Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-02-11

Sammanträde 2008-02-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:47 av Jan Valeskog (s) om Vanadisbadets framtid. RVIII

3 Nr 2007:48 av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken. RII

4 Nr 2007:56 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nonchalanta hantering av Gustav Adolfs torg och Strömkajen/Södra Blasieholmskajen. RII

5 Nr 2007:60 av Jan Valeskog (s) om Kungsträdgården och dess användning det senaste året. RI

6 Nr 2007:61 av Tomas Rudin (s) om ett musikcentrum i Västbodaskolans lokaler. RVIII

7 Nr 2007:63 av Ann Mari Engel (v) om hur Skulpturens hus blev Wintervikens konferensanläggning. RIII

8 Nr 2007:64 av Åsa Romson (mp) om borgerlig acceptans av luftföroreningar. RIII

9 Nr 2007:65 av Karin Rågsjö (v) om insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. RVII

10 Nr 2007:66 av Karin Rågsjö (v) om orättvis fördelning av ekonomiskt bistånd till SL-kort. RVII

11 Nr 2007:67 av Jari Visshed (s) om när moderaterna avser att genomföra sitt vallöfte om att införa en jobbgaranti. RVII

12 Nr 2007:68 av Malte Sigemalm (s) om nedgrävning av återvinningsstationer. RII

13 Nr 2007:69 av Malte Sigemalm (s) om stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10). RII

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2008:1 av Mirja Räihä Järvinen (s) om Järvalyftet. RV

15 Nr 2008:2 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RII

16 Nr 2008:3 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RVII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

22 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av fyra nämndemän i Solna tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och sju nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:16, i vad avser val av tre nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2007:17, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:22, i vad avser val av en ersättare i kyrkogårdsnämnden och tre ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2007:23, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse.
Mem. 2007:24, i vad avser val av en lekmannarevisor i Stockholms stads arbetstagares understödsstiftelse.
Mem. 2008:1, i vad avser en ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd, en nämndeman i Södertörns tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

23 Nya valärenden.

Mem. 2008:2. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer i Nynäshamns Hamn AB, dotterbolag till Stockholms Hamn AB.
Mem. 2008:3. Avsägelser och fyllnadsval.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel II

24 Utl. 2008:9. Energibesparande armaturbyte i stadens gatubelysning. Genomförandebeslut.

25 Utl. 2008:10. Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut avseende Nordsydaxeln.

Rotel III

26 Utl. 2008:11. Volvo Ocean Race Stopover Stockholm 2009. Inriktningsbeslut.

BORDLAGDA MOTIONER

27 Utl. 2007:134. Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:46). RVIII

28 Utl. 2007:140. Avgifter vid exponering i det offentliga rummet. Motion av Teres Lindberg (s) (2007:13). RII

29 Utl. 2007:177. Strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:10). RIII

30 Utl. 2007:178. SL-kort som löneförmån till stadens anställda. Motion av Mehdi Oguzsoy (v) (2007:22). RI

31 Utl. 2007:179. Stadens personalpolitik. Motion av Roger Mogert och Teres Lindberg (båda s) (2007:24). RI

32 Utl. 2007:180. Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg. Motion av Ann-Margarethe Livh och Margareta Johansson (båda v) (2007:12). RVI

33 Utl. 2007:181. Rätten till skälig levnadsnivå - Stockholm som en attraktiv stad för alla. Motion av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda v) (2007:16). RVII

34 Utl. 2007:182. Konstutställning med stadens konst och utställning med stadens presenter. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:33). RVIII

35 Utl. 2008:8. Miljöanpassning av Stadshuset. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:28). Kranvatten istället för vattenflaskor vid fullmäktigesammanträden. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2006:19). RIII

Dnr 303-2566/2007, 014-2412/2006


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY MOTION Rotel I

36 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43).

NYA BESLUTSÄRENDEN

37 Nya valärenden

Mem. 2008:4. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer i Smeab Ljusröd AB och Smeab Mörkröd AB, dotterbolag till AB Familjebostäder.
Mem. 2008:5. Avsägelser och fyllnadsval.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Debattprotokoll.pdf (566 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 11 februari 2008 kl. 16.00

Justerat den 18 februari 2008

Anslaget den 19 februari 2008

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om majoritetens nonchalanta hantering av Gustav Adolfs torg och Strömkajen/Södra Blasieholmskajen (nr2007:56)

Dnr 311-3559/2007

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om majoritetens nonchalanta hantering av Gustav Adolfs torg och Strömkajen/Södra Blasieholmskajen.

Kommunfullmäktige hade den 1 oktober 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Söderlund och Torhild Lamo.

§5 Interpellation om Kungsträdgården och dess användning det senaste året (nr2007:60)

Dnr 302-3690/2007

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om Kungsträdgården och dess användning det senaste året.

Kommunfullmäktige hade den 1 oktober 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Axén Olin.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2007:61.

§7 Interpellation om hur Skulpturens hus blev Wintervikens konferens­anläggning (nr2007:63)

Dnr 302-4610/2007

Ann Mari Engel (v) hade lämnat in en interpellation om hur Skulpturens hus blev Wintervikens konferensanläggning.

Kommunfullmäktige hade den 26 november 2007 beslutat medgiva att inter-pellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel, borgarrådet Hamilton, Malte Sigemalm, Jackie Nylander och Margareta Johansson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 64, 65, 66, 67, 68 och 69 för år 2007.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2008:1) av Mirja Räihä Järvinen (s) om Järvalyftet
  Dnr 319-198/2008;

 2. (2008:2) av Tomas Rudin (s) om hur målet ”Stockholm världens till­gängligaste stad 2010” ska nås
  Dnr 326-214/2008;

 3. (2008:3) av Tomas Rudin (s) om hur målet ”Stockholm världens till­gängligaste stad 2010” ska nås
  Dnr 326-215/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.55 – 17.00.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Finansborgarrådets stolta integrationssatsning

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om finansborgarrådets stolta integrationssats­ning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 2. Helhetssyn – ska skolkare kunna hämtas av polis

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om helhetssyn – om skolkare ska kunna hämtas av polis.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Tvångshämtning av skolbarn

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om tvångshämtning av skolbarn.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Nedskärningar och minskad jobbtillväxt inom IT/telecom-sektorn

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om nedskärningar och minskad jobbtill­växt inom IT/telecom-sektorn.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Axén Olin.

Fråga nr 5. Djurgårdslinjen till Centralen

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om Djurgårdslinjen till Centralen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 6. Klagomålshantering

Margareta Johansson (s) ställde en fråga om klagomålshantering.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 7. Finansiering av Summergames

Jari Visshed (s) ställde en fråga om finansiering av Summergames.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Visshed och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 8. Utförsäljningspolicy

Eie Herlitz (mp) ställde en fråga om utförsäljningspolicy.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eie Herlitz och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 9. Personalpolicy

Torhild Lamo (s) ställde en fråga om personalpolicy.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Torhild Lamo och borgarrådet Axén Olin.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 20 december 2007

Beslut (20 december 2007) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten beslut (22 januari 2007) avseende kommunfullmäktiges beslut (14 december 2004) Lägesredovisning Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen, Loudden.

Kammarrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling inför avgörandet av frå­gan om prövningstillstånd.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 309-3938/2004

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 20 december 2007

Beslut (20 december 2007) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten beslut (22 januari 2007) av stadsbyggnadsnämndens beslut (24 februari 2005) i fråga om detaljplan för Norra Djurgårdsstaden inom Hjorthagen och Norra Djurgården.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 20 december 2007

Beslut (20 december 2007) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 21 augusti 2007) avseende Översiktsplan 99 för Stockholm.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 311-815/1998

Regeringsrättens dom

av den 21 januari 2008

Beslut (21 januari) avseende klandrat avgörande Miljödepartementet beslut (3maj 2007) kommunfullmäktiges beslut (20 mars 2006) i fråga om detaljplan för område vid Hornstull i stadsdelen Södermalm i Stockholm.

Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast.

Dnr 311-605/2006

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 28 januari 2008

Beslut (28 januari) med anledning av ansökan om återställande av försutten tid med anledning av kommunfullmäktiges beslut (4 oktober 1999) att anta en översiktsplan

Kammarrätten avslår ansökningen.

Dnr 311-815/1998

Länsstyrelsen i Stockholms län

av den 7 februari 2008

Beslut (7 februari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11december 2007) avseende förslag till detaljplan för del av kvarteret Gamen i stadsdelen Södermalm

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-3955/2007

§12 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 18februari 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Jan Valeskog (s) i en ordningsfråga angående interpella­tionssvarens fördröjning, ofta 7 – 8 månader.

§14 Fyllnadsval (mem. 8, 16, 17, 19, 21, 22, 23 och 24 för år 2007 samt mem.2008:1)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8, 16, 17, 19, 21, 22, 23 och 24 för år 2007 samt memorial nr 2008:1 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av fyra nämndemän i Solna tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt, fem nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:8), tre nämndemän i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:16), en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, två nämndemän i Stockholms tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:19), två nämndemän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:21), en ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, en ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (mem. 2007:22), en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse (mem. 2007:23), en nämndeman i Södertörns tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:1).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2007:8

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Bibi Lindroth (m), Kristina Lutz (m);

Mem. 2007:17

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Therez Tollstam (kd);

Mem. 2007:22

i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Svante Haggren (s);

Mem. 2007:24

hos Stockholms stads arbetstagares understödsstiftelse för tiden till och med år 2009:

till lekmannarevisor: Bengt Akalla (m);

Mem. 2008:1

i Södermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot tillika vice ordförande: Jan Forsell (s);

till ledamot: Josefin Deiving (s);

till ersättare: Mikael Magnusson (s).

§15 Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer i Nynäshamns Hamn AB, dotterbolag till Stockholms Hamn AB (mem. 2008:2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:2 avseende val av styrelseledamöter, ord­förande och revisorer i Nynäshamns Hamn AB, dotterbolag till Stockholms Hamn AB, behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i styrelsen för Nynäshamns Hamn AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till ledamot tillika ordförande: Christel Wiman;

till ledamöter: Carl-Erik Aroseus, Henrik Widerståhl;

till suppleant: Gun Rudeberg;

till lekmannarevisor: David Winks (kd);

till lekmannarevisorssuppleant: Jan Demuth (mp).

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:3 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Hasan Dölek (s) – ersät­tare i kommunstyrelsen, Carina Kemi (s) – ersättare i Bromma stadsdels­nämnd, Rana Khosravi (s) – ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels­nämnd, Karin Gustafsson (s) – ledamot i socialtjänstnämnden, Michael Storåkers (m) – ledamot i styrelsen för AB Fortum Värme Holding – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant, utse ersät­tare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i kommunstyrelsen, en ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en leda­mot i styrelsen för AB Fortum Värme Holding, tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Eva Andersson Ney (s).

§17 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 37 på före­dragningslistan före punkt nr 24.

§18 Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer i Smeab Ljusröd AB och Smeab Mörkröd AB, dotterbolag till AB Familjebostäder (mem.2008:4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:4 avseende val av styrelseledamöter, ord­förande och revisorer i Smeab Ljusröd AB och Smeab Mörkröd AB, dotterbolag till AB Familjebostäder, behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i styrelsen för Smeab Ljusröd AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot tillika ordförande: Bosse Sundling;

till ledamöter: Thomas Stadig, Ingvar Andréasson;

till suppleant: Jonas Schneider;

till lekmannarevisor: Helge Löfstedt (fp);

till lekmannarevisorssuppleant: Hans Ravelius (s);

i styrelsen för Smeab Mörkröd AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot tillika ordförande: Bosse Sundling;

till ledamöter: Thomas Stadig, Ingvar Andréasson;

till suppleant: Jonas Schneider;

till lekmannarevisor: Helge Löfstedt (fp);

till lekmannarevisorssuppleant: Hans Ravelius (s).

§19 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:5 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Patrik Slimane (mp) – ledamot i Farsta stadsdelsnämnd – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant, utse ersät­tare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Mats Lindqvist (mp).

§20 Energibesparande armaturbyte i stadens gatubelysning

Genomförandebeslut (utl.2008:9)

Dnr 319-3947/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:9 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om energibesparande armaturbyte i stadens gatubelysning.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Jan Valeskog, Mats Lindqvist och Torhild Lamo.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

§21 Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut avseende Nordsydaxeln (utl.2008:10)

Dnr 314-4273/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:10 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om lägesrapport och reviderat genomförandebeslut avseende Nordsyd­axeln.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund och Jan Valeskog.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Reviderat genomförandebeslut och färdigställandetid av Nordsydaxeln godkänns.
 2. Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra projektet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§22 Volvo Ocean Race Stopover Stockholm 2009

Inriktningsbeslut (utl.2008:11)

Dnr 328-117/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:11 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Volvo Ocean Race Stopover Stockholm 2009.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Ann Mari Engel, Inge-Britt Lundin, Stefan Nilsson, Malte Sigemalm, borgarrådet Samuelsson, Barry Andersson, Tomas Rudin och Lukas Forslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Lämnad redovisning godkänns.

 2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana Stockholms Hamn AB att fortsätta planeringen av evenemanget inom ramen för budgeterade medel och målsättningar.

Särskilt uttalande

Borgarrådet Ruwaida m.fl. (mp): Av avtalstexten (punkt 7) framgår att det ska råda sekretess både för själva avtalet och för annan affärsinformation i samband med Volvo Ocean Race. På grund av offentlighetsprincipen är det dock omöjligt för ett kommunalt bolag att ingå så omfattande sekretessförbindelser.
Enligt punkt 7.3.v får information visserligen lämnas ut om ”tvingande lag” fö­reskriver det, men punkt 7.4 kräver då att avtalsmotparten informeras redan före utlämnandet. Enligt svensk lag får sådant inte fördröja utlämnandet av allmänna handlingar. Dessutom ska avtalsparterna tillsammans ”minimera konsekven­serna” av ett utlämnande, vilket förmodligen kräver att man i strid med svensk lag efterforskar vem som begärt ut handlingarna och i vilket syfte.
Vi förutsätter att avtalsförslaget ändras så att det överensstämmer med svensk lagstiftning om offentlighet och sekretess.

§23 Motion om gratis konstutställning i staden (utl.2007:134)

Dnr 441-994/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:134 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) i vilken de föreslår att en central plats i staden ska upplåtas gratis för utställningar.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kulturnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att till­sammans ta fram en rutin för öppna konstutställningar i staden.

 2. Motion (2000:46) av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) anses besvarad.

§24 Motion om avgifter vid exponering i det offentliga rummet (utl.2007:140)

Dnr 329-1171/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:140 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (s) i vilken hon bl.a. föreslår att av­gifterna för tillfälliga bygglov för vepor på fastigheter ses över och att varje en­skilt fall noga övervägs där det inte är allmän reklamplats.

Ordet innehades av Teres Lindberg, borgarrådet Söderlund, Ann Mari Engel, Petter Lindfors, Lukas Forslund och Abit Dundar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:13) av Teres Lindberg (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§26 Motion om SL-kort som löneförmån till stadens anställda

Dnr 219-2226/2007

SL-kort till borgarråd, fullmäktigeledamöter och ersättare istället för taxi-resor

Skrivelse av Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (båda mp) (utl.2007:178)

Dnr 019-3825/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:178 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Mehdi Oguzsoy (v) i vilken han föreslår SL-kort som löneförmån till stadens anställda.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy samt borgarråden Samuelsson och Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mehdi Oguzsoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2007:22) av Mehdi Oguzsoy (v) avslås.

§27 Motion om stadens personalpolitik (utl.2007:179)

Dnr 201-2442/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:179 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert och Teres Lindberg (båda s) i vilken de förslår ett antal insatser inom det personalpolitiska området.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Eivor Karlsson, borgarrådet Livh, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Samuelsson, Tünde Kovach och Catharina Tarras-Wahlberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s), Eivor Karlsson (mp) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:24) av Roger Mogert och Teres Lindberg (båda s) om stadens personalpolitik anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§28 Motion om Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg (utl.2007:180)

Dnr 327-1164/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:180 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh och Margareta Johansson (båda v) i vilken de föreslår ett antal åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren i äldre­omsorgen.

Ordet innehades av Margareta Johansson, Margareta Björk, Eivor Karlsson, Berit Kruse, borgarrådet Samuelsson, Helen Jäderlund Eckardt, Torhild Lamo, borgarrådet Livh, Catharina Tarras-Wahlberg och Jackie Nylander.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Torhild Lamo (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:12) av Ann-Margarethe Livh och Margareta Johansson (bådav) avslås.

§29 Motion om Rätten till skälig levnadsnivå – Stockholm som en attraktiv stad för alla (utl.2007:181)

Dnr 325-1744/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:181 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda v) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ska göra en bred översyn av skälig levnadsnivå i staden.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Tomas Rudin, borgarrådet Kristersson, Jackie Nylander, Eivor Karlsson, Ann-Katrin Åslund, Dikram Dison och Stefan Nilsson.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tomas Rudin (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:16) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda v) anses besvarad.

§30 Motion om konstutställning med stadens konst och utställning med stadens presenter (utl.2007:182)

Dnr 328-3844/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:182 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Viviann Gunnarsson (mp) i vilken hon föreslår att en konstutställning med stadens konst och en utställning med stadens presenter an­ordnas för allmänheten.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden se över möjligheterna att anordna särskilda visningar av konsten i Stadshu­set, samt en utställning av stadens presenter.

 2. Därmed anses motion (2006:33) av Viviann Gunnarsson (mp) besvarad.

§31 Motion om miljöanpassning av Stadshuset

Dnr 303-2566/2007

Motion om kranvatten istället för vattenflaskor vid fullmäktigesamman­träden (utl.2008:8)

Dnr 014-2412/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:8 behandlades. Utlåtan­det gäller dels en motion av Torhild Lamo (v) i vilken hon föreslår en rad exem­pel på åtgärder som kan förbättra arbetet för miljön i Stadshuset, dels en motion av Rebwar Hassan (mp) i vilken han föreslår att automater med kolsyrat kran­vatten ersätter buteljerat vatten vid fullmäktigesammanträden.

Ordet innehades av Torhild Lamo, borgarrådet Hamilton, Rebwar Hassan och Eva Louise Erlandsson-Slorach.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) bifall till socialdemokraternas reser­vation i kommunstyrelsen,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Torhild Lamo (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Motion (2007:28) av Torhild Lamo (v) om miljöanpassning av Stadshuset anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

 2. Motion (2006:19) av Rebwar Hassan (mp) om kranvatten istället för vat­tenflaskor vid fullmäktiges sammanträden anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§32 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2008:12.

§33 Motioner

Under tiden 22 januari – 11 februari 2008 väcktes och inlämnades följande mo­tioner:

 1. (2008:4) av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) om att ge Fryshu­set långsiktiga förutsättningar för verksamhet
  Dnr 324-245/2008;

 2. (2008:5) av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) om fler fritidsgår­dar och ungdomscaféer
  Dnr 324-246/2008;

 3. (2008:6) av Yvonne Ruwaida (mp) om förhindrandet av strukturell diskri­minering av nyanlända genom förändringar i SFI och introduktionspro­grammet
  Dnr 334-275/2008;

 4. (2008:7) av Yvonne Ruwaida (mp) om införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms Stad
  Dnr 303-376/2008;

 5. (2008:8) av Teres Lindberg (s) om allmännyttan – ett viktigt verktyg för stadens utveckling
  Dnr 316-396/2008;

 6. (2008:9) av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) om fler koopera­tiva hyresrätter som komplement till allmännyttan
  Dnr 316-397/2008;

 7. (2008:10) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen
  Dnr 329-415/2008;

 8. (2008:11) av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) om vikten av ele­vers och föräldrars medverkan i stadens skolor
  Dnr 322-416/2008;

 9. (2008:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om att låta upphandlade före­tag betala för privatiseringen
  Dnr 329-419/2008;

 10. (2008:13) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om vitalisering av den kom­munala demokratin
  Dnr 016-420/2008;

 11. (2008:14) av Abdo Goriya m.fl. (s) om ungdomsparlamentets motion angå­ende arbetslösheten bland 18-24-åringar
  Dnr 016-421/2008;

 12. (2008:15) av Abdo Goriya m.fl. (s) om ungdomsparlamentets motion angå­ende trafikpolitik
  Dnr 016-422/2008;

 13. (2008:16) av Abdo Goriya m.fl. (s) om ungdomsparlamentets motion angå­ende miljöpolitik Dnr 016-424/2008;

 14. (2008:17) av Abdo Goriya m.fl. (s) om ungdomsparlamentets motion angå­ende studenters ekonomiska situation
  Dnr 016-425/2008;

 15. (2008:18) av Abdo Goriya m.fl. (s) om ungdomsparlamentets motion angå­ende rasism
  Dnr 016-426/2008;

 16. (2008:19) av Roger Mogert (s) om hårdare kontroll av skolor och förskolor
  Dnr 322-428/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.10.