Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-06-15

Sammanträde 2009-06-15

Datum
Klockan
14:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 14.00 behandlas interpellationer.
Kl. 15.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2005 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:6 av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar. RIV

Dnr 322-278/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:9 av Teres Lindberg (s) om den minskande (?) segregationen. RV

Dnr 332-548/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:10 av Abdo Goriya (s) om hyressättning för gruppbostad. RVII

Dnr 326-549/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:16 av Abdo Goriya (s) om Relationsvåldscentrum (RVC). RVII

Dnr 329-862/2009 (framställd 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:19 av Martin Michel (mp) om energieffektivisering med EPC, Energy Preformance Contracting. RIII

Dnr 303-1027/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:20 av Jan Valeskog (s) om stadens agerande med anledning av trafikverkens förslag att nedprioritera spårsatsningar i stockholmsregionen. RII

Dnr 314-1028/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:21 av Jan Valeskog (s) om trafikproblem, samt problem med restauranger som inte följer regler för servering nattetid, i Gamla Stan. RII

Dnr 319-1033/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:22 av Martin Michel (mp) om nytt arrendeavtal med Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar. RI

Dnr 302-1035/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:23 av Martin Michel (mp) om försäljningen av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun. RIII

Dnr 302-1036/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2009:24 av Karin Rågsjö (v) om dramatisk ökning av försörjningsstödet och dess konsekvenser för övrig verksamhet. RVII

Dnr 325-1037/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2009:25 av Karin Rågsjö (v) om årslånga köer till budget- och skuldrådgivning. RVII

Dnr 325-1038/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

13 Nr 2009:26 av Karin Rågsjö (v) om stadens bristande satsning på sommarjobb. RI

14 Nr 2009:27 av Ann Mari Engel (v) om allas tillgång till Kulturfestivalen. RVIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

20 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:23, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2009:1, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:2, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:5, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:10, i vad avser val av en ledamot tillika vice ordförande samt en ersättare i stadsdelsnämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

21 Mem. 2009:11. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel III

22 Utl. 2009:93. Detaljplan för 800 meter av Tvärbana Norr i tunnel under Traneberg i Stockholm, Dp 2007-36198-54.

23 Utl. 2009:94. Detaljplan för Tvärbana Norr i stadsdelarna Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda Industriområde och Mariehäll, Dp 2007-36057-54.

24 Utl. 2009:95. Detaljplan för Sädesärlan 6 m.m. i stadsdelen Östermalm, Dp 2006-01860-54.

25 Utl. 2009:96. Detaljplan för Nobelparken m.m. (Östermalm 1:20 m.m.) i stadsdelen Östermalm (Ambassad), Dp 2008-06480-54.

Rotel V

26 Utl. 2009:97. Uppförande av nytt krematorium på Skogskyrkogården. Genomförandebeslut.

Rotel VI

27 Utl. 2009:98. Lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg.

Rotel VII+II

28 Utl. 2009:99. Världens mest tillgängliga huvudstad 2010 - uppföljning av tillgänglighetsprojektet.

Rotel I

29 Utl. 2009:100. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2008, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

30 Utl. 2009:101. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting rörande fastigheterna Akka 4 och Sandstugan 3 samt genomförande av Tvärbana Norr. Hemställan från exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden.

Dnr 302-400/2009, 302-938/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel II

31 Utl. 2009:102. Begäran om att disponera medel för miljöprojekten A51 och B36 inom Miljömiljarden även under 2010 avseende "Sluttäckningen av östra tippområdet i Lövsta m.m." och "Återvinning av schakt- och asfaltmassor i Stockholm".

Rotel V

32 Utl. 2009:113. Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 maj 2009.

Dnr 302-609/2009
(utsändes senare, behandlas av kommunstyrelsen den 10 juni 2009)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGDA MOTIONER

33 Utl. 2009:91. Kungsträdgården till en grön oas. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:74). RIII

34 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

35 Utl. 2009:54. Utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:58). RIV

Dnr 322-3824/2005 (minoritetsbordlagd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

Dnr 334-3825/2005 (bordlagd 9/2, minoritetsbordlagd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2009:74. Stockholms stad bör snarast använda s.k. tyst asfalt. Motion av Björn Ljung (fp) (2005:67). RII

38 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

39 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

40 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

42 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

43 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

44 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

45 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

47 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

49 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

50 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

51 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

52 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

54 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

55 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

58 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

59 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

61 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

62 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

63 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

64 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

65 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

66 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

67 Utl. 2009:70. Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:10). RI

68 Utl. 2009:71. Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:48). RI

69 Utl. 2009:72. Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:62). RI

70 Utl. 2009:73. Avskaffande av vårdnadsbidraget. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:88). RI

71 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

72 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

73 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

74 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

75 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

76 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

77 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

78 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

79 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

80 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

81 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

NYA MOTIONER, Rotel V

82 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8).

83 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9).

84 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26).

85 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27).

86 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51).

Rotel VII

87 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61).

Rotel VIII

88 Utl. 2009:109. Stockholms första idrottscentrum vid Eriksdalsbadet. Motion av Caroline Silverudd Lundbom och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:74).

89 Utl. 2009:110. Stenhagens idrottsplats i Akalla. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:17).

90 Utl. 2009:111. Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:26).

91 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5).

NYTT BESLUTSÄRENDE

92 Mem. 2009:12. Avsägelser och fyllnadsval.

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2009:6.

§3 Interpellation om den minskande (?) segregationen (nr 2009:9)

Dnr 332-548/2009

Teres Lindberg (s) hade lämnat in en interpellation om den minskande (?) seg­regationen.

Kommunfullmäktige hade den 30 mars 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg, borgarrådet Larsson, Mirja Räihä Järvinen samt borgarrådet Livh.

§5 Interpellation om trafikproblem, samt problem med restauranger som inte följer regler för servering nattetid, i Gamla Stan (nr 2009:21)

Dnr 319-1033/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om trafikproblem, samt pro­blem med restauranger som inte följer regler för servering nattetid, i Gamla Stan.

Kommunfullmäktige hade den 25 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 22, 23, 24 och 25 för år 2009.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2009:26) av Karin Rågsjö (v) om stadens bristande satsning på som­marjobb
  Dnr 219-1159/2009;

 2. (2009:27) av Ann Mari Engel (v) om allas tillgång till Kulturfestivalen
  Dnr 328-1160/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Kolonilotter på Årstafältet

Catharina Tarras-Wahlberg (s) ställde en fråga om kolonilotter på Årstafältet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Ulvsunda Slottspark

Cecilia Obermüller (mp) ställde en fråga om Ulvsunda Slottspark.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 3. Volvo Ocean Race

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om Volvo Ocean Race.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Hamilton.


Fråga nr 4. Parkeringsavgift för personer med handikapp

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om parkeringsavgift för personer med handikapp.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 5. Framtiden för Stockholms Stadion

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om framtiden för Stockholms Stadion.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 6. Energiplanen

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om energiplanen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 7. Försäljning av bostäder

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om försäljning av bostäder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 8. Liljevalchs

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om Liljevalchs.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 9. Kommunal likställighet

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om kommunal likställighet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 10. Barnens Ö

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om Barnens Ö.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 26 maj 2009

Beslut (26 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (22 januari) avseende avslag på en ansökan om planändring för fastighe­ten Calixtus 8 i stadsdelen Sundby.

Länsrätten avslår överklagandet.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 1 juni 2009

Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230).

Länsstyrelsen förordnar Anna Söderström (mp).

Dnr 011-367/2009

Regeringsrättens beslut

av den 9 juni 2009

Beslut (9 juni) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (15april) angående Försäljning av aktierna i Centrumkompaniet i Stockholm AB.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 319-1811/2007

Regeringsrättens beslut

av den 9 juni 2009

Beslut (9 juni) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (24mars) angående Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bo­stadsrättsföreningar.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-2196/2007

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 3.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 22juni 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007, mem.6, 12, 14 och 23 för år 2008 samt mem. 1, 2, 5 och 10 för år 2009)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007,nr 6, 12, 14 och 23 för år 2008 samt nr 1, 2, 5 och 10 för år 2009 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en nämndeman i Solna tingsrätt (mem. 2008:6), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14), två nämndemän i Söder­törns tingsrätt (mem. 2009:1), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:2), en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tings­rätt (mem. 2009:5).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2007:8

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Elisabet Boberg (mp), Mikael Skifte (mp);


Memorial 2007:21

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Hannes Lundholm (mp);

Memorial 2008:6

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Pia Spånghagen (mp);

Memorial 2008:12

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Daniel Almgren (mp), Peter Fredriksson (mp), Shadi Larsson (mp), Charlotte Severin (mp);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Anders Lundén-Spörndly (mp);

Memorial 2008:23

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Rickard Sundeman (mp);

Memorial 2009:1

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Kjell Selander (s);

Memorial 2009:5

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Leif Bokström (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Wolfgang Hed (s), Agneta Emmervall (s);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Inger Simpler (mp);


Memorial 2009:10

i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för tiden från och med 1 juli 2009 till och med år 2009:

till ledamot tillika vice ordförande: Bengt Roxne (s);

till ledamot: Anna Karin Wallberg (s)

i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Lawen Redar (s);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Liselotte Isacsson (m).

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:11)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:11 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Sirkka-Liisa Hedström (v) – ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, Carl-Erik Aroseus – ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stuveri och Bemanning AB, Carl-Erik Aroseus – ledamot i styrelsen för Nynäshamns Hamn AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, en nämnde­man i Solna tingsrätt och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande

i styrelsen för Stockholms Stuveri och Bemanning AB för tiden till och med 2011-03-31:

till ledamot tillika vice ordförande: Mats Lundin;

i styrelsen för Nynäshamns Hamn AB för tiden till och med 2011-03-31:

till ledamot: Mats Lundin;

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Anna Olofsson (v).

§14 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 92 och 31 på föredragningslistan före punkt nr 22.

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:12)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:12 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Niklas Kristoffersson (m) – ledamot i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Morgan Svahn (s) – suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, – och förrätta i memo­rialet föreslagna val

 2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB och två nämndemän i Solna tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden från och med 1 augusti 2009 till och med år 2009:

till ledamot: Gustav Johansson (m);

till ersättare: Erika Ving (m).

§16 Begäran om att disponera medel för miljöprojekten A51 och B36 inom Miljömiljarden även under 2010 avseende ”Sluttäckningen av östra tippområdet i Lövsta m.m.” och ”Återvinning av schakt- och asfaltmassor i Stockholm” (utl.2009:102)

Dnr 453-691/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:102 behandlades. Utlåtandet gäller en be­gäran om att disponera medel för miljöprojekten A51 och B36 inom Miljömil­jarden även under 2010 avseende ”Sluttäckningen av östra tippområdet i Lövsta m.m.” och ”Återvinning av schakt- och asfaltmassor i Stockholm”.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förlängning av genomförande av Miljömiljardsprojekten B36 och A51 med bibehållet bidrag fram till och med 2010 med sedvanlig rapportering enligt Miljömiljardens regler även efter Miljömiljardens avslut godkänns.

§17 Detaljplan för 800 meter av Tvärbana Norr i tunnel under Traneberg i Stockholm, Dp 2007-36198-54 (utl.2009:93)

Dnr 311-856/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:93 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för 800 meter av Tvärbana Norr i tunnel under Traneberg i Stockholm.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Cecilia Obermüller, Eie Herlitz, Anders Broberg, Ulf Fridebäck och Maria Hannäs.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplanen för 800 meter av Tvärbana Norr i tunnel under Traneberg i Stockholm, Dp 2007-36198-54, antas.

§18 Detaljplan för Tvärbana Norr i stadsdelarna Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda Industriområde och Mariehäll, Dp 2007-36057-54 (utl.2009:94)

Dnr 311-857/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:94 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Tvärbana Norr i stadsdelarna Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda Industriområde och Mariehäll.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Maria Hannäs, Teres Lindberg, Cecilia Obermüller, Cecilia Önfelt och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Önfelt (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för Tvärbana Norr i stadsdelarna Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda Industriområde och Mariehäll, Dp 2007-36057-54, antas.

§19 Detaljplan för Sädesärlan 6 m.m. i stadsdelen Östermalm, Dp2006-01860-54 (utl.2009:95)

Dnr 311-901/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:95 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Sädesärlan 6 m.m. i stadsdelen Östermalm.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Maria Hannäs, Helena Bonnier, Cecilia Obermüller, Ulf Fridebäck, Lotta Juul Martin Löf, Cecilia Önfelt, Anders Broberg, Rolf Lindell, borgarrådet Livh, Jonas Nilsson och Paul Lappalainen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Önfelt (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för Sädesärlan 6 m.m. i stadsdelen Östermalm, Dp 2006-01860-54, antas.

§20 Detaljplan för Nobelparken m.m. (Östermalm 1:20 m.m.) i stadsdelen Östermalm (Ambassad), Dp 2008-06480-54 (utl.2009:96)

Dnr 311-1114/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:96 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Nobelparken m.m. i stadsdelen Östermalm.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Cecilia Obermüller, Maria Hannäs, Hadar Cars, Teres Lindberg och Anders Broberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplanen för Nobelparken m.m. (Östermalm 1:20 m.m.) i stadsdelen Ös­termalm, Dp 2008-06480-54, antas.

§21 Uppförande av nytt krematorium på Skogskyrkogården

Genomförandebeslut (utl.2009:97)

Dnr 319-494/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:97 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om uppförande av nytt krematorium på Skogskyrkogården.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Ann Mari Engel och Leif Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Kyrkogårdsnämnden medges rätt att genomföra modernisering av krema­torium på Skogskyrkogården, omfattande investeringsutgifter om 129,2 miljoner kronor.

 2. Investeringsutgifterna får inrymmas i kyrkogårdsnämndens budget för de kommande åren.

 3. Kyrkogårdsnämnden uppmanas att nogsamt följa projektet och agera för att säkerställa att utgifterna inte överskrider beslutad budget.

§22 Lag om valfrihet – tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg (utl.2009:98)

Dnr 327-214/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:98 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ny lag om valfrihetssystem och som kan tillämpas i Stockholms stads äldreomsorg.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Karin Rågsjö, Helen Jäderlund Eckardt, Olle Andretzky, Stefan Nilsson, Berit Kruse, Paul Lappalainen, Eivor Karlsson, Margareta Björk, Mehdi Oguzsoy, Karl Bern, Elisabeth Brandt Ygeman, Maria Hannäs och Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Från och med 1 september 2009 används lagen om valfrihetssystem för upphandling av privata alternativ inom hemtjänst och vård- och omsorgs-boenden.

 2. Kommunstyrelsen uppmanas att ta fram förfrågningsunderlag, genomföra annonsering, godkänna leverantörer och förvalta avtal enligt lagen om val­frihetssystem.

 3. Kommunstyrelsen uppmanas att genomföra upphandling av ickevalsalter­nativ och akuthjälp för hemtjänst.

 4. Kommunstyrelsen uppmanas att utveckla ett administrativt stödsystem för avtalsförvaltning enligt lagen om valfrihetssystem.

 5. Kommunstyrelsen uppmanas att utveckla informationen på stadens webb­sida angående förfarandet vid ansökningar enligt lagen om valfrihetssy­stem.

§23 Världens mest tillgängliga huvudstad 2010 – uppföljning av tillgänglighetsprojektet (utl.2009:99)

Dnr 326-1144/2008

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:99.

§24 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2008, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl.2009:100)

Dnr 019-523/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:100 behandlades. Utlåtandet gäller en re­dovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2008, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 juli 2008, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

§25 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting rörande fastigheterna Akka 4 och Sandstugan 3 samt genomförande av Tvärbana Norr

Hemställan från exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämn­den (utl.2009:101)

Dnr 302-400/2009, 302-938/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:101 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden om avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting rörande fastigheterna Akka 4 och Sandstugan 3 samt genomförande av Tvärbana Norr.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, borgarrådet Hamilton, Lukas Forslund och Anders Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

 1. i huvudsak bifalla utlåtandet

 2. därutöver anföra följande
  Det är positivt att tvärbanan byggs ut då detta ökar incitamenten för stockholmarna att lämna bilen hemma. Spårvagnar bidrar också till att skapa en levande stadsmiljö. Planeringen av spårvagnshallen i kvarter Magneten är dock inte bra. Konflikterna med befintliga verksamheter och omkringboende blir alltför stora. Istället ska den nya spårvagnshal­len placeras på ”Prippstomten” norr om Norrbyvägen. Delar av de stora lagerlokaler som redan finns där kan återanvändas för det nya ändamå­let. Alternativt bör annan lokalisering eller lösning sökas.
  Om bussterminalen i Alvik flyttas så ska parken utanför medborgarhuset återskapas öster om Vidängsvägen där bussterminalen ligger idag. Hem­gårdens café vid Karlsbodavägen ska bevaras.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting om genomförande av Solnagrenen av Tvärbana Norr godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av avtalen om Solnagre­nen av Tvärbana Norr.

 3. Trafik- och renhållningsnämnden medges genomförande av investering om 15,0 miljoner kronor för gång- och cykelbro över Ulvsundasjön. Fi­nansiering får beaktas i samband med budget för år 2010.

 4. I övrigt får stadens medfinansiering om 17,0 miljoner kronor avseende gång- och cykelbro över Ulvsundasjön finansieras genom att ta i anspråk stadens från tidigare bokslut avsatta medel för infrastrukturåtgärder.

 5. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting om avflyttning med mera från fastigheten Akka godkänns, bilaga 3 till utlåtandet.

 6. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för ge­nomförande av avtalet om avflyttning från fastigheten Akka 4.

 7. Investeringsutgifter om maximalt 35,0 miljoner kronor för marksanering av Akka 4 får finansieras i exploateringsnämndens investeringsplan för år 2009.

 8. Konsekvenser av stadens ersättning till AB Storstockholms Lokaltrafik om 300,0 miljoner kronor år 2013 får beaktas i samband med kommande budget.

 9. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting om avflyttning från och upphörande av tomträtten till fastigheten Sand­stugan 3 med mera godkänns, bilaga 4 till utlåtandet.

 10. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för ge­nomförande av avtalet om avflyttning från fastigheten Sandstugan 3.

 11. Exploateringsnämndens investeringsplan för år 2009 utökas med 500,0miljoner kronor. Finansiering sker genom utökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen. Konsekvenser för åren därefter får beaktas i kommande budgetarbete.

 12. Kommunfullmäktiges godkännande av föreliggande avtal villkoras av att Stockholms läns landstingsfullmäktige senast 30 juni 2009 godkänner avtal mellan staden, landstinget och SL rörande avflyttning från och upp­hörande av tomträtten till fastigheten Sandstugan 3 i Stockholms kommun m.m. genom beslut som senare vinner laga kraft.

§26 Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 maj 2009 (utl.2009:113)

Dnr 302-609/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:113 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 maj 2009 om omstrukture­ring av bostadsbolagens fastighetsbestånd.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, Björn Ljung, Ann Mari Engel, borgarrådet Ruwaida, Maria Hannäs, Anders Broberg och Barry Andersson.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd i enlighet med utlå­tandet godkänns.

 2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att dels vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av omstruktureringen m.m. av fastigheterna, dels ge be­rörda bolag i uppdrag att göra detsamma.

 3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms Stads Bostadsför­medling AB i uppdrag, att i samråd med bostadsbolagen, samordna bola­gens internköer.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 91 för år 2009, 158 för år 2008, 54, 8 och 74 för år 2009, 148, 157, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 53, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90 och 92 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 och 112 för år 2009.

§28 Motioner

Under tiden 26 maj – 15 juni 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2009:20) av Per Ankersjö (c) om Slussen som Stockholms ”Circular Quay” – en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik
  Dnr 314-1240/2009;

 2. (2009:21) av Abdo Goriya (s) om tillgänglighet
  Dnr 326-1345/2009;

 3. (2009:22) av Jan Valeskog (s) om genomförande av samhällsekonomiska analyser av alla större infrastrukturprojekt i Stockholm
  Dnr 314-1346/2009;

 4. (2009:23) av Leif Rönngren (s) om meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden
  Dnr 335-1347/2009;

 5. (2009:24) av Mattias Ericson (v) om installation av Ecofont – ett litet steg mot en stor lösning
  Dnr 317-1348/2009;

 6. (2009:25) av Cecilia Obermüller och Mats Lindqvist (båda mp) om tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tunnelbanan vid Slussenområdet
  Dnr 314-1349/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.05.