Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-12-12

Sammanträde 2005-12-12

Datum
Klockan
14:00
Plats
Kommunfullmäktige

OBS! Tiden
Eventuellt bordlagda ärenden från sammanträdet den 5 december lämnas på tilläg Läs mer...gslista.

Kl. 14.00 behandlas interpellationer. Kl. 15.00-16.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

5 Anmälan av inkomna skrivelser.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

6 Mem. 2005:21. Avsägelser och fyllnadsval.

7 Utl. 2005:214. Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

R o t e l V

8 Utl. 2005:215. Förslag angående Träffpunkter för unga, minimikrav samt nätverksorganisation. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige.

R o t e l V I I

9 Utl. 2005:216. Riktlinjer för uppföljning av insatser inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober 2005.

R o t e l V I I I

10 Utl. 2005:217. Avtal om räddningstjänst mellan Stockholms stad (brandförsvaret) och Lidingö kommun.

R o t e l I + V I I I

11 Utl. 2005:218. Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i Ecoferm AB till SRV Återvinning AB. Hemställan från Stockholms Stadshus AB.

R o t e l I I

12 Utl. 2005:219. Förslag till detaljplan för delar av Ulvsunda 1:1 m.m. vid Spannvägen i stadsdelen Åkeslund och Plåtslagarvägen i stadsdelen Abrahamsberg, Dp 2004-06787-54.

13 Utl. 2005:220. Förslag till detaljplan för del av Akallavägen m.m. inom stadsdelarna Akalla och Hansta, Dp 2001-05270A-54.

R o t e l I I I

14 Utl. 2005:221. Tillägg till principöverenskommelse avseende Citybanan.

15 Utl. 2005:222. Avtal med Centrum Kompaniet i Stockholm AB om försäljning av tomträttsfastigheterna Måsholmen 3 m.fl. (Skärholmens Centrum) och del av Östermalm 3:55 samt skötselåtaganden inom fastigheten Fältöversten 7 m.m. Hemställan från marknämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2005.

16 Utl. 2005:223. Avtal mellan Stockholms stad och Stockholm Vatten AB angående åtgärder mot lukt m.m. vid Henriksdals avloppsreningsverk. Hemställan från marknämnden.

17 Utl. 2005:224. Slussen – inriktningsbeslut för planläggning och miljöprövning. Hemställan från marknämnden.

NYA MOTIONER R o t e l V I I

18 Utl. 2005:225. Inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt”. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:17).

R o t e l V I I I

19 Utl. 2005:226. Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5).

R o t e l I

20 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32)

21 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

22 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

23 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

24 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

25 Nr 2005:41 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar. RIII

26 Nr 2005:44 av Madeleine Sjöstedt (fp) om legala klotterväggar. RV

27 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen. RV

28 Nr 2005:51 av Madeleine Sjöstedt (fp) om arbetet med Österleden. RIII

29 Nr 2005:54 av Margareta Björk (m) om förenklad biståndsbedömning för personer över 80 år. RVII

30 Nr 2005:55 av Mats G Nilsson (m) om möjlighet för äldre till en rik fritid och utevistelse. RVII

31 Nr 2005:56 av Göran Holmström (kd) om omvandlingen av servicehus till seniorlägenheter. RVII

32 Nr 2005:57 av Göran Holmström (kd) om privata väktare. RVII

33 Nr 2005:58 av Birgitta Holm (m) om lokalt kulturliv i Vantör, Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck. RV

34 Nr 2005:59 av Regina Öholm (m) om begränsade möjligheter att betala trängselskatt. RIII

NYA INTERPELLATIONER

35 Nr 2005:60 av Peter Lundén-Welden (m) om biltullar och dess konsekvenser för de utsatta i Stockholm. RVII

36 Nr 2005:61 av Ulla Hamilton (m) om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad. RV

37 Nr 2005:62 av Margareta Björk (m) om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år. RVII

38 Nr 2005:63 av Fredrik Wallén (kd) om ökande antal stulna registreringsskyltar med anledning av stockholmsförsöket med vägtullar. RIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

39 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:6, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:9, i vad avser val av två suppleanter i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:10, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos FB Servicehus AB.
Mem. 2005:11, i vad avser val av en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:17, i vad avser val av två nämndemän.
Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ersättare i idrottsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, en ersättare i marknämnden, två ersättare i socialtjänstnämnden, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, tre ledamöter och sjutton ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i trafiknämnden och en ledamot och en ersättare i utbildningsnämnden.
Mem. 2005:19. Ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.
Mem. 2005:20. Revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2005:210. Översyn av socialtjänstnämnden, slutrapport. RI

BORDLAGDA MOTIONER

41 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

42 Utl. 2005:151. Granskning av stiftelser och organisationer. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:64). RI

43 Utl. 2005:168. Ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:40). RIV

44 Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34). RIV

45 Utl. 2005:170. Försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:23). Skriftliga omdömen i grundskolan. Motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) (2005:27). RIV

46 Utl. 2005:171. Åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling.

Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:3). Införande av en antimobbningspolicy. Motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:6). Mobbning är oacceptabelt – inför en policy mot mobbning och annan kränkande behandling. Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp). Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd. RIV
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2005:172. Inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:12). Införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor. Motion av Johanna Westin (m) (2005:20). RIV

48 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13). RVII

49 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20). RVII

50 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67). RVII

51 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

52 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

53 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

54 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29). RV

55 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

56 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

57 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28). RIII

58 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36). RII

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (258 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 12 december 2005 kl. 14.00

 

 

 

 

Justerat den 19 december 2005; anslaget den 20 december 2005

 

 

Barry Andersson

 

 

Bo Bladholm

 

 

Claes-Göran Jacobson

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 19 december 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§5 Interpellation om förenklad biståndsbedömning för personer över 80 år (nr 2005:54)

Dnr 327-4071/2005

Margareta Björk (m) hade lämnat in en interpellation om förenklad biståndsbedömning för personer över 80 år.

Kommunfullmäktige hade den 21 november 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Margareta Björk, borgarrådet Olofsson, Ann-Marie Strömberg, Ann-Katrin Åslund, Åsa Öckerman, Ewa Samuelsson och Monica Lindh.

§6 Interpellation om möjlighet för äldre till en rik fritid och utevistelse (nr 2005:55)

Dnr 327-4072/2005

Mats G. Nilsson (m) hade lämnat in en interpellation om möjlighet för äldre till en rik fritid och utevistelse.

Kommunfullmäktige hade den 21 november 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Margareta Björk, borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, Åsa Öckerman och Monica Lindh.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 56, 57, 58 och 59 för år 2005.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2005:60) av Peter Lundén-Welden (m) om biltullar och dess konsekvenser för de utsatta i Stockholm
  Dnr 314-4768/2005;
 2. (2005:61) av Ulla Hamilton (m) om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad
  Dnr 209-4769/2005;
 3. (2005:62) av Margareta Björk (m) om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år
  Dnr 327-4770/2005;
 4. (2005:63) av Fredrik Wallén (kd) om ökande antal stulna registreringsskyltar med anledning av stockholmsförsöket med vägtullar
  Dnr 314-4771/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 14.55 - 15.00.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Ersättningen till fristående förskolor

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om ersättningen till fristående förskolor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 2. Livstyckets överlevnad

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om Livstyckets överlevnad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Lindberg.

 

 

Fråga nr 3. Parkeringstillstånd för handikappade

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om parkeringstillstånd för handikappade.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 4. Biltullskansliets propagandakampanj

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om biltullskansliets propagandakampanj.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 5. Transpondrar

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om transpondrar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 6. Bristande lokaldemokrati

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om bristande lokaldemokrati.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 7. Trängselskatten

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om trängselskatten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 8. Stadens småföretagarpolitik

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om stadens småföretagarpolitik.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

Fråga nr 9. Biltullar

Inge-Britt Lundin (fp) ställde en fråga om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inge-Britt Lundin och borgarrådet Billström.

§10 Upprop

Kl. 16.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 19 december 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 1 december 2005

Beslut (1 december) avseende Ändrad valkrets och valdistriktsindelning i Stockholms stad inför 2006 års val

Dnr 011-3785/2005

§13 Avskriven motion

Dnr 015-1229/2001

Erik Nilsson (s) hade återkallat motion nr 2001:50 om medborgarberedningar inför viktigare beslut.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§15 Bordlagda valärenden

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 för år 2005 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:6), en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), en suppleant i styrelsen för FB Servicehus AB (mem. 2005:9), en lekmannarevisorssuppleant hos FB Servicehus AB (mem. 2005:10), en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (mem. 2005:11), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ersättare i konsumentnämnden, en nämndeman (mem. 2005:17), en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ersättare i idrottsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, en ersättare i socialtjänstnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Farsta, en ersättare i stadsdelsnämnden Kista, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, två ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm (mem. 2005:18), en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne, fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation, två ledamöter och två personliga suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Barnens Dag, två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Fredric Eens Minne, två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen för gamla trotjänarinnor, två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne, två revisorer hos Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne, en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, en revisor hos Stockholms stads arbetstagares understödsstiftelse, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Tyrestaskogen, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2005:20).

Val av en ersättare i idrottsnämnden (mem. 2005:11), en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm (mem. 2005:15), en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, en ersättare i stadsdelsnämnden Bromma (mem. 2005:16), en ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck, en ledamot i socialtjänstnämnden (mem. 2005:17) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2005:9

i styrelsen för FB Servicehus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till suppleant: Kåre Gustavsson (s);

Mem. 2005:17

till nämndeman för tiden till och med år 2006: Olle Åkesson (m);

Mem. 2005:18

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Samuel Sunesson (kd);

i marknämnden för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Bengt Sandberg (s);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Anita Vagli (m);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Petter Lindfors (m);

i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Henrik Pajovic (kd);

i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Seyfi Dogan (s), Emma Lennartsson (s);

i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Wille Birksten (s), Moniqa Healiv (kd);

i stadsdelsnämnden Kista för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Kerstin Kaltenecker (m);

i stadsdelsnämnden Norrmalm för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Anna Bjursell (kd);

i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Nina Dakwar (kd);

i stadsdelsnämnden Skarpnäck för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Charlotte Svensson (s);

till ersättare: Birger Kato (s), Amaria Sebhatu (s);

i stadsdelsnämnden Älvsjö för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Göran Wrene (s);

i trafiknämnden för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Lars Bengtsson (m);

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Arhe Hamednaca (s);

till ersättare: Anna Forsell (s), Theréz Randquist (m);

i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Gabriella Mathur (kd).

 

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2005:21)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:21 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Tom Örjan Nilsson (m) – ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond, Magnus Hellström (m) – ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt ersättare i Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund - och förrätta i memorialet föreslagna val
 1. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond, en ersättare i Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund.

Val av en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden utgår.

§17 Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige (utl 2005:214)

Ärendet utgår.

 

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av Kerstin Gustavsson (m) och borgarrådet Billström (s) i en ordningsfråga angående behandlingen av vissa motioner rörande val/demokrati.

§18 Förslag angående Träffpunkter för unga, minimikrav samt nätverksorganisation. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (utl 2005:215)

Dnr 325-2462/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:215 behandlades. Utlåtandet gäller en redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige om förslag angående träffpunkter för unga, minimikrav samt nätverksorganisation.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslag angående Träffpunkter för unga, minimikrav samt nätverksorganisation, godkänns i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.
 2. Kulturnämnden ska samordna nätverket Träffpunkt Stockholm i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§19 Riktlinjer för uppföljning av insatser inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober 2005 (utl 2005:216).

Dnr 327-2498/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:216 behandlades. Utlåtandet gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober 2005 om riktlinjer för uppföljning av insatser inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsens uppdrag att utarbeta riktlinjer för uppföljning av hemtjänst, ledsagning och avlösning är utfört.
 2. Under ledning av kommunstyrelsen inför staden från och med den 1 januari 2006 en modell för kvalitetsuppföljning av hemtjänst, ledsagning och avlösning i enlighet med vad som föreslås i tjänsteutlåtandet.
 3. Kommunstyrelsen ska genomföra i ärendet föreslagna förändringar av modellen för uppföljning av verksamheten vid vård- och omsorgsboenden att gälla från och med den 1 januari 2006.
 4. Kommunstyrelsen ska undersöka förutsättningarna för att göra stadsövergripande brukarundersökningar vid vård- och omsorgsboenden.

§20 Avtal om räddningstjänst mellan Stockholms stad (brandförsvaret) och Lidingö kommun (utl 2005:217)

Dnr 307-4345/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:217 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avtal om räddningstjänst mellan Stockholms stad (brandförsvaret) och Lidingö kommun.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Brand- och räddningsnämndens förslag till avtal om utförande av räddningstjänst i Lidingö kommun godkänns.

§21 Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i Ecoferm AB till SRV Återvinning AB. Hemställan från Stockholms Stadshus AB (utl 2005:218)

Dnr 023-4195/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:218 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Stockholms Stadshus AB om försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i Ecoferm AB till SRV Återvinning AB.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Berthold Gustavsson, Lotta Edholm, Jan Valeskog, Stellan F. Hamrin, Eva Oivio och Björn Ljung.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Styrelsen för Stockholm Vatten AB uppmanas att avyttra aktieinnehavet i Ecoferm AB till SRV Återvinning AB för en krona samt att upplösa befintligt konsortialavtal.

§22 Förslag till detaljplan för delar av Ulvsunda 1:1 m.m. vid Spannvägen i stadsdelen Åkeslund och Plåtslagarvägen i stadsdelen Abrahamsberg, Dp 2004-06787-54 (utl 2005:219)

Dnr 311-3831/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:219 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för delar av Ulvsunda 1:1 m.m. vid Spannvägen i stadsdelen Åkeslund och Plåtslagarvägen i stadsdelen Abrahamsberg.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Börjeson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för delar av Ulvsunda 1:1 m.m. vid Spannvägen i stadsdelen Åkeslund och Plåtslagarvägen i stadsdelen Abrahamsberg, Dp 2004-06787-54, antas.

§23 Förslag till detaljplan för del av Akallavägen m.m. inom stadsdelarna Akalla och Hansta, Dp 2001-05270A-54 (utl 2005:220)

Dnr 311-3833/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:220 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av Akallavägen m.m. inom stadsdelarna Akalla och Hansta.

Ordet innehades av Rolf Könberg, Per Bolund, borgarrådet Börjeson och Torsten Sandgren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Torsten Sandgren (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till detaljplan för del av Akallavägen m.m. inom stadsdelarna Akalla och Hansta, Dp 2001-05270A-54, antas.

§24 Tillägg till principöverenskommelse avseende Citybanan (utl 2005:221)

Dnr 314-1254/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:221 behandlades. Utlåtandet gäller ett tillägg till principöverenskommelse avseende Citybanan.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Göran Holmström, Anders Broberg, borgarrådet Nordin, Madeleine Sjöstedt, Åsa Romson och Ann-Marie Strömberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Tillägg till principöverenskommelsen avseende Citybanan mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Banverket rörande Citybanan godkänns, bilaga till utlåtandet.

§25 Avtal med Centrum Kompaniet i Stockholm AB om försäljning av tomträttsfastigheterna Måsholmen 3 m.fl. (Skärholmens Centrum) och del av Östermalm 3:55 samt skötselåtaganden inom fastigheten Fältöversten 7 m.m. Hemställan från marknämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2005 (utl 2005:222)

Dnr 641-3788/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:222 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från marknämnden om avtal med Centrum Kompaniet i Stockholm AB om försäljning av tomträttsfastigheterna Måsholmen 3 m.fl. (Skärholmens Centrum) och del av Östermalm 3:55 samt skötselåtaganden inom fastigheten Fältöversten 7 m.m.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Avtal med Centrum Kompaniet i Stockholm AB om försäljning av tomträttsfastigheterna Måsholmen 3 m.fl. (Skärholmens Centrum) och del av Östermalm 3:55 samt skötselåtaganden inom fastigheten Fältöversten 7 m.m. godkänns.

2. Köpeskillingen uppgår för Måsholmen 3 m.fl. (Skärholmens Centrum) till 375 mnkr och för Östermalm 3:55 till 5 mnkr och redovisas under Finansförvaltningen.

3. Marknämnden bemyndigas att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

§26 Avtal mellan Stockholms stad och Stockholm Vatten AB angående åtgärder mot lukt m.m. vid Henriksdals avloppsreningsverk. Hemställan från marknämnden (utl 2005:223)

Dnr 315-3790/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:223 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från marknämnden om avtal mellan Stockholms stad och Stockholm Vatten AB angående åtgärder mot lukt m.m. vid Henriksdals avloppsreningsverk.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförande av åtgärder mot lukt m.m. vid Henriksdals reningsverk godkänns.
 2. Avtalsförslaget mellan staden och Stockholm Vatten AB om ersättning för åtgärder mot lukt m.m. vid Henriksdals reningsverk godkänns (bilaga 1 till utlåtandet).
 3. Stadens utgift enligt avtalet 160 mnkr får inrymmas i marknämndens investeringsplan för 2006 och kommande år.

§27 Slussen – inriktningsbeslut för planläggning och miljöprövning. Hemställan från marknämnden (utl 2005:224)

Dnr 314-4285/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:224 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från marknämnden om Slussen – inriktningsbeslut för planläggning och miljöprövning.

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Nordin, Lotta Edholm, Ewa Samuelsson, Åsa Romson, Ann-Marie Strömberg och Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inleda arbetet med planläggning av Slussenområdet.
 2. Marknämnden ges i uppdrag att inleda tillståndsprövning enligt miljöbalken.
 3. Marknämndens kostnader för planering och förprojektering av Slussenområdet om 35 mnkr får inrymmas i nämndens investeringsbudget.

§28 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 40 på föredragningslistan före punkt nr 18.

§29 Översyn av socialtjänstnämnden, slutrapport (utl 2005:210)

Dnr 021-4877/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:210 behandlades. Utlåtandet gäller en slutrapport om översyn av socialtjänstnämnden.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström, Ann-Katrin Åslund, Monika Lindh, Desirée Pethrus-Engström, borgarrådet Olofsson, Peter Lundén-Welden och Åsa Öckerman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Axén Olin (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Desirée Pethrus-Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

  1. Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2004 att se över socialtjänstnämndens organisation får härmed anses fullföljt.
  2. Socialtjänstnämnden har ansvaret för de operativa verksamheter som är stads- och sektorsövergripande.
  3. Kommunstyrelsen har ansvaret för stadsövergripande uppföljning, styrning och samordning.
  4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden utreda LSS-kollo i enlighet med vad som framförs i utredningen.
  5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning av stadens stöd till barn och ungdomar samt barn- och ungdomsvården.
  6. Socialtjänstnämnden får i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla verksamheterna inom HVB Barn och Ungdom.
  7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden samt stadens stöd i övrigt vad gäller hemlösa.
  8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda stadens möjligheter att bedriva verksamheter inom HVB barn och ungdom samt vuxna i andra former.
  9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ansvaret för mindre verksamheter.

§30 Motion om Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. (utl 2005:75)

Dnr 329-3128/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:75 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Kristina Axén Olin (m) i vilken hon föreslår att Stockholms stad ska tillskriva regeringen och begära att staden får bli försökskommun för hushållsavdrag enligt den finska modellen.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Mogert, Anders Broberg, Ann-Margarethe Livh, Pär Hommerberg, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Christopher Ödmann, Kristina Alvendal, Ulla Hamilton, Malte Sigemalm, Ann Mari Engel, Lotta Edholm, Moissis Nikolaidis och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Axén Olin (m), Lotta Edholm (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Axén Olins (m), Lotta Edholms (fp) och Anders Brobergs (kd) gemensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Axén Olins (m), Lotta Edholms (fp) och Anders Brobergs (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 50 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2004:36) av Kristina Axén Olin (m) om Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster avslås.

§31 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 151, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 187, 204, 205, 212 och 213 för år 2005.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 225, 226 och 227 för år 2005.

§32 Motioner

Under tiden 6 – 12 december 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2005:72) av Christopher Ödmann (mp) om införande av tvåfamiljssystem för att minska barngrupper, öka livskvalitén och för ökad jämställdhet
  Dnr 321-4788/2005;
 2. (2005:73) av Ewa Samuelsson (kd) om "Super-Nanny" till barnfamiljer
  Dnr 325-4852/2005;
 3. (2005:74) av Lotta Edholm (fp) om stopp för experimentet med storskalig kompostering
  Dnr 303-4853/2005.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.