Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-06-12

Sammanträde 2006-06-12

Datum
Klockan
09.00
Plats
Kommunfullmäktige

OBS! TidenKl. 09.00-13.00 behandlas Strategi för utveckling av Stockholms stad f Läs mer...ör åren 2007-2009 (utl. 2006:124). Därefter behandlas övriga ärenden och sammanträdet kommer att pågå till dess att de ärenden som måste vara klara före sommaren är behandlade.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

NYTT BESLUTSÄRENDE R o t e l I

4 Utl. 2006:124. Strategi för utveckling av Stockholms stad för åren 2007-2009.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

5 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden och en ledamot i stadsdelsnämnd.
Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.
Mem. 2006:6, i vad avser val av två ledamöter varav en ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 AB och en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2006:7, i vad avser val av en ersättare i styrelsen för AB Stockholmshem.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Utl. 2006:119. Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen. RVII

7 Utl. 2006:120. Renhållningsordning för Stockholms kommun, inklusive föreskrifter och avfallsplan 2006-2010. RVIII

8 Utl. 2006:121. Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006. RVIII

9 Utl. 2006:122. Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015. RVIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

10 Mem. 2006:8. Avsägelser och fyllnadsval.

R o t e l I

11 Utl. 2006:125. Uppföljning av gatu- och fastighetskontorets omorganisation. Uppföljning av omorganisationen på gatu- och fastighetskontoret. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

12 Utl. 2006:126. Förslag till ny förtroendemannaorganisation och reviderat reglemente för Stadsrevisionen i Stockholms stad.

13 Utl. 2006:127. Kommunikationspolicy för Stockholms stad.

14 Utl. 2006:128. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2005, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

15 Utl. 2006:129. Föreskrifter för folkomröstningen om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholm samt tilläggsanslag för merkostnader i samband med folkomröstningen.

R o t e l I + V I I I

16 Utl. 2006:130. Insamling och biologisk behandling av matavfall i Stockholm.

R o t e l I I

17 Utl. 2006:131. Förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna. Samordning av planerna för Högdalstoppen med omnejd. Motion av Henrik Ehrenberg (kd) (2005:26). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 29 maj 2006.

18 Utl. 2006:132. Uppförande av Grimsta ridanläggning. Genomförandebeslut.

19 Utl. 2006:133. Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 11-manna konstgräsplan m.m. på Skarpnäcksfältet. Hemställan från idrottsnämnden.

20 Utl. 2006:134. Inrättande av Sätraskogens naturreservat.

21 Utl. 2006:135. Inrättande av Igelbäckens kulturreservat i Stockholms stad.

22 Utl. 2006:136. Förslag till detaljplan för del av Gubbängen 1:1 (bussdepå vid Målkurvan) inom stadsdelarna Gubbängen, Svedmyra och Stureby, Dp 2004-18413-54.

23 Utl. 2006:137. Förslag till detaljplan för Sjövikshöjden, del av kv. Sjövik m.fl. inom stadsdelen Liljeholmen, Dp 2004-18378-54.

24 Utl. 2006:138. Förslag till detaljplan för fastigheten Penninglandet m.m. inom stadsdelen Åkeslund, Dp 2004-04201-54.

25 Utl. 2006:139. Detaljplan för område vid Lingonrisgränd (del av Hässelby Villastad 28:1) inom stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2004-09139-54.

26 Utl. 2006:140. Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 m.m. inom stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2004-19862-54.

R o t e l I I I

27 Utl. 2006:141. ”Att hamna rätt”. Förslag till hamnstrategi för Stockholm.

28 Utl. 2006:142. Avtal med Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdens Förvaltning om iordningställande av Fisksjöäng, byten av vissa markområden samt köp av markområden i Albano och Värtahamnen m.m. Avtal med JM Fastigheter AB om köp av kv. Grönland m.m. Hemställan från marknämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 12 juni 2006.

29 Utl. 2006:143. Citybanan, genomförandeavtal. Hemställan från marknämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 juni 2006.

R o t e l I V

30 Utl. 2006:144. Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler.

R o t e l V I I

31 Utl. 2006:145. Folkhälsoprogram för Stockholms stad. Hemställan från socialtjänstnämnden.

32 Utl. 2006:145. Stockholms stads brottsförebyggande program. Hemställan från socialtjänstnämnden. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 29 maj 2006.

BORDLAGDA MOTIONER

33 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

34 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

35 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

36 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

37 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

38 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

39 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

40 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

41 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

42 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

43 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

44 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

45 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RII

46 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

47 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RVIII

48 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RII

49 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RIII

50 Utl. 2006:92. Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:14). RVI

51 Utl. 2006:93. Sammanslagning av stadens ombudsmän. Motion av Hardy Hedman och Göran Holmström (båda kd) (2003:17). RI+VI

52 Utl. 2006:99. Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41). RVII

53 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

54 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

55 Utl. 2006:123. Initiativ från Stockholms stad till beredskapssamverkan med andra kommuner. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2006:3). RI

NYA MOTIONER R o t e l I I

56 Utl. 2006:147. Skydd för Järvafältet. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:69).

R o t e l I I I

57 Utl. 2006:148. Snabbutredning av Norviks hamn. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2004:47).

R o t e l V

58 Utl. 2006:149. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005.

R o t e l V I

59 Utl. 2006:150. Krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter. Motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) (2004:8).

60 Utl. 2006:151. En mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:39).

61 Utl. 2006:152. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59).

R o t e l V I I

62 Utl. 2006:153. Korttidsboende och avlastning utomlands. Motion av Margareta Björk (m) (2004:48). Vidareutveckling av valfriheten med vård utomlands. Motion av Karl Bern (fp) (2004:51).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (488 kb)
Mötesinformation

Protokollfört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde iStadshuset måndagen den 12 juni 2006 kl. 09.00

Justerat den 19 juni 2006; anslaget den 20 juni 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Upprop

Kl. 09.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 19 juni 2006 kl. 15.00.


§3 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 23 maj 2006

Beslut (protokoll 23 maj) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 27 mars) avseende Arenaprojektet vid Globenområdet.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Dnr 029-448/2004

Regeringsbeslut

av den 18 maj 2006

Överklagande i fråga om detaljplan stadsbyggnadsnämndens beslut (15 december 2004) för kv. Lekrummet och del av Grimsta 1:2 i stadsdelen Hässelby Strand.

Regeringen ändrar, med anledning av överklagandet och med ändring av länssty­relsens beslut, kommunens beslut den 15 december 2004 att anta detaljplan för kv. Lekrummet och del av Grimsta 1:2 i stadsdelen Hässelby Strand, vad avser plan­bestämmelserna under rubriken ”Störningsskydd”.

Regeringsbeslut

av den 18 maj 2006

Överklagande i fråga om detaljplan stadsbyggnadsnämndens beslut (13 maj 2004) för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 m.m. inom stadsdelarna Hammarby­höjden och Björkhagen.

Regeringen ändrar, med anledning av överklagandet och med ändring av länssty­relsens beslut, kommunens beslut den 13 maj 2004 att anta detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 m.m. inom stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen, vad avser planbestämmelserna under rubriken ”Utformning, ut­förande”.

Länsstyrelsens beslut

av den 24 maj 2006

Beslut (24 maj) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för kv. Skälderviken m.m. i stadsdelen Årsta, kommunfullmäktiges beslut (6 februari)

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-4922/2005

Länsstyrelsens beslut

av den 31 maj 2006

Beslut (31 maj) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för Tors-hamnsgatan m.m. i stadsdelarna Kista, Husby och Akalla, kommunfullmäktiges beslut (20 mars).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-606/2006

§4 Strategi för utveckling av Stockholms stad för åren 2007 - 2009

(utl. 2006:124)

Dnr 111-1863/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:124 behandlades. Utlåtandet gäller strategi för utveckling av Stockholms stad för åren 2007 - 2009. Yttrande från kommun­styrelsens handikappråd anmäldes och utdelades ---------------------------- Bilaga 2.

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Edholm, Ann-Margarethe Livh, Åsa Romson, Ewa Samuelsson, Malte Sigemalm, Anders Broberg, Christopher Ödmann, borgarrådet Rönngren, Peter Lundén-Welden, Monika Lindh, borgarråden Olofsson, Nordin, Börjeson och Söderlund, Ann Mari Engel, Ann-Katrin Åslund, Margareta Björk, Jan Valeskog, Anna Starbrink, Cecilia Brinck, Abit Dundar, Björn Ljung och Paul Lappalainen.

Sammanträdet ajournerades kl. 11.25 – 11.45.

I den fortsatta debatten yttrade sig borgarrådet Mogert, Desirée Pethrus Engström, Madeleine Sjöstedt, Per Bolund, Ulf Fridebäck, Elisabeth Brandt Ygeman, Karl Bern, Göran Holmström, borgarrådet Nilsson, Abebe Hailu och Caroline Silverudd Lundbom.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Axén Olin (m), Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till strategi för utveckling av Stockholms stad för åren 2007 - 2009 godkänns.


§5 Fyllnadsval (mem. 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 6 och 7 för år 2006)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 6 och 7 för år 2006 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot i stadsdelsnämnden Farsta (mem. 2005:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (mem. 2005:21), två ledamöter varav en ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag, en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta (mem. 2006:6), en ledamot i stadsdelsnämnden Kista (mem. 2006:7).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2006:7

i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem för tiden till och med år 2006:

till suppleant: Dimitris Soulios (s).

§7 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:8)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:8 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Robin Walian (m) – ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, Daniel Wiström (kd) – ersättare i styrelsen för CentrumKompaniet i Stockholm AB, Olof Sandblad (s) – suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Svenska Bostäder, Nils Owe Engström (kd) – ersättare i stadsmuseinämnden, ledamot i konstrådet, ersättare i revisorskollegiet samt ersättare i revisorsgrupp 1, Per Hasselberg (kd) – ledamot i Skapnäcks stadsdelsnämnd – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en suppleant i styrelsen för CentrumKompaniet i Stockholm AB och två nämndemän.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som anmälts – utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Aktiebolaget Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007:

till suppleant: Gunnar Sandell (s);

i stadsmuseinämnden för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Ulf Lönnberg (kd);

i Stockholms konstråd för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Madelaine Vikman (kd);

i revisorskollegiet för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Hans Nord (kd);

i revisorsgrupp 1 för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Hans Nord (kd);

i stadsdelsnämnden Skarpnäck för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Sara Leion (kd);

till ersättare: Jonathan Lindgren (kd);

till nämndemän för tiden från och med den 1 juli till och med den 31 december år 2006: Anna Sjöberg (fp), Karin Wollnert (m).

Ordföranden anmälde att borgarrådet Nilsson (s) avsagt sig sitt uppdrag som le­damot tillika ordförande i utbildningsnämnden.


På förslag av Elisabeth Brandt Ygeman (s) utsåg kommunfullmäktige härefter

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2006:

till ledamot tillika ordförande: Berit Kruse (s).

§8 Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutio­nen (utl. 2006:119)

Dnr 325-5130/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:119 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Karin Rågsjö, Peter Lundén-Welden, Desirée Pethrus Engström, Ann-Katrin Åslund, Jari Visshed och Didar Samaletdin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Desirée Pethrus Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Socialtjänstnämndens förslag till revidering av Stockholms stads sociala pro­gram för att minska prostitutionen godkänns enligt vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

2. Nuvarande program gäller till och med den 30 juni 2006.

3. Det reviderade programmet gäller från och med den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2010.

4. Socialtjänstnämnden skall utforma en informationskampanj riktad till stadens invånare om sexköpslagen m.m.

§9 Renhållningsordning för Stockholms kommun, inklusive föreskrifter och avfallsplan 2006-2010 (utl. 2006:120)

Dnr 303-4498/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:120 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om renhållningsordning för Stockholms kommun, inklu­sive föreskrifter och avfallsplan 2006-2010.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Ann-Marie Strömberg, Anna Starbrink, Eva Oivio, Göran Holmström, Anders Hellström och Karl Bern.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anders Hellström (m) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen exklusive återremissyr­kandet.

dels av Göran Holmström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Renhållningsnämndens förslag till renhållningsföreskrifter antas med ändring i föreskrifternas §5, stycke 2 i enlighet med föredragande borgarrådets förslag.

2. Renhållningsnämndens förslag till övergripande mål för avfallshanteringen antas.

3. Renhållningsnämnden och övriga nämnder och bolagsstyrelser ska lägga fast sina respektive mål för verksamhetsområdet samt de åtgärder som erfordras för genomförandet av avfallsplanens övergripande mål med ledning av vad som redovisas i ärendet.

4. Renhållningsnämndens förslag till renhållningsordning godkänns i övrigt med de ändringar som föredragande borgarrådet föreslår.

5. Renhållningsnämnden ges i uppdrag att under år 2008 till kommunfullmäktige lägesrapportera hur genomförandet av avfallsplanens övergripande mål fortgår.

6. Ärendet skall översändas till Länsstyrelsen i Stockholms län för kännedom.

§10 Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006 (utl. 2006:121)

Dnr 303-5090/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:121 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag till strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Anna Starbrink, Ewa Samuelsson och Joakim Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anna Starbrink (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Förslag till Agenda 21-strategi för Stockholms stad 2006 godkänns.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med kommun­styrelsen och berörda nämnder utarbeta anvisningar för stadens operativa Agenda 21-arbete.

§11 Program för Stockholms vattenarbete 2006 – 2015 (utl. 2006:122)

Dnr 304-5104/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:122 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om program för Stockholms vattenarbete 2006 – 2015.

Ordet innehades av Rebwar Hassan, Ann Mari Engel och borgarrådet Gunnarsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. De två grundläggande målen i programmet för Stockholms vattenarbete 2006-2015 antas.

2. Berörda nämnder och styrelser ska formulera sina mål och åtaganden för genomförandet av de grundläggande målen.

3. I övrigt godkänns förslaget till Strategi för Stockholms vattenarbete.

4. Fortsättningsvis benämns det aktuella dokumentet Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015.

5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att under år 2009 respektive 2012 till kommunfullmäktige lägesrapportera hur genomförandet av vatten­strategins grundläggande mål fortskrider inom ramarna för stadens integrerade system för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet.

6. Detta ärende översänds för kännedom till de i vattenvårdsarbetet samarbetande kommunerna, Haninge, Huddinge, Solna och Tyresö, samt länsstyrelsen i Stockholms län.

§12 Uppföljning av gatu- och fastighetskontorets omorganisation

Dnr 021-5116/2005

Uppföljning av omorganisationen på gatu- och fastighetskontoret

Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl. 2006:125)

Dnr 224-1262/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:125 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om uppföljning av gatu- och fastighetskontorets omorganisation, dels en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om uppföljning av omorganisationen på gatu- och fastighetskontoret.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck, borgarrådet Billström, Berthold Gustavsson, borgarråden Edholm och Börjeson samt Ann-Marie Strömberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Marknämndens och trafiknämndens uppföljning av gatu- och fastighetskonto­rets omorganisation i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag godkänns.

2. Marknämnden och trafiknämnden uppmanas återkomma, senast i tertialrapport 2:2006, med tydliggörande redovisningar i enlighet med vad som anförs i utlå­tandet.


§13 Förslag till ny förtroendemannaorganisation och reviderat reglemente för Stadsrevisionen i Stockholms stad (utl. 2006:126)

Dnr 021-474/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:126 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till ny förtroendemannaorganisation och reviderat reglemente för Stadsrevi­sionen i Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Förslag till ny förtroendemannaorganisation för Stadsrevisionen i Stockholms stad godkänns, bilaga till utlåtandet.

2. Förslag till ändringar i reglementet för Stadsrevisionen i Stockholms stad god­känns, bilaga till utlåtandet.

§14 Kommunikationspolicy för Stockholms stad (utl. 2006:127)

Dnr 059-577/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:127 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om kommunikationspolicy för Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Kommunikationspolicy för Stockholms stad, bilaga till utlåtandet, fastställs att gälla för stadens nämnder och bolagsstyrelser fr.o.m. den 1 oktober 2006. Policyn ersätter nu gällande kommunikationsplattform ”Bilden av Stockholms stad och hur vi kommunicerar den”.

2. Regler för användandet av symbolen S:t Erik i enlighet med kommunika­tionspolicyn, fastställs att gälla för stadens nämnder och bolagsstyrelser fr.o.m. den 1 oktober 2006. Reglerna ersätter i tillämpliga delar nu gällande Grafisk profil för Stockholms stad.

3. Stadens gymnasieskolor ska ges möjlighet att använda sina inarbetade, egna symboler och märken i sin marknadsföring. Detta ska ske tillsammans med Stockholms stads logotyp, enligt riktlinjer i handboken för den grafiska profi­len, bilaga till utlåtandet.

4. Kommunikationspolicyns punkt 3 om trovärdig, tillgänglig och aktiv kom­munikation ska kompletteras i enlighet med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§15 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2005, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl. 2006:128)

Dnr 019-1783/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:128 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2005, som inte be­handlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 juli 2005, som inte behand­lats av kommunstyrelsen godkänns.

§16 Föreskrifter för folkomröstningen om miljöavgifter/trängselskatt i Stock­holm samt tilläggsanslag för merkostnader i samband med folkomröstningen (utl. 2006:129)

Dnr 011-2267/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:129 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om föreskrifter för folkomröstningen om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholm samt tilläggsanslag för merkostnader i samband med folkomröst­ningen.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Föreskrifter för folkomröstningen om miljöavgifter/trängselskatt fastställs (bi­laga till utlåtandet).

2. Valnämnden anvisas tilläggsanslag med 1,4 mnkr för merkostnader i samband med folkomröstningen om miljöavgifter/trängselskatt. Tilläggsanslaget finansi­eras ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförut­sedda behov i 2006 års budget.


§17 Insamling och biologisk behandling av matavfall i Stockholm (utl. 2006:130)

Dnr 303-1101/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:130 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om insamling och biologisk behandling av matavfall i Stockholm.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande i kommunstyrel­sen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Redovisningen av uppdraget avseende insamling och biologisk behandling av matavfall i Stockholm godkänns.

2. Kommunstyrelsen, renhållningsnämnden, marknämnden och stadsbyggnads­nämnden ges i uppdrag, och styrelsen för Stockholm Stadshus AB anmodas, att fortsätta arbetet med att ta fram underlag för ett genomförandebeslut för en ök­ning av produktionen av biogas genom rötning av matavfall genom insamling och biologisk behandling av matavfall i Stockholm i enlighet med vad som framgår i utlåtandet.

3. Uppdraget ska redovisas under hösten 2006.

§18 Förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna

Dnr 328-3467/2005

Motion om samordning av planerna för Högdalstoppen med omnejd

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 29 maj 2006 (utl. 2006:131)

Dnr 328-1272/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:131 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna, dels en motion av Henrik Ehrenberg (kd) i vilken han bl.a. föreslår att fullmäktige ger ”idrottsnämn­den i uppdrag att till kommunfullmäktige lägga fram ett förslag på ett idrotts- och friluftscentrum kring Högdalstoppen”.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Anders Broberg, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Nordin, Madeleine Sjöstedt och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) bifall till nytt gemensamt förslag från moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna enligt ---------------------------- Bilaga 3,

dels av Anders Broberg (kd) bifall till nytt förslag enligt ------------------ Bilaga 4.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Förslaget till inriktning för Högdalstopparna godkänns.

2. Berörda nämnder ges i uppdrag att genomföra inriktningsprogrammet inom ramen för sina ordinarie ansvarsområden.

3. De ekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av inriktningsförslaget får beaktas i samband med upprättande av berörda nämnders budgetar för 2007
och framåt.

4. Motion (2005:26) av Henrik Ehrenberg (kd) angående samordning av planerna för Högdalstoppen med omnejd anses besvarad med vad föredragande borgar­råd anför.

§19 Uppförande av Grimsta ridanläggning. Genomförandebeslut (utl. 2006:132)

Dnr 328-1321/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:132 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om uppförande av Grimsta ridanläggning.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Caroline Silverudd Lundbom, Cecilia Obermüller, Ewa Samuelsson och Berit Kruse.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Uppförande av Grimsta ridanläggning med investeringsutgift om 18,0 mnkr 2006 godkänns.

2. Finansiering om 5,0 mnkr får rymmas inom idrottsnämndens investeringsplan för 2006.

3. Finansiering av uppförande av Grimsta ridanläggning med investeringsutgift om 11,8 mnkr 2007 får beaktas i samband med upprättande av budget 2007.

4. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader för år 2007 och 2008 får beaktas i samband med upprättande av budget 2007.

§20 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 11-manna konstgräsplan m.m. på Skarpnäcksfältet

Hemställan från idrottsnämnden (utl. 2006:133)

Dnr 328-1343/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:133 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från idrottsnämnden om inriktningsbeslut avseende anläggande av en 11-manna konstgräsplan m.m. på Skarpnäcksfältet.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Billy Östh, Cecilia Obermüller, Caroline Silverudd Lundbom, Ewa Samuelsson, Monika Lindh och Ann-Marie Strömberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Cecilia Obermüllers (mp) återremissyrkande. Vid proposi­tioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

1. Anläggande av en 11-manna konstgräsplan på Skarpnäcksfältet med invester­ingsutgift om 12,0 mnkr 2006 godkänns.

2. Omdisponering med 12,0 mnkr år 2006 från tidigare avsatta medel till ersätt­ningsanläggning vid bostadsexploatering godkänns.

3. Finansiering av drift- och kapitalkostnader för år 2007 och framöver får beak­tas i samband med upprättande av kommande budgetar.

§21 Inrättande av Sätraskogens naturreservat (utl. 2006:134)

Dnr 304-1736/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:134 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om att kommunfullmäktige i oktober 1997 uppdrog åt berörda nämnder att utarbeta ett underlag för reservatsbildning i Sätra friluftsområde.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Joakim Larsson, Ann-Marie Strömberg, borgarråden Söderlund, Rönngren och Börjeson, Åsa Romson, Desirée Pethrus Engström och Madeleine Sjöstedt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. ”Sätraskogens naturreservat” med karta, inrättas som naturreservat enligt 7 kap. 4§ miljöbalken (1998:808) med den avgränsning, det syfte och de före­skrifter som framgår av bilagor till utlåtandet.

2. Skötselplanen för ”Sätraskogens naturreservat” godkänns, enligt bilaga 2 till utlåtandet.

3. Berörda nämnders kostnader för drift och skötsel av Sätraskogens naturreservat får finansieras inom beslutad budget.

§22 Inrättande av Igelbäckens kulturreservat i Stockholms stad (utl. 2006:135)

Dnr 304-1836/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:135 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inrättande av Igelbäckens kulturreservat i Stockholms stad.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Desirée Pethrus Engström, Hardy Hedman och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Desirée Pethrus Engström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Kulturreservatet ”Igelbäckens kulturreservat, Stockholm” inrättas i enlighet med 7 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) med de geografiska avgränsningar, syfte och föreskrifter som framgår av bilaga 1 samt bilaga 4 till utlåtandet.

2. Skötselplanen ”Inrättande av Igelbäckens kulturreservat”, enligt bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

3. Berörda nämnders kostnader för drift och skötsel av Igelbäckens kulturreser­vat, Stockholm, ska finansieras inom beslutad budget.

§23 Förslag till detaljplan för del av Gubbängen 1:1 (bussdepå vid Målkurvan) inom stadsdelarna Gubbängen, Svedmyra och Stureby, Dp 2004-18413-54 (utl. 2006:136)

Dnr 311-2065/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:136 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till detaljplan för del av Gubbängen 1:1 (bussdepå vid Målkurvan) inom stadsdelarna Gubbängen, Svedmyra och Stureby.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för del av Gubbängen 1:1 inom stadsdelarna Gubbängen, Svedmyra och Stureby, enligt karta till utlåtandet, Dp 2004-18413-54, antas.


§24 Förslag till detaljplan för Sjövikshöjden, del av kv. Sjövik m.fl. inom stads­delen Liljeholmen, Dp 2004-18378-54 (utl. 2006:137)

Dnr 311-2067/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:137 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till detaljplan för Sjövikshöjden, del av kv. Sjövik m.fl. inom stadsdelen Lil­jeholmen.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Anders Broberg, Joakim Larsson och Ann-Marie Strömberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Cecilia Obermüllers (mp) återremissyrkande. Vid proposi­tioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

Detaljplan för Sjövikshöjden, del av kv. Sjövik m.fl. inom stadsdelen Liljehol­men, Dp 2004-18378-54, antas.

§25 Förslag till detaljplan för fastigheten Penninglandet m.m. inom stadsdelen Åkeslund, Dp 2004-04201-54 (utl. 2006:138)

Dnr 311-2159/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:138 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till detaljplan för fastigheten Penninglandet m.m. inom stadsdelen Åkeslund.

Ordet innehades av Anders Broberg.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m.m. inom stadsdelen Åkeslund, Dp 2004-04201-54, antas.

§26 Detaljplan för område vid Lingonrisgränd (del av Hässelby Villastad 28:1) inom stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2004-09139-54 (utl. 2006:139)

Dnr 311-2342/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:139 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för område vid Lingonrisgränd (del av Hässelby Villastad 28:1) inom stadsdelen Hässelby Villastad.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för område vid Lingonrisgränd (del av Hässelby Villastad 28:1) inom stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2004-09139-54, antas.

§27 Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 m.m. inom stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2004-19862-54 (utl. 2006:140)

Dnr 311-2425/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:140 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 m.m. inom stadsde­len Midsommarkransen.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Börjeson samt Anders Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet libe­ralernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för bostäder inom del av fastigheten Telefonfabriken 1 m.m. inom stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2004-19862-54, med undantag av hus 4, antas.

§28 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 27 och 57 på före­dragningslistan skulle sambehandlas.

§29 ”Att hamna rätt”

Förslag till hamnstrategi för Stockholm (utl. 2006:141)

Dnr 309-3360/2005

Motion om snabbutredning av Norviks hamn (utl. 2006:148)

Dnr 314-3710/2004

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 141 och 148 behandlades. Utlåtandena gäller dels ett förslag till hamnstrategi för Stockholm ”Att hamna rätt”, dels en motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) i vilken de föreslår att ”utöver den miljöutredning som pågår även utreda de marknadsmässiga förutsättningarna och sondera när­ingslivets intresse av att vara delaktiga för att bygga djuphamn i Norvik” samt att ” utreda hur området omkring Norviks hamn kan utvecklas”.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Ulf Fridebäck, Patricio Rodriguez, Malte Sigemalm, Åsa Romson, Hardy Hedman, borgarrådet Söderlund och Ulla Hamilton.


Utlåtande 2006:141

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Hamnstrategi för Stockholm godkänns i enlighet med det förslag som före­dragande borgarrådet anför.

2. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB anmodas att i samarbete med Stock­holms Hamnar AB fortsätta förberedelserna och planeringen för utbyggnad av Nynäshamns hamn (Norvik) som containerhamn.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag samordna den fortsatta planeringen inom Värtahamnen-Frihamnens om­råde.

Utlåtande 2006:148

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yr­kande i kommunstyrelsen samt miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:47) av Kristina Axén Olin m.fl. (m) angående snabbutredning av Norviks hamn anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför.

§30 Avtal med Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdens Förvaltning om iordningställande av Fisksjöäng, byten av vissa markområden samt köp av markområden i Albano och Värtahamnen m.m. Avtal med JM Fastigheter AB om köp av kv. Grönland m.m.

Hemställan från marknämnden

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 12 juni 2006 (utl. 2006:142)

Dnr 302-2051/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:142 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden om avtal med Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdens Förvaltning om iordningställande av Fisksjöäng, byten av vissa markområden samt köp av markområden i Albano och Värtahamnen m.m.. Avtal med JM Fastigheter AB om köp av kv. Grönland m.m..

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Avtal med Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdens Förvaltning, innebärande iordningställande av Fisksjöäng, byten av vissa markområden samt köp av mark i Albano och Värtahamnen m.m., godkänns (bilaga 1 till ut­låtandet).

2. Avtal med JM Fastighets AB om transportköp av fastigheten Djurgården 1:39, kv. Grönland godkänns (bilaga 2 till utlåtandet).

3. Stadens utgifter om 74,7 mnkr för markköp, investeringsutgifter om 23 mnkr för upprustning av Fisksjöäng samt tillkommande driftkostnader om ca 1 mnkr per år får beaktas vid upprättandet av marknämndens budget för 2007 och kommande år.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§31 Citybanan, genomförandeavtal

Hemställan från marknämnden

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 juni 2006 (utl. 2006:143)

Dnr 314-2157/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:143 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden om Citybanan, genomförandeavtal.

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Nordin, Ulf Fridebäck, Anders Broberg, Åsa Romson och Ann-Marie Strömberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Genomförandeavtalet för Citybanan i Stockholm, mellan Svenska staten ge­nom Banverket, Stockholms läns landsting och Stockholms kommun, rörande genomförande och finansiering av Citybanan godkännes (bilaga 1 till utlåtan­det).

2. Staden bidrar med maximalt 865 mnkr i penningvärde 2005-06-30 till City­baneprojektets genomförande.

3. Marknämnden ges i uppdrag att träffa erforderliga tilläggsavtal till genom­förandeavtalet, under förutsättning att dessa tilläggsavtal dels ansluter till träf­fat genomförandeavtal, dels inte innebär ytterligare ekonomiska åtaganden för staden utöver det som ryms inom marknämndens delegation.

§32 Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler (utl. 2006:144)

Dnr 308-1817/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:144 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler.

Ordet innehades av Christopher Ödmann, Inger Stark och borgarrådet Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Inger Stark (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Beloppet för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler för enskilda anordnare fastställs till 25 000 kr per barn som bereds ny plats.

2. Beloppet för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler för stadens nämn­der fastställs till 400 000 kr per ny avdelning.

§33 Folkhälsoprogram för Stockholms stad

Hemställan från socialtjänstnämnden (utl. 2006:145)

Dnr 325-888/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:145 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från socialtjänstnämnden om folkhälsoprogram för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, Desirée Pethrus Engström, Monika Lindh, borgarråden Gunnarsson och Börjeson samt Åsa Öckerman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Desirée Pethrus Engström (kd) att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Peter Lundén-Weldens (m), Ann-Katrin Åslunds (fp) och Desirée Pethrus Engströms (kd) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kom­munfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.


§34 Stockholms stads brottsförebyggande program

Hemställan från socialtjänstnämnden

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 29 maj 2006 (utl. 2006:146)

Dnr 325-2663/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:146 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från socialtjänstnämnden om Stockholms stads brottsförebyggande pro­gram.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, Ewa Samuelsson, Peter Lundén-Welden, Monika Lindh, Berit Kruse, Christopher Ödmann och Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till nytt förslag enligt ------------------------------------------------ Bilaga 5.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Socialtjänstnämndens förslag till brottsförebyggande program godkänns i en­lighet med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§35 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 204 och 227 för år 2005 samt nr 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 48, 62, 64, 65, 86, 91, 92, 93, 99, 100, 101 och 123 för år 2006.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 147, 149, 150, 151, 152 och 153 för år 2006.


§36 Motioner

Under tiden 30 maj – 12 juni 2006 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2006:20) av Madeleine Sjöstedt (fp) om de sista ångbåtarnas räddning
Dnr 314-2576/2006;

2. (2006:21) av Madeleine Sjöstedt (fp) om möjligheterna att göra stadens vat­ten åtkomligt för stockholmarna ”Stockholm är en skönhet på vatten”
Dnr 304-2577/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.25