Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-10-17

Sammanträde 2005-10-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

3 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

4 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

5 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

6 Nr 2005:35 av Anders Hellström (m) om majoritetens renhållningspolitik ”Rör inte min granne! (eller vem rör det hela?)”. RVIII

7 Nr 2005:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om betalning i parkeringsautomater. RIII

8 Nr 2005:39 av Ann-Katrin Åslund (fp) om FoU-enhetens oberoende ställning. RI

9 Nr 2005:40 av Abit Dundar (fp) om krogdiskriminering. RVII

10 Nr 2005:41 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar. RIII

11 Nr 2005:42 av Berthold Gustavsson (m) om vallöftena gäller i alla stadsdelar. RIV

12 Nr 2005:43 av Birgitta Holm (m) om parkeringstillstånd för kvällspatrullernas personal. RVII

13 Nr 2005:44 av Madeleine Sjöstedt (fp) om legala klotterväggar. RV

14 Nr 2005:45 av Cecilia Brinck (m) om klotter. RV

15 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen. RV

NYA INTERPELLATIONER

16 Nr 2005:47 av Birgitta Holm (m) om projektet Välj själv. RVIII

17 Nr 2005:48 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förekomsten av lokala riktlinjer för biståndsbedömning i hemtjänsten. RVII

18 Nr 2005:49 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska förbättra sin tillsyn av folkölsförsäljning i detaljhandeln. RVII

22 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

23 Utl. 2005:160. Biologisk utveckling av Stockholm. Rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden. RVIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Utl. 2005:179. Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari – 16 oktober 2006.

R o t e l V I I

25 Utl. 2005:180. Uppföljning av insatser inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad.

26 Utl. 2005:181. Förslag till resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder.

27 Utl. 2005:182. Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder.

R o t e l V I I I

28 Utl. 2005:183. Miljö och miljövanor i Stockholm. Enkätundersökning från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

R o t e l I

29 Utl. 2005:184. Handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet.

R o t e l I I

30 Utl. 2005:185. Förslag till ändring av detaljplan för del av kv. Stammen m.m. inom stadsdelen Södermalm, TDp 1999-04078-54.

31 Utl. 2005:186. Förslag till namn för gränd inom stadsdelen Rinkeby – Anebygränd.

BORDLAGDA MOTIONER

32 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

33 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

34 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

35 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16). RVII

36 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69). RIII

37 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

38 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5). RIII

39 Utl. 2005:81. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). RV

40 Utl. 2005:82. Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2002:14). RV

41 Utl. 2005:101. Parkeringsproblemet i Västertorps centrum. Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22). RIII

42 Utl. 2005:102. Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:53). RIII

43 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40). RV

44 Utl. 2005:104. Karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2004:57). RV

45 Utl. 2005:115. Planering av bebyggelse m.m. i Mariehällstriangeln. Motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) (2000:55). RII

46 Utl. 2005:116. Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Motion av Karl Bern (fp) (2004:52). RV

47 Utl. 2005:127. Satsning på skolans inre elevvårdsbefrämjande arbete. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2001:37). RIV

48 Utl. 2005:130. Stockholms krisledning. Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10). RI

49 Utl. 2005:139. Tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd. Motion av Ulla Hamilton (m) (2003:20). RI

50 Utl. 2005:140. Ökad tillväxt genom infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Stoppa Stockholms ras i välståndsligan. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:28). RI

51 Utl. 2005:141. Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa ”kontantnäringar”. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4). RI

52 Utl. 2005:142. Förändrad styrelsesammansättning i Stockholm Visitors Board AB. Motion av Göran Holmström (kd) (2004:72). RI+II

53 Utl. 2005:143. Bygglov över disk. Motion av Regina Kevius (m) (2004:15). RII

54 Utl. 2005:148. Fler naturreservat. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:94). RII

55 Utl. 2005:149. Sätt att stävja prostitutionen på Internet. Motion av Peter Lundén-Welden (m) (2004:62). RVII

56 Utl. 2005:151. Granskning av stiftelser och organisationer. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:64). RI

57 Utl. 2005:168. Ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:40). RIV

58 Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34). RIV

59 Utl. 2005:170. Försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:23). Skriftliga omdömen i grundskolan. Motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) (2005:27). RIV

60 Utl. 2005:171. Åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling.

Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:3). Införande av en antimobbningspolicy. Motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:6). Mobbning är oacceptabelt – inför en policy mot mobbning och annan kränkande behandling. Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp). Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd. RIV
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Utl. 2005:172. Inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:12). Införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor. Motion av Johanna Westin (m) (2005:20). RIV

62 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13). RVII

63 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20). RVII

64 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67). RVII

65 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

66 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

67 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

NYA MOTIONER R o t e l V

68 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29).

R o t e l I

69 Utl. 2005:188. Inbjudan till samtal om vem som ska köra loken i bredbandstågen. Motion av Anders Broberg (kd) (2003:24).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (288 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 17 oktober 2005 kl. 16.00

 

 

 

 

 

Justerat den 24 oktober 2005; anslaget den 25 oktober 2005

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Bo Bladholm

 

 

 

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 24 oktober 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om krogdiskriminering (nr 2005:40)

Dnr 334-3447/2005

 

Abit Dundar (fp) hade lämnat in en interpellation om krogdiskriminering.

 

Kommunfullmäktige hade den 19 september 2005 beslutat medgiva att inter-pellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Abit Dundar, borgarrådet Olofsson och Åsa Romson.

§6 Interpellation om parkeringstillstånd för kvällspatrullernas personal (nr 2005:43)

Dnr 327-3616/2005

 

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om parkeringstillstånd för kvällspatrullernas personal.

 

Kommunfullmäktige hade den 3 oktober 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig Birgitta Holm, borgarrådet Olofsson, Åsa Romson och Monika Lindh.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 44, 45 och 46 för år 2005.

§8 Interpellation om projektet Välj själv (nr 2005:47)

Dnr 329-3765/2005

 

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om projektet Välj själv.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

 

I debatten yttrade sig Birgitta Holm, Monika Lindh, borgarrådet Gunnarsson, Cecilia Brinck och Christopher Ödmann.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:48) av Ann-Katrin Åslund (fp) om förekomsten av lokala riktlinjer för biståndsbedömning i hemtjänsten
Dnr 327-3766/2005;

2.      (2005:49) av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska förbättra sin tillsyn av folkölsförsäljning i detaljhandeln
Dnr 325-3767/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Behov av förbifarter

 

Berthold Gustavsson (m) ställde en fråga om behov av förbifarter.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Berthold Gustavsson och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

 

Fråga nr 2.  Kringfartsleder

 

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om kringfartsleder.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 3.  Socialpsykiatrin

 

Désirée Pethrus Engström (kd) ställde en fråga om socialpsykiatrin.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Désirée Pethrus Engström och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 4.  Operation Kvinnofrid

 

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om Operation Kvinnofrid.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 5.  Tryggheten för äldre som behöver ny bostad

 

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om tryggheten för äldre som behöver ny bostad.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 6.  Sammanhållningen i regionen kring infrastrukturinvesteringar

 

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om sammanhållningen i regionen kring infra­strukturinvesteringar.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 7.  Arenafrågan

 

Borgarrådet Edholm (fp) ställde en fråga om arenafrågan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 8.  Motorcross i Järva

 

Anna Starbrink (fp) ställde en fråga om motorcross i Järva.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Anna Starbrink och borgarrådet Börjeson.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.59 - 18.00.

§11 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 24 oktober 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

Regeringsbeslut

av den 29 september 2005

 

Beslut (29 september) avseende överklagande i fråga om detaljplan för kv. Stoppen m.m. inom stadsdelen Ålsten (stadsbyggnadsnämndens beslut 9 december 2004).

Regeringen avslår överklagandet.

 

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 12 oktober 2005

 

Beslut (12 oktober) med anledning av överklagat beslut i kommunfullmäktige (23 maj) avseende Stockholms stads årsredovisning för 2004.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 123-1502/2005

§14 Biologisk utveckling av Stockholm. Rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl 2005:160)

Dnr 303-5231/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:160 behandlades. Utlå­tandet gäller en rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden av Biologisk ut­veckling av Stockholm.

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Hardy Hedman och Stellan F. Hamrin.


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Som redovisning av fullmäktiges uppdrag i budget 1999 överlämnas och åbe­ropas utlåtandet.

§15 Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari – 16 oktober 2006 (utl 2005:179)

Dnr 014-3687/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:179 behandlades. Utlåtandet gäller förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari – 16 oktober 2006.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Den i utlåtandet angivna ordningen för kommunfullmäktiges sammanträden för tiden 1 januari – 16 oktober 2006 fastställs.

§16 Uppföljning av insatser inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad (utl 2005:180)

Dnr 327-2498/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:180 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om uppföljning av insatser inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad.

 

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, Monika Lindh, Jari Visshed och Birgitta Holm.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande bland annat återremiss.


Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp Ann-Katrin Åslunds (fp) återremissyrkande. Vid propositio­ner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för mi­noritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att åter­remittera ärendet.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§17 Förslag till resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder (utl 2005:181)

Dnr 325-1456/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:181 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Budget för arbetsmarknadsåtgärder ska fördelas enligt samma modell som för utbetalt ekonomiskt bistånd.

2.    För 2006 tillämpas en övergångslösning för fördelning av budget för arbetsmarknadsåtgärder enligt stadsledningskontorets förslag.

3.    Budget för handläggning av ekonomiskt bistånd fördelas enligt nuvarande mo­dell.

§18 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder (utl 2005:182)

Dnr 326-2101/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:182 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder.


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Principer för förändring av resursfördelningen för de prestationsrelaterade verksamheterna godkänns enligt vad föredragande borgarrådet anför.

2.    Resursfördelningen för avlösarservice godkänns enligt stadsledningskontorets förslag.

3.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta att utarbeta nya nivåer för de prestationsrelaterade verksamheterna.

4.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera det nya resursfördelningssystemet till hösten 2008.

§19 Miljö och miljövanor i Stockholm. Enkätundersökning från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl 2005:183)

Dnr 303-2355/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:183 behandlades. Utlåtandet gäller en en­kätundersökning från miljö- och hälsoskyddsnämnden av miljö och miljövanor i Stockholm.

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Peter Lundén-Welden, Jan Valeskog, Hardy Hedman, borgarrådet Söderlund, Anders Hellström, Stellan F. Hamrin, borgarrådet Edholm samt Cecilia Obermüller.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Föreliggande rapport godkänns.

 

§20 Handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet (2005:184)

Dnr 035-2620/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:184 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Rolf Könberg, Björn Ljung, Håkan Wahlén och Mehdi Oguzsoy.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Rolf Könberg (m) och Björn Ljung (fp) bifall till moderata samlingsparti­ets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet godkänns.

2.    AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder och AB Sto­kab uppmanas att genomföra bredbandsutbyggnaden och anslutningen av bo­städer och lokaler enligt föreslagen modell.

3.    Investeringen för hela lägenhetsbeståndet i AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder om 700 mnkr godkänns.

4.    Föreslagen preliminär tidplan för bredbandsutbyggnad fastställs.

5.    Förslag till bolagsordning för nätbolag inom respektive bostadsbolag god­känns.

6.    Stockholms Stadshus AB tillsammans med bostadsbolagen ges i uppdrag att genomföra bolagsbildningarna.

 

§21 Förslag till ändring av detaljplan för del av kv. Stammen m.m. inom stadsdelen Södermalm, TDp 1999-04078-54 (utl 2005:185)

Dnr 311-2839/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:185 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till ändring av detaljplan för del av kv. Stammen m.m. inom stadsdelen Sö­dermalm.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller, borgarrådet Edholm, Ann-Marie Strömberg, Margareta Björk och Inge-Britt Lundin.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Margareta Björk (m) och borgarrådet Edholm (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till detaljplan för del av kv. Stammen m.m. inom stadsdelen Söder­malm, TDp 1999-04078-54 antas.

§22 Förslag till namn för gränd inom stadsdelen Rinkeby – Anebygränd (utl 2005:186)

Dnr 312-3403/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:186 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för gränd inom stadsdelen Rinkeby.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Anebygränd fastställs som namn för gränd inom stadsdelen Rinkeby, enligt bilaga till utlåtandet.

 

§23 Motion om brottsförebyggande arbete (utl 2005:15)

Dnr 325-1251/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:15 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Kristina Axén Olin (m) i vilken hon föreslår att kommun­fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett centralt brottsförebyg­gande råd. Detta är ett sätt att sätta stadens brottsförebyggande mer i centrum.

 

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Ewa Samuelsson, borgarrådet Olofsson, Catharina Tarras-Wahlberg, Abit Dundar, Rebwar Hassan, borgarrådet Söderlund, Christopher Ödmann, Ulf Fridebäck, Ann-Katrin Åslund, Cecilia Brinck, Abebe Hailu, Berthold Gustavsson, Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Mogert, Karin Rågsjö och Berit Kruse.

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Axén Olin (m) och Abit Dundar (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunsty­relsen,

 

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:13) av Kristina Axén Olin (m) om brottsförebyggande arbete an­ses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört i utlåtandet.

§24 Motion om stadens jämställdhetspolitik (utl 2005:21)

Dnr 222-4271/2003

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:21 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Desirée Pethrus Engström (kd) i vilken hon menar att jäm­ställdhetsperspektivet ska genomsyra alla stadens verksamhets- och politikområ­den eftersom även politiska beslut som inte uttryckligen handlar om jämställdhet påverkar kvinnor och män olika och föreslår att stadsledningskontoret får i upp­drag att utreda hur stadens arbete skulle kunna utföras med hjälp av 3R-metoden som förebild. 3R-metoden är ett analysinstrument för jämtegrering.

 

Ordet innehades av Désirée Pethrus Engström, Regina Öholm, Birgit Marklund Beijer, borgarrådet Olofsson och Inger Stark.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Regina Öholm (m) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

 

dels av Désirée Pethrus Engström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:41) av Désirée Pethrus Engström (kd) om stadens jämställdhets­politik anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört i utlåtandet.

§25 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2005:45.

§26 Motion om inrättande av fler familjecentraler (utl 2005:64)

Dnr 325-1495/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:64 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Ewa Samuelsson (kd) i vilken hon föreslår att kommun­fullmäktige ska besluta att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur verksamheten vid en familjecentral kan läggas upp och hur samverkan med landstinget kan ske för att underlätta för stadsdelsnämnderna att öppna fler famil­jecentraler.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, borgarrådet Olofsson, Inga Näslund, Ann-Katrin Åslund, Abit Dundar och borgarrådet Rönngren.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krisdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:16) om inrättande av fler familjecentraler av Ewa Samuelsson (kd) besvaras med vad föredragande borgarrådet anför.

 

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 74, 75, 80, 81, 82, 101, 102, 103, 104, 115, 116, 127, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 149, 151, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 och 178 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 187 och 188 för år 2005.

§28 Motioner

Under tiden 4 – 17 oktober 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.      (2005:58) av Paul Lappalainen (mp) om utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer el­ler förekommit i Sverige
Dnr 322-3824/2005

2.      (2005:59) av Paul Lappalainen (mp) om användning av diskrimineringskon­troller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder
Dnr 334-3825/2005

3.      (2005:60) av Johanna Westin (m) om gömda barns möjlighet till skolgång
Dnr 322-3971/2005.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.