Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-06-07

Sammanträde 2005-06-07

Datum
Klockan
10:00
Plats

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- o Läs mer...ch idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

3 Anmälan av inkomna skrivelser.

NYTT BESLUTSÄRENDE R o t e l I SÄRSKILD DEBATT kl. 10.00-19.00

4 Utl. 2005:106. Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008. Finansborgarrådets förslag.

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

5 Utl. 2005:99. Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd – Anvisningar om tillämpning av alkohollagens bestämmelser (7:9 och 8:1). Förebyggande åtgärder mot diskriminering på restauranger och krogar. RVII+VI

FORTS. NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l I I

6 Utl. 2005:107. Namn för gator och park inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen – Fartygsgatan och Lugnets Terrass.

7 Utl. 2005:108. Förslag till detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m. (Essinge IP) inom stadsdelen Stora Essingen, Dp 2002-08531-54.

R o t e l V

8 Utl. 2005:109. Centralupphandling av nytt IT-system för schemaläggning/verksamhetsplanering och mobilt IT-stöd inom stadens äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade.

R o t e l V I

9 Utl. 2005:110. Förvärv av bolagen Bostads AB Hammarby Gård samt AB Årstablick i Stockholm AB. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 juli 2005.

R o t e l V I I

10 Utl. 2005:111. Från bidrag till egen försörjning. Utvecklingen av ekonomiskt bistånd, förvärvsfrekvens och sysselsättningsintensitet i staden.

R o t e l V I I I

11 Utl. 2005:112. Uppföljning av markupplåtelseavtal om återvinningsstationer. Hemställan från renhållningsnämnden.

13 Utl. 2005:114. Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser.

BORDLAGDA MOTIONER

14 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

15 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

16 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

17 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

18 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

19 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

20 Utl. 2005:43. Stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning). Motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) (2004:18). RVII

21 Utl. 2005:44. Demensvård med kvalitet. Motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) (2004:30). RVII

22 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

23 Utl. 2005:55. Ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum. Motion av Åsa Ekelund (m) (2004:33). RV

24 Utl. 2005:56. ”Fiskväg” i Norrström. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:41). RII

25 Utl. 2005:63. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

26 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16). RVII

27 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69). RIII

28 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

29 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5). RIII

30 Utl. 2005:81. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). RV

31 Utl. 2005:82. Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2002:14). RV

32 Utl. 2005:101. Parkeringsproblemet i Västertorps centrum. Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22). RIII

33 Utl. 2005:102. Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:53). RIII

34 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40). RV

35 Utl. 2005:104. Karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2004:57). RV

36 Utl. 2005:105. Snabbutredning av diskriminering och våld vid krogar. Motion av Ewa Samuelsson och Hardy Hedman (båda kd) (2004:1). RVII

NYA MOTIONER R o t e l I I

37 Utl. 2005:115. Planering av bebyggelse m.m. i Mariehällstriangeln. Motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) (2000:55).

R o t e l V

38 Utl. 2005:116. Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Motion av Karl Bern (fp) (2004:52).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (566 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset tisdagen den 7 juni 2005 kl. 10.00

  

 

 

Justerat den 21 juni 2005; anslaget den 22 juni 2005

  

 

Barry Andersson

 

  

Bo Bladholm

 

  

Maria Hannäs

§1 Upprop

Kl. 10.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske tisdagen den 21 juni 2005 kl. 15.00.

§3 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

Regeringsbeslut

av den 12 maj 2005

 

Beslut (12 maj) avseende överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Tork­hästen 2 m.m. inom stadsdelen Stora Essingen, Stockholms kommun (stadsbygg­nadsnämndens beslut 10 juni 2004).

Regeringen avslår överklagandena.

 

Länsstyrelsens beslut

av den 23 maj 2005

 

Beslut (23 maj) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (21 februari) avse­ende detaljplan för del av kv. Kalendern 4 m.m. inom stadsdelen Abrahamsberg (4031-05-18163, 18167,18170, 18173).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-4873/2004

 

Länsstyrelsens beslut

av den 23 maj 2005

 

Beslut (23 maj) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (21 februari) avse­ende detaljplan för del av Storsjövägen m.m. Stockholms kommun

(4031-05-18181, 18182, 18183, 18188, 18191, 18193,18196, 18201,18204).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-4876/2004

§4 Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008 (utl 2005:106)

Dnr 111-1009/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:106 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006 - 2008.

 

Inledning

 

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Björklund, Ann-Margarethe Livh, Åsa Romson och Ewa Samuelsson.


Skola och kultur

 

Ordet innehades av borgarråden Särkiniemi, Söderlund och Björklund, Inger Stark, Christopher Ödmann, Ewa Samuelsson, Madeleine Sjöstedt, Ann Mari Engel, borgarrådet Mogert, Cecilia Brinck, Mujde Rashid och Peter Nilsson.

 

Vård och omsorg

 

Ordet innehades av Monika Lindh, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson, Åsa Öckerman, Desirée Pethrus-Engström, Lilian Falkbäck, Ewa Samuelsson, Margareta Björk och Abit Dundar.

 

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

 

Ordet innehades av borgarråden Börjeson och Nordin, Lotta Edholm, Ann Mari Engel, Per Bolund, Anders Broberg, Ulf Fridebäck, Ann-Marie Strömberg, bor­garrådet Billström, Kristina Alvendal, borgarrådet Lindberg, Rolf Lindell, Åsa Romson, Katariina Güven och Mats G Nilsson.

 

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad (miljö, trafik, infrastruktur, konsumentfrågor m.m.)

 

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Rolf Könberg, Madeleine Sjöstedt, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Gunnarsson, Göran Holmström, Berthold Gustavsson, Inge-Britt Lundin, Christopher Ödmann, Per Bolund, Ulf Fridebäck och Åsa Romson.

 

Bryta segregationen och fördjupa demokratin (integration, stadsdelsförnyelse, demokrati och idrott)

 

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Kristina Alvendal, Fredrik Malm, Ann-Margarethe Livh, Peter Nilsson, Hardy Hedman, Abit Dundar, Godfrey Etyang, Rolf Könberg, Abebe Hailu, Åsa Romson, Mehdi Oguzsoy, Caroline Silverudd-Lundbom, Mujde Rashid, borgarrådet Börjeson samt Elisabeth Brandt Ygeman.

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Rolf Könberg (m) i en ordningsfråga angående avsaknad av inlägg i debatten om kommunfullmäktiges arbetsformer i demokratiperspektiv.

 

Ta ansvar för ekonomin (stadens ekonomi, tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor och personal)

 

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Axén Olin, Ann-Katrin Åslund, Ann-Margarethe Livh, Åsa Romson, Ewa Samuelsson, borgarråden Billström och Björklund, Kristina Alvendal, borgarrådet Gunnarsson, Malin Strid, Micke Täll, Christopher Ödmann, Abebe Hailu och Pär Hommerberg.


Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarråden Axén Olin (m), Björklund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Den redovisade Strategin för utveckling av Stockholms stad åren 2006 - 2008 godkänns.

 

§5 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 5 och 36 på före­dragningslistan skulle sambehandlas.

§6 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd – Anvisningar om tillämpning av alkohollagens bestämmelser (7:9 och 8:1).

Dnr 334-1302/2005

 

Förebyggande åtgärder mot diskriminering på restauranger och krogar (utl. 2005:99)

Dnr 332-33/2005

 

Motion om snabbutredning av diskriminering och våld vid krogar (utl. 2005:105)

Dnr 332-276/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtanden nr 2005:99 och 2005:105 be­handlades. Utlåtandena gäller dels ett ärende om revidering av riktlinjer för ser­veringstillstånd - Anvisningar om tillämpning av alkohollagens bestämmelser (7:9 och 8:1) och ett ärende om förebyggande åtgärder mot diskriminering på restau­ranger och krogar, dels en motion av Ewa Samuelsson och Hardy Hedman (båda kd) i vilken de föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera orsakerna bakom det ökade krogvåldet och föreslå åtgärder för att förhindra eller minimera sådant våld.

 

Ordet innehades av borgarråden Olofsson och Lindberg, Peter Lundén-Welden, Abit Dundar, Paul Lappalainen, Ulf Fridebäck, Kristina Alvendal, Sebastian Cederschiöld, Karin Rågsjö, Ann-Katrin Åslund, Hardy Hedman, Monika Lindh, Lilian Falkbäck, Peter Cederholm, Birgit Marklund och Rebwar Hassan.

 

Utlåtande 2005:99

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Peter Lundén-Welden (m) och Abit Dundar (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunsty­relsen,

 

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Peter Lundén-Weldens (m) och Abit Dundars (fp) gemensamma yrkande samt Hardy Hedmans (kd) - utom att-sats nr 4 - yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 4 i kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

 

1.    Riktlinjerna för serveringstillstånd – anvisningar om tillämpning av alkoholla­gens bestämmelser (7:9 och 8:1) förändras enligt bilaga 2 till utlåtandet.

2.    Socialtjänstnämnden uppmanas att sammanställa riktlinjerna för serveringstill­stånd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

3.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva polismyndigheten i Stockholms län med begäran om att prioritera insatser mot krogdiskriminering.

4.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva regeringen om en översyn av alkohollagen så att laglighet kan säkerställas vid införande av antidiskrimine­ringsvillkor och villkor för insläppsregler vid tillståndsgivningen vid serve­ringstillstånd.

Utlåtande 2005:105

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels av Peter Lundén-Welden (m) och Abit Dundar (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunsty­relsen,

 

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Motion (2004:1) av Ewa Samuelsson och Hardy Hedman (båda kd) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.

2.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva regeringen om en skärpning av vapenlagen.

§7 Namn för gator och park inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen – Fartygsgatan och Lugnets Terrass (utl 2005:107).

Dnr 312-1430/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:107 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för gator och park inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen - Far­tygsgatan och Lugnets Terrass.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnen Fartygsgatan och Lugnets Terrass fastställs som nya namn på gata och park inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

§8 Förslag till detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m. (Essinge IP) inom stadsdelen Stora Essingen, Dp 2002-08531-54 (utl 2005:108)

Dnr 311-1688/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:108 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m. (Essinge IP) inom stadsdelen Stora Essingen.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Mats G Nilsson, Cecilia Obermüller, Jari Visshed, Lotta Edholm, Torsten Sandgren, Göran Holmström och Caroline Silverudd-Lundbom.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m. (Essinge IP) inom stads­delen Stora Essingen, Dp 2002-08531-54, antas.

§10 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 200 för år 2004 samt nr 10, 13, 14, 15, 21, 43, 44, 45, 55, 56, 63, 64, 74, 75, 80, 81, 82, 101, 102, 103 och 104 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 115 och 116 för år 2005.

§11 Motioner

Under tiden 24 maj – 7 juni 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.      (2005:44) av Åsa Romson, Per Bolund och Cecilia Obermüller (alla mp) om bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stock­holms innerstad
Dnr 314-2349/2005;

2.      (2005:45) av Sten Nordin (m) om frikommun för fler bostäder
Dnr 316-2369/2005;

3.      (2005:46) av Fredrik Wallén och Anders Broberg (båda kd) om införande av en policy och ett "ramreglemente" för säkerheten i Stockholms skolor
Dnr 322-2388/2005.

 

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.