för id­rottsnämnden 2013.

2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt börja arbetet med anläggande av en 11-man­na konstgräsplan på Sätra BP.

3. Nämnden beviljar hemställan från en enig stadsdelsnämnd i Skärholmen och skrivelse från Sätra SK.

Nämnden anför därutöver följande:

Nu har högeralliansen chans att visa handlingskraft om de verkligen menar att idrottsnämn­dens satsningar och investeringar ska vara jämställda. Det här ärendet handlar just om fot­-

boll för tjejer. Det handlar också om en fördelning av konstgräsplaner över hela kommunen. I skrivelsen framstår klart och tydligt hur området är underförsörjt jämfört med angränsande områden. Det är märkligt att högeralliansen går emot sina lokala politikers initiativ att bygga konstgräsplan på Sätra BP, å andra sidan är det symtom på att centralisera alla ärenden så att den lokala politiska företrädaren ska ha så lite som möjligt att säga till om i beslut som rör dem. Upp till bevis nu för er icke förpliktande retorik och fagra formuleringar, annars finns det stor risk att många flickårskullar aldrig får möjlighet att börja med idrott och fotboll.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

En 11-manna konstgräsplan anläggs på Sätra bollplan.

Nämnden anför därutöver följande:

Stockholm ska vara en stad där alla människor oavsett bakgrund eller kön har lika möjlig­heter att skapa sig ett gott liv.

I stadsdelen Skärholmen finns idag enbart två konstgräsplaner. Det finns ett uppenbart be­hov av fler. Vidare är det mycket viktigt att satsa på tjejers idrottande. En konstgräsplan i Sätra skulle i stor utsträckning utnyttjas av Sätra sportklubb som är en renodlad dam- och flickidrottsklubb.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§15 Simhall på nordvästra Kungsholmen

Yttrande över remiss av medborgarförslag från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Dnr 411-585-2013, 418-541-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Remissen besvaras med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-12-18.

Kungsholmens stadsdelsnämnd behandlade den 24 maj 2012 ett medborgar­för­slag om simhall i Rålambshovsparken. Förslagsställaren vill att det där byggs en till­gäng­lig simhall/träningsan­läggning för stadens medborgare i allmänhet och kungs­holmsborna i synnerhet. Ärendet har, i enlighet med stadsdelsför­valtningens för­slag, överlämnats till idrottsnämnden för vidare hand­läggning.

Idrottsförvaltningen kan hålla med förslagsställaren om att tillgången till inomhus­bad och trä­ningsytor för friskvård är begränsad på Kungsholmen. Det finns ett be­hov av fler idrotts- och friskvårdsanläggningar inom främst innersta­den. Förvalt­ningen ser av ekonomiska skäl ingen möjlighet att i dagsläget planera för någon helt ny bad- och friskvårdsanläggning. Med tanke på det omfattande upp­rustnings­behov som finns vid flera av stadens befintliga sim- och idrotts­hallar måste dessa prioriteras framför helt nya badanläggningar under de närmaste åren.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Utvärdering av idrottsbonusen

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr 404-161-2013

BESLUT

Idrottsnämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Idrottsbonusen har verkat under hela 2012 och fortsätter nu in i 2013. Det uttalade syftet med idrottsbonusen är att det ska vara ett stöd till föreningar som vill arbeta riktat mot fysiskt inaktiva barn och ungdomar, och framför allt till flickor och personer med funk­tionsnedsättning. Ett mycket vällovligt syfte som vi delar.

Grovt sett skulle man kunna påstå: är du kvinna, invandrare och bor i ytterstaden så är sannolikheten stor att du är fysiskt inaktiv. Just den grupp som man önskar nå med den så kallade idrottsbonusen.

Idrottsbonusen kan vara ett viktigt verktyg i att nå ovan nämnda grupper och att stimulera fram en ökad grad av fysisk aktivitet. Idrottsbonusen är dock ett nytt instrument i detta arbete. Som alla metoder så behöver det utvärderas.

Hur ”träffsäker” är idrottsbonusen i förhållande till de uttalade målen?

Hur har de utbetalade bonusarna fördelats utifrån ett genusperspektiv?

Vi önskar mot bakgrund av ovanstående att förvaltningen återkommer till nämnden när 2013 är till ända, någon gång i början av 2014, med en fördjupad analys av idrottsbonusens utfall.

§17 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen.

a) Förvaltningschef Olof Öhman informerade om den broschyr om fisket, som också hade delats ut till nämnden samt om att fiskeutsättningen i Stockholms ström nu har fått en ny sponsor.

b) Olof Öhman kunde berätta att förvaltningen och anlitad entreprenör fått mycket beröm för välskötta skidspår.

c) Förvaltningschefen informerad nämnden om att Royla Palace Sprint, den så kallade slottssprinten, kommer att gå av stapeln den 20 mars. Nämnden har fått inbjudan i särskilt utskick.

§18 Ramavtal för entrékort, färgband och rengöringskit

Tilldelningsbeslut

Dnr 125-815-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

  1. Idrottsnämnden beslutar att anta anbudet från Tryckakuten Sverige AB avse­ende entrékort, färgband och rengöringskit till sim- och idrottshallar.

  1. Idrottsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med Tryck­akuten Sverige AB.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-12-19.

Idrottsförvaltningen har genomfört en upphandling av entrékort, färgband och ren­gö­ringskit till sim- och idrottshallar. Upphandlingen har genomförts som för­enk­lad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Förvaltningen har efter utvärdering, med hänsyn till i förfrågningsunderlaget samt­liga angivna omständigheter, funnit att Tryckakuten Sverige AB har lämnat det förmånligaste anbudet.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vid upphandling på idrottsförvaltningens område ska förfrågningsunderlaget alltid innehålla sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas.

Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen för­säkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollek­tivavtalsliknande villkor ska vara ett krav. Det räcker inte med att lönekostnader understi­gande avtal mellan Fastighetsanställdas förbund och Almega ska kunna resovisas utan de anställdas villkor ska vara sådana att alla avtalade rättigheter säkras.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktions­möjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

Alla nämnda krav ska självklart gälla såväl leverantör som underleverantör.

Mehdi Oguzsoy (V och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande.

§19 Förnyad ramavtalsupphandling av förbrukningsmateriel till sim- och idrottshallar

Förfrågningsunderlag

Dnr 125-838-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av för­brukningsmateriel till sim- och idrottshallar.

2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-26.

Idrottsförvaltningen avser att genomföra en ny ramavtalsupphandling av förbrukningsmateriel då tidigare ramavtal har löpt ut.

Upphandlingen omfattar inköp av thermopapperskort, kvittorullar, plastfickor, kal­laminat och nyckelband till sim- och idrottshallar. Förvaltningen avser att teckna tvåårsavtal med möjlighet till förlängning ytterligare ett plus ett år. Utvärdering om uppnådd kvalitet på förbrukningsma­teriel kommer att göras innan beslut om förlängning fattas.

Samråd kring förfrågningsunderlaget har skett med de fackliga organisationerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Idrottsnämnden ställer sociala och etiska krav i upphandlingen enligt vad som framgår nedan.

Vid upphandling på idrottsförvaltningens område ska förfrågningsunderlaget alltid innehålla sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänsk­liga rättigheter i arbetslivet ska följas.

Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen för­säkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollek­tivavtalsliknande villkor ska vara ett krav. Det räcker inte med att lönekostnader understi­gande avtal mellan Fastighetsanställdas förbund och Almega ska kunna resovisas utan de anställdas villkor ska vara sådana att alla avtalade rättigheter säkras.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktions­möjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

Alla nämnda krav ska självklart gälla såväl leverantör som underleverantör.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

________