Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-05-25

Sammanträde 2009-05-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2005 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:6 av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar. RIV

Dnr 322-278/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:9 av Teres Lindberg (s) om den minskande (?) segregationen. RV

Dnr 332-548/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:10 av Abdo Goriya (s) om hyressättning för gruppbostad. RVII

Dnr 326-549/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:16 av Abdo Goriya (s) om Relationsvåldscentrum (RVC). RVII

Dnr 329-862/2009 (framställd 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:17 av Karin Hanqvist (s) om antal anställda i staden. RI

Dnr 219-863/2009 (framställd 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:18 av Ann-Margarethe Livh (v) om beräkning av förlust av skattemedel på grund av avknoppning av verksamhet. RI

Dnr 329-929/2009 (framställd 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

8 Nr 2009:19 av Martin Michel (mp) om energieffektivisering med EPC, Energy Preformance Contracting. RIII

9 Nr 2009:20 av Jan Valeskog (s) om stadens agerande med anledning av trafikverkens förslag att nedprioritera spårsatsningar i stockholmsregionen. RII

10 Nr 2009:21 av Jan Valeskog (s) om trafikproblem, samt problem med restauranger som inte följer regler för servering nattetid, i Gamla Stan. RII

11 Nr 2009:22 av Martin Michel (mp) om nytt arrendeavtal med Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar. RI

12 Nr 2009:23 av Martin Michel (mp) om försäljningen av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun. RIII

13 Nr 2009:24 av Karin Rågsjö (v) om dramatisk ökning av försörjningsstödet och dess konsekvenser för övrig verksamhet. RVII

14 Nr 2009:25 av Karin Rågsjö (v) om årslånga köer till budget- och skuldrådgivning. RVII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

20 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:23, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2009:1, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:2, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:3, i vad avser val av en vigsel- och partnerskapsförrättare.
Mem. 2009:5, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

21 Mem. 2009:10. Avsägelser och fyllnadsval.

22 Utl. 2009:82. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2007 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2008:4).

Rotel III

23 Utl. 2009:83. Försäljning av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun.

Rotel V

24 Utl. 2009:84. Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd.

Rotel VII+VI

25 Utl. 2009:85. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 4 2008. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2008. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2008, äldreomsorg.

Dnr 325-710/2009, 326-709/2009, 327-704/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

26 Utl. 2009:86. Snabb och lättillgänglig service för stockholmarna - införande av e-tjänster i Stockholms stad. Lägesrapport.

27 Utl. 2009:87. Spårväg City - förstudie. Inriktningsbeslut.

BORDLAGDA MOTIONER

28 Utl. 2009:32. Bostäder för elallergiker. Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) (2001:11). RV

29 Utl. 2009:51. Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan. Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71). RI

30 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

31 Utl. 2009:54. Utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:58). RIV

32 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

Dnr 334-3825/2005 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Utl. 2009:74. Stockholms stad bör snarast använda s.k. tyst asfalt. Motion av Björn Ljung (fp) (2005:67). RII

34 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+VII

35 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

36 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

37 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

39 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

40 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

41 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

42 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

44 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

46 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

47 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

48 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

49 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

51 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

52 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

55 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

56 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

58 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

59 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

60 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

61 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

62 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

63 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

64 Utl. 2009:70. Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:10). RI

65 Utl. 2009:71. Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:48). RI

66 Utl. 2009:72. Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:62). RI

67 Utl. 2009:73. Avskaffande av vårdnadsbidraget. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:88). RI

68 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

69 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

70 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

71 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

72 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

73 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

74 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

NYA MOTIONER, Rotel II

75 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23).

76 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47).

77 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74).

Rotel III

78 Utl. 2009:91. Kungsträdgården till en grön oas. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:74).

Rotel I

79 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54).

§2 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 6, 9, 10 och 16 för år 2009.

§3 Interpellation om antal anställda i staden (nr 2009:17)

Dnr 219-863/2009

Karin Hanqvist (s) hade lämnat in en interpellation om antal anställda i staden.

Kommunfullmäktige hade den 11 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Karin Hanqvist och borgarrådet Nordin.

§4 Interpellation om beräkning av förlust av skattemedel på grund av avknoppning av verksamhet (nr 2009:18)

Dnr 329-929/2009

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om beräkning av förlust av skattemedel på grund av avknoppning av verksamhet.

Kommunfullmäktige hade den 11 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh och Nordin.

§5 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2009:19) av Martin Michel (mp) om energieffektivisering med EPC, Energy Preformance Contracting
Dnr 303-1027/2009;

2. (2009:20) av Jan Valeskog (s) om stadens agerande med anledning av trafikverkens förslag att nedprioritera spårsatsningar i Stockholmsregio­nen
Dnr 314-1028/2009;

3. (2009:21) av Jan Valeskog (s) om trafikproblem, samt problem med re­stauranger som inte följer regler för servering nattetid, i Gamla Stan
Dnr 319-1033/2009;

4. (2009:22) av Martin Michel (mp) om nytt arrendeavtal med Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar
Dnr 302-1035/2009;

5. (2009:23) av Martin Michel (mp) om försäljningen av fastigheten Full­bro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun
Dnr 302-1036/2009;

6. (2009:24) av Karin Rågsjö (v) om dramatisk ökning av försörjningsstö­det och dess konsekvenser för övrig verksamhet
Dnr 325-1037/2009;

7. (2009:25) av Karin Rågsjö (v) om årslånga köer till budget- och skuld­rådgivning
Dnr 325-1038/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.24 – 17.00.

§6 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Barnens Ö

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om Barnens Ö.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Försäljningen av Fituna Gård

Martin Michel (mp) ställde en fråga om försäljningen av Fituna Gård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Martin Michel och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 3. Hur kan likställigheten i staden upprätthållas när det gäller som­marjobb till ungdomar?

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om hur likställigheten i staden kan upprätthål­las när det gäller sommarjobb till ungdomar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Sommarjobben

Berit Kruse (s) ställde en fråga om sommarjobben.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berit Kruse och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Kolloverksamheten på Barnens Ö

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om kolloverksamheten på Barnens Ö.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 6. Mat i äldreomsorgen

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om mat i äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 7. Handläggningstider

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om handläggningstider.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 8. Blir det en planförändring så att Banväktarbostaden kan avstyckas från Fatbursparken?

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om det blir en planförändring så att Banväktar­bostaden kan avstyckas från Fatbursparken.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Alvendal.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.50 – 18.00.

§7 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 7 maj 2009

Beslut (7 maj) avseende överklagande i fråga om detaljplan för kv. Margretero m.m. i stadsdelen Mariehäll i Stockholm, kommunfullmäktiges beslut (28 april 2008).

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-565/2008

Regeringsbeslut

av den 7 maj 2009

Beslut (7 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (15 maj 2008) i fråga om detaljplan för område vid kv. Slalomåkaren i stadsdelen Västertorp i Stockholm, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 21 april 2009

Beslut (21 april) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (16februari) avseende Handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyres­gästerna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet.

Regeringsrätten, som senare kommer att ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas i målet, finner inte skäl att nu förordna att Stockholms kommuns beslut den 17 oktober 2005 tills vidare inte får verkställas och avslår yrkandet därom.

Dnr 035-2620/2005

§8 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 3.

§9 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 1juni 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§10 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007, mem.6, 12, 14 och 23 för år 2008 samt mem. 1, 2, 3 och 5 för år 2009; skrivelse 7)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007,6, 12, 14 och 23 för år 2008 samt 1, 2, 3 och 5 för år 2009 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2008:12), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14), en nämndeman i Stock­holms tingsrätt (mem.2008:23), en nämndeman i Stockholms tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:1), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:2), en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt samt två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:5).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2009:1

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Lars Ljungblom (m);

Memorial 2009:2

i Bromma stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Anders Löwdin (s);

till ersättare: Patrik Balint (s);

Memorial 2009:3

till vigselförrättare för tiden till och med 31 december2010 nominera: Anna Söderström (mp);

Memorial 2009:5

i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot: Uno Olofsson (mp);

till suppleant: Maria Antonsson (mp).

§11 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:10)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:10 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Berit Kruse (s) – ledamot tillika vice ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Katrin Nyström (s) – ledamot i fastighetsnämnden, Emma Lennartsson (s) – er­sättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Amineh Kakabaveh (v) – ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd, Malin Dahlberg Markstedt (s) – ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, Birgit Marklund Beijer (s) – ersättare i utbildningsnämnden, – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot tillika vice ordförande och en ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande

i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Karin Falk (s);

till ersättare: Ulf Holmlund (s);

i Skärholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Rudy Espinoza (v);

i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Emilia Bjuggren (s);

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Ghalia Abboud (s);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Tönis Liblik (m).

§12 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2007 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih.2008:4) (utl.2009:82)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:82 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2007 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse beviljas ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

 2. Styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne beviljas ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

 3. För sin del beviljas direktionen för Handelshögskolan i Stockholm ansvars­frihet för 2007 års förvaltning.

 4. Styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne beviljas ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

 5. Styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm beviljas ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

 6. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell beviljas ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

 7. Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet beviljas ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

 8. Styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen beviljas ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

 9. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum beviljas ansvars­frihet för 2007 års förvaltning.

§14 Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd (utl.2009:84)

Dnr 302-609/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:84 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, Ann Mari Engel och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokrater­nas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebä­rande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återremittera ärendet.

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 4 2008

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2008

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2008, äldreom­sorg (utl.2009:85)

Dnr 325-710/2009, 326-709/2009, 327-704/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:85 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 4 2008, dels ett ärende om ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2008 samt ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2008, äldreomsorg.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Eivor Karlsson, borgarråden Kristersson och Samuelsson samt Jonas Eklund.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 4 2008 godkänns.

 2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2008 godkänns.

 3. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2008, äldreomsorg, godkänns.

§16 Snabb och lättillgänglig service för stockholmarna – införande av e-tjänster i Stockholms stad

Lägesrapport (utl.2009:86)

Dnr 037-2899/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:86 behandlades. Utlåtandet gäller en läges­rapport om snabb och lättillgänglig service för stockholmarna – införande av e-tjänster i Stockholms stad.

Ordet innehades av Ylva Wahlström samt borgarråden Nordin och Sjöstedt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Lägesrapport om ”Snabb och lättillgänglig service för stockholmarna – införande av e-tjänster i Stockholms stad” godkänns.

 2. Kommunfullmäktige m.m. medges ökade kostnader om 18 miljoner kro­nor för att genomföra delar av August block 2. Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medel för IT-satsning.

§17 Spårväg City – förstudie

Inriktningsbeslut (utl.2009:87)

Dnr 314-3011/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:87 behandlades. Utlåtandet gäller ett in­riktningsbeslut om Spårväg City.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Mats Lindqvist, Jan Valeskog, borgar­rådet Sjöstedt, Åsa Hagelstedt, Anders Broberg, Åsa Romson, borgarrådet Mogert och Abit Dundar.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden be­slöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Inriktningen för fortsatt arbete med Spårväg City i enlighet med exploate­ringsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och trafik- och renhållningsnämn­dens förslag godkänns med beaktande av vad föredragande borgarrådet an­fört.

§18 Motion om bostäder för elallergiker (utl.2009:32)

Dnr 322-155/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:32 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) i vilken de föreslår att det ska göras en utredning över möjligheten att an­vända stadens fastighetsbestånd för att inrätta en eller flera ”elfria zoner” med bostäder för uthyrning till elallergiker.

Ordet innehades av Stellan Hamrin, Eivor Karlsson, borgarrådet Larsson och Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljö­partiets förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2001:11) av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§19 Motion om ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan (utl.2009:51)

Dnr 006-1637/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:51 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Christer Öhgren (mp) i vilken han föreslår att Stock­holms stad ska inleda ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i den irakiska delen av Kurdistan.

Ordet innehades av Jonas Eklund, Cecilia Brinck, borgarrådet Livh, Ulf Fridebäck samt borgarrådet Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jonas Eklund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2001:71) av Christer Öhgren (mp) om att inleda ett demokratisam­arbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§21 Motion om utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige (utl.2009:54)

Dnr 322-3824/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:54 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (mp) i vilken han yrkar utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige att brott mot mänskliga rättigheter begångna i Sverige ska tas upp i undervisningen i skolan.

Ordet innehades av Susanna Brolin, Jonas Eklund och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att ärendet bordläggs.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp bordläggningsyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsbordläggning var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2009:54.

§22 Motion om användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (utl.2009:8)

Dnr 334-3825/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:8 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Paul Lappalainen (mp) i vilken han föreslår att stadsled­ningskontoret skall ges i uppdrag att analysera förekomsten av diskriminering i Stockholms stad.

Yrkande

av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att ärendet bordläggs.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp bordläggningsyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsbordläggning var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2009:8.

§23 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr2009:74.

§24 Motion om ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24 åringar (utl.2008:144)

Dnr 016-421/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:144 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Abdo Goriya m.fl. (s) i vilken de bl.a. föreslår att fler lärlingsjobb och mer praktik på samtliga gymnasieprogram bör införas.

Ordet innehades av Abdo Goriya, Karin Rågsjö, Dikran Dison, borgarrådet Edholm, Abebe Hailu samt borgarråden Mogert och Kristersson.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:14) av Abdo Goriya m.fl. (s) besvaras med vad som anförs i utlåtandet.

§25 Försäljning av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun (utl.2009:83)

Dnr 302-853/2009

Återupptogs kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2009:83. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Bengt Sandberg, Martin Michel, Håkan Wahlén, borgarrådet Jämtin, Mattias Ericson, Malte Sigemalm, Åsa Romson, Björn Ljung, Jonas Eklund, Stellan Hamrin, Tomas Rudin, borgarrådet Samuelsson och Per Ankersjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s), Martin Michel (mp) och Mattias Ericson (v) att ärendet återremitteras ---------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återremittera ärendet.

§26 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 148, 157, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 53, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr88, 89, 90, 91 och 92 för år 2009.

§27 Motioner

Under tiden 12 – 25 maj 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2009:18) av Karin Hanqvist (s) om möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln
  Dnr 328-1163/2009;

 2. (2009:19) av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) om återupp­rättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar
  Dnr 302-1162/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.05.