Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-04-28

Sammanträde 2008-04-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:68 av Malte Sigemalm (s) om nedgrävning av återvinningsstationer. RII

3 Nr 2007:69 av Malte Sigemalm (s) om stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10). RII

4 Nr 2008:2 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RII

5 Nr 2008:3 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RVII

6 Nr 2008:6 av Jan Valeskog (s) om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm. RIV

7 Nr 2008:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om anställdas deltagande i marknadsföring av alliansens politik. RI

8 Nr 2008:9 av Mirja Räihä Järvinen (s) om avveckling av Riddersviks trädskola. RI

9 Nr 2008:10 av Eivor Karlsson (mp) om en särskild handläggare för att förhindra vräkning av barnfamiljer. RVII

10 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RVII

11 Nr 2008:12 av Leif Rönngren (s) om bristen på och ointresset för uppföljning av uppställda mål. RVI

12 Nr 2008:13 av Leif Rönngren (s) om hur de påtvingade privatiseringarna av äldreboenden allvarligt riskerar innehållet och kvalitén i verksamheterna. RVI

13 Nr 2008:14 av Leif Rönngren (s) om fullmäktiges mål om förebyggande hembesök till äldre. RVI

14 Nr 2008:15 av Jonas Eklund (mp) om smygavvecklingen av lokalt inflytande i planärenden. RII

NYA INTERPELLATIONER

15 Nr 2008:16 av Jan Valeskog (s) om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar. RVI

16 Nr 2008:17 av Jan Valeskog (s) om majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

22 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av fyra nämndemän i Solna tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:22, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2007:23, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse.
Mem. 2008:1, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:3, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen, två ersättare i stadsdelsnämnder och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:5, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en nämndeman i Solna tingsrätt, åtta nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Utl. 2008:55. Detaljplan för kv. Margretero m.m. i stadsdelen Mariehäll, Dp 2004-08325-54. RII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Utl. 2008:61. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2007 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2008:3).

Rotel I

25 Utl. 2008:62. Årsredovisning 2007 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Rapport om förändringsarbetet - Överföring av grundskola, särskola och skolbarnsomsorg till utbildningsnämnden, dnr 021-4547/2007. Utvärdering av det förändrade resursfördelningssystemet för särskola, dnr 119-3773/2006. Ansökan om medel för låglönesatsning, Bromma stadsdelsnämnd, dnr 210-564/2006. Initiativ för fördjupat programarbete och projektering av kunskapscentret Inspiratorum - Järva friområde, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, dnr 319-2835/2003.

Dnr 123-298/2008

26 Utl. 2008:63. Förnybar gas. Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige.

28 Utl. 2008:65. Ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB.

Rotel I+VI

29 Utl. 2008:66. Ändring i reglemente för äldrenämnden.

Rotel VII

30 Utl. 2008:67. Revidering av riktlinjer för adoptionsärenden.

Rotel II

31 Utl. 2008:68. Förlängd period för avgiftsbefrielse för miljöbilar med boende- och nyttoparkeringstillstånd.

32 Utl. 2008:69. Namnsättning efter Josef Frank - Josef Franks Plats.

33 Utl. 2008:70. Namnsättning efter Ingmar Bergman - Ingmar Bergmans Gata och Ingmar Bergmans Plats, Smålandsgatan får ändrad sträckning.

Rotel III

34 Utl. 2008:71. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun.

35 Utl. 2008:72. Överföring av ansvaret för upplåtelse av torgplatser på salutorg från trafik- och renhållningsnämnden till fastighetsnämnden.

Rotel VI

36 Utl. 2008:73. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 4 2007, äldreomsorg.

37 Utl. 2008:74. Riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 april 2008.

BORDLAGDA MOTIONER

38 Utl. 2007:177. Strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:10). RIII

39 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43). RI

40 Utl. 2008:31. Sänkta taxor och utökade öppettider på stadens simhallar. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2002:34). RVIII

41 Utl. 2008:44. Elevrepresentanters närvaro- och yttranderätt vid utbildningsnämndens möten. Motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) (2001:81). RIV

42 Utl. 2008:45. Inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:27). RIV

43 Utl. 2008:46. Stockholms offentliga kranar. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:14). RII

44 Utl. 2008:56. Offentliga upphandlingar. Motion av Tomas Rudin och Jari Visshed (båda s) (2007:37). RI

45 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

46 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RIII

47 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RIII

48 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

NYA MOTIONER, Rotel VII

49 Utl. 2008:75. Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd. Motion av Tomas Rudin (s) (2007:19).

Rotel VIII

50 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25).

Rotel II

51 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54).

52 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69).

53 Utl. 2008:79. Stockholms parker och grönområden. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:18).

Rotel V

54 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1).

Rotel VI

55 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd.

56 Nya valärenden.

Mem. 2008:8. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2008:9. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2008:10. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2008:83. Fyllnadsval av finansborgarråd och ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 28 april 2008 – 17 oktober 2010.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om nedgrävning av återvinningsstationer (nr2007:68)

Dnr 303-5079/2007

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om nedgrävning av återvinningsstationer.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2008 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Söderlund, Tomas Rudin, borgarrådet Hamilton, Torhild Lamo och Leif Rönngren.

§4 Interpellation om stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10) (nr2007:69)

Dnr 303-5081/2007

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10).

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2008 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, samt borgarråden Söderlund och Hamilton.

§5 Interpellation om hur målet ”Stockholm världens tillgängligaste stad 2010” ska nås (nr2008:2)

Dnr 326-214/2008

Tomas Rudin (s) hade lämnat in en interpellation om hur målet ”Stockholm världens tillgängligaste stad 2010” ska nås.

Kommunfullmäktige hade den 11 februari 2008 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin, borgarrådet Söderlund, Maria Hannäs och Peter Lundén-Welden.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 för år 2008.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2008:16) av Jan Valeskog (s) om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar
  Dnr 327-975/2008;

 2. (2008:17) av Jan Valeskog (s) om majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm
  Dnr 311-976/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Finansiering av arenan

Jari Visshed (s) ställde en fråga om finansiering av arenan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Visshed och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 2. Riskkapitalbolag i äldreomsorgen

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om riskkapitalbolag i äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 3. Oäkta bostadsrättsföreningar

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om oäkta bostadsrättsföreningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Larsson.


Fråga nr 4. ”Stockholm bygger”

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om ”Stockholm bygger”.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 5. Jobbtorg och stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsinsatser

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om jobbtorg och stadsdelsnämndernas ar­betsmarknadsinsatser.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 6. ”Stulna” järnurnor i Björkhagen, placerade utanför Stadshuset

Maria Hannäs (v) ställde en fråga om ”stulna” järnurnor i Björkhagen, placerade utanför Stadshuset.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Maria Hannäs och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 7. Gatunamn i Rinkeby

Abebe Hailu (s) ställde en fråga om gatunamn i Rinkeby.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Söderlund.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.57 – 18.00.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 4 april 2008

Beslut (4 april) med anledning av prövning av kommunfullmäktiges beslut (21juni 1999) avseende fråga om detaljplan för del av Storängsbotten inom stadsdelen Norra Djurgården och Hjorthagen i Stockholm Mål nr 1933-1999-30482 m.fl.. Länsstyrelsen upphäver med stöd av 12 kap 3 § plan- och byggla­gen (SFS 1987:10) den av kommunfullmäktige antagna detaljplanen.

Dnr 311-259/1999

Juristfirman Lars H. Kugelberg

den 14 april 2008

Medborgarfråga angående handläggningen av överlåtelser av allmännyttans fastigheter till bostadsrättsföreningar.

Dnr 663-1030/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 17 april 2008

Beslut (17 april) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (3september 2007) Revidering av beslutet om inrättande av Hansta naturreser­vat (Ändring av reservatsföreskrifterna för Hansta naturreservat) Mål nr 505-07-94340, 95920.

Länsstyrelsen avslår Naturvårdsverkets yrkande att det överklagade beslutet ska upphävas.

Länsstyrelsen bifaller delvis Naturvårdsverkets yrkande att den tidsgräns som satts för avvecklandet av verksamheten vid motorcrossbanan ska kortas. Läns­styrelsen bestämmer att motorcrossbanan vid Hägerstalund ska avvecklas så snart en ny lokalisering för verksamheten utanför reservatet tagits fram, dock senast 31 december 2015.

Länsstyrelsen bestämmer att föreskriften A 19 enbart ska gälla till och med år 2015.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet av Lotta Häger m.fl.

Dnr 304-2443/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 24 april 2008

Beslut (24 april) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7april) mål nr 8618-08 avseende Förbifart Stockholm - Inriktningsbeslut.

Länsrätten, som senare kommer att ta upp målet till slutlig prövning, avslår yr­kandet om inhibition.

Dnr 311-105/2008

§10 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 5maj 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Fyllnadsval av finansborgarråd och ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 28 april 2008 – 17 oktober 2010 (utl.2008:83)

Dnr 011-1114/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:83 behandlades. Utlåtandet gäller fyll­nadsval av finansborgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 28april2008-17oktober2010.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Sten Nordin utses till finansborgarråd och ordförande i borgarrådsbered­ningen för tiden 28 april 2008 – 17 oktober 2010.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§14 Fyllnadsval (mem. 8, 19, 21, 22 och 23 för år 2007 samt mem.1, 3, 5 och 6 för år 2008)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8, 19, 21, 22 och 23 för år 2007 samt memorial nr 1, 3, 5 och 6 för år 2008 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:8), en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:19), en nämndeman i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:21), en ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (mem. 2007:22), en leda­mot i Stock­holms konserthusstiftelse (mem. 2007:23), tre nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:3), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:5), en nämn­deman i Solna tingsrätt, fem nämndemän i Stockholms tingsrätt samt en nämn­deman i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:6).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2007:8

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Peter Plewinski (mp), Annette Löf (mp;

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Carin Beije (mp), Rebecca Moeschlin (mp), Johan C Thorburn (mp);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Kurth Kristensson (m);

Mem. 2007:22

i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Hediye Arslan (s);

Mem. 2008:1

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Maximian Muwuluzi (s);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Lars Ljungberg (s);

Mem. 2008:3

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2010-10-18:

till ersättare: Abdo Goriya (s);


i Bromma stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Nikta Nabavi (s);

i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Parvin Araghi (s);

Mem. 2008:6

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Helena Levy (m);

till ersättare: Lars Swärd (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Christina Huss (m), Solveig Bergman (s), Marianne Brattberg (s).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:8; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:8 om avsägelser och fyllnadsval be­hand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Johanna Nilsson (s) och Paulo Silva (mp) – ledamöter i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna va­kanserna

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Henrik G Ehrenberg (kd) – ordförande i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, Abdo Goriya (s) – vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Kristoffer Hernbäck (s) – ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Peter Sikström (fp) – ledamot i Norrmalms stadsdelsnämnd, Leif Bengtsson (s) – ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Håkan Alfredsson (m) – ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd, Linnéa Tengmark Björnstam (s) – ersättare i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, Louise Shaughnessy (mp) – ersättare i Far­sta stadsdelsnämnd, Jakob Pawlak (m) – ersättare i Skarpnäcks stadsdels­nämnd, Amaria Sebhatu (s) – ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Johanna Nilsson (s) – ledamot i fastighetsnämnden, Eva Andersson Ney (s) – ledamot i socialtjänstnämnden, Johanna Nilsson (s) – ersättare i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL – och förrätta i memorialet föreslagna val

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd, en leda­mot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, en ledamot i Skärholmens stadsdels­nämnd, en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en ersättare i Far­sta stadsdelsnämnd och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ordförande: Andreas Sturesson (kd);

i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till vice ordförande: Ornina Younan (s);

till ledamot: Hassan Azad (s);

till ersättare: Melad Issa (s);

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Amelie Ingre Tarschys (fp);

till ersättare: Rickard Ydrenäs (fp);

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Linda Nordin (m), Annika Johansson (s);

i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Rana Khosravi (s);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Mia Sundelin (s);

till ersättare: Eva Andersson Ney (s);

i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, för tiden till och med år 2010

till ersättare: Rana Khosravi (s);


i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Christina Bergqvist Roos (m), Lisbeth Hellstrand (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Viking Huss (m).

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:9; skrivelse 3)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:9 om avsägelser och fyllnadsval be­hand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Kristina Axén Olin (m) – ledamot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Kristina Axén Olin (m) som ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen, ledamot tillika ordfö­rande i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, ledamot tillika ordförande i styrelsen för Stockholm Business Region AB, ledamot i Mälardalsrådet samt ombud i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL – och förrätta i memorialet föreslagna val

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2010-10-18:

till ledamot tillika ordförande: Sten Nordin (m);

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma 2011:

till ledamot tillika ordförande: Sten Nordin (m);

i styrelsen för Stockholm Business Region AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2011:

till ledamot tillika ordförande: Sten Nordin (m);


i Mälardalsrådet för tiden till och med 2010-10-14:

till ledamot: Sten Nordin (m);

i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, för tiden till och med 2010

till ombud: Sten Nordin (m).

§17 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB (mem. 2008:10)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:10 avseende nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB behandlades.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§18 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2007 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2008:3) (utl.2008:61)

Dnr 124-1025/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:61 behandlades. Utlåtandet gäller revi­sionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2007 jämte granskningsrapporter avseende bolagen.

Ordet innehades av revisor Hans Ravelius, vice ordförande i revisorsgrupp 1, revisor Bengt Leijon, ordförande i revisorsgrupp 2 samt revisor Bo Dahlström, ordförande i revisorsgrupp 3, angående revisionsberättelserna.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. bevilja kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige eller kommunstyrel­sen tillsatta kommittéer, beredningar och delegationer an­svarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 2. bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 3. bevilja revisorskollegiets administrativa förvaltning ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 4. bevilja servicenämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 5. bevilja Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksam­het,

 6. bevilja Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksam­het,

 7. bevilja Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verk­samhet,

 8. bevilja Bromma stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 9. bevilja Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksam­het,

 10. bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 11. bevilja Östermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksam­het,

 12. bevilja Södermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verk­sam­het,

 13. bevilja Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksam­het,

 14. bevilja Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 15. bevilja Farsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 16. bevilja Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 17. bevilja Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 18. bevilja Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2007 års verksam­het,

 19. bevilja stadsbyggnadsnämnden inklusive utrednings- och statistikkontoret ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 20. bevilja idrottsnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 21. bevilja exploateringsnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 22. bevilja trafik- och renhållningsnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verk­samhet,

 23. bevilja fastighetsnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksam­het,

 24. bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 25. bevilja kulturnämnden inklusive stadsarkivet ansvarsfrihet för 2007 års verk­samhet,

 26. bevilja äldrenämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 27. bevilja socialtjänstnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 28. bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 29. bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksam­het,

 30. bevilja brand- och räddningsnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksam­het,

 31. bevilja kyrkogårdsnämnden ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet,

 32. bevilja skönhetsrådet ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.

§19 Årsredovisning 2007 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Dnr 123-298/2008

Rapport om förändringsarbetet – Överföring av grundskola, särskola och skolbarnomsorg till utbildningsnämnden

Dnr 021-4547/2007

Utvärdering av det förändrade resursfördelningssystemet för särskola

Dnr 119-3773/2006

Ansökan om medel för låglönesatsning, Bromma stadsdelsnämnd

Dnr 210-564/2006

Initiativ för fördjupat programarbete och projektering av kunskapscentret Inspiratorum – Järva friområde, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (utl.2008:62)

Dnr 319-2835/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:62 behandlades. Utlåtandet gäller årsredo­visning 2007 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Rolf Könberg, Ann Mari Engel, borgar­rådet Jämtin, Eva Louise Erlandsson-Slorach, borgarråden Hamilton och Ruwaida, Mirja Räihä Järvinen, Leif Rönngren, Tomas Rudin, Karin Rågsjö, Peter Lundén-Welden, Berit Kruse, Åsa Romson, borgarrådet Samuelsson, Jonas Eklund, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Inger Stark, borgarrådet Edholm, Mehdi Oguzsoy, Björn Ljung, Eivor Karlsson, Ann-Katrin Åslund, Monika Lindh, Paul Lappalainen, Abit Dundar, Dikran Dison, Jackie Nylander, Magnus Johansson, Abebe Hailu och Barry Andersson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Årsredovisning 2007 med uppföljning av budget för Stockholms stad god­känns.

 2. Redovisade avsättningar om 1 250,0 mnkr godkänns.

 3. Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel om 1052,2mnkr god­känns.

 4. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2007 godkänns, bilaga 8 till utlåtandet.

 5. Kommunstyrelsen färdigställer årsredovisningen för Stockholms stad.

§20 Förnybar gas

Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige (utl.2008:63)

Dnr 309-1115/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:63 behandlades. Utlåtandet gäller en av­rapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige om förnybar gas.

Ordet innehades av Anders Broberg, Mirja Räihä Järvinen, borgarråden Ruwaida och Hamilton, Torhild Lamo samt Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Torhild Lamo (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Rapporten från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden avse­ende uppdrag från kommunfullmäktige om förnybar gas, bilaga 2 till ut­låtandet, godkänns.

 2. Kommunfullmäktiges uppdrag till marknämnden och stadsbyggnads­nämnden (utlåtande 2005:136) anses därmed fullföljt.

§21 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 23 på före­dragningslistan före punkt nr 27.

§22 Detaljplan för kv. Margretero m.m. i stadsdelen Mariehäll,

Dnr 311-565/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:55 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om detaljplan för kv. Margretero m.m. i stadsdelen Ma­riehäll.

Ordet innehades av Petter Lindfors, Cecilia Obermüller, Abit Dundar, Ann Mari Engel, Karin Hanqvist, Eie Herlitz och Jonas Eklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Hanqvist (s) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokrater­nas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Karin Hanqvists (s) och Ann Mari Engels (v) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kom­munstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Förslaget till detaljplan för kv. Margretero m.m. inom stadsdelen Mariehäll, Dp 2004-08325-54, fastställs.

§24 Förlängd period för avgiftsbefrielse för miljöbilar med boende- och nyttoparkeringstillstånd (utl.2008:68)

Dnr 314-603/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:68 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förlängd period för avgiftsbefrielse för miljöbilar med boende- och nyttoparkeringstillstånd.

Ordet innehades av Åsa Romson, Anders Broberg och Lukas Forslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Trafik- och renhållningsnämndens förslag om förlängd period för nedsättning av parkeringsavgift för miljöbilar med boende- eller nyttoparkeringstillstånd till och med 31 december 2008 godkänns.

§25 Namnsättning efter Josef Frank – Josef Franks Plats (utl.2008:69)

Dnr 312-681/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:69 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till nytt namn på allmän plats efter Josef Frank.

Ordet innehades av Jonas Eklund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Josef Franks Plats fastställs som nytt namn på allmän plats enligt bifogad karta till utlåtandet.

§26 Namnsättning efter Ingmar Bergman – Ingmar Bergmans Gata och Ingmar Bergmans Plats, Smålandsgatan får ändrad sträckning (utl.2008:70)

Dnr 312-836/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:70 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namnsättning efter Ingmar Bergman – Ingmar Bergmans Gata och Ingmar Bergmans Plats samt att Smålandsgatan får ändrad sträckning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ingmar Bergmans Gata fastställs som nytt namn på gata, Ingmar Bergmans Plats fastställs som nytt namn på allmän plats samt att Smålandsgatan bibe­hålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt karta, bilaga 2 till ut­låtandet.

§27 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:71.

§28 Överföring av ansvaret för upplåtelse av torgplatser på salutorg från trafik- och renhållningsnämnden till fastighetsnämnden (utl.2008:72)

Dnr 021-472/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:72 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överföring av ansvaret för upplåtelse av torgplatser på salutorg från trafik- och renhållningsnämnden till fastighetsnämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 177 för år 2007 samt nr 12, 31, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 59 och 60 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 för år 2008.

§31 Motioner

Under tiden 8 – 28 april 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:34) av Rebwar Hassan (mp) om införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad
  Dnr 339-1010/2008;

 2. (2008:35) av Stefan Nilsson (mp) om bandyhall i Stockholm
  Dnr 328-1152/2008;

 3. (2008:36) av Ann-Margarethe Livh (v) om undersökning om stadens moms­kompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kom­munalt driven verksamhet
  Dnr 109-1172/2008;

 4. (2008:37) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) om en helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymna­sieskolan
  Dnr 323-1173/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.10.