Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-11-26

Sammanträde 2007-11-26

Datum
Klockan
14:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 14.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:33 av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor. RII

3 Nr 2007:40 av Teres Lindberg (s) om Simba. RVII

4 Nr 2007:42 av Åsa Romson (mp) om utökningen av parkeringsplatser genom garageutbyggnader på Södermalm. RII

5 Nr 2007:43 av Torhild Lamo (v) om brister i samhällsekonomiska analysen av Förbifart Stockholm. RII

6 Nr 2007:46 av Maria Hannäs (v) om Årstaskogen. RII

7 Nr 2007:47 av Jan Valeskog (s) om Vanadisbadets framtid. RVIII

8 Nr 2007:48 av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken. RII

9 Nr 2007:49 av Karin Rågsjö (v) om den orättvisa resursfördelningen för kostnaderna för ekonomiskt bistånd. RI

10 Nr 2007:50 av Teres Lindberg (s) om effekten av nya a-kasseregler. RI

11 Nr 2007:51 av Leif Rönngren (s) om samverkan mellan staden och landstinget avseende äldre. RVI

12 Nr 2007:52 av Leif Rönngren (s) om målen för äldreomsorgen antaget i budget för 2007 med inriktning för 2008 och 2009. RVI

13 Nr 2007:53 av Inger Stark (v) om avknoppning av ett helt förskoleområde inskränker andra föräldrars frihet att välja kommunal förskola. RIV

14 Nr 2007:54 av Ann-Margarethe Livh (v) om ojämställda villkor för ideella organisationer. RI

15 Nr 2007:56 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nonchalanta hantering av Gustav Adolfs torg och Strömkajen/Södra Blasieholmskajen. RII

16 Nr 2007:57 av Teres Lindberg (s) om synen på segregationen och valfrihet. RV

17 Nr 2007:60 av Jan Valeskog (s) om Kungsträdgården och dess användning det senaste året. RI

NYA INTERPELLATIONER

18 Nr 2007:61 av Tomas Rudin (s) om ett musikcentrum i Västbodaskolans lokaler. RVIII

19 Nr 2007:62 av Tomas Rudin (s) om flyktingar och hemlöshet. RVII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

25 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2007:8, i vad avser val av 5 nämndemän i Solna tingsrätt, 13 nämndemän i Stockholms tingsrätt och 11 nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Mem. 2007:16, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder och tre nämndemän i Stockholms tingsrätt.

Mem. 2007:17, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ledamot i exploateringsnämnden, en ersättare i fastighetsnämnden, en ledamot i utbildningsnämnden, en ledamot i AB Svenska Bostäder och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Mem. 2007:18, i vad avser val av en suppleant i AB Stadsholmen.

Mem. 2007:19, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot och en ersättare i exploateringsnämnden, en ledamot och tillika vice ordförande i Stockholms Stadsteater AB, en suppleant i AB Svenska Bostäder, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Utl. 2007:133. Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i Stockholms Hamnentreprenad AB. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 mars 2008. RIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

27 Mem. 2007:20. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel VIII

28 Utl. 2007:141. Samordnings- och utvecklingsansvar för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder. Slutrapport ”Spindel i fritidsnätet – en central uppgift”.

Rotel I

29 Utl. 2007:142. Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

30 Utl. 2007:143. Tilläggsavtal nr 1 – med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad – till ramavtalet rörande Hjorthagen.

31 Utl. 2007:144. Uppföljning av budget 2007 – Tertialrapport 2

- Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 med helårsprognos jämfört med budget. Socialtjänstnämnden; Förslag till fördelning av statsbidrag för hiv/aidsinsatser för 2007 i Stockholms stad. Socialtjänstnämnden; Förslag till utveckling av stadens insats i form av särskilt kvalificerad kontaktperson. Stiftelsen Hotellhem; Framställan om anslag avseende tomställningskostnader vid Älvsjö referensboende. Liljeholmens stadsdelsnämnd; Hemställan om särskilda medel för avveckling av Gröndals servicehus. Södermalms stadsdelsnämnd; Framställan om Förskottskassa för Södermalms stadsdelsnämnd. Utbildningsnämnden; Hemställan för att delfinansiera rekryteringsprogrammet under återstoden av 2007.

Dnr 113-3611/2007, 325-3386/2007, 325-1898/2007, 325-4419/2006, 327-3316/2003, 121-3973/2007, 334-3941/2007

Rotel I+III

32 Utl. 2007:145. Försäljning av Stockholm Vatten Byggprojekt AB och Stockholm Vatten Laboratorieservice AB.

33 Utl. 2007:146. Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB.

Rotel II

34 Utl. 2007:147. Införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten) i Stockholms stad.

Rotel VI

35 Utl. 2007:148. Stockholms stads äldreplan 2007-2011.

36 Utl. 2007:149. Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - centralupphandling av vård och omsorgsboenden.

37 Utl. 2007:150. Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem.

38 Utl. 2007:151. Förslag till äldrepeng i tre nivåer.

Rotel VII

39 Utl. 2007:152. Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd.

BORDLAGDA MOTIONER

40 Utl. 2007:120. Rätt till heltidstjänst för stadens anställda. Motion av Roger Mogert och Mirja Räihä Järvinen (båda s) (2007:5). RI

41 Utl. 2007:123. Bättre idrottsmöjligheter – trygghetsmärkta spår och områden för spontan utomhusträning. Motion av Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) (2006:31). RII

42 Utl. 2007:134. Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:46). RVIII

43 Utl. 2007:135. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

44 Utl. 2007:136. Utvecklande av välfärden, anta utmaningen från Kommunal. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:4). RI

45 Utl. 2007:137. Den borgerliga alliansens förakt för den parlamentariska demokratin och förslag till hur den demokratiska processen ska säkras i staden. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:15). RI

46 Utl. 2007:138. Möjligheter för fler medborgare att delta i den demokratiska processen. Motion av Susanna Brolin och Margareta Johansson (båda v) (2007:21). RI

47 Utl. 2007:139. Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:8). RII

48 Utl. 2007:140. Avgifter vid exponering i det offentliga rummet. Motion av Teres Lindberg (s) (2007:13). RII

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (364 kb)
Mötesinformation

Justerat den 3 december 2007          Anslaget den 4 december 2007

 

Bo Bladholm                                   Kersti Py Börjeson                    Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2007:33.

§4 Interpellation om Simba (nr 2007:40)

Dnr 331-1837/2007

Teres Lindberg (s) hade lämnat in en interpellation om Simba.

Kommunfullmäktige hade den 28 maj 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg och borgarrådet Kristersson.

§6 Interpellation om effekten av nya a-kasseregler (nr 2007:50)

Dnr 331-3309/2007

Teres Lindberg (s) hade lämnat in en interpellation om effekten av nya a-kasseregler.

Kommunfullmäktige hade den 17 september 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg och borgarrådet Söderlund.

§7 Interpellation om synen på segregationen och valfrihet (nr 2007:57)

Dnr 316-3563/2007

Teres Lindberg (s) hade lämnat in en interpellation om synen på segregationen och valfrihet.

Kommunfullmäktige hade den 1 oktober 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg samt borgarråden Alvendal och Livh.


§8 Interpellation om den orättvisa resursfördelningen för kostnaderna för ekonomiskt bistånd (nr 2007:49)

Dnr 325-3167/2007

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om den orättvisa resursfördelningen för kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Kommunfullmäktige hade den 3 september 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Alvendal.

§9 Interpellation om brister i samhällsekonomiska analysen av Förbifart Stockholm (nr 2007:43)

Dnr 314-2186/2007

Torhild Lamo (v) hade lämnat in en interpellation om brister i samhällsekonomiska analysen av Förbifart Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 3 september 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Torhild Lamo och borgarrådet Söderlund.

§10 Interpellation om Årstaskogen (nr 2007:46)

Dnr 304-2451/2007

Maria Hannäs (v) hade lämnat in en interpellation om Årstaskogen.

Kommunfullmäktige hade den 3 september 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Maria Hannäs och borgarrådet Söderlund.


§11 Interpellation om ojämställda villkor för ideella organisationer (nr 2007:54)

Dnr 334-3491/2007

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om ojämställda villkor för ideella organisationer.

Kommunfullmäktige hade den 17 september 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 8.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh och Söderlund, Abdo, Goriya, borgarrådet Kristersson och Inger Stark.

§12 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:61) av Tomas Rudin (s) om ett musikcentrum i Västbodaskolans lo­kaler
  Dnr 328-4428/2007;

 2. (2007:62) av Tomas Rudin (s) om flyktingar och hemlöshet
  Dnr 333-4429/2007;

 3. (2007:63) av Ann Mari Engel (v) om hur Skulpturens hus blev Winter­vikens konferensanläggning
  Dnr 302-4610/2007;

 4. (2007:64) av Åsa Romson (mp) om borgerlig acceptans av luftförore­ningar
  Dnr 303-4680/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 2007:61, 2007:63 och 2007:64.

§13 Interpellation om flyktingar och hemlöshet (nr 2007:62)

Dnr 333-4429/2007

Tomas Rudin (s) hade lämnat in en interpellation om flyktingar och hemlöshet.

Kommunfullmäktige hade den 26 november 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin och borgarrådet Kristersson.

Sammanträdet ajournerades till kl. 16.00.

§14 Interpellation om utökningen av parkeringsplatser genom garageutbyggna­der på Södermalm (nr 2007:42)

Dnr 314-1969/2007

Åsa Romson (mp) hade lämnat in en interpellation om utökningen av parkeringsplatser genom garageutbyggnader på Södermalm.

Kommunfullmäktige hade den 28 maj 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 10.

I debatten yttrade sig Åsa Romson och borgarrådet Söderlund.

Sammanträdet ajournerades till kl. 17.00.

§15 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Summer games

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om Summer games.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 2. Kulturskolans möjligheter att uppfylla sitt åtagande

Kerstin Wickman (mp) ställde en fråga om kulturskolans möjligheter att uppfylla sitt åtagande.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kerstin Wickman och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 3. FOU

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om FOU.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Outbildad personal inom äldreomsorgen

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om outbildad personal inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 5. Lex Sarah

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om Lex Sarah.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 6. Högdalstopparnas utveckling

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om Högdalstopparnas utveckling.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Fritidsgårdar

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om fritidsgårdar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 8. Miljövänlig båtbottentvätt

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om miljövänlig båtbottentvätt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 9. Aktivitetsplaner och konkurrensutsättning i Bromma

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om aktivitetsplaner och konkurrensutsättning i Bromma.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Söderlund.

§16 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 19 november 2007 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2010.

Till ledamot efter Annika Billström (s) hade utsetts Magnus Johansson (s).

Till ersättare efter Magnus Johansson (s) hade utsetts Carin Jahn (s).

Till ersättare efter Camilla Torstensson (kd) hade utsetts Göran Oljeqvist (kd).

§17 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Stadsrevisionen, Revisorsgrupp 1

av den 8 november 2007

Revisorernas utlåtande till kommunfullmäktige över granskning av delårsrap­port - uppföljning av budget 2007.

Dnr 124-4505/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 7 november 2007

Beslut (7 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (1 oktober) avseende Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekono­miskt bistånd

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 325-1113/2007

Miljödepartementets beslut

av den 1 november

Beslut (1 november) avseende överklagande i fråga om detaljplan Nätet 2 i stadsdelen Södermalm, kommunfullmäktiges beslut (16 april). Regeringen avslår överklagandet. Regeringen upphäver beslut i den del det innebär att läns­styrelsen avvisat av Nätverket för bevarande av stadens parker överklaganden av detaljplanen samt överlämnar ärendet i den delen till länsstyrelsen för ny be­handling.

Dnr 311-881/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 12 november 2007

Beslut (12 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (8 mars) avseende fråga om detaljplan för del av kv. Smedsbacken, inom stadsdelen Ladugårdsgärde i Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

§18 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§19 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 3 december 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§20 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 8, 16, 17, 18 och 19 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005 och mem. 8, 16, 17, 18 och 19 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------ Bilaga 11.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ----------------------------------------------------- Bilaga 11.

§21 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 27 på före­dragningslistan före punkt nr 26.

§22 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:20)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:20 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Leif Malmberg (s) – leda­mot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Margaretha Swanström (m) – ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd, Cecilia Gardner Larsson (m) – le­damot i utbildningsnämnden

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant, utse ersät­tare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista för tiden till och med år 2007:

till ledamot: Leif Bengtsson (s);

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2007:

till ledamot: Christina Elffors Sjödin (m);

till ersättare: Alaksandar-Pal Sakala (m);

till nämndeman i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010: Babar Ali Rehman (v).


§23 Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i Stockholms Hamn­entreprenad AB

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 mars 2008 (utl. 2007:133)

Dnr 023-3296/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:133 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i Stockholms Hamnentreprenad AB.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Leif Rönngren, Ann Mari Engel, Åsa Romson och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Åsa Romson (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Överlåtelsen till Stockholm Entreprenad AB av samtliga aktier i Stock­holms Hamn­entreprenad AB, enligt avtal daterat den 3 juli 2007, god­känns.

 2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos Stock­holm Entreprenad AB med stöd av bestämmelserna i § 1 kap 9 sek­retesslagen, dock längst till utgången av år 2009.

§24 Samordnings- och utvecklingsansvar för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder. Slutrapport ”Spindel i fritidsnätet – en central uppgift” (utl. 2007:141)

Dnr 324-3215/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:141 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om samordnings- och utvecklingsansvar för fritidsverksamhet för ung­domar med funktionshinder och slutrapporten ”Spindel i fritidsnätet – en central uppgift”.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Eivor Karlsson, Karin Rågsjö, Jari Visshed och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jari Visshed (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Ansvarsfördelning och organisation för fritidsverksamheten för barn och ungdomar med funktionshinder godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Idrottsnämnden får i uppdrag att inrätta en samordnarfunktion och utarbeta riktlinjer för mål för fritidsverksamheten för personer med funktionsned­sättning i enlighet med utlåtandet.

 3. Idrottsnämnden, kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att samordna informationen i Tillgänglighetsguiden och Entré Stockholm, och tillsammans med samordnarfunktionen utveckla en elektronisk guide som användarna själva kan uppdatera.

 4. Idrottsnämndens reglemente justeras i enlighet med utlåtandet.

§25 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster (utl. 2007:142)

Dnr 125-2675/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:142 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Eva-Louise Erlandsson-Slorach, bor­garrådet Ruwaida, Stellan Hamrin, Björn Ljung och Mats Lindqvist.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadens nämnder ges i uppdrag att tillämpa miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster i enlighet med förslaget i bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana bolag inom koncernen att tillämpa miljökrav i enlighet med förslaget.

 3. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta tillämpnings-anvisningar till miljökraven, i vilka särskilt anpassning av kraven till mindre driftentreprenader ska ingå.

 4. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att genomföra utbildningstill­fällen gällande miljökraven.

 5. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att genomföra smärre revide­ringar av dokumentet ”Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster”.

§26 Tilläggsavtal nr 1 – med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad – till ramavtalet rörande Hjorthagen (utl. 2007:143)

Dnr 302-3387/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:143 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tilläggsavtal nr 1 – med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad – till ramavtalet rörande Hjorthagen.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Tilläggsavtal nr 1 – med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad – till ramavtalet rörande Hjorthagen godkänns (bilaga 2 till utlåtandet).

§27 Uppföljning av budget 2007 – Tertialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 med helårsprognos jämfört med budget

Dnr 113-3611/2007

Socialtjänstnämnden; Förslag till fördelning av statsbidrag för hiv/aids-in­satser för 2007 i Stockholms stad

Dnr 325-3386/2007

Socialtjänstnämnden; Förslag till utveckling av stadens insats i form av sär­skilt kvalificerad kontaktperson

Dnr 325-1898/2007

Stiftelsen Hotellhem; Framställan om anslag avseende tomställningskostna­der vid Älvsjö referensboende

Dnr 325-4419/2006

Liljeholmens stadsdelsnämnd; Hemställan om särskilda medel för avveck­ling av Gröndals servicehus

Dnr 327-3316/2003

Södermalms stadsdelsnämnd; Framställan om Förskottskassa för Söder­malms stadsdelsnämnd

Dnr 121-3973/2007

Utbildningsnämnden; Hemställan för att delfinansiera rekryteringspro­grammet under återstoden av 2007
(utl. 2007:144)

Dnr 334-3941/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:144 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller ett ärende om uppföljning av bud­get 2007 – Tertialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 med helårs­prognos jämfört med budget.

Revisorernas utlåtande till kommunfullmäktige över granskning av delårsrapport – uppföljning av budget 2007 – utdelades --------------------------------- Bilaga 12.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund, Livh, Jämtin och Ruwaida, Karin Rågsjö, Monika Lindh, Abdo Goriya, Rolf Könberg, Stefan Nilsson, Tomas Rudin och Abebe Hailu.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Redovisning av del 1, delårsbokslut per 31 augusti 2007 för Stockholms stad, godkänns.
 2. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive ramar för upplåning och intern utlåning godkänns och ersätter den i budget 2007 beslutade Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad.
 3. Finansieringen av idrottsnämndens ökade investeringsbehov med 85,6 mnkr för förvärv av skolidrottshallar, KF 2007-04-16 (dnr 328-612/2007) sker genom utökat finansieringsbeting.
 4. Av ej nyttjade medel omdisponeras inom miljömiljarden 5,0 mnkr till kommunstyrelsen för uppföljning, marknadsföring, information och kommunikation om stadens miljöinsatser eller andra prioriterade frågor samt 2,0 mnkr till miljö- och hälsoskyddsnämndens projekt A39 Klimat­kampanj i syfte att arbeta med att följa upp stadens klimatarbete.
 5. Ansvaret för Rinkeby kulturskola överförs från Rinkeby-Kista stadsdels­nämnd till kulturnämnden fr.o.m. den 1 januari 2008.

Särskilt uttalande gjordes av miljöpartiet ---------------------------------- Bilaga 13.

§28 Försäljning av Stockholm Vatten Byggprojekt AB och Stockholm Vatten Laboratorieservice AB (utl. 2007:145)

Dnr 023-3967/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:145 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av Stockholm Vatten Byggprojekt AB och Stockholm Vatten Laboratorieservice AB.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Rebwar Hassan, Catharina Tarras-Wahlberg, Erik Wassén, Anders Broberg, Stellan Hamrin, Berthold Gustavsson, Ann Mari Engel och Mats Rudin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s), Rebwar Hassan (mp) och Ann Mari Engel (v) att ärendet skulle bordläggas.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Catharina Tarras-Wahlbergs (s), Rebwar Hassans (mp) och Ann Mari Engels (v) gemensamma bordläggningsyrkande. Ordföranden konsta­terade att yrkandet om kravet på minoritetsbordläggning var uppfyllt. Kommun­fullmäktige hade härmed beslutat att bordlägga ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bordlägga ärendet.

§29 Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB (utl. 2007:146)

Dnr 023-3997/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:146 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Under förutsättning av Huddinge kommuns godkännande av aktieägartill­skott till Stockholm Vatten AB godkänna att Stockholms Stadshus AB till­skjuter 122 402 000 kr som aktieägartillskott till Stockholm Vatten AB.

 2. Förslag till avtal om överlåtelse av aktier i Stockholm Vatten VA AB god­känns (bilaga 2 till utlåtandet).

 3. Förslag till avtal om överlåtelse av aktier i Stockholm Vatten AB godkänns (bilaga 3 till utlåtandet).

 4. Styrelserna i Stockholms Stadshus AB och Stockholm Vatten AB ska verk­ställa beslut och vidta åtgärder för genomförandet av den nya kapital- och ägarstrukturen.

§30 Införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten) i Stockholms stad (utl. 2007:147)

Dnr 314-2273/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:147 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastig­heten) i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

ISA införs i alla stadens egna/leasade fordon med målsättningen att alla for­don har ISA senast 2010 i enlighet med utlåtandet.

§31 Stockholms stads äldreplan 2007-2011 (utl. 2007:148)

Dnr 327-1781/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:148 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms stads äldreplan 2007-2011.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Mujde Rashid, Helen Jäderlund Eckardt, Birgitta Holm, Leif Rönngren, Margareta Björk, borgarrådet Livh, Monika Lindh, Eivor Karlsson, Lilian Falkbäck, Marie Ljungberg Schött och Mats Lindqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) och Mujde Rashid (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Stockholms stads äldreplan 2007-2011 antas, bilaga 3 till utlåtandet.

 2. Stadens nämnder uppmanas och Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana styrelser att inom det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) hantera verksamheternas äldrefrågor, med syfte att uppnå målen i äldreplanen.

 3. Stockholms stads äldreplan 2006-2010 upphör därmed att gälla.

§32 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – centralupphandling av vård och omsorgsboenden (utl. 2007:149)

Dnr 327-3218/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:149 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om valfrihetssystem inom äldreomsorgen – centralupphandling av vård och omsorgsboenden.

Ordet innehades av borgarråden Samuelsson, Leif Rönngren, Helen Jäderlund Eckardt, Margareta Björk, Mujde Rashid, Monika Lindh, Birgitta Holm, borgar­rådet Livh, Eivor Karlsson och Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Mujde Rashid (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Kommunstyrelsen ska genom förenklad upphandling genomföra centralupp­handling av entreprenaddrift för maximalt de boenden som anges i utlåtandet. Upphandlingen ska genomföras i enlighet med de principer som anges i utlå­tandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§33 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem (utl. 2007:150)

Dnr 320-3446/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:150 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssy­stem.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Margareta Björk, Helen Jäderlund Eckardt, Mujde Rashid och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Stefan Nilsson (mp) och Mujde Rashid (v) att ärendet skulle återremitteras med hänvisning till att kommunfullmäktige skall få besluta om principerna för ersättningsmodell och nivåer för ersättning. Ärendet skall också innehålla en konsekvensbeskrivning av föreslagen modell och nivå på ersättning.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Leif Rönngrens (s), Stefan Nilssons (mp) och Mujde Rashids (v) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yr­kandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§34 Förslag till äldrepeng i tre nivåer (utl. 2007:151)

Dnr 327-3784/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:151 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till äldrepeng i tre nivåer.

Ordet innehades av Leif Rönngren, Stefan Nilsson och borgarrådet Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Stefan Nilsson (mp) och borgarrådet Livh (v) att ärendet skulle återremitteras med hänvisning till att kommunfullmäktige skall få besluta om principerna för ersättningsmodell och nivåer för ersättning. Ärendet skall också innehålla en konsekvensbeskrivning av föreslagen modell och nivå på ersättning.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp Leif Rönngrens (s), Stefan Nilssons (mp) och borgarrådet Livhs (v) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkan­det om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§35 Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd (utl. 2007:152)

Dnr 325-2609/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:152 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stockholms stad ska teckna avtal med Migrationsverket om upp till 30 boen­deplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som fått perma­nent uppehållstillstånd (PUT).

§36 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 120, 123, 134, 135, 136, 137, 138, 139 och 140 för år 2007.

§37 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 47, 48, 51, 52, 53, 56 och 60 för år 2007.


§38 Motioner

Under tiden 20 oktober – 26 november 2007 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2007:37) av Tomas Rudin och Jari Visshed (båda s) om ”offentliga upp­handlingar”
  Dnr 125-4780/2007;

 2. (2007:38) av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) om ny bytesstation för Citybanan – bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station
  Dnr 314-4782/2007;

 3. (2007:39) av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) om brottsoffer­jour för hemlösa
  Dnr 325-4787/2007;

 4. (2007:40) av Eie Herlitz m.fl. (mp) om skapande av ett bilfritt kvarter i Stock­holm
  Dnr 314-4789/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.45.