Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-11-03

Sammanträde 2008-11-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RI

3 Nr 2008:18 av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen. RI

4 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RI

5 Nr 2008:21 av Teres Lindberg (s) om Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva. RV

6 Nr 2008:22 av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät. RV

7 Nr 2008:25 av Yildiz Kafkas (mp) om att energianpassa det nya Vanadisbadet. RVIII

8 Nr 2008:26 av Inger Stark (v) om skolgårdar. RIV

9 Nr 2008:27 av Inger Stark (v) om inspektion av de privata förskolorna. RIV

10 Nr 2008:28 av Inger Stark (v) om elevhälsovården i Stockholms stad. RIV

11 Nr 2008:29 av Yildiz Kafkas (mp) om gratis "uthyrning" av den kommunala fastigheten Strömsborg 1: Ska moderaterna fortsätta med misstaget som socialdemokraterna inlett? RIII

12 Nr 2008:30 av Ann Mari Engel (v) om den unika barnteaterverksamheten på Unga Klara. RVIII

13 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

14 Nr 2008:32 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nya principer om inglasning av arkader på fastigheter i Stockholms med sämre framkomlighet för fotgängare som följd. RII

15 Nr 2008:33 av Ann-Margarethe Livh (v) om stadens internationella arbete. RI

16 Nr 2008:34 av Ann-Margarethe Livh (v) om kompensation för ökade matpriser. RI

17 Nr 2008:35 av Karin Rågsjö (v) om sned resursfördelning till Jobbtorg. RI

NYA INTERPELLATIONER

18 Nr 2008:36 av Tomas Rudin (s) om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger. RVIII

19 Nr 2008:37 av Jan Valeskog (s) om majoritetens ansvar för avtalsbrott i samband med byggande av Vagnsmuseum vid Roslagstull. RI

20 Nr 2008:38 av Malte Sigemalm (s) om vårdnadsbidrag. RI

21 Nr 2008:39 av Abdo Goriya (s) om spardirektiv och utsatta barn. RI

22 Nr 2008:40 av Leif Rönngren (s) om kontroll av vård- och omsorgsverksamheter. RVI

23 Nr 2008:41 av Teres Lindberg (s) om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt. RV

24 Nr 2008:42 av Tomas Rudin (s) om stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet. RI

25 Nr 2008:43 av Abdo Goriya (s) om jobbgaranti. RI

26 Nr 2008:44 av Malte Sigemalm (s) om skolmatens kvalité i den galopperande inflationsekonomin. RIV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

32 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av två ledamöter och en ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot tillika vice ordförande i servicenämnden, en ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, två ersättare i utbildningsnämnden, en nämndeman i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och fem nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:15, i vad avser val av en ersättare i stadsbyggnadsnämnden och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

33 Mem. 2008:16. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel I

34 Utl. 2008:161. Redovisning av åtgärder i förhyrda lokaler.

35 Utl. 2008:162. Slutrapport för projektet "Möjligheter att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde". Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

36 Utl. 2008:163. Utökade riktlinjer och avgifter för tobakstillsynen.

37 Utl. 2008:164. Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktionshinder.

38 Utl. 2008:165. Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad.

39 Utl. 2008:166. Försäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby till AB Svenska Bostäder. Hemställan från exploateringsnämnden.

40 Utl. 2008:167. Stockholms stads leveransstrategi för IT-området.

41 Utl. 2008:168. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. socialtjänstlagen, kvartal 2 2008 (exkl. äldreomsorg).

Rotel II

42 Utl. 2008:169. Inriktning för samordning i stadens primära vägnät samt införande av avgifter.

43 Utl. 2008:170. Inriktningsbeslut för flytt av trafikledningscentralen Trafik Stockholm.

44 Utl. 2008:171. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun § 18 avseende badförbud. Hemställan från Stockholms Hamn AB om tillägg till § 18 i ordningsföreskrifterna (reformering av rådande badförbud inom hamnområdet).

Rotel III

45 Utl. 2008:172. Detaljplan för kv. Tebrödet m.m. i stadsdelen Sköndal, Dp 2006-08048-54.

46 Utl. 2008:173. Namn för gång- och cykelvägar inom stadsdelen Nockeby - Kaffestugsbacken och Mjölkbacken.

47 Utl. 2008:174. Detaljplan för Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Dp 2001-07633-54.

Rotel VI

48 Utl. 2008:175. Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden.

BORDLAGDA MOTIONER

49 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

50 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RII

51 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RII

52 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

53 Utl. 2008:75. Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd. Motion av Tomas Rudin (s) (2007:19). RI

54 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

55 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

56 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

57 Utl. 2008:79. Stockholms parker och grönområden. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:18). RIII

58 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RI

59 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

60 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36). RII

61 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42). RII

62 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RI

63 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+II

64 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

65 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

66 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

67 Utl. 2008:141. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65). Namnsättning efter Albert Aronson. Albert Aronsons Torg. RIII

Dnr 312-1538/2001, 312-1676/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

68 Utl. 2008:142. Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman. Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25). Namnsättning efter Gösta Bohman. Gösta Bohmans Plats. RIII

Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

69 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

70 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+I

71 Utl. 2008:145. "Rättvisemärkning" av krogar som inte diskriminerar. Motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) (2007:3). RI

72 Utl. 2008:146. En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! Motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) (2008:3). RI

73 Utl. 2008:147. Anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:15). RVIII

74 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

75 Utl. 2008:155. Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:65). RIII

76 Utl. 2008:156. Brottsofferjour för hemlösa. Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39). RI

77 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

78 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

NYA MOTIONER, Rotel IV

79 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19).

Rotel VI

80 Utl. 2008:177. Stadens korttidsboenden. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:2).

Rotel VIII

81 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33).

Rotel I

82 Utl. 2008:179. Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats). Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1).

83 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12).

84 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17).

85 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25).

86 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29).

87 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32).

88 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34).

Rotel II

89 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15).

Rotel III

90 Utl. 2008:187. Bevarande av stadens front mot vattnet. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (1999:15).

§3 Interpellation om Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva (nr2008:21)

Dnr 319-1165/2008

Teres Lindberg (s) hade lämnat in en interpellation om Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva.

Kommunfullmäktige hade den 12 maj 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg, borgarrådet Larsson, Abdo Goriya, borgarrådet Livh samt Rebwar Hassan.

§5 Interpellation om den unika barnteaterverksamheten på Unga Klara (nr2008:30)

Dnr 328-1519/2008

Ann Mari Engel (v) hade lämnat in en interpellation om den unika barnteaterverksamheten på Unga Klara.

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 31, 32, 33, 34 och 35 för år 2008.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2008:36) av Tomas Rudin (s) om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger
  Dnr 328-2308/2008

 2. (2008:37) av Jan Valeskog (s) om majoritetens ansvar för avtalsbrott i samband med byggande av Vagnsmuseum vid Roslagstull
  Dnr 302-2312/2008;

 3. (2008:38) av Malte Sigemalm (s) om vårdnadsbidrag
  Dnr 321-2449/2008;

 4. (2008:39) av Abdo Goriya (s) om spardirektiv och utsatta barn
  Dnr 325-2450/2008;

 5. (2008:40) av Leif Rönngren (s) om kontroll av vård- och omsorgsverk­samheter
  Dnr 327-2451/2008;

 6. (2008:41) av Teres Lindberg (s) om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt
  Dnr 316-2452/2008;

 7. (2008:42) av Tomas Rudin (s) om stadens ekonomiska rådgivning gäl­lande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet
  Dnr 109-2453/2008;

 8. (2008:43) av Abdo Goriya (s) om jobbgaranti
  Dnr 331-2454/2008;

 9. (2008:44) av Malte Sigemalm (s) om skolmatens kvalité i den galoppe­rande inflationsekonomin
  Dnr 322-2455/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.50 – 17.00.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Åtgärder med anledning av finanskrisen

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om åtgärder med anledning av finanskrisen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 2. Nedläggning av ridskolan

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om nedläggning av ridskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Den offentliga konsten

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om den offentliga konsten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 4. Skriftliga omdömen

Emma Lindqvist (s) ställde en fråga om skriftliga omdömen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emma Lindqvist och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 5. Skrotbilar i Järva

Abebe Hailu (s) ställde en fråga om skrotbilar i Järva.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 6. Föreningsrådet på Östermalm

Birgit Marklund Beijer (s) ställde en fråga om föreningsrådet på Östermalm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgit Marklund Beijer och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 7. Kristinehovs malmgård

Catharina Tarras-Wahlberg (s) ställde en fråga om Kristinehovs malmgård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 8. Ombildningsstoppet

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om ombildningsstoppet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 9. Länsstyrelsens underkännande av stadens Lokala ordningsföre­skrifter

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om länsstyrelsens underkännande av stadens Lokala ordningsföreskrifter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 10. Stadens bullerregler

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om stadens bullerregler.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Alvendal.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 9 oktober 2008

Beslut (9 oktober) avseende överklagande i fråga om avvisningsbeslut avseende detaljplan för avluftstorn vid Frescati (del av Norra Djurgården 1:1) i stadsdelen Norra Djurgården, kommunfullmäktiges beslut (7 april). Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-316/2008


Regeringsbeslut

av den 9 oktober 2008

Beslut (9 oktober) avseende överklagande i fråga om avvisningsbeslut avseende detaljplan för avluftstorn vid Ryttarstadion (del av Norra Djurgården 1:1) i stadsdelen Norra Djurgården, kommunfullmäktiges beslut (7 april).

Regeringen avslår överklagandena

Dnr 311-316/2008

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 10 oktober 2008

Beslut (10 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 29 augusti) avseende Äldre direkt- kontaktcenter för äldreomsorgen i Stock­holm.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 036-3348/2007

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 15 oktober 2008

Beslut (15 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 10 september 2007) avseende Friköpspris för småhustomträtter. Kammarrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-1117/2008

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 16 oktober 2008

Beslut (16 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7april) avseende Förbifart Stockholm – Inriktningsbeslut. Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 311-105/2008

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 20 oktober 2008

Beslut (20 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (1oktober 2007) avseende Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 325-1113/2007


Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 20 oktober 2008

Beslut (20 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 3 oktober) avseende DUR - ett instrument för utredning, bedömning och upp­följning av personer med psykiska funktionshinder. Kammarrätten lämnar yr­kandet om inhibition utan bifall.

Dnr 326-528/2008

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 3.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 10november 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007 samt mem.6, 12, 14 och 15 för år 2008)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007 samt memorial nr6, 12, 14 och 15 för år 2008 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), en ersättare i servicenämnden, en ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, en ersättare i utbildningsnämnden, en nämndeman i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Stock­holms tingsrätt, fem nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2008:12), en le­damot i Södermalms stadsdelsnämnd, två nämndemän i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14) och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2008:15.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.


Memorial 2008:12

i Södermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Sofie Evertsson (s);

till ersättare: Ndumbe Bah-Öhman (s);

i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Bo Sehlin (s);

till ersättare: Ulf Holmlund (s);

i servicenämnden för tiden till och med år 2008:

till ledamot tillika vice ordförande: Olle Johnselius;

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Daniel Helldén (mp).

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:16; skrivelse 6)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:16 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Margareta Cederfelt (m) och Mujde Rashid (v) – ledamot respektive ersättare i kommunfull­mäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Kristin Swanberg (fp) – ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, Jakop Dalunde (mp) – ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Mujde Rashid (v) – ersättare i äldre­nämnden, Joakim Larsson (m) – ledamot i styrelsen för AB Stockholms­hem, Ella Bohlin (kd) – suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, Ella Bohlin (kd) – suppleant i styrelsen för AB Stadsholmen, Kristina Tidestav (opol) – ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stock­holm Visitors Board AB, Kristina Tidestav (opol) – ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region Development AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i äldrenämnden, en ersättare i styrelsen för AB Stockholmshem, en ersättare i styrelsen för AB Svenska Bostäder och en ersättare i styrelsen för AB Stadsholmen.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i Bromma stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Hans Åberg (fp);

i Kungsholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Axel Sandin (mp);

i styrelsen för AB Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot: Ariane Bucquet (m);

i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till ledamot tillika vice ordförande : Anna Gissler;

i styrelsen för Stockholm Business Region Development AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot: Anna Gissler.

§14 Redovisning av åtgärder i förhyrda lokaler (utl.2008:161)

Dnr 308-4866/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:161 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av åtgärder i förhyrda lokaler.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Bestämmelser rörande redovisning av om-, ny- och tillbyggnader samt inve­steringar i förhyrda lokaler enligt bilaga till utlåtandet godkänns.

§15 Slutrapport för projektet ”Möjligheter att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde”

Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd (utl.2008:162)

Dnr 315-12/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:162 behandlades. Utlåtandet gäller en slut­rapport för projektet ”Möjligheter att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde”.

Ordet innehades av Monika Lindh, borgarrådet Hamilton, Stellan Hamrin, Åsa Romson och Catharina Tarras-Wahlberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Monika Lindh (s), Åsa Romson (mp) och Stellan Hamrin (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Skarpnäcks stadsdelsnämnds hemställan om att utreda frågan om enkla av­loppslösningar i koloniområdena avslås.

§16 Utökade riktlinjer och avgifter för tobakstillsynen (utl.2008:163)

Dnr 329-449/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:163 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om utökade riktlinjer och avgifter för tobakstillsynen.

Ordet innehades av Jonas Eklund, Marie Ljungberg Schött, Karin Rågsjö, Abit Dundar, Abdo Goriya och Dikran Dison.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,


dels av Jonas Eklund (mp) bifall till följande yrkande:

Att socialtjänstnämnden får i uppdrag att utveckla tydligare riktlinjer för tillsyn över butiker som säljer tobak genom automat, med hänvisning till följande:

Tydligare riktlinjer behövs inte minst när det gäller mynt- och sedelautomater, där ålderskontrollen bara kan ske genom att butikspersonal håller uppsikt över automaten och är beredda att "rycka in" och be unga kunder visa legitimation. Detta ska personalen hinna med vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter. Ris­ken är stor att det eftersätts. Tobakslagen ställer samma krav på ålderskontroll vid automatförsäljning som vid försäljning över disk. Även tillsyn över försälj­ning i tobaksautomater bör därför kunna ske med inköpsstudier, som kan visa om ålderskontrollen fungerar i verkligheten.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp yrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Utökade riktlinjer för tobakstillsynen fastställs i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet.

§17 Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktionshinder (utl.2008:164)

Dnr 325-515/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:164 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialtjänstnämnden att besluta om upphandling av sysselsättning och arbetsträning för döva med psykisk funktionsnedsättning.

Ordet innehades av Eivor Karlsson, Karin Rågsjö, Dikran Dison, Marie Ljungberg Schött, Abdo Goriya, Margareta Johansson och Abit Dundar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Socialtjänstnämnden ska genomföra en central upphandling av sysselsätt­nings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktions­hinder under år 2008.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§18 Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad (utl.2008:165)

Dnr 036-1139/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:165 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Karin Hanqvist, Monika Lindh, bor­garrådet Samuelsson, Margareta Johansson, Stefan Nilsson, Inge-Britt Lundin och Eivor Karlsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Hanqvist (s) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kontaktcenter Stockholm inrättas fr.o.m. 5 november 2008 inom service­nämnden, för stadens nämnder och bolag, i enlighet med ärendet.

 2. En gemensam växel i Stockholms stad inrättas fr.o.m. 1 maj 2009 inom servicenämnden i enlighet med de förslag som redovisas i ärendet.

 3. Nytt reglemente för servicenämnden antas enligt bilaga 10 till utlåtandet.

 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna nödvändiga samverkansavtal mellan servicenämnden och berörda nämnder.

 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse förvaltningschef som ska an­svara för förvaltning och kommande utveckling av förvaltningsetablerade e-tjänster som är gemensamma för flera förvaltningar.

 6. Servicenämnden medges ökade kostnader om 2,0 mnkr för 2008 avse­ende inventarier, lokaler, bemanning som uppstår i samband med inrät­tandet av Kontaktcenter Stockholm och avser kostnader utöver de som redan är sökta för inrättande av Äldre direkt från 1 juli 2008. Finansie­ringen sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2008 års budget. Eventuellt ytterligare medelsbe­hov 2009 får beaktas i samband med kommunstyrelsens justeringsärende för 2009.

 7. Servicenämnden ges i uppdrag att genomföra samtliga erforderliga upp­handlingar och teckna avtal.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Försäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby till AB Svenska Bostäder

Hemställan från exploateringsnämnden (utl.2008:166)

Dnr 302-1715/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:166 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från exploateringsnämnden om försäljning av fastigheten Kontors­skylten 8 i Vällingby till AB Svenska Bostäder.

Ordet innehades av Petter Lindfors, Mirja Räihä Järvinen, Eie Herlitz, Mehdi Oguzsoy, Gulan Avci, Lars Svärd, borgarrådet Alvendal, Ann Mari Engel, Teres Lindberg, Abit Dundar, Maria Hannäs, Cecilia Obermüller, Susanna Brolin, Birgitta Holm och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eie Herlitz (mp) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Avtal mellan exploateringsnämnden och AB Svenska Bostäder, bilaga 2 till utlåtandet, om försäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby för 127,0 mnkr till AB Svenska Bostäder godkänns.

 2. Exploateringsnämnden ska vidta erforderliga åtgärder för att genomföra försäljningen.

§20 Stockholms stads leveransstrategi för IT-området (utl.2008:167)

Dnr 031-2080/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:167 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms stads leveransstrategi för IT-området.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stads leveransstrategi för IT-området godkänns, bilaga till utlå­tandet.

 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förvalta leveransstrategin för IT-området och utfärda anvisningar för strategin.

§21 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. socialtjänstlagen, kvartal 2 2008 (exkl. äldreomsorg) (utl.2008:168)

Dnr 325-2277/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:168 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap, socialtjänstlagen, kvartal 2 2008 (exkl. äldreomsorg).

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Dikran Dison och Marie Ljungberg Schött.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. soci­altjänstlagen, kvartal 2 (exkl. äldreomsorg), godkänns.

§22 Inriktning för samordning i stadens primära vägnät samt införande av avgifter (utl.2008:169)

Dnr 314-1159/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:169 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inriktning för samordning i stadens primära vägnät samt införande av avgifter.

Ordet innehades av Stellan Hamrin, borgarrådet Hamilton, Anders Broberg, Inge-Britt Lundin och Åsa Romson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Införande av avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) fastställs enligt trafik- och renhållningsnämndens förslag.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden ska besluta om sådana ändringar i avgif­terna som betingas av indexreglering.

§23 Inriktningsbeslut för flytt av trafikledningscentralen Trafik Stockholm (utl.2008:170)

Dnr 314-1409/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:170 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inriktningsbeslut för flytt av trafikledningscentralen Trafik Stock­holm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Inriktningen för flytt av Trafik Stockholm godkänns.

 2. Fastighetsnämnden ges, tillsammans med trafik- och renhållningsnämn­den och brand- och räddningsnämnden, i uppdrag att i samband med be­slut om genomförande återkomma med en samlad redovisning av den to­tala utgiften för att etablera samverkanscentralen i Johannes bergrum.

§24 Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun § 18 avseende badförbud

Hemställan från Stockholms Hamn AB om tillägg till § 18 i ordningsföre­skrifterna (reformering av rådande badförbud inom hamnområdet) (utl.2008:171)

Dnr 667-1717/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:171 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Stockholms Hamn AB om ändring av allmänna lokala ordnings­föreskrifter för Stockholms kommun § 18 avseende badförbud.

Ordet innehades av Åsa Romson, borgarrådet Hamilton, Inge-Britt Lundin och Malte Sigemalm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) och Åsa Romson (mp) att ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlaget..

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§25 Detaljplan för kv. Tebrödet m.m. i stadsdelen Sköndal, Dp 2006-08048-54 (utl.2008:172)

Dnr 311-562/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:172 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för kv. Tebrödet m.m. i stadsdelen Sköndal.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Teres Lindberg, Cecilia Obermüller, Abit Dundar, Birgitta Holm, Eie Herlitz, Maria Hannäs, Berthold Gustavsson, borgarrådet Edholm och Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för område vid kv. Tebrödet m.m. i stadsdelen Sköndal,
Dp2006-08048-54, fastställs.

§26 Namn för gång- och cykelvägar inom stadsdelen Nockeby – Kaffestugsbacken och Mjölkbacken (utl.2008:173)

Dnr 312-1677/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:173 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för gång- och cykelvägar inom stadsdelen Nockeby.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kaffestugsbacken och Mjölkbacken fastställs som nya namn på gång- och cykelvägar enligt bifogad karta till utlåtandet.

§27 Detaljplan för Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen Dp 2001-07633-54 (utl.2008:174)

Dnr 311-2056/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:174 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till detaljplan för Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Maria Hannäs, Abit Dundar, Cecilia Obermüller, Inge-Britt Lundin, Helena Bonnier, Eie Herlitz, Cecilia Önfelt, Teres Lindberg, Åsa Romson och Anders Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Dp 2001-07633-54, fastställs.

Särskilt uttalande Cecilia Önfelt (c):

Nationalstadsparken äger stora natur- och kulturvärden och det är naturligt att många människor vill vistas i parken och bo i dess närhet. Centerpartiet ställer sig positiva till byggandet av Norra Djurgårdsstaden. På så sätt saneras ett gam­malt industriområde och goda kommunikationer med andra delar av staden kommer till stånd. Att Norra Djurgårdsstaden dessutom ska bli ett område med uttalad miljöprofil ökar attraktiviteten.

Vi kan inte se att planförslaget strider mot lagen om Nationalstadsparken och vi förutsätter att lagen följs. Centerpartiet bedömning är att den kommande bygg­nationen inte skadar parkens värden utan snarare medför att tillgängligheten ökar.

§28 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:175.

§29 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 98, 99, 115, 116, 117, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 156, 157 och 158 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 och 187 för år 2008.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.20.