Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-05-09

Sammanträde 2005-05-09

Datum
Klockan
16:00
Plats

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RVI

3 Nr 2004:52 av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt. RII

4 Nr 2005:12 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar i äldreomsorgen. RVII

5 Nr 2005:13 av Ewa Samuelsson (kd) om skärpt kontroll vid anställning av personal inom äldreomsorgen. RV

6 Nr 2005:14 av Ewa Samuelsson (kd) om barnmisshandel att göda unga med godis och läsk. RIV

7 Nr 2005:15 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser mot narkotikamissbruk. RVII

8 Nr 2005:16 av Ann-Katrin Åslund (fp) om definition av begreppet seniorbostad. RVII

9 Nr 2005:17 av Birgitta Holm (m) om höjd kommunalskatt. RI

10 Nr 2005:18 av Henrik G Ehrenberg (kd) om polisresurser mot droghandeln. RVII

11 Nr 2005:19 av Kristina Axén Olin (m) om stadens upphandlingspolicy eller snarare brist på policy. RI

NYA INTERPELLATIONER

12 Nr 2005:20 av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om insatser mot den ökande ungdomsarbetslösheten. RV

13 Nr 2005:21 av Margareta Björk (m) om information till Hägerstens stadsdelsnämnds pensionärsråd avseende rekommendationer för erhållande av seniorboende med hyresrätt. RVII

17 Anmälan av inkomna skrivelser.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l V I

18 Utl. 2005:76. Lika möjligheter – allas ansvar. Plan för jämlikhet, integration och mångfald.

R o t e l V I I

19 Utl. 2005:77. Judiska servicehuset upphör att vara en kommunövergripande verksamhet. Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2001. Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2004.

R o t e l V I I I

20 Utl. 2005:78. Uppföljning av Stockholms miljöprogram under perioden 2002-2004.

R o t e l I + I I I

21 Utl. 2005:79. Förslag till budget 2005 för mark- respektive trafiknämnden, samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna.

BORDLAGDA MOTIONER

22 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RV

23 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

24 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

25 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

26 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

27 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

28 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

29 Utl. 2005:43. Stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning). Motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) (2004:18). RVII

30 Utl. 2005:44. Demensvård med kvalitet. Motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) (2004:30). RVII

31 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

32 Utl. 2005:55. Ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum. Motion av Åsa Ekelund (m) (2004:33). RV

33 Utl. 2005:56. ”Fiskväg” i Norrström. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:41). RII

34 Utl. 2005:63. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

35 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16). RVII

36 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69). RIII

37 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

NYA MOTIONER R o t e l I I I

38 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5).

R o t e l V

39 Utl. 2005:81. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3).

40 Utl. 2005:82. Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2002:14).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (277 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 9 maj 2005 kl. 16.00

 

Justerat den 16 maj 2005; anslaget den 17 maj 2005

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 16 maj 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda (nr 2004:40)

Dnr 019-3367/2004

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda.

Kommunfullmäktige hade den 20 september 2004 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Lindberg hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén, borgarrådet Lindberg och Christopher Ödmann.

§5 Interpellation om barnmisshandel att göda unga med godis och läsk (nr 2005:14)

Dnr 322-1023/2005

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om barnmisshandel att göda unga med godis och läsk.

Kommunfullmäktige hade den 21 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Särkiniemi hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarrådet Särkiniemi, Inger Stark och Christopher Ödmann.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 15, 16, 17, 18 och 19 för år 2005.

§7 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 41 på föredragningslistan före punkt nr 14.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2005:20) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om insatser mot den ökande ungdomsarbetslösheten
  Dnr 331-1654/2005;
 2. (2005:21) av Margareta Björk (m) om information till Hägerstens stadsdelsnämnds pensionärsråd avseende rekommendationer för erhållande av seniorboende med hyresrätt
  Dnr 327-1655/2005;
 3. (2005:22) av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer
  Dnr 331-1777/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.32 - 17.00.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Säkerheten på Stockholms skolor

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om säkerheten på Stockholms skolor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Särkiniemi.

 

 

Fråga nr 2. Avknoppning

Abit Dundar (fp) ställde en fråga om avknoppning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abit Dundar och borgarrådet Särkiniemi.

 

 

Fråga nr 3. Call-center för biltullssupport på Järvafältet

Kristina Alvendal (m) ställde en fråga om call-center för biltullssupport på Järvafältet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kristina Alvendal och borgarrådet Lindberg.

 

 

Fråga nr 4. Tomträttsavgälder

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om tomträttsavgälder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 5. Vad händer i Spånga centrum?

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om vad som händer i Spånga centrum.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 6. Stockholmshems byggnationsmål

Kristina Alvendal (m) ställde en fråga om Stockholmshems byggnationsmål.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kristina Alvendal och borgarrådet Rönngren.

 

Fråga nr 7. Stockholms lokala företagsklimat

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om Stockholms lokala företagsklimat.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.50 - 18.00.

§10 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 4 maj 2005 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ersättare efter Sergio Flores (fp) hade utsetts Per Hallerby (fp).

§11 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 16 maj 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsstyrelsens beslut

av den 22 april 2005

Beslut (22 april) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för område vid Norra Bantorget i stadsdelen Norrmalm, Dp 1999-08281-54A (kommunfullmäktiges beslut 21 februari).

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-5136/2004

Regeringsbeslut

av den 28 april 2005

Beslut (28 april) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10, Dp 2001-16921-54 (kommunfullmäktiges beslut 7 juni 2004).

Regeringen tar inte upp överklagandet till prövning.

Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 311-801/2004

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av Fredrik Wallén, Madeleine Sjöstedt, ordföranden, borgarråden Söderlund och Billström, förste vice ordföranden, Rolf Könberg samt Åsa Romson i en ordningsfråga angående kommunfullmäktiges arbetsformer.

§14 Judiska servicehuset upphör att vara en kommunövergripande verksamhet. Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2001. Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2004 (utl 2005:77)

Dnr 421-863/2001, 327-4326/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:77 behandlades. Utlåtandet gäller dels en hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2001 dels en hemställan från 2004 med begäran att det Judiska servicehuset ska upphöra att definieras som kommun-övergripande verksamhet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Skarpnäcks stadsdelsnämnds begäran om att Judiska servicehuset upphör att vara en kommunövergripande verksamhet fr.o.m. 1 januari 2005 godkänns.
 2. Stadsledningskontorets förslag till övergångsregler för Judiska servicehuset godkänns.

§14 Lika möjligheter – allas ansvar. Plan för jämlikhet, integration och mångfald (utl 2005:76)

Dnr 334-3309/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:76 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om lika möjligheter – allas ansvar. Plan för jämlikhet, integration och mångfald.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Kristina Alvendal, Ann-Margarethe Livh, Fredrik Malm, Paul Lappalainen, Hardy Hedman, Mehdi Oguzsoy, Birgit Marklund, Abit Dundar, Yvonne Fernell-Ingelström, Henrik G Ehrenberg, Didar Samaletdin, Rebwar Hassan, Inga Näslund, Peter Cederholm, borgarrådet Rönngren, Godfrey Etyang, Fredrik Wallén, Mohibul Ezdanikahn, Ewa Samuelsson och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Planen "Lika möjligheter – Allas ansvar" för jämlikhet, integration och mångfald, enligt bilaga 1 till utlåtandet, godkännes.
 2. Alla nämnder ska arbeta enligt planen samt i tertialrapport 2 beskriva vilka insatser som görs under 2005 och vilka åtgärder, inklusive tidsplan, som planeras på lite längre sikt.
 3. Stockholms Stadshus AB ska uppmana samtliga bolagsstyrelser att arbeta efter planen samt i tertialrapport 2 beskriva vilka insatser som görs under 2005 och vilka åtgärder, inklusive tidsplan, som planeras på lite längre sikt.
 4. Uppdra åt alla nämnder samt uppmana Stockholms Stadshus AB med samtliga bolagsstyrelser att i kommande tertialrapporter och verksamhetsberättelser fortsätta denna redovisning.
 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och utvärdera arbetet enligt planen.
 6. Att upphäva tidigare integrationsprogram, det senaste reviderades i fullmäktige den 25 maj 1998.

§15 Uppföljning av Stockholms miljöprogram under perioden 2002-2004 (utl 2005:78)

Dnr 303-5218/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:78 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om uppföljning av Stockholms miljöprogram under perioden 2002-2004.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Magnus Hellström, Patricio Rodriguez, Björn Ljung, Ewa Samuelsson, Jan Valeskog, Ann-Marie Strömberg och Per Bolund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Magnus Hellström (m) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Föreliggande uppföljning av arbetet med Stockholms miljöprogram godkänns.
 2. Förslagen till ändrade delmål beaktas inför kommande miljöprogram.

§16 Förslag till budget 2005 för mark- respektive trafiknämnden, samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna (utl 2005:79)

Dnr 111-1353/2005

Ordningsfråga

Ordet innehades av Rolf Könberg i en ordningsfråga angående kommunfullmäktiges arbetsformer.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§17 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 185 och 200 för år 2004 samt nr 10, 13, 14, 15, 21, 43, 44, 45, 55, 56, 63, 64, 74 och 75 för år 2005.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 80, 81 och 82 för år 2005.

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg i en ordningsfråga angående kommunfullmäktiges arbetsformer.

§18 Motioner

Under tiden 19 april – 9 maj 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2005:36) av Désirée Pethrus Engström (kd) om ett Ungdomens hus i Västerort
  Dnr 324-1739/2005;
 2. (2005:37) av Inge-Britt Lundin (fp) om utseende av fler vigsel/registrerings-förrättare i Stockholms stad
  Dnr 011-1951/2005;
 3. (2005:38) av Magnus Hellström (m) om befrielse från TV-avgift vid stadens serviceboenden m.m.
  Dnr 327-1952/2005;
 4. (2005:39) av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) om anslutning till Webcare - regionalt IT-stöd för informationsöverföring i vårdkedjan
  Dnr 327-1953/2005;
 5. (2005:40) av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) om utarbetande av en handbok i etik
  Dnr 325-1955/2005.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.