Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-10-03

Sammanträde 2005-10-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Mellan kl. 18.00 och 20.00 anordnas en temadebatt om skolfrågor.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:20 av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om insatser mot den ökande ungdomsarbetslösheten. RV

3 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

4 Nr 2005:26 av Mikael Söderlund (m) om en politik för företagande och tillväxt. RI

5 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

6 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

7 Nr 2005:30 av Ann-Katrin Åslund (fp) om socialtjänstens åtgärder för unga som begår brott. RVII

8 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

9 Nr 2005:35 av Anders Hellström (m) om majoritetens renhållningspolitik Rör inte min granne! (eller vem rör det hela?). RVIII

10 Nr 2005:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om betalning i parkeringsautomater. RIII

11 Nr 2005:39 av Ann-Katrin Åslund (fp) om FoU-enhetens oberoende ställning. RI

12 Nr 2005:40 av Abit Dundar (fp) om krogdiskriminering. RVII

13 Nr 2005:41 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar. RIII

14 Nr 2005:42 av Berthold Gustavsson (m) om vallöftena gäller i alla stadsdelar. RI

NYA INTERPELLATIONER

15 Nr 2005:43 av Birgitta Holm (m) om parkeringstillstånd för kvällspatrullernas personal. RVII

16 Nr 2005:44 av Madeleine Sjöstedt (fp) om legala klotterväggar. RV

20 Anmälan av inkomna skrivelser.

TEMADEBATT SKOLFRÅGOR R o t e l I V

21 Utl. 2005:152. Kvalitetssystem för de pedagogiska verksamheterna i Stockholms stad. Återredovisning av uppdrag om informationsflöden inom de pedagogiska verksamheterna.

Utl. 2005:153. Barn i behov av särskilt stöd. Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen.
Utl. 2005:154. Konsekvenser avseende försöksverksamhet med flexibel skolstart. Rapport från utbildningsnämnden.
Utl. 2005:155. Med modersmålet som grund. Redovisning av uppdrag.
Utl. 2005:156. Kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter för 2004. Rapport från utbildningsnämnden.
Utl. 2005:127. Satsning på skolans inre elevvårdsbefrämjande arbete. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2001:37). RIV
Utl. 2005:168. Ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:40).
Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34).
Utl. 2005:170. Försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:23). Skriftliga omdömen i grundskolan. Motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) (2005:27).
Utl. 2005:171. Åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:3). Införande av en antimobbningspolicy. Motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:6). Mobbning är oacceptabelt – inför en policy mot mobbning och annan kränkande behandling. Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp). Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd.
Utl. 2005:172. Inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:12). Införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor. Motion av Johanna Westin (m) (2005:20).
Interpellation nr 2005:38 av Lotta Edholm (fp) om skolket i grundskolan.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

22 Utl. 2005:145. Redovisning av förstudie till ett nytt Stadsbibliotek. RV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l V I I

23 Utl. 2005:157. Förslag till arbete med folkhälsoprogram för Stockholms stad. Hemställan från socialtjänstnämnden.

24 Utl. 2005:158. Sammanslagning av föreningarna Judiska Sjukhemmet och Judiska Servicehuset. Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 17 februari 2005.

25 Utl. 2005:159. Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin.

R o t e l V I I I

26 Utl. 2005:160. Biologisk utveckling av Stockholm. Rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

R o t e l I

27 Utl. 2005:161. Utveckla och förenkla det integrerade systemet för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet, ILS.

28 Utl. 2005:162. Ändrad bolagsordning för FB Servicehus AB.

29 Utl. 2005:163. Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2006-2010. Förslag från valnämnden.

R o t e l I I

30 Utl. 2005:164. Förslag till detaljplan för Sabbatsberg 23 i Vasastaden inom stadsdelen Norrmalm, Dp 2002-17085-54.

31 Utl. 2005:165. Namn för torg inom stadsdelen Södermalm - Bysistorget.

R o t e l I I I

32 Utl. 2005:166. Inrättande av nya salutorg på Vintertullstorget och Lumatorget. Hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

R o t e l I I I + I I + V I I I

33 Utl. 2005:167. Program för Miljöanpassat byggande. Omarbetning av program för ekologiskt byggande från 1997. Program för resurseffektivt och miljöanpassat byggande från 2000. Miljövärdering av byggmaterial, hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

34 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

35 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

36 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

37 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16). RVII

38 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69). RIII

39 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

40 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5). RIII

41 Utl. 2005:81. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). RV

42 Utl. 2005:82. Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2002:14). RV

43 Utl. 2005:101. Parkeringsproblemet i Västertorps centrum. Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22). RIII

44 Utl. 2005:102. Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:53). RIII

45 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40). RV

46 Utl. 2005:104. Karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2004:57). RV

47 Utl. 2005:115. Planering av bebyggelse m.m. i Mariehällstriangeln. Motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) (2000:55). RII

48 Utl. 2005:116. Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Motion av Karl Bern (fp) (2004:52). RV

49 Utl. 2005:130. Stockholms krisledning. Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10). RI

50 Utl. 2005:139. Tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd. Motion av Ulla Hamilton (m) (2003:20). RI

51 Utl. 2005:140. Ökad tillväxt genom infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Stoppa Stockholms ras i välståndsligan. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:28). RI

52 Utl. 2005:141. Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4). RI

53 Utl. 2005:142. Förändrad styrelsesammansättning i Stockholm Visitors Board AB. Motion av Göran Holmström (kd) (2004:72). RI+II

54 Utl. 2005:143. Bygglov över disk. Motion av Regina Kevius (m) (2004:15). RII

55 Utl. 2005:148. Fler naturreservat. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:94). RII

56 Utl. 2005:149. Sätt att stävja prostitutionen på Internet. Motion av Peter Lundén-Welden (m) (2004:62). RVII

57 Utl. 2005:151. Granskning av stiftelser och organisationer. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:64). RI

NYA MOTIONER R o t e l V I I

58 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13).

59 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20).

60 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67).

61 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73).

62 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2).

R o t e l I

63 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34).

NYA INTERPELLATIONER

64 Nr 2005:45 av Cecilia Brinck (m) om klotter. RV

65 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppshol-men. RV

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (287 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 3 oktober 2005 kl. 16.00

 

 

 

 

Justerat den 10 oktober 2005; anslaget den 11 oktober 2005

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Bo Bladholm

 

 

 

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 10 oktober 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om insatser mot den ökande ungdomsarbetslösheten (nr 2005:20)

Dnr 331-1654/2005

 

Yvonne Fernell-Ingelström (m) hade lämnat in en interpellation om insatser mot den ökande ungdomsarbetslösheten.

 

Kommunfullmäktige hade den 9 maj 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Yvonne Fernell-Ingelström och borgarrådet Mogert.

§4 Bordlagd interpellation

 Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2005:22.

§5 Interpellation om en politik för företagande och tillväxt (nr 2005:26)

Dnr 305-2082/2005

 

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om en politik för företagande och tillväxt.

 

Kommunfullmäktige hade den 23 maj 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Billström samt Torsten Sandgren.

§7 Interpellation om socialtjänstens åtgärder för unga som begår brott (nr 2005:30)

Dnr 325-2150/2005

 

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om socialtjänstens åtgärder för unga som begår brott.

 

Kommunfullmäktige hade den 13 juni 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

 

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 32, 35, 37, 39, 40, 41 och 42 för år 2005.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:43) av Birgitta Holm (m) om parkeringstillstånd för kvällspatrullernas personal
Dnr 327-3616/2005;

2.      (2005:44) av Madeleine Sjöstedt (fp) om legala klotterväggar
Dnr 329-3617/2005;

3.      (2005:45) av Cecilia Brinck (m) om klotter
Dnr 329-3656/2005;

4.      (2005:46) av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen
Dnr 328-3658/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Personalpolitik

 

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om personalpolitik.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Mogert.

 

 

 

Fråga nr 2. Äldreomsorgen

 

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om äldreomsorgen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 3.  Förskolans barngrupper

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om förskolans barngrupper.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Nilsson.

 

 

 

Fråga nr 4.  Norra Station

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om Norra Station.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 5.  Klotter

 

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om klotter.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Mogert.

 

 

 

Fråga nr 6.  Verka för stopplag för stiftelsebildning

 

Kristina Alvendal (m) ställde en fråga om att verka för stopplag för stiftelsebild­ning.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Kristina Alvendal och borgarrådet Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 7.  Omröstningen om biltullar

 

Björn Ljung (fp) ställde en fråga om omröstningen om biltullar.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Björn Ljung och borgarrådet Billström.

 

 

 

Fråga nr 8.  Renovering av af Chapman

 

Billy Östh (m) ställde en fråga om renovering av af Chapman.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Billy Östh och borgarrådet Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 9.  Biståndsbedömning

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om biståndsbedömning.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.57 - 18.00.

 

§12 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 10 oktober 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

Kammarrätten i Stockholms läns beslut

av den 19 september 2005

 

Beslut (19 september) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (22 mars) avseende meddelande av lokala föreskrifter enligt ordningslagen.

Kammarrätten avslår överklagandet.

Dnr 329-2674/2002

 

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 23 september 2005

 

Beslut (23 september) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (1 mars 2004) samt kommunstyrelsens beslut (3 mars 2004).

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 322-1250/2002, 322-3102/2002, 326-2789/2003, 326-4062/2005, 326‑4104/2003


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 23 september 2005

 

Beslut (23 september) avseende överklagande av beslut om principöverenskom­melse rörande finansiering m.m. av Citybanan (kommunfullmäktiges beslut 23 maj).

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 314-1254/2005

 

 

 

§15 TEMADEBATT - SKOLFRÅGOR

Kvalitetssystem för de pedagogiska verksamheterna i Stockholms stad

Återredovisning av uppdrag om informationsflöden inom de pedagogiska verksamheterna (utl. 2005:152)

Dnr 322-2293/2004

 

Barn i behov av särskilt stöd

Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen (utl. 2005:153)

Dnr 322-4539/2004

 

Konsekvenser avseende försöksverksamhet med flexibel skolstart

Rapport från utbildningsnämnden (utl. 2005:154)

Dnr 322-15/2005

 

Med modersmålet som grund

Redovisning av uppdrag (utl. 2005:155)

Dnr 322-435/2005

 

Kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter för 2004

Rapport från utbildningsnämnden (utl. 2005:156)

Dnr 322-2286/2005

 

Interpellation om skolket i grundskolan (nr 2005:38)

Dnr 322-3445/2005

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla utlåtande 2005:127 un­der bordlagda motioner samt utlåtande 168, 169, 170, 171 och 172 för år 2005 under nya motioner.

 

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 152, 153, 154, 155 och 156 för år 2005 behand­lades. Utlåtandena gäller dels en återredovisning av uppdrag om informationsflö­den inom de pedagogiska verksamheterna (utl. 2005:152),

 

dels en redovisning av uppdrag om barn i behov av särskilt stöd (utl. 2005:153),

 

dels en rapport från utbildningsnämnden om konsekvenser avseende försöksverk­samhet med flexibel skolstart (utl. 2005:154),

 

dels en redovisning av uppdrag om modersmålet som grund (utl. 2005:155),

 

dels en rapport från utbildningsnämnden av Kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter för 2004 (utl. 2005:156).

 

Samtidigt behandlades en interpellation av Lotta Edholm (fp) om skolket i grundskolan (2005:38). Kommunfullmäktige hade den 19 september 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 5.

 

I debatten yttrade sig borgarråden Nilsson, Söderlund och Edholm, Inger Stark, Christopher Ödmann, Nina Ekelund, David Samuelsson, Helen Jäderlund Eckardt, Mujde Rashid, Ewa Samuelsson, Johanna Westin, Fredrik Malm, Cecilia Brinck, Birgit Marklund Beijer, Karin Gustafsson, Mirja Särkiniemi, Hardy Hedman, Peter Nilsson och Inge-Britt Lundin.

 

Utlåtande 2005:152

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarråden Söderlund (m) och Edholm (fp) samt Nina Ekelund (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.  Kvalitetssystem för de pedagogiska verksamheterna enligt bilaga 2 till utlåtan­det godkänns.

2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidareutveckla IT-stödet för de pedago­giska verksamheterna i enlighet med detta ärende.

3.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera och genomföra en kompetens-utveck­lingsinsats om kvalitetsarbete i enlighet med kvalitetssystemet i nämnder och enheter. 


Utlåtande 2005:153

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarråden Söderlund (m) och Edholm (fp) bifall till moderata samlings­partiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Redovisningen godkänns.

 

Utlåtande 2005:154

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Söderlund (m) och Nina Ekelund (kd) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Rapporten från utbildningsnämnden om ”Försöksverksamhet med flexibel skolstart i Stockholm” godkänns.

 

Utlåtande 2005:155

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarråden Söderlund (m) och Edholm (fp) samt Nina Ekelund (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.


Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Förslaget om att språkcentrum avvecklas avslås.

2.    Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra förändringar i enlighet med utlåtandet.

 

Utlåtande 2005:156

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarråden Söderlund (m) och Edholm (fp) samt Nina Ekelund (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Rapporten av Kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verk­samheter för 2004 godkänns.

§16 Redovisning av förstudie till ett nytt Stadsbibliotek (utl 2005:145)

Dnr 328-4078/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:145 behandlades. Utlå­tandet gäller en redovisning av förstudie till ett nytt Stadsbibliotek.

 

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Cecilia Brinck, Madeleine Sjöstedt, Cecilia Obermüller och Ewa Samuelsson.

 

Yrkande

 

Borgarrådet Mogert (s), Ann-Margarethe Livh (v), Cecilia Obermüller (mp), Cecilia Brinck (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Ewa Samuelsson (kd) yrkade bifall till nytt förslag enligt följande:

Att kommunfullmäktige beslutar följande.

1.      Kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, fastighets- och saluhallsnämnden samt marknämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med en fördjupad pro­gramstudie samt att utreda de ekonomiska förutsättningarna för ett nytt Stads­bibliotek. Återredovisas till kommunstyrelsen 1:2006.

2.      Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för ett nytt Stadsbibliotek i enlighet med vad som anförs i utlåtandet. Tävlingen utly­ses efter återredovisning till kommunstyrelsen angående de ekonomiska förut­sättningarna.

3.      Det fortsatta arbetet med ett nytt Stadsbibliotek ska samordnas av kommunsty­relsen genom stadsdirektören.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning följande.

1.      Kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, fastighets- och saluhallsnämnden samt marknämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med en fördjupad pro­gramstudie samt att utreda de ekonomiska förutsättningarna för ett nytt Stads­bibliotek. Återredovisas till kommunstyrelsen 1:2006.

2.      Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för ett nytt Stadsbibliotek i enlighet med vad som anförs i utlåtandet. Tävlingen utly­ses efter återredovisning till kommunstyrelsen angående de ekonomiska förut­sättningarna.

3.      Det fortsatta arbetet med ett nytt Stadsbibliotek ska samordnas av kommunsty­relsen genom stadsdirektören.

§17 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 29 på före­dragningslistan före punkt nr 23.

 

§18 Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2006-2010. Förslag från valnämnden (utl 2005:163; skrivelse 7)

Dnr 011-3379/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:163 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från valnämnden om valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

2006 - 2010.

 

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Elisabeth Brandt Ygeman, Ewa Samuelsson och borgarrådet Edholm.


Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Nordin (m) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

 

dels av borgarrådet Edholm (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kom­munstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Valkretsindelningen för perioden 2006 - 2010 enligt bilaga till utlåtandet, god­känns samt överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

§19 Förslag till arbete med folkhälsoprogram för Stockholms stad. Hemställan från socialtjänstnämnden (utl 2005:157)

Dnr 325-2831/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:157 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från socialtjänstnämnden om förslag till arbete med folkhälsoprogram för Stockholms stad.

 

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Anders Broberg, Ann-Katrin Åslund, Monika Lindh, Åsa Öckerman, Peter Lundén-Welden, Christopher Ödmann samt borgarrådet Börjeson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Peter Lundén-Welden (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommun­styrelsen.


Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.        Socialtjänstnämnden får i uppdrag att i samarbete med styrgruppen ta fram ett förslag till folkhälsoprogram utifrån de nationella folkhälsomålen och övriga tillämpliga styrdokument. Samverkan ska ske med stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder.

2.        En parlamentariskt tillsatt styrgrupp bildas med en representant från varje parti för att före 2006  ta fram ett förslag till folkhälsoprogram för Stock­holms stad. Socialborgarrådet utgör sammankallande i styrgruppen.

3.        Befintlig arbetsgrupp inom socialtjänstförvaltningen med representanter från idrotts-, miljö-, utbildnings- och konsumentförvaltningen samt stadslednings­kontoret, utökad med representanter från stadsdelsförvaltningar, utses till projektgrupp för arbetet.

4.        Arbetets huvudinriktning godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet.

5.        Stockholms stad ansöker om medlemskap i Forum Folkhälsa.

6.        Socialtjänstnämnden medges 0,4 mnkr avse­ende kostnader för projektledare.

7.        Tilläggsanslaget finansieras ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrel­sens förfogande för oförutsedda behov i 2005 års budget.

§20 Sammanslagning av föreningarna Judiska Sjukhemmet och Judiska Servicehuset. Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd 17 februari 2005.

Dnr 327-1566/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:158 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd den 17 februari 2005 om sammanslagning av föreningarna Judiska Sjukhemmet och Judiska Servicehuset.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunstyrelsen övertar Skarpnäcks stadsdelsnämnds ansvar för köp av en­staka platser från Föreningen Judiska Sjukhemmet.

§21 Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin (utl 2005:159)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:159 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Förändringar av resursfördelningssystemet för socialpsykiatrin godkänns enligt det som föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

2.    Förändringar i systemet gäller från den 1 januari 2006 med övergångsbestäm­melser under ett år.

3.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta att utveckla resursfördelnings-systemet för socialpsykiatrin enligt det som föredragande borgarråd anför i ut­låtandet.

4.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp det sammanvägda resultatet av stadens nya resursfördelningssystem.

§22 Biologisk utveckling av Stockholm. Rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl 2005:160).

Dnr 303-5231/2004

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

 

§23 Utveckla och förenkla det integrerade systemet för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet, ILS (utl 2005:161)

Dnr 031-2153/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:161 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om att utveckla och förenkla det integrerade systemet för ledning och upp­följning av stadens ekonomi och verksamhet, ILS.

 

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.        ILS avser integrerat system för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet.

2.        Struktur och begrepp avseende mål på olika nivåer revideras i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

3.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB, ta fram och införa ett gemensamt webbaserat sy­stem för verksamhetsuppföljning i Stockholms stad.

4.        Stadens nämnder uppmanas att föra dialog med enheterna enligt kvalitets-strategins begrepp som avser uppföljning.

5.        Stadens bolagsstyrelser uppmanas att föra dialog med enheterna enligt kvalitetsstrategins begrepp som avser uppföljning.

6.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla IT-stödet och budgetuppfölj­ningen i syfte att underlätta samordning och effektivisering av verksamheter­nas uppgiftslämnande till stat, kommun och andra intressenter.

7.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortlöpande utveckla och kommunicera ILS i enlighet med vad som anges i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

8.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förtydliga ILS så att uppföljning kan gö­ras av miljömål och åtaganden. Härav ska det bl.a. framgå att anvisningarna för nämnder och styrelser ska innehålla vilka mål som ska följas upp under det kommande verksamhetsåret, 2006.

9.        Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över anvisningarna till stadens bolagsstyrelser och nämnder så att de bättre korrelerar med kravet att stadens övergripande mål gäller för alla nämnder och bolagsstyrelser.

10.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under våren 2006 ge en samlad redovis­ning för det övergripande inriktningsmålet Bryta segregationen och fördjupa demokratin i vilken det ska ingå en redovisning av stadens jämställdhetsar­bete.

11.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast mars 2006 redovisa resultatet av tidigare beslutad extern granskning, miljörevision, av miljöledningssystemet inom ramen för ILS.

12.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomgöra ett utbildningsprogram i sta­dens kvalitetsarbete för att garantera att kvalitetsstrategin får genomslag i alla led.

13.    När nya styrdokument tas fram skall de vara granskade ur ett jämställd-hetsperspektiv av stadsledningskontoret.

§24 Ändrad bolagsordning för FB Servicehus AB (utl 2005:162).

Dnr 023-3334/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:162 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrad bolagsordning för FB Servicehus AB.

 

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Börjeson.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

     Ändringen av bolagsordningen för FB Servicehus AB (556581-7870) i enlighet med beslut vid styrelsemöte den 30 maj 2005 och i enlighet med vad före­dragande borgarråd anför godkänns.

§25 Förslag till detaljplan för Sabbatsberg 23 i Vasastaden inom stadsdelen Norrmalm, Dp 2002-17085-54 (utl 2005:164)

Dnr 311-2934/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:164 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till detaljplan för Sabbatsberg 23 i Vasastaden inom stadsdelen Norrmalm.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller, Mats G. Nilsson, Inge-Britt Lundin och Torsten Sandgren.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till detaljplan för Sabbatsberg 23 i Vasastaden inom stadsdelen Norr­malm, Dp 2002-17085-54, antas.

§26 Namn för torg inom stadsdelen Södermalm - Bysistorget (utl 2005:165)

Dnr 312-3108/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:165 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för torg inom stadsdelen Södermalm.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Bysistorget fastställs för plats enligt bilaga till utlåtandet, inom stads­delen Södermalm.

§27 Inrättande av nya salutorg på Vintertullstorget och Lumatorget. Hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd (utl 2005:166; skrivelse 8).

Dnr 305-31/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:166 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd om inrättande av nya salutorg på Vin­tertullstorget och Lumatorget.

 

Ordet innehades av David Samuelsson och Ann Mari Engel.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.  Katarina-Sofia stadsdelsnämnds hemställan om att inrätta salutorg på Vinter­tullstorget och Lumatorget bifalles med den justering som framgår av stadsled­ningskontorets tjänsteutlåtande.

2.  Kommunal författningssamling (Kfs 2004:8) ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stockholms kommun”, ändras i enlighet med ovannämnda förslag.

 

 

§28 Program för Miljöanpassat byggande. Omarbetning av program för ekologiskt byggande från 1997. Program för resurseffektivt och miljöanpassat byggande från 2000. Miljövärdering av byggmaterial, hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl 2005:167)

Dnr 303-5212/2004, 332-1194/2000, 332-1430/1999

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:167 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om program för miljöanpassat byggande.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Mats G. Nilsson, Åsa Romson, Ewa Samuelsson, Ann-Marie Strömberg, Cecilia Obermüller, Jan Valeskog, Stellan Hamrin och Björn Ljung.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Mats G. Nilsson (m) och Björn Ljung (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunsty­relsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.  Program för Ekologiskt byggande skall fortsättningsvis kallas för Program för miljöanpassat byggande.

2.  Program för Miljöanpassat byggande/Ekologiskt byggande godkänns med föl­jande justeringar:

   punkt nr 4.1.2.10 (Gårdar ska förses med vegetation som främjar områdets biologiska mångfald) omformuleras till "Vid nybyggnation skall man beakta att gårdar förses med vegetation som främjar områdets biologiska mång­fald."

        punkt nr 3.7 hushållsavfall tillföra "Stadens mål är att system för effektivare källsortering och hämtning, inklusive organiskt avfall, ska skapas. Avfalls­hanteringen måste ses som en viktig del av infrastrukturen i ett modernt och miljömedvetet samhälle. Denna infrastruktur måste vara en del av försörj­ningen vid bostadsbyggande. Inriktningen är att utveckla den fastighetsnära källsorteringen så att den fungerar tillfredsställande."

     punkt nr 4.1.2.1 ändras till "Hjälpmedel för material- och produktval. Det finns kommersiellt tillgängliga produktdatabaser som vägledning för bra miljöval, t.ex. avvecklingslistan. Se även miljöförvaltningens skrift Miljö­värdering av byggmaterial (1999)."

3.  Marknämnden får i uppdrag att upprätta miljöstatistik baserat på programmet.

4.  Marknämnden får i uppdrag att justera programmet enligt förslagen ovan samt enligt bilaga 6 till utlåtandet.

5.  Framtida revideringar som inte är av principiell natur kan godkännas av kommunstyrelsen.

6.   Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden angående miljövärdering av byggmaterial anses behandlad i och med att program för miljöanpassat byg­gande fastställs.

§29 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 15, 21, 45, 64, 74, 75, 80, 81, 82, 101, 102, 103, 104, 115, 116, 127, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 149 och 151 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 och 178 för år 2005.

§30 Motion

Under tiden 20 september – 3 oktober 2005 väcktes och inlämnades följande mo­tion:

(2005:57) av Rolf Könberg (m) om den bristande internettillgången för stock­holmarna
Dnr 035-3762/2005.

 

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.