Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-02-01

Sammanträde 2010-02-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OBS! På grund av det stora antalet motioner på föredragningslistan kommer kommande sammant Läs mer...räden att förlängas ca 30 minuter.

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2007 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:36 av Karin Rågsjö (v) om minskade möjligheter för fattiga barnfamiljer att få bistånd till rekreation. RVII

Dnr 325-1828/2009 (framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:38 av Karin Rågsjö (v) om LSS-peng och rättssäkerhet. RVII

Dnr 326-2000/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:41 av Ann-Margarethe Livh (v) om planeringen för Europas största skatepark på Högdalstopparna. RVIII

Dnr 328-2004/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:43 av Jan Valeskog (s) om kommunledningens låga ambitioner kring utvecklingen av produktion och distribution av biogas till fordon i Stockholm. RII

Dnr 314-2293/2009 (framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:44 av Jan Valeskog (s) om principerna för bordläggning av ärenden i stadens nämnder. RI

Dnr 014-2294/2009 (framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:45 av Inger Stark (v) om den urholkade socioekonomiska fördelningen. RIV

Dnr 322-2495/2009 (framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:46 av Jan Valeskog (s) om stadens bristfälliga planresurser på stadsbyggnadskontoret vilket förhindrar ett omfattande bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 302-2500/2009 (framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:47 av Jan Valeskog (s) om stadens agerande kring regionala trafikfrågor med anledning av den politiska trafikkrisen i landstinget. RII

Dnr 314-2501/2009 (framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:48 av Tomas Rudin (s) om den växande arbetslösheten i Stockholm och den uteblivna jobbgarantin. RVII

Dnr 331-2502/2009 (framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

16 Bordlagda valärenden.

Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2009:13, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:14, i vad avser val av tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:15, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2009:16, i vad avser val av en ersättare i exploateringsnämnden samt en ledamot och två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2009:20, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:21, i vad avser val av en ledamot i äldrenämnden och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

17 Mem. 2010:1. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel III

18 Utl. 2010:1. Försäljning av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 maj 2009.

19 Utl. 2010:2. Namn för kvarter och gator i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Casablanca, Alexandria, Valparaiso bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning, Beirut, Tunis utgår som namn på kvarter, Hamnpirsvägen, Norra Hamnvägen, Norra Kajvägen bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning, Norra Bassängkajen, Norra Hamnpirskajen, Yttre Hamnpirskajen utgår som namn på gator.

20 Utl. 2010:3. Namn för kvarter och gator i stadsdelen Riksby. Köpsvängen som nytt namn på gata och kvartersmark, Ulvsundavägen, Flygplatsinfarten bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning, Trafikflyget bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning.

21 Utl. 2010:4. Detaljplan för Ulvsunda Slott 1, Dp 2006-06219-54.

Rotel V

22 Utl. 2010:5. Sänkta kö- och förmedlingsavgifter för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

Rotel VII

23 Utl. 2010:6. Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Rotel VII+VI

24 Utl. 2010:7. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 2009. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2009, äldreomsorg.

Dnr 325-2358/2009, 327-2197/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

25 Utl. 2010:8. Försäljning av fastigheten Svärdfisken 13, Norrmalm, till Fastighetsbolaget Svärdfisken HB. Hemställan från exploateringsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 28 februari 2010.

26 Utl. 2010:9. Ändring i reglemente för servicenämnden.

27 Utl. 2010:10. Reglemente för krisledningsnämnden samt ändringar i reglementet för kommunstyrelsen.

BORDLAGDA MOTIONER

28 Utl. 2009:199. Stockholms skolors simkunnighetsutmaning. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2006:35). RIV

29 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

30 Utl. 2009:110. Stenhagens idrottsplats i Akalla. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:17). RVIII

31 Utl. 2009:111. Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:26). RVIII

32 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

33 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

34 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

Dnr 329-978/2008 (bordlagd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

36 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

Dnr 311-870/2008 (bordlagd 19/10, 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

Dnr 667-1174/2008, 667-831/2008 (bordlagd 15/6)

38 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

39 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

41 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

42 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

45 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

47 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

48 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

49 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

50 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

51 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

52 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

54 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

55 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

56 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

57 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

58 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

59 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

60 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

61 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

62 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

63 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

64 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

65 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

66 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

67 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

68 Utl. 2009:122. Ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Motion av Jari Visshed m.fl. (s) (2009:2). RVI

69 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

70 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

71 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

72 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

73 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

74 Utl. 2009:129. Fler eldar på Valborg. Motion av Roger Mogert (s) (2008:49). RI

Dnr 328-1402/2008 (bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

75 Utl. 2009:131. Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken. Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8). RI

76 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

77 Utl. 2009:133. Tegelbackseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:93). RII

78 Utl. 2009:154. Vegetariska tisdagar. Motion av Emma Lindqvist (s) (2008:87). Minskad konsumtion av kött. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:3). RII

Dnr 303-2792/2008, 303-160/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

79 Utl. 2009:155. Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) (2008:20). RIII

80 Utl. 2009:156. Vinterträdgård vid kvarteret Brovakten. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2009:11). RIII

81 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

82 Utl. 2009:159. Ny policy för markanvisning i Stockholms stad. Motion av Eva-Lousie Erlandsson Slorach m.fl. (s) (2008:78). RI

83 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

84 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

85 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

86 Utl. 2009:172. Bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag. Motion av Tomas Rudin och Hasan Dölek (båda s) (2008:66). RII

87 Utl. 2009:173. Cykelbanor på bilfiler. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:90). RII

88 Utl. 2009:191. Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:58). RI

89 Utl. 2009:192. Installation av Ecofont - ett litet steg mot en stor lösning. Motion av Mattias Ericson (v) (2009:24). RI

90 Utl. 2009:193. Säkra cykelparkeringar. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:82). RII

91 Utl. 2009:194. Bilfria söndagar i Stockholm. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:84). RII

92 Utl. 2009:195. Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:85). RII

93 Utl. 2009:196. Buller. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:92). RII

94 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80). RIII

95 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

96 Utl. 2009:201. Kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:21). RIV

97 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

98 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37). RIV

99 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

100 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75). RV

101 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76). RV

102 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86). RVII

103 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

104 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

105 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64). RVIII

106 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12). RII

107 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23). RI

NYA MOTIONER, Rotel III

108 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30).

Rotel I

109 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18).

110 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19).

§2 Interpellation om minskade möjligheter för fattiga barnfamiljer att få bistånd till rekreation (nr2009:36)

Dnr 325-1828/2009

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om minskade möjligheter för fattiga barnfamiljer att få bistånd till rekreation.

Kommunfullmäktige hade den 28 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

§4 Interpellation om planeringen för Europas största skatepark på Högdalstopparna (nr2009:41)

Dnr 328-2004/2009

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om planeringen för Europas största skatepark på Högdalstopparna.

Kommunfullmäktige hade den 19 oktober 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh och Sjöstedt.

§6 Interpellation om principerna för bordläggning av ärenden i stadens nämn­der (nr2009:44)

Dnr 014-2294/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om principerna för bordlägg­ning av ärenden i stadens nämnder.

Kommunfullmäktige hade den 30 november 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 45 och 46 för år 2009.

§8 Interpellation om stadens agerande kring regionala trafikfrågor med an­ledning av den politiska trafikkrisen i landstinget (nr2009:47)

Dnr 314-2501/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadens agerande kring regionala trafikfrågor med anledning av den politiska trafikkrisen i landstinget.

Kommunfullmäktige hade den 14 december 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton och Måns Almqvist.

§9 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2009:48.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Arbetslinjen

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om arbetslinjen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Vräkningar av barnfamiljer

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om vräkningar av barnfamiljer.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 3. GS IT

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om GS IT.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. GS IT

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om GS IT.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 5. Snöröjning

Mattias Ericson (v) ställde en fråga om snöröjning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mattias Ericson och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 6. Slussen

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om Slussen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens överskott

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens överskott.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 8. Särskolan

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om särskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Edholm.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Skrivelse från Mikael Scherdin

av den 27 oktober 2009

Frågor angående konsumentskydd för offentligt producerade produkter och tjänster.

Dnr 329-2646/2009

Skrivelser från Föreningen Södermalmsparkernas Vänner m.fl. föreningar, nät­verk m.m. (15 st)

av den 14 december 2009

Synpunkter angående arbetet kring planprocesser.

Dnr 311-2664/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 16 december 2009

Beslut (16 december) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15 juni) i fråga om detaljplan för Sädesärlan 6 m.m.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-901/2009

Regeringsrättens beslut

av den 17 december 2009

Beslut (17 december) med anledning av överklagat avgörande av Regeringen Miljö- och samhällsdepartementet (19 oktober 2006) avseende detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m..

Regeringsrätten avvisar ansökan om rättsprövning.

Dnr 311-1688/2005

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 18 december 2009

Beslut (18 december) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (19 oktober) i fråga om detaljplan för förskola på Stigberget (del av Sö­dermalm 10:35).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-1495

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 18 december 2009

Beslut (18 december) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (19 oktober) i fråga om detaljplan för Casablanca 1 m.m. (Värtapiren).

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-1342/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 23 december 2009

Beslut (23 december) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Dnr 669-192/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 29 december 2009

Beslut (29 december) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Dnr 669-192/2009

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 14 januari 2010

Beslut (14 januari) angående rättstidsprövning avseende överklagande av dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, överklagande av kommun­fullmäktiges beslut (11 maj 2009) Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad (bokslut 2008).

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 123-28/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 18 januari 2010

Beslut (18 januari) med anledning av kommunstyrelsens beslut

(9 december 2009) angående förslag till byggnadsminnesförklaring av Carl Eldhs Ateljé Kråkvilan 24, med tillhörande trädgård inom fastigheten Vasasta­den 1:64, Bellevue Stockholm.

Dnr 313-1841/2009

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, andre vice ord­föranden och Abdo Goriya (s) samt att justeringen kommer att äga rum månda­gen den 8februari 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem. 6 för år 2008 samt mem. 13, 14, 15, 16, 20 och 21 för år 2009)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 6 för år 2008 samt nr 13, 14, 15, 16, 20 och 21 för år 2009 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:14), en ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, en ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (mem. 2009:16) och två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:20).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2008:6

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Cevdet Demir (kd);

Memorial 2009:13

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Per-Olof Larsén (m), Therese Fredriksson (kd);

Memorial 2009:14

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Filip Solsjö (m);

Memorial 2009:15

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Mats Utbult (s);


Memorial 2009:16

i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Ulf Fridebäck (fp);

Memorial 2009:20

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Pedro Bentancour Garin (s);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Thommy Fjällberg (m), Karin Michal (mp);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Robert Lagergren (s);

Memorial 2009:21

i äldrenämnden för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Margareta Björk (m);

till ersättare: Helena Bonnier (m);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Leif Hedström (mp).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:1)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:1 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ylva Sjöstrand (mp) – ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd, Hans Henrik Brummer (opol) – ledamot i skönhetsrådet ) – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Staffan Lundstedt (mp);

i skönhetsrådet för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Ulf Sporrong (opol);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Zacharias Karlsen (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Eva Jonsson (m), Håkan Belin (m), Louise Hellberg (m), Katja Hessle (m), Camilla Andersson Öngurur (s), Kjell Sevefjord (s), Dina Evenéus (s), Inge Gustafsson (s);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Christina Palmgren (s).

§16 Försäljning av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 maj 2009 (utl.2010:1)

Dnr 302-853/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:1 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 maj 2009 om försäljning av Fituna Gård i Nynäshamns kommun.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Mattias Ericson, Martin Michel, bor­garrådet Jämtin, Rolf Könberg, Per Ankersjö, Teres Lindberg, Åsa Romson, Björn Ljung och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s), Martin Michel (mp) och Mattias Ericson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Jämtins (s), Martin Michels (mp) och Mattias Ericsons (v) gemensamma förslag.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Jämtins (s), Martin Michels (mp) och Mattias Ericsons (v) gemensamma förslag

Omröstningen utföll med 52 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 18:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Som svar på kommunfullmäktiges återremiss hänvisas till vad som sagts i utlåtandet.

2. Köpeavtal mellan Stockholms stad och M & M Fastighetsförvaltning i Stockholm AB om fastigheten Fullbro 2:5 i Nynäshamns kommun om 1miljon kronor godkänns.

3. Avtal om fastighetsreglering mellan Stockholms stad och M & M Fastighetsförvaltning i Stockholm AB om överlåtelse av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 till ett sammanlagt belopp om 123,4miljoner kronor godkänns.

§17 Namn för kvarter och gator i stadsdelen Ladugårdsgärdet

Dnr 312-2364/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:2 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Casablanca, Alexandria och Valparaiso bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning, Beirut och Tunis utgår som namn på kvarter en­ligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Hamnpirsvägen, Norra Hamnvägen och Norra Kajvägen bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning och Norra Bassängkajen, Norra Hamnpirskajen och Yttre Hamnpirskajen utgår som namn på gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

§18 Namn för kvarter och gator i stadsdelen Riksby

Dnr 312-2365/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:3 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator i stadsdelen Riksby.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Köpsvängen fastställs som nytt namn på gata på kvartersmark enligt bifo­gad karta till utlåtandet.

2. Ulvsundavägen och Flygplatsinfarten bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet.

3. Trafikflyget bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning en­ligt bifogad karta till utlåtandet.

§19 Detaljplan för Ulvsunda Slott 1, Dp 2006-06219-54 (utl.2010:4)

Dnr 311-2460/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:4 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Ulvsunda Slott 1, Dp 2006-06219-54.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Cecilia Obermüller, Per Ankersjö, Anders Broberg, Eie Herlitz, Lillemor Samuelsson och Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

Detaljplan för Ulvsunda Slott 1, Dp 2006-06219-54, antas.

Det antecknades att borgarrådet Hamilton (m) ej deltagit i överläggning och be­slut på grund av jäv.

§20 Sänkta kö- och förmedlingsavgifter för Stockholms Stads Bostadsförmed­ling AB (utl.2010:5)

Dnr 316-2413/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:5 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om sänkta kö- och förmedlingsavgifter för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Abdo Goriya, Jackie Nylander och Zaida Catalán.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jackie Nylander (v) att kommunfullmäktige beslutar följande:

  1. Kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles i huvudsak
  2. Förmedlingsavgiften för ungdomar mellan 18 år och 25 år mantals­skrivna i Stockholms kommun tas bort helt
  3. Därutöver vill vi framföra följande
    Vi ser bostadsförmedlingen som ett instrument för den sociala bostads­politiken och är därför givetvis positiva till förslagen om sänkta avgifter för bostadssökande. Sänkta avgifter underlättar för personer med små in­komster att få bostad, till exempel ungdomar.
    På sikt vill vi att eventuellt överskott ska användas till att helt ta bort förmedlingsavgiften. Som ett första steg vill vi emellertid redan nu ta bort förmedlingsavgiften för ungdomar mellan 18 år och 25 år, då många ungdomar har dålig ekonomi på grund av arbetslöshet.
    Enligt en ny rapport från projektet NLAO (Network of Local Authority Observatories on Active Inclusion) om aktiv inkludering på bostads­marknaden har ungdomar i bland annat Stockholm svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. I grunden behöver vi givetvis bygga många fler små billiga hyresrätter för att alla ungdomar ska kunna få en fast bostad.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Den generella köavgiften sänks från 250 kronor/år till 225 kronor/år, inklusive moms.

2. Förmedlingsavgiften för lägenheter med fullvärdiga hyreskontrakt fast­ställs till 1000 kronor inklusive moms och till 500 kronor inklusive moms för lägenheter utan fullvärdiga kontrakt, bl.a. kontrakt utan bytesrätt som korttidskontrakt och seniorlägenheter.

3. En förmedlingsavgift om 250 kronor inklusive moms fastställs för ofull­ständiga lägenheter utan fullvärdiga kontrakt, t.ex. studentboende i korri­dorrum.

4. De reviderade avgifterna gäller för avgifter som debiteras kund från och med det första månadsskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

§21 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning (utl.2010:6)

Dnr 326-3053/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:6 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Abdo Goriya, Eivor Karlsson samt borgarrå­det Kristersson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

§22 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS samt rapportering enligt 4kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 2009

Dnr 325-2358/2009

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2009, äldreom­sorg (utl.2010:7)

Dnr 327-2197/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:7 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS samt rapportering enligt 4 kap, 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 2009, dels ett ärende om rapporte­ring av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2009, äldreomsorg.

Ordet innehades av Leif Rönngren, Margareta Björk samt borgarrådet Samuelsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2009, äldreomsorg, godkänns.

§23 Försäljning av fastigheten Svärdfisken 13, Norrmalm, till Fastighetsbolaget Svärdfisken HB

Hemställan från exploateringsnämnden

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 28 februari 2010

(utl.2010:8)

Dnr 302-1360/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:8 behandlades. Utlåtandet gäller en hems­tällan om försäljning av fastigheten Svärdfisken 13, Norrmalm, till Fastighets­bolaget Svärdfisken HB.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Petter Lindfors samt borgarrådet Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Köpeavtal och därtill hörande tilläggsavtal, bilaga 2 och 3 till utlåtandet, mellan Stockholms stad och Fastighetsbolaget Svärdfisken HB om överlå­telse av fastigheten Svärdfisken 13 till en köpeskilling om 329210000kronor godkänns.

§24 Ändring i reglemente för servicenämnden (utl.2010:9)

Dnr 036-1976/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:9 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring i reglemente för servicenämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ändring i 5 § i reglemente för servicenämnden godkänns.

§25 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt att tillfälligt bordlägga behandlingen av utlåtande nr2010:10.

§26 Motion om Stockholms skolors simkunnighetsutmaning (utl.2009:199)

Dnr 322-3846/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:199 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Christopher Ödmann (mp) i vilken han yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa en Skolornas simkunnighetsutmaning i Stockholm samt att kriterier för simkunnighet tas fram i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Vid proposi­tioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2006:35) av Christopher Ödmann (mp) om ”Stockholms skolors simkunnighetsutmaning” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Motion om individuell mätning av tappvarmvatten (utl.2009:33)

Dnr 315-241/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:33 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Ankersjö (c) i vilken han föreslår att mätare för individuell mätning av tappvarmvatten skall installeras i samtliga nybyggda lä­genheter i stadens bostadsbolag.

Ordet innehades av Per Ankersjö, borgarrådet Larsson, Rebwar Hassan, Stellan Hamrin, Erik Wassén och Anders Broberg.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets respektive reservationer i kommun­styrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:2) av Per Ankersjö (c) besvaras med vad som anförs i utlåtan­det.

§28 Reglemente för krisledningsnämnden samt ändringar i reglementet för kommunstyrelsen (utl.2010:10)

Dnr 661-2547/2009

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr2010:10. Utlåtandet gäller ett ärende om reglemente för krisledningsnämnden samt ändringar i reglementet för kommunstyrelsen.

Anmäldes korrigering i utlåtandet, bilaga 2, sidan 361 enligt följande:

22 §

En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i överläggningarna och att anteckna sin mening till protokollet (ersättar­yttrande) i den ordning som sägs i 25 §.

25 §

En ledamot som deltagit i överläggningen i ett ärende har rätt att anteckna sin mening i protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet och dess hu­vudsakliga innebörd skall göras innan sammanträdet avslutas.

I övrigt gäller det som föreskrivs om reservation i 24 §.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens korrigerade förslag i utlåtandet beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning följande.

1. Reglemente för krisledningsnämnden godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.

2. Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen godkänns, bilaga 2 till utlå­tandet.

§29 Motion om Stenhagens idrottsplats i Akalla (utl.2009:110)

Dnr 328-1829/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:110 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mirja Räihä Järvinen (s) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Stenhagens idrottsplats i Akalla byggs om till en idrottsplats med en rundbana.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Sjöstedt.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:17) av Mirja Räihä Järvinen (s) om Stenhagens idrottsplats i Akalla avslås.

§30 Motion om hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke (utl.2009:111)

Dnr 328-2445/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:111 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann Marie Engel (v) i vilken hon föreslår att stadens konstkansli får i uppdrag att initiera ett minnesmärke över Povel Ramel.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, borgarråden Sjöstedt och Alvendal samt Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Motion (2007:26) av Ann Mari Engel (v) om Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

2. Kulturnämnden ska i lämplig form hedra Povel Ramels minne.

§31 Motion om åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsman­nens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010 (utl.2009:77)

Dnr 326-3433/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:77 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de bl.a. före­slår att alla nämnder och styrelser får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan inom de strategiskt viktiga förbättringsområden som funktionshinderombudsmannen föreslår och som de berörs av.

Ordet innehades av borgarrådet Livh, Stefan Nilsson, Karin Rågsjö och borgar­rådet Kristersson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) och Stefan Nilsson (mp) bifall till socialdemokra­ternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:33) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§32 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr2008:182.

§33 Motion om ansökan att bli Fair Trade City (utl.2008:184)

Dnr 329-978/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:184 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) i vilken hon före­slår att Stockholms stad ansöker om medlemskap i Fair Trade City.

Ordet innehades av Eva-Louise Erlandsson Slorach, Daniel Valiollahi, Stellan Hamrin, Ann Mari Engel, Stefan Nilsson, borgarrådet Sjöstedt, Jonas Nilsson, borgarrådet Samuelsson samt Ylva Wahlström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva-Louise Erlandsson Slorach (s), Stefan Nilsson (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:32) av Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) avslås.

§34 Motion om ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik (utl.2008:186)

Dnr 016-422/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:186 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Abdo Goriya m.fl. (s) i vilken de bl.a. föreslår, utifrån ungdomsparlamentets motion, att planerna på att bygga Citybanan fullföljs samt att alla gymnasieskolor i Stockholm delar ut SL-kort till elever med en närvaro med minst 80%.

Ordet innehades av Jan Valeskog, Eie Herlitz, Birgitta Wahlman, borgarrådet Hamilton samt Abdo Goriya.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eie Herlitz (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Motion (2008:15) av Abdo Goriya m.fl. (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

2. Kommunstyrelsens uppdrag om att föreslå former för ett kommunfull-mäktigesammanträde där ungdomsparlamentet får bestämma dag-ordningen, (dnr 016-3834/2007), anses slutfört med vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

§35 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 17, 18, 30, 31, 52, 57, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 171, 172, 173, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 , 210, 218 och 219 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr11,12 och 13 för år 2010.

§36 Motioner

Under tiden 1 december 2009 – 1 februari 2010 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2010:1) av Teres Lindberg (s) om utlysning av en belysningstävling för Stockholms stadshus
Dnr 329-258/2010;

2. (2010:2) av Malte Sigemalm (s) om utvidgning av återvinningscentral i Östberga
Dnr 303-259/2010;

3. (2010:3) av Malte Sigemalm (s) om avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass
Dnr 321-260/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.20.