Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-09-27

Sammanträde 2010-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OBS! Tiden

Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har mo Läs mer...tioner inlämnade 2008 sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

6 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:2, i vad avser val av en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Mem. 2010:5, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

7 Mem. 2010:10. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel VII

8 Utl. 2010:91. Samverkan för genomförande av samhällsorientering till nyanlända flyktingar. Remiss från Kommunförbundet Stockholms län.

Rotel I

9 Utl. 2010:92. Nya Årstafältet. Inriktningsbeslut.

10 Utl. 2010:93. Stimulans för Stockholm - en investering i kvalitetsutveckling.

Rotel I+II

11 Utl. 2010:94. Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Rotel III

12 Utl. 2010:95. Namn för kvarter, gator och park inom stadsdelen Johanneshov. Arenan, Grishuvudet, Sandstugan och Visthusboden bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning. Arenaslingan, Arenavägen och Hallvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning. Sandhagsgatan utgår som namn på gata och Sandstuparken utgår som namn på park.

13 Utl. 2010:96. Namn för torg inom Norrmalm - Albert Ranfts Torg.

14 Utl. 2010:97. Namn för park i Aspudden - Botvidsparken.

15 Utl. 2010:98. Namn för kvarter, gator och park i stadsdelen Mariehäll. Mamma Muparken blir nytt namn på park. Hugo och Josefin, Kusin Vitamin, Dorabella samt Agnes Cecilia blir nya namn på kvarter. Mumindalen utgår som namn på park och Filifjonkan, Nattpappan och Knyttet utgår som namn på kvarter.

16 Utl. 2010:99. Namn för kvarter och gator i stadsdelen Mariehäll. Tappen blir namn på kvarter med ändrad omfattning. Tant Brun, Tant Grön, Tant Gredelin och Hackebackeskogen blir nya namn på kvarter. Agaton Sax Gata, Bagar Bengtssons Gata, Kamomillagatan, Suddagummans Gata och Tummelisas Gata blir nya namn på gator. Kranvägen utgår som namn på gata.

BORDLAGDA MOTIONER

17 Utl. 2010:81. Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:45). RIV

18 Utl. 2010:89. Uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvador Allende. Motion av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda v) (2008:65). RIII

19 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67). RIII

20 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

21 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

22 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

23 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1). RVIII

24 Utl. 2010:31. Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara. Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40). RIII

25 Utl. 2010:32. Handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2009:13). RVIII

26 Utl. 2010:33. Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s) (2009:14). RVIII

27 Utl. 2010:50. Kommunala ingångsjobb. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34). RI

28 Utl. 2010:51. Ett rökfritt Slussen. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:4). RII

29 Utl. 2010:52. Bättre information om broöppning. Motion av Malte Sigemalm (s) (2009:16). RII

Dnr 314-1025/2009 (bordlagd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Utl. 2010:82. En framtidssatsning på skolbarnsomsorgen - utifrån barns rätt till utbildning, artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2009:5). RIV

31 Utl. 2010:83. Tillgänglighet. Motion av Abdo Goriya (s) (2009:21). RVII

32 Utl. 2010:84. Norra Smedjegatan - Gatan som försvann. Motion av Birgit Marklund Beijer (s) (2009:49). RVIII

33 Utl. 2010:85. Krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:7). RII

34 Utl. 2010:86. Miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner. Motion av Malte Sigemalm (s) (2009:17). RII

35 Utl. 2010:87. Slussen som Stockholms "Circular Quay" - en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:20). RII

36 Utl. 2010:88. Tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tunnelbanan vid Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Mats Lindqvist (båda mp) (2009:25). RII

37 Utl. 2010:90. Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus. Motion av Teres Lindberg (s) (2010:1). RIII

NYTT BESLUTSÄRENDE

38 Mem. 2010:11. Avsägelser och fyllnadsval.

§1 Sammanträdet öppnas

På förslag av ordföranden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att behandla punkterna före punkt nr 8 på föredragningslistan i följande ordning: nr4, 5, 3, 2, 6, 7 och 38.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expe­diera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 4oktober 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§4 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 21 juni 2010

Beslut (21 juni) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (2 november 2009) avseende försäljning av fastigheten Hässelby Slott, mål nr16686-10.

Förvaltningsrätten avslår överklagandena.

Dnr 302-2713/2008

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 17 juni 2010

Beslut (17 juni) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (21maj) avseende Försäljning av Malmsjö Gård. Kammarrätten, som senare kommer att pröva frågan om prövningstillstånd, lämnar yrkandet om inhibition utan bifall.

Dnr 302-1205/2009

Skrivelse från Tanto Norra koloniträdgårdsförening

av den 22 juni 2010

Omprövning av alkoholtillståndet i Tantolunden och Drakenbergsparken.

Dnr 667-1650/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 23 juni 2010

Beslut (23 juni) med anledning av anmälan mot överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen är kritisk till överförmyndarnämndens handläggning i samband med ansökan om byte av god man.

Dnr 669-514/2010

Regeringsbeslut

av den 1 juli 2010

Beslut (1 juli) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (2 oktober 2008) i fråga om detaljplan för fastigheten Lungörten 16 i stads­delen Hässelby Villastad, Stockholms kommun, M2009/2633/F/P.


Regeringsbeslut

av den 1 juli 2010

Beslut (1 juli) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (5 november 2009) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Kållandsö 1 m.m. i stadsdelen Farsta, Stockholms kommun, M2010/1992/F/P.

Högsta Domstolens beslut

av den 7 juli 2010

Dom (7 juli) med anledning av överklagat avgörande i Miljööverdomstolen (18december 2007) avseende Ansökan om tillstånd från AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad angående tillstånd till fortsatt verksamhet vid Vär­taverket och Energihamnen i Stockholms stad, Mål nr Ö 270-08.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljööverdomstolens avgö­rande står därmed fast.

Dnr 303-286/2007, 303-2654/2007

Högsta Domstolens beslut

av den 7 juli 2010

Dom (7 juli) med anledning av överklagat avgörande i Miljööverdomstolen (3september 2008) avseende Ansökan om tillstånd från AB Fortum Värme sam­ägt med Stockholms stad angående tillstånd till fortsatt verksamhet vid Värta­verket och Energihamnen i Stockholms stad, Mål nr T 4091-08.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljööverdomstolens avgö­rande står därmed fast.

Dnr 303-286/2007, 303-2654/2007

Regeringsbeslut

av den 1 juli 2010

Beslut (1 juli) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (17 september 2009) i fråga om detaljplan för Vallgossen 13 m.m. i stads­delen Kungsholmen i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 6 juli 2010

Beslut (6 juli) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15 mars) angående försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i dotter­bolaget Stockholm Vatten Utveckling AB.

Hos förvaltningsrätten har Per-Ola Larsson överklagat ovannämnda beslut men senare återkallat sin talan. Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare hand­läggning.

Dnr 302-124/2010


Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 4 augusti 2010

Beslut (4 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21juni) avseende Slussen – Genomförandebeslut.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 311-481/2010

Beslut (4 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21juni) avseende Slussen – Genomförandebeslut.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 311-481/2010

Beslut (4 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 juni) avseende Slussen - Genomförandebeslut.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.

Dnr 311-481/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 6 augusti 2010

Beslut (6 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21juni) avseende Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 325-2740/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 10 augusti 2010

Beslut (10 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15december 2008) avseende Försäljning av aktierna i AB Vitgatan, dotterbolag till AB Familjebostäder, och AB Björnstjärnan, dotterbolag till Stockholmshem AB till Primula Byggnads AB. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 023-2337/2008

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 26 augusti 2010

Beslut (26 augusti) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15 mars) i fråga om detaljplan för Norra Station, del av Vasastaden 1:16,

Dp 2009-02013-54, i stadsdelen Vasastaden i Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Dnr 311-2714/2010


Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 25 augusti 2010

Beslut (25 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21juni) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sädesär­lan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) – genomförandeslut. Förvalt­ningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-973/2009

Regeringsrättens beslut

av den 8 september 2010

Beslut (8 september) avseende överklagande i fråga om detaljplan för Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden i Stock­holm, Dp 2001-07633-54 regeringens beslut (12 maj).

Regeringsrätten finner inte skäl att förordna inhibition och avslår yrkandet härom.

Dnr 311-2056/2008

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 15 september 2010

Beslut (15 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 juni) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sädesär­lan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandeslut och Bygg­nation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektskolan samt begäran om utökad investeringsbudget – Förslag till genomförandebeslut.

Förvaltningsrätten avslår överklagandena.

Dnr 302-973/2009, Dnr 328-410/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 15 september 2010

Beslut (15 september) med anledning av anmälan mot överförmyndarnämnden

i Stockholms stad.

Länsstyrelsen är kritisk till överförmyndarnämndens utformning av ett beslut.

Dnr 669-514/2010

Regeringsbeslut

av den 9 september 2010

Beslut (9 september) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (20 november 2008) i fråga om detaljplan för del av kv. Fjällhavren m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad i Stockholm, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.


Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 20 september 2010

Beslut (20 september) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltnings­rätten (25 augusti) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sädesärlan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) – genomföran­debeslut.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-973/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 17 september 2010

Beslut (17 september) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (17 juni) avseende byggnadslov beträffande fastigheten Stora Es­singen 1:17.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

§5 Valkommentarer

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Jämtin, Edholm, Ruwaida, Livh och Samuelsson samt Cecilia Önfelt.

§6 Fyllnadsval (mem. nr 2 och 5 för år 2010)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2 och 5 för år 2010 be­hand­lades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av två ersättare i Kommunförbundet Stock­holms län (KSL) (mem. 2010:2 och 2010:5) samt en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

§7 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:10)

Kommunstyrelsens memorial nr2010:10 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Ordet innehades av Margareta Björk.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

  1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Henrika Skott (m) – ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd – och förrätta i memorialet före­slagna val
  2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och fem nämndemän i Södertörns tings­rätt.

§8 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:11)

Kommunstyrelsens memorial nr2010:11 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Bo Helin (opol) – ledamot tillika ordförande i styrelsen för Stockholm 2004 AB, Mikael Forkner (opol), Anita Granlund (opol), Lars Mattsson (opol), Andreas Jaeger (opol) – ledamöter i styrelsen för Stockholm 2004 AB – och förrätta i memorialet föreslagna val om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersättare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i styrelsen för Stockholm 2004 AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2011:

till ledamot tillika ordförande: Gunnar Björkman (opol);

till ledamöter: Catharina Gyllencreutz (opol), Pia Hofmeijer (opol), Anna Håkansson (opol), Kristina Westerlind (opol).

§9 Samverkan för genomförande av samhällsorientering till nyanlända flyk­tingar

Remiss från Kommunförbundet Stockholms län (utl.2010:91)

Dnr 333-1577/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:91 behandlades. Utlåtandet gäller en re­miss från Kommunförbundet Stockholms län om samverkan för genomförande av samhällsorientering till nyanlända flyktingar.

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Paul Lappalainen och Rebwar Hassan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för en i administra­tivt hänseende gemensam kanslifunktion och samordnad upphandling av samhällsorientering för nyanlända flyktingar för de kommuner i regionen som beslutar att ingå i en sådan samverkan.

2. Finansiering sker genom att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden er­håller medel motsvarande det statsbidrag som utgår till staden avseende samhällsorientering för nyanlända.

§10 Nya Årstafältet

Inriktningsbeslut (utl.2010:92)

Dnr 302-807/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:92 behandlades. Utlåtandet gäller ett in­riktningsbeslut avseende genomförandebeslut av nya Årstafältet.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Maria Hannäs, Teres Lindberg, Cecilia Obermüller, Ulf Fridebäck, Anders Broberg, Eie Herlitz, Ann Mari Engel, Jonas Eklund, Cecilia Önfelt och Mats Berglund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att, med beaktande av vad föredragande borgarrådet anfört, fortsätta utredningsarbetet inför upprättande av underlag för genomförandebeslut för exploatering av Årstafältet omfattande utgifter upp till 70,0 miljoner kronor. Utgiften ska finansieras inom nämndens bud­get.

§11 Stimulans för Stockholm – en investering i kvalitetsutveckling (utl.2010:93)

Dnr 111-1410/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:93 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stimulans för Stockholm – en investering i kvalitetsutveckling.

Ordet innehades av Ann Mari Engel.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Nämnderna medges budgetjustering med 158,0 miljoner kronor för ökade nettokostnader till kvalitetsutveckling i enlighet med vad som sägs i utlå­tandet och fördelas enligt bilaga till utlåtandet.

2. I Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförut­sedda behov ökas reserven med 82,0 miljoner kronor.

3. Budget 2010 för Stockholms stad justeras med 240,0 miljoner kronor för ökade intäkter inom den statliga kostnadsutjämningen till följd av stadens kraftiga befolkningsökning.

§12 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (utl.2010:94)

Dnr 303-1015/2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga ärendet.

§13 Arenan, Grishuvudet, Sandstugan och Visthusboden bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning. Arenaslingan, Arenavägen och Hallvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning. Sandhagsgatan utgår som namn på gata och Sandstuparken utgår som namn på park (utl.2010:95)

Dnr 312-1604/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:95 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter, gator och park inom stadsdelen Johanneshov.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arenan, Grishuvudet, Sandstugan och Visthusboden fastställs som namn på kvarter med ändrad omfattning enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

Arenaslingan, Arenavägen och Hallvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

Sandhagsgatan utgår som namn på gata och Sandstuparken utgår som namn på park enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

§14 Namn för torg inom Norrmalm – Albert Ranfts Torg (utl.2010:96)

Dnr 312-1698/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:96 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för torg inom Norrmalm.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Alvendal.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) med instämmande av vänsterpartiet bifall till soci­aldemokraternas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Albert Ranfts Torg fastställs som nytt namn på torg enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

§15 Namn för park i Aspudden – Botvidsparken (utl.2010:97)

Dnr 312-1700/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:97 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för park i Aspudden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Botvidsparken fastställs som nytt namn på park enligt bifogad karta till utlå­tandet.

§16 Namn för kvarter, gator och park i stadsdelen Mariehäll

Dnr 312-1701/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:98 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter, gator och park i stadsdelen Mariehäll.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

§17 Namn för kvarter och gator i stadsdelen Mariehäll

Dnr 312-1702/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:99 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator i stadsdelen Mariehäll.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Tappen fastställs som namn på kvarter med ändrad omfattning enligt bifo­gad karta till utlåtandet.

2. Tant Brun, Tant Grön, Tant Gredelin och Hackebackeskogen fastställs som nya namn på kvarter enligt bifogad karta till utlåtandet.

3. Agaton Sax Gata, Bagar Bengtssons Gata, Kamomillagatan, Suddagum­mans Gata och Tummelisas Gata fastställs som nya namn på gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

4. Kranvägen utgår som namn på gata enligt bifogad karta till utlåtandet.

§18 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 81, 89, 23, 11, 12, 13, 22, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 och 90 för år 2010.

§19 Motioner

Under tiden 22 juni – 27 september 2010 väcktes och inlämnades följande mo­tioner:

(2010:21) av Paul Lappalainen (mp) om ändring av kommunallagen så att europeiska och utomeuropeiska invandrare behandlas lika angående den lokala rösträtten
Dnr 335-1629/2010;

(2010:22) av Yildiz Kafkas (mp) om att knyta ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan
Dnr 311-1873/2010;

(2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (bådav) om främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare
Dnr 327-1946/2010;

(2010:24) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) om infö¬randet av begreppet andragenerationssvenskar
Dnr 335-2052/2010;

(2010:25) av Teres Lindberg (s) om en strategi mot främlingsfientlighet och rasism
Dnr 334-2204/2010;

(2010:26) av Malte Sigemalm (s) om bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden
Dnr 319-2205/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.30.