Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-01-21

Sammanträde 2008-01-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:33 av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor. RII

3 Nr 2007:47 av Jan Valeskog (s) om Vanadisbadets framtid. RVIII

4 Nr 2007:48 av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken. RII

5 Nr 2007:51 av Leif Rönngren (s) om samverkan mellan staden och landstinget avseende äldre. RVI

6 Nr 2007:52 av Leif Rönngren (s) om målen för äldreomsorgen antaget i budget för 2007 med inriktning för 2008 och 2009. RVI

7 Nr 2007:53 av Inger Stark (v) om avknoppning av ett helt förskoleområde inskränker andra föräldrars frihet att välja kommunal förskola. RIV

8 Nr 2007:56 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nonchalanta hantering av Gustav Adolfs torg och Strömkajen/Södra Blasieholmskajen. RII

9 Nr 2007:60 av Jan Valeskog (s) om Kungsträdgården och dess användning det senaste året. RI

10 Nr 2007:61 av Tomas Rudin (s) om ett musikcentrum i Västbodaskolans lokaler. RVIII

11 Nr 2007:63 av Ann Mari Engel (v) om hur Skulpturens hus blev Wintervikens konferensanläggning. RIII

12 Nr 2007:64 av Åsa Romson (mp) om borgerlig acceptans av luftföroreningar. RIII

NYA INTERPELLATIONER

13 Nr 2007:65 av Karin Rågsjö (v) om insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. RVII

14 Nr 2007:66 av Karin Rågsjö (v) om orättvis fördelning av ekonomiskt bistånd till SL-kort. RVII

15 Nr 2007:67 av Jari Visshed (s) om när moderaterna avser att genomföra sitt vallöfte om att införa en jobbgaranti. RVII

16 Nr 2007:68 av Malte Sigemalm (s) om nedgrävning av återvinningsstationer. RII

17 Nr 2007:69 av Malte Sigemalm (s) om stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10). RIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av fem nämndemän i Solna tingsrätt, nio nämndemän i Stockholms tingsrätt och tio nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:16, i vad avser val av tre nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2007:17, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:19, i vad avser val av en suppleant i AB Svenska Bostäder, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:22, i vad avser val av en ersättare i brand- och räddningsnämnden, en ledamot och en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i kyrkogårdsnämnden, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, tre ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i utbildningsnämnden.
Mem. 2007:23, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse.
Mem. 2007:24, i vad avser val av en lekmannarevisor i Stockholms stads arbetstagares understödsstiftelse.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Mem. 2008:1. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel III

25 Utl. 2008:1. Förslag att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.

Rotel VII

26 Utl. 2008:2. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1 2007.

27 Utl. 2008:3. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 2 2007.

Rotel I

28 Utl. 2008:4. Rapport från Stockholms stads deltagande i den nationella samverkansövningen, SAMÖ 2007, samt reviderad plan för Stockholms stads krishantering och plan för kriskommunikation.

29 Utl. 2008:5. Revidering av säkerhetspolicy för Stockholms stad.

Rotel I+V

30 Utl. 2008:6. Investerings- och inriktningsbeslut gällande nyproduktion och ombyggnad av bostäder i kv. Sjövik, etapp 2 i Årstadal.

Rotel II

31 Utl. 2008:7. Namn på allmän plats efter Anna Lindh - Anna Lindhs Plats.

BORDLAGDA MOTIONER

32 Utl. 2007:120. Rätt till heltidstjänst för stadens anställda. Motion av Roger Mogert och Mirja Räihä Järvinen (båda s) (2007:5). RI

33 Utl. 2007:123. Bättre idrottsmöjligheter - trygghetsmärkta spår och områden för spontan utomhusträning. Motion av Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) (2006:31). RII

34 Utl. 2007:134. Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:46). RVIII

35 Utl. 2007:135. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

36 Utl. 2007:136. Utvecklande av välfärden, anta utmaningen från Kommunal. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:4). RI

37 Utl. 2007:137. Den borgerliga alliansens förakt för den parlamentariska demokratin och förslag till hur den demokratiska processen ska säkras i staden. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:15). RI

38 Utl. 2007:138. Möjligheter för fler medborgare att delta i den demokratiska processen. Motion av Susanna Brolin och Margareta Johansson (båda v) (2007:21). RI

39 Utl. 2007:139. Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:8). RII

40 Utl. 2007:140. Avgifter vid exponering i det offentliga rummet. Motion av Teres Lindberg (s) (2007:13). RII

41 Utl. 2007:177. Strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:10). RIII

42 Utl. 2007:178. SL-kort som löneförmån till stadens anställda. Motion av Mehdi Oguzsoy (v) (2007:22). RI

43 Utl. 2007:179. Stadens personalpolitik. Motion av Roger Mogert och Teres Lindberg (båda s) (2007:24). RI

44 Utl. 2007:180. Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg. Motion av Ann-Margarethe Livh och Margareta Johansson (båda v) (2007:12). RVI

45 Utl. 2007:181. Rätten till skälig levnadsnivå - Stockholm som en attraktiv stad för alla. Motion av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda v) (2007:16). RVII

46 Utl. 2007:182. Konstutställning med stadens konst och utställning med stadens presenter. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:33). RVIII

NY MOTION, Rotel III

47 Utl. 2008:8. Miljöanpassning av Stadshuset. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:28). Kranvatten istället för vattenflaskor vid fullmäktigesammanträden. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2006:19).

Dnr 303-2566/2007, 014-2412/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (290 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 21 januari 2008 kl. 16.00

Justerat den 28 januari 2008

Anslaget den 29 januari 2008

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om investeringar i cykelbanor (nr2007:33)

Dnr 314-1175/2007

Mirja Räihä Järvinen (s) hade lämnat in en interpellation om investeringar i cykelbanor.

Kommunfullmäktige hade den 16 april 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Söderlund.

§5 Interpellation om samverkan mellan staden och landstinget avseende äldre (nr2007:51)

Dnr 327-3310/2007

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om samverkan mellan staden och landstinget avseende äldre.

Kommunfullmäktige hade den 17 september 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Leif Rönngren, borgarrådet Samuelsson, Margareta Johansson och Peter Lundén-Welden.

§6 Interpellation om målen för äldreomsorgen antaget i budget för 2007 med inriktning för 2008 och 2009 (nr2007:52)

Dnr 327-3311/2007

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om målen för äldreomsorgen antaget i budget för 2007 med inriktning för 2008 och 2009.

Kommunfullmäktige hade den 17 september 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Leif Rönngren och borgarrådet Samuelsson.

§7 Interpellation om avknoppning av ett helt förskoleområde inskränker andra föräldrars frihet att välja kommunal förskola (nr2007:53)

Dnr 321-3312/2007

Inger Stark (v) hade lämnat in en interpellation om avknoppning av ett helt förskoleområde inskränker andra föräldrars frihet att välja kommunal förskola.

Kommunfullmäktige hade den 17 september 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Inger Stark, borgarråden Edholm och Mogert och Cecilia Brinck.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 56, 60, 61, 63 och 64 för år 2007.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:65) av Karin Rågsjö (v) om insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden
  Dnr 331-4776/2007;

 2. (2007:66) av Karin Rågsjö (v) om orättvis fördelning av ekonomiskt bistånd till SL-kort
  Dnr 325-4778/2007;

 3. (2007:67) av Jari Visshed (s) om när moderaterna avser att genomföra sitt vallöfte om att införa en jobbgaranti
  Dnr 331-5068/2007;

 4. (2007:68) av Malte Sigemalm (s) om nedgrävning av återvinningsstationer
  Dnr 303-5079/2007;

 5. (2007:69) av Malte Sigemalm (s) om stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10)
  Dnr 303-5081/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Angående utförsäljningen av fastigheter i allmännyttan

Håkan Wahlén (s) ställde en fråga om utförsäljningen av fastigheter i allmän­nyttan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Håkan Wahlén och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 2. Insyn och kontinuitet i kommunala respektive privata förskoleverk­samheter

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om insyn och kontinuitet i kommunala re­spektive privata förskoleverksamheter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Mötesfriheten och det offentliga rummet

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om mötesfriheten och det offentliga rummet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 4. Angående finansborgarrådets uttalande om andelen allmännytta i Stockholm

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om finansborgarrådets uttalande om andelen allmännytta i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 5. Husby och referenskvarteret

Borgarrådet Ruwaida (mp) ställde en fråga om Husby och referenskvarteret.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Ruwaida och Alvendal.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsrättens beslut

av den 5 december 2007

Beslut (5 december) med anledning av överklagande av Kammarrättens beslut (9 november) avseende motion om snabbutredning av Norviks hamn och förslag till hamnstrategi för Stockholm.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 314-3710/2004, Dnr 309-3360/2005

Regeringsbeslut

av den 22 november 2007

Beslut (22 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (17 augusti 2006) i fråga om detaljplan för område vid kvarteret Oväder i stadsdelen Hägersten i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 29 november 2007

Beslut (29 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (8 juni 2006) i fråga om detaljplan för område vid Gustav III:s Väg öster om kv. Pyndaren i stadsdelen Åkeslund i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 13 december 2007

Beslut (13 december) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (26 november) avseende Tilläggsavtal nr 1 med AB Fortum Värme sam­ägt med Stockholms stad till ramavtalet rörande Hjorthagen.

Länsrätten, som senare kommer att pröva målet slutligt, avslår yrkandet om in­hibition.

Dnr 302-3387/2007

Regeringsbeslut

av den 6 december 2007

Beslut (6 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (21 juni 2006) i fråga om detaljplan för kv.Mätkedjan och kv. Mät­stickan m.m. i stadsdelen Fagersjö i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 6 december 2007

Beslut (6 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (27 april 2006) i fråga om detaljplan för kv.Albatrossen m.m. (vid Örnsbergs tunnelbanestation) i stadsdelarna Aspudden och Hägersten i Stock­holms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 19 december 2007

Beslut (19 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (21 juni 2006) i fråga om detaljplan för del av Enskede Gård 1:1 vid kv. Hembiträdet i stadsdelarna Kärrtorp och Enskededalen i Stockholms kom­mun.

Regeringen avslår överklagandena.

Kammarrättens beslut

av den 18 december 2007

Beslut (18 december) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (be­slut 25 maj) avseende Handlingsplan för uppkoppling av (bredband till) hyres­gästerna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet.

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Dnr 035-2620/2005

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 21 december 2007

Beslut (21 december 2007) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 23 oktober 2007) avseende Bokslut 2006. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 123-749/2007

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 21 december 2007

Beslut (21 december 2007) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 7 september 2007) avseende representation. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 007-3250/2006


Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 21 december 2007

Beslut (21 december 2007) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 13 augusti 2007) avseende Tertialrapport 1 2007 för kommunfullmäktige m.m.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 113-1803/2007.

§12 Upprop

Kl. 18.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 28januari 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem. 8, 16, 17, 19, 21, 22, 23 och 24 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8, 16, 17, 19, 21, 22, 23 och 24 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:1)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:1 om avsägelser och fyllnadsval be­hand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Maria Palme (s) – vice ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, Ingriel Th Larsson (m) – er­sättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Anna Lund (m) – ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, Karin Wanngård (s) – vice ordförande i styrelsen för Stockholms Bostadsförmedling AB, Abdo Goriya (s) – vice ordförande i styrelsen för AB Familjebostäder, Ingvar Snees (m) – leda­mot i styrelsen för AB Stockholmshem, Mariela León (m) – ledamot i sty­relsen för AB Stokab, Inga-Lill Larsson (m) – suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant, utse ersät­tare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 7.

§16 Förslag att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsom­rådet för kommunalt vatten och avlopp (utl.2008:1)

Dnr 315-1298/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:1 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Lambarön inkluderas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

 2. För det fall förbindelsepunkter upprättas individuellt för fastigheterna på Lambarö - skall särskild taxenivå (särtaxa) som bestäms av Stockholm Vatten VA AB gälla för fastighetsägarna.

§17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1 2007 (utl.2008:2)

Dnr 325-2614/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:2 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1 2007.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens rapportering av ej verk­ställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen godkänns.

§18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 2 2007 (utl.2008:3)

Dnr 325-3786/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:3 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 2 2007.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens rapportering av ej verk­ställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen godkänns.

§19 Rapport från Stockholms stads deltagande i den nationella samverkansöv­ningen, SAMÖ 2007, samt reviderad plan för Stockholms stads krishanter­ing och plan för kriskommunikation (utl.2008:4)

Dnr 307-3816/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:4 behandlades. Utlåtandet gäller en rapport från Stockholms stads deltagande i den nationella samverkansövningen, SAMÖ 2007, samt reviderad plan för Stockholms stads krishantering och plan för kris­kommunikation.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Ruwaida samt Tomas Rudin.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma yrkande samt miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Erfarenhetsrapport från den nationella samverkansövningen, SAMÖ 2007, bilaga 1 till utlåtandet, godkänns.

§20 Revidering av säkerhetspolicy för Stockholms stad (utl.2008:5)

Dnr 307-4721/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:5 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av säkerhetspolicy för Stockholms stad.

Ordet innehades av Tomas Rudin, borgarråden Axén Olin och Ruwaida samt Ulf Fridebäck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tomas Rudin (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§21 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:6.

§22 Namn på allmän plats efter Anna Lindh – Anna Lindhs Plats (utl.2008:7)

Dnr 312-2703/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:7 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn på allmän plats efter Anna Lindh.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund och Tomas Rudin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Anna Lindhs Plats godkänns som namn för allmän plats enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

§23 Motion om rätt till heltidstjänst för stadens anställda (utl.2007:120)

Dnr 219-641/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:120 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert och Mirja Räihä Järvinen (båda s) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt alla nämnder och bolagsstyrelser att införa rätt till heltidsjobb för alla stadens anställda som så önskar.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Ulf Fridebäck, Eivor Karlsson, Åsa Hagelstedt, Cecilia Brinck samt borgarråden Livh och Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Åsa Hagelstedt (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:5) av Roger Mogert och Mirja Räihä Järvinen (båda s) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§24 Investerings- och inriktningsbeslut gällande nyproduktion och ombyggnad av bostäder i kv. Sjövik, etapp 2 i Årstadal (utl.2008:6)

Dnr 302-5242/2007

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2008:6. Utlåtandet gäller ett ärende om inves-terings- och inriktningsbeslut gällande nyproduktion och ombyggnad.

Dnr 302-5242/2007

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

AB Stockholmshems investering för nyproduktion av bostäder i kv. Sjövik, etapp 2 i Årstadal, för ett belopp på ca 340 mnkr godkänns.

§25 Motion om bättre idrottsmöjligheter – trygghetsmärkta spår och områden för spontan utomhusträning (utl.2007:123)

Dnr 328-3765/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:123 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) i vilken de föreslår att staden ska genomföra en rad åtgärder för att komma tillrätta med för dåligt upp­lysta och dåligt underhållna motionsspår, parker och andra grönområden.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2006:31) av Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) besvaras med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§26 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2007:134.

§27 Motion om uppförandekod i offentlig upphandling (utl.2007:135)

Dnr 125-2553/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:135 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åsa Romson (mp) i vilken hon yrkar att kommun­fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en uppförande­kod för stadens upphandlingar.

Ordet innehades av Åsa Romson, Mirja Räihä Järvinen, Ulf Fridebäck, Ann Mari Engel, Cecilia Brinck, Yvonne Fernell-Ingelström, Paul Lappalainen, Stellan Hamrin och Kerstin Wickman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2005:51) av Åsa Romson (mp) anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anfört.

§28 Motion om utvecklande av välfärden, anta utmaningen från Kommunal (utl.2007:136)

Dnr 331-623/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:136 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Leif Rönngren (s) i vilken han bl.a. yrkar att kom­munfullmäktige beslutar att staden i samtliga personalintensiva verksamheter ska använda sig av en bemanningsekonomimodell utvecklad av docent Paula Liukonen.

Ordet innehades av Leif Rönngren, Ulf Fridebäck, borgarrådet Samuelsson, Mirja Räihä Järvinen, Eivor Karlsson, borgarrådet Livh samt Cecilia Brinck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokrater­nas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:4) av Leif Rönngren (s) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§29 Motion om den borgerliga alliansens förakt för den parlamentariska demo­kratin och förslag till hur den demokratiska processen ska säkras i staden (utl.2007:137)

Dnr 016-1740/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:137 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ger majoriteten i uppdrag att genomföra särskilda grupple­daröverläggningar med företrädare för samtliga partier i fullmäktige.

Ordet innehades av borgarrådet Livh, Rolf Könberg, Abit Dundar, borgarrådet Mogert, Ann Mari Engel, Inger Stark, Johanna Sjö, Åsa Romson, Susanna Brolin, Dikran Dison, Abebe Hailu, Rebwar Hassan, Mehdi Oguzsoy, Abdo Goriya, Barry Andersson och Paul Lappalainen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s), Åsa Romson (mp) och Inger Stark (v) bifall till soci­aldemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Abdo Goriyas (s), Åsa Romsons (mp) och Inger Starks (v) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Abdo Goriyas (s), Åsa Romsons (mp) och Inger Starks (v) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 54 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2007:15) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§30 Motion om möjligheter för fler medborgare att delta i den demokratiska processen (utl.2007:138)

Dnr 335-2224/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:138 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Susanna Brolin och Margareta Johansson (båda v) i vilken de föreslår att 0,3mnkr ur centrala medelsreserven ska öronmärkas för byalag/samhällsföreningar samt att dessa medel fördelas av integrationsbered­ningen/stadsdelsnämnderna.

Ordet innehades av Susanna Brolin, Rolf Könberg, Margareta Johansson och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (mp) och Susanna Brolin (mp) bifall till socialdemokra­ternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:21) av Susanna Brolin och Margareta Johansson (båda v) av­slås.

§31 Motion om Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling (utl.2007:139)

Dnr 314-937/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:139 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åsa Romson (mp) i vilken hon bl.a. föreslår att kom­munfullmäktige beslutar att utreda olika möjligheter till att Stockholms stad har ett mer aktivt ansvar för kollektivtrafikutvecklingen.

Ordet innehades av Åsa Romson, Peter Lundén-Welden, Abit Dundar, Anders Broberg, Eie Herlitz, Ann Mari Engel, borgarrådet Söderlund, Leif Rönngren och Christer G Wennerholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:8) av Åsa Romson (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§32 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 140, 177, 178, 179, 180, 181 och 182 för år 2007.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2008:8.

§33 Motioner

Under tiden 12 december 2007 – 21 januari 2008 väcktes och inlämnades föl­jande motioner:

 1. (2008:1) av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) om folkomröst­ning om Brommas framtid
  Dnr 016-128/2008;

 2. (2008:2) av Eivor Karlsson (mp) om stadens korttidsboenden
  Dnr 327-130/2008;

 3. (2008:3) av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) om En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården – vi måste arbeta för fler svenska ad­optioner
  Dnr 325-216/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.20.